Sitemap

 1. Blz. 1 Meerjarenplan - 2023
  1. Blz. 2 Beleidsplan 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde
    1. Blz. 5 Hoogtepunten in 2023
    2. Blz. 6 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
     1. Blz. 7 Actieplannen
      1. Blz. 8 PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen
      2. Blz. 9 PA1-02 De lokale handel stimuleren
    3. Blz. 10 Leefbare buitengebieden
     1. Blz. 11 Actieplannen
      1. Blz. 12 PA2-01 De open ruimte behouden
      2. Blz. 13 PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk
      3. Blz. 14 PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden
    4. Blz. 15 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
     1. Blz. 16 Actieplannen
      1. Blz. 17 PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten
   2. Blz. 18 Duurzaam mobiel
    1. Blz. 19 Hoogtepunten in 2023
    2. Blz. 20 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
     1. Blz. 21 Actieplannen
      1. Blz. 22 PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers
      2. Blz. 23 PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer
    3. Blz. 24 Slim en veilig op weg
     1. Blz. 25 Actieplannen
      1. Blz. 26 PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren
      2. Blz. 27 PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen
      3. Blz. 28 PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting
      4. Blz. 29 PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving
   3. Blz. 30 Een schone gemeente
    1. Blz. 31 Hoogtepunten in 2023
    2. Blz. 32 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
     1. Blz. 33 Actieplannen
      1. Blz. 34 PC1-01 Afval voorkomen
      2. Blz. 35 PC1-02 Afval op de juiste plaats
      3. Blz. 36 PC1-03 Zwerfvuil aanpakken
    3. Blz. 37 Nazareth: zuiver water
     1. Blz. 38 Actieplannen
      1. Blz. 39 PC2-01 De grond ontharden
      2. Blz. 40 PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen
    4. Blz. 41 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
     1. Blz. 42 Actieplannen
      1. Blz. 43 PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren
      2. Blz. 44 PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie
   4. Blz. 45 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting
    1. Blz. 46 Hoogtepunten in 2023
    2. Blz. 47 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
     1. Blz. 48 Actieplannen
      1. Blz. 49 PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur
      2. Blz. 50 PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken
    3. Blz. 51 Iedereen prikkelen tot beleving
     1. Blz. 52 Actieplannen
      1. Blz. 53 PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed
      2. Blz. 54 PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures
      3. Blz. 55 PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod
      4. Blz. 56 PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl
    4. Blz. 57 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
     1. Blz. 58 Actieplannen
      1. Blz. 59 PD3-01 Eenzaamheid tegengaan
      2. Blz. 60 PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden
      3. Blz. 61 PD3-03 Wel-zijn in Nazareth
      4. Blz. 62 PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten
      5. Blz. 63 PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners
    5. Blz. 64 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
     1. Blz. 65 Actieplannen
      1. Blz. 66 PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden
      2. Blz. 67 PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.
   5. Blz. 68 Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven
    1. Blz. 69 Hoogtepunten in 2023
    2. Blz. 70 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
     1. Blz. 71 Actieplannen
      1. Blz. 72 PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd
      2. Blz. 73 PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren
    3. Blz. 74 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
     1. Blz. 75 Actieplannen
      1. Blz. 76 PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden
      2. Blz. 77 PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen
    4. Blz. 78 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
     1. Blz. 79 Actieplannen
      1. Blz. 80 PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen
      2. Blz. 81 PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie
      3. Blz. 82 PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean
    5. Blz. 83 Doe de SDG-toets
     1. Blz. 84 Actieplannen
      1. Blz. 85 PE4-01 De SDG's bekendmaken
      2. Blz. 86 PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren
     2. Blz. 87 Beschikbaarheid documentatie
  3. Blz. 88 Overzichtstabellen
   1. Blz. 89 PA Ruimte voor een vlinder
    1. Blz. 90 Toelichting
    2. Blz. 91 Strategisch niveau
    3. Blz. 92 Doelstellingen
     1. Blz. 93 PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
     2. Blz. 94 PA2 Leefbare buitengebieden
   2. Blz. 95 PB Duurzaam mobiel
    1. Blz. 96 Toelichting
    2. Blz. 97 Strategisch niveau
    3. Blz. 98 Doelstellingen
     1. Blz. 99 PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
     2. Blz. 100 PB2 Slim en veilig op weg
   3. Blz. 101 PC Een schone gemeente
    1. Blz. 102 Toelichting
    2. Blz. 103 Strategisch niveau
    3. Blz. 104 Doelstellingen
     1. Blz. 105 PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
     2. Blz. 106 PC2 Nazareth: zuiver water
     3. Blz. 107 PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
   4. Blz. 108 PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting
    1. Blz. 109 Toelichting
    2. Blz. 110 Strategisch niveau
    3. Blz. 111 Doelstellingen
     1. Blz. 112 PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
     2. Blz. 113 PD2 Iedereen prikkelen tot beleving
     3. Blz. 114 PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
     4. Blz. 115 PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
   5. Blz. 116 PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven
    1. Blz. 117 Toelichting
    2. Blz. 118 Strategisch niveau
    3. Blz. 119 Doelstellingen
     1. Blz. 120 PE1 Een positieve organisatie
     2. Blz. 121 PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
     3. Blz. 122 PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
     4. Blz. 123 PE4 Doe de SDG-toets
   6. Blz. 124 Niet-prioritair beleid
    1. Blz. 125 Toelichting
    2. Blz. 126 Niet-prioritair beleid
  4. Blz. 127 Gemeente en OCMW
   1. Blz. 128 Financiële nota
    1. Blz. 129 Financieel doelstellingenplan (schema M1)
    2. Blz. 130 Staat financieel evenwicht (schema M2)
    3. Blz. 131 Overzicht van de kredieten (schema M3)
   2. Blz. 132 Toelichting
    1. Blz. 133 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)
    2. Blz. 134 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
    3. Blz. 135 Investeringsprojecten (schema T3)
    4. Blz. 136 Evolutie financiële schulden (schema T4)
    5. Blz. 137 Financiële risico's
    6. Blz. 138 Beschrijving grondslagen en assumpties
   3. Blz. 139 Motivering van de wijzigingen
    1. Blz. 140 Motivering
   4. Blz. 141 Documentatie
    1. Blz. 142 Inleiding
    2. Blz. 143 Financiële tabel
    3. Blz. 144 Toegestane werkings- en investeringssubsidies
    4. Blz. 145 Samenstelling beleidsdomeinen
    5. Blz. 146 Overzicht verbonden entiteiten
    6. Blz. 147 Belastingen
    7. Blz. 148 Personeelsinzet
  5. Blz. 149 AG
   1. Blz. 150 Financiële nota AG
    1. Blz. 151 Financieel doelstellingenplan (schema M1)
    2. Blz. 152 De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
    3. Blz. 153 Overzicht van de kredieten (schema M3)
   2. Blz. 154 Toelichting AG
    1. Blz. 155 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)
    2. Blz. 156 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
    3. Blz. 157 Investeringsprojecten (schema T3)
    4. Blz. 158 Evolutie financiële schulden (schema T4)
    5. Blz. 159 Financiële risico's
    6. Blz. 160 Beschrijving grondslagen en assumpties
   3. Blz. 161 Motivering van de wijzigingen AG
    1. Blz. 162 Motivering
   4. Blz. 163 Documentatie AG
    1. Blz. 164 Inleiding
    2. Blz. 165 Financiële tabel
    3. Blz. 166 Toegestane werkings- en investeringssubsidies
    4. Blz. 167 Samenstelling beleidsdomeinen
    5. Blz. 168 Overzicht verbonden entiteiten
    6. Blz. 169 Belastingen
    7. Blz. 170 Personeelsinzet
    8. Blz. 171 Actiestructuur AG
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap