Sitemap

Meerjarenplan - 2023 Blz. 1
Beleidsplan 2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde Blz. 4
Hoogtepunten in 2023 Blz. 5
Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten Blz. 6
Actieplannen Blz. 7
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen Blz. 8
PA1-02 De lokale handel stimuleren Blz. 9
Leefbare buitengebieden Blz. 10
Actieplannen Blz. 11
PA2-01 De open ruimte behouden Blz. 12
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk Blz. 13
PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden Blz. 14
Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel Blz. 15
Actieplannen Blz. 16
PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten Blz. 17
Duurzaam mobiel Blz. 18
Hoogtepunten in 2023 Blz. 19
Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker Blz. 20
Actieplannen Blz. 21
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers Blz. 22
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer Blz. 23
Slim en veilig op weg Blz. 24
Actieplannen Blz. 25
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren Blz. 26
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen Blz. 27
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting Blz. 28
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving Blz. 29
Een schone gemeente Blz. 30
Hoogtepunten in 2023 Blz. 31
Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak Blz. 32
Actieplannen Blz. 33
PC1-01 Afval voorkomen Blz. 34
PC1-02 Afval op de juiste plaats Blz. 35
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken Blz. 36
Nazareth: zuiver water Blz. 37
Actieplannen Blz. 38
PC2-01 De grond ontharden Blz. 39
PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen Blz. 40
Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 Blz. 41
Actieplannen Blz. 42
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren Blz. 43
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie Blz. 44
Prikkelen tot verbinding en ontmoeting Blz. 45
Hoogtepunten in 2023 Blz. 46
Ruimte voor ontmoeting en verbinding Blz. 47
Actieplannen Blz. 48
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur Blz. 49
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken Blz. 50
Iedereen prikkelen tot beleving Blz. 51
Actieplannen Blz. 52
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed Blz. 53
PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures Blz. 54
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod Blz. 55
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl Blz. 56
Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth Blz. 57
Actieplannen Blz. 58
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan Blz. 59
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden Blz. 60
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth Blz. 61
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten Blz. 62
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners Blz. 63
Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling Blz. 64
Actieplannen Blz. 65
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden Blz. 66
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. Blz. 67
Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven Blz. 68
Hoogtepunten in 2023 Blz. 69
Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig Blz. 70
Actieplannen Blz. 71
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd Blz. 72
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren Blz. 73
Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie Blz. 74
Actieplannen Blz. 75
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden Blz. 76
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen Blz. 77
De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken Blz. 78
Actieplannen Blz. 79
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen Blz. 80
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie Blz. 81
PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean Blz. 82
Doe de SDG-toets Blz. 83
Actieplannen Blz. 84
PE4-01 De SDG's bekendmaken Blz. 85
PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren Blz. 86
Beschikbaarheid documentatie Blz. 87
Overzichtstabellen Blz. 88
PA Ruimte voor een vlinder Blz. 89
Toelichting Blz. 90
Strategisch niveau Blz. 91
Doelstellingen Blz. 92
PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten Blz. 93
PA2 Leefbare buitengebieden Blz. 94
PB Duurzaam mobiel Blz. 95
Toelichting Blz. 96
Strategisch niveau Blz. 97
Doelstellingen Blz. 98
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker Blz. 99
PB2 Slim en veilig op weg Blz. 100
PC Een schone gemeente Blz. 101
Toelichting Blz. 102
Strategisch niveau Blz. 103
Doelstellingen Blz. 104
PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak Blz. 105
PC2 Nazareth: zuiver water Blz. 106
PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 Blz. 107
PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting Blz. 108
Toelichting Blz. 109
Strategisch niveau Blz. 110
Doelstellingen Blz. 111
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding Blz. 112
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving Blz. 113
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth Blz. 114
PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling Blz. 115
PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven Blz. 116
Toelichting Blz. 117
Strategisch niveau Blz. 118
Doelstellingen Blz. 119
PE1 Een positieve organisatie Blz. 120
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie Blz. 121
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken Blz. 122
PE4 Doe de SDG-toets Blz. 123
Niet-prioritair beleid Blz. 124
Toelichting Blz. 125
Niet-prioritair beleid Blz. 126
Gemeente en OCMW Blz. 127
Financiële nota Blz. 128
Financieel doelstellingenplan (schema M1) Blz. 129
Staat financieel evenwicht (schema M2) Blz. 130
Overzicht van de kredieten (schema M3) Blz. 131
Toelichting Blz. 132
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) Blz. 133
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) Blz. 134
Investeringsprojecten (schema T3) Blz. 135
Evolutie financiële schulden (schema T4) Blz. 136
Financiële risico's Blz. 137
Beschrijving grondslagen en assumpties Blz. 138
Motivering van de wijzigingen Blz. 139
Motivering Blz. 140
Documentatie Blz. 141
Inleiding Blz. 142
Financiële tabel Blz. 143
Toegestane werkings- en investeringssubsidies Blz. 144
Samenstelling beleidsdomeinen Blz. 145
Overzicht verbonden entiteiten Blz. 146
Belastingen Blz. 147
Personeelsinzet Blz. 148
AG Blz. 149
Financiële nota AG Blz. 150
Financieel doelstellingenplan (schema M1) Blz. 151
De staat van het financieel evenwicht (schema M2) Blz. 152
Overzicht van de kredieten (schema M3) Blz. 153
Toelichting AG Blz. 154
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) Blz. 155
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) Blz. 156
Investeringsprojecten (schema T3) Blz. 157
Evolutie financiële schulden (schema T4) Blz. 158
Financiële risico's Blz. 159
Beschrijving grondslagen en assumpties Blz. 160
Motivering van de wijzigingen AG Blz. 161
Motivering Blz. 162
Documentatie AG Blz. 163
Inleiding Blz. 164
Financiële tabel Blz. 165
Toegestane werkings- en investeringssubsidies Blz. 166
Samenstelling beleidsdomeinen Blz. 167
Overzicht verbonden entiteiten Blz. 168
Belastingen Blz. 169
Personeelsinzet Blz. 170
Actiestructuur AG Blz. 171
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap