Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde

Hoogtepunten in 2023

Terug naar navigatie - Hoogtepunten in 2023

Het lokaal bestuur Nazareth wil de open ruimte behouden en zorgen voor meer toegankelijk groen:

 • na een participatietraject in 2022 richten we site De Bekken in en vormen dit om tot 'het Vlinderpark'.
 • we leggen een nieuwe beweegroute aan 
 • in de Scheldevallei nivelleren we de paden.
 • we leggen wandelpaden aan in het Kasteelpark

Wat realiseren we nog in 2023?

 • We finaliseren het ruimtelijk beleidsplan
 • We maken een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan 'Natuurontwikkeling Axelvijver'.
 • We treden toe tot 1 woonmaatschappij.
 • We digitaliseren de Nazarethbon en ondersteunen handelaars, verenigingen en inwoners bij het gebruik.
 • We maken een landbouwbeleidsplan op.

Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Terug naar navigatie - PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Ons plan

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

Stand van zaken

 •  We werken verder samen met de  interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV).  Binnen deze vereniging nemen we als lokaal bestuur onze regierol op inzake het lokaal woonbeleid. Voor de periode 2023-2025 dienden we in juni 2022 een nieuw subsidiedossier in, waarbij we inzetten op volgende acties:
  1. Een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de gemeente.
  2. Een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt wordt, en woningen met dergelijke conformiteitsattesten opvolgen.
  3. Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken.
  4. De lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid.
  5. Samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder in het kader van de procedure gerechtelijke uithuiszetting.

Zie ook: https://www.merelbeke.be/interlokale-vereniging-wonen-leie-schelde en https://www.wonenleieschelde.be/nl/

 • Tegen uiterlijk 30 juni  2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente, de Woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij opereert in een uniek, niet-overlappend en aaneensluitend werkingsgebied binnen de vastgelegde regio en verenigt alle sociale huur- én koopactiviteiten in de gemeente of in een cluster van gemeente. Nazareth behoort tot een werkingsgebied met de gemeenten Aalter, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Lievegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.

Tijdspad en mijlpalen

 • Oprichting van de Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) door de lokale besturen van Nazareth, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (2019) met volgende mijlpalen:
  • oprichting van een gezamenlijk woon- en energieloket met zitdagen in Nazareth  - gerealiseerd 2020
  • overname  opvolging woonkwaliteit  - gerealiseerd 2020
  • uniform leegstandsreglement (van toepassing vanaf 1 januari 2021), inclusief overname leegstandsdossiers - gerealiseerd 2020
  • integratie van een meldpunt 'discriminatie op de private huurmarkt'  - gerealiseerd 2021
  • het aanpassen van de opcentiemen m.b.t. Vlaamse heffing op ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen - gerealiseerd 2021
  • beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest-  gerealiseerd 2021
  • toetreding lokaal bestuur Destelbergen - gerealiseerd 2022
 • Visie op sociaal wonen  - gerealiseerd 2021
 • Toetreding tot 1 woningmaatschappij tegen uiterlijk 30 juni 2023.

Wat kost het

 •  Voor het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging  Wonen Leie en Schelde werd de gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 2,79 euro per huishouden. Vanaf 2022 is per jaar een minimumbudget van 3,15 euro per huishouden voorzien, voor Nazareth betekent dit 15.500 euro op jaarbasis .
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 verhoogt het  jaarlijks budget naar 18.959 euro.
Actieplan PA1-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PA1-01-01 Een woon- en energieloket organiseren i.s.m. andere besturen 13.319 5.961 15.500 18.959 18.959 18.959
Totaal Uitgaven 13.319 5.961 15.500 18.959 18.959 18.959
Totaal Exploitatie -13.319 -5.961 -15.500 -18.959 -18.959 -18.959
Totaal Gemeente & OCMW -13.319 -5.961 -15.500 -18.959 -18.959 -18.959

PA1-02 De lokale handel stimuleren

Terug naar navigatie - PA1-02 De lokale handel stimuleren

Ons plan

De aanwezigheid van horeca en handel draagt bij tot dynamische dorpskernen. Het lokaal bestuur Nazareth wil de lokale handel dan ook stimuleren. Terzelfdertijd heeft dit ook een duurzaam aspect: lokaal aankopen en verkopen dragen bij tot een verantwoorde consumptie en productie.

Stand van zaken

 • We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen.
  • Vanaf december 2022 maken we gebruik van de digitale versie van de Nazarethbon. We promoten  de bon en ondersteunen handelaars, verenigingen en inwoners bij het gebruik.
  • Markt in Eke: na de evaluatie in 2022 waaruit bleek dat , na enkele succesvolle edities, de interesses van marktkramers en lokale initiatieven afnam, gaan we op zoek naar een alternatief. Hierbij kiezen we voor slechts enkele en regelmatige initiatieven.
  • We nemen deel aan het project ' Onderneem er op uit' van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) waarbij de lokale besturen intensief begeleid worden om het lokaal aankoopbeleid te optimaliseren. Nazareth koos voor het quick-win traject 'Kenbaar maken van diensten op het e-loket voor ondernemers' en bouwt mee aan een ondernemersloket.
 • Via de Korte Keten en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen dragen we bij tot verantwoorde consumptie en productie. Jaarlijks organiseren we activiteiten in de week van de Korte Keten.

Tijdspad en mijlpalen

 • Opmaken en goedkeuren detailhandelsplan - gerealiseerd 2020
 • Subsidiereglement Korte Keten - automaten (nieuw) - gerealiseerd 2020
 • Reglement voor renovatie/vestiging handelszaken (evaluatie en herziening - 2021-2023)
 • Reglement ambulante handel - gerealiseerd 2021
 • Een kader voor lokaal en duurzaam aankopen (2021-2023):  deelname aan platform Regioleveranciers Oost-Vlaanderen (vanaf 2022)
 • Nazarethbon: digitaliseren van het werkingsproces en de bon - gerealiseerd 2022
 • Alternatieve markt in Eke -  gerealiseerd - eerste editie november 2021
 • Feestelijke avondmarkt Eke: organisatie door lokaal bestuur - gerealiseerd 2022
 • Ondernemersloket (2021-2023)

Wat kost het

 • Op de actie PA1-02-01 worden de uitgaven en ontvangsten geboekt van o.m. het terrasreglement, de Nazarethbon en de subsidies voor het oprichten/moderniseren van een handelszaak. Bij meerjarenplanaanpassing 2023 voorzien we jaarlijks extra budget voor de software van de digitale Nazarethbon.
 • De 5000 euro op actie PA1-02-02 betreft de nominatieve subsidie aan vzw Econa.
 • De investeringen op PA1-02-01 betreft de aankoop van terrasmeubilair in het kader van het terrassenreglement. 
 • Op de actie PA1-02-03 is het budget voorzien voor Korte-Keten initiatieven, inclusief de subsidie voor de Korte Keten - automaten.
Actieplan PA1-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 43.797 20.579 16.500 16.500 16.500 16.500
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen 0 3.737 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 43.797 24.317 16.500 16.500 16.500 16.500
Uitgaven
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 46.948 36.950 23.750 22.620 18.750 18.750
PA1-02-02 Promoten van lokale ondernemingen 8.448 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen 1.126 8.904 6.000 6.000 6.000 6.000
Totaal Uitgaven 56.522 50.854 34.750 33.620 29.750 29.750
Totaal Exploitatie -12.724 -26.537 -18.250 -17.120 -13.250 -13.250
Investering
Uitgaven
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 16.771 0 15.500 20.000 0 0
Totaal Uitgaven 16.771 0 15.500 20.000 0 0
Totaal Investering -16.771 0 -15.500 -20.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -29.495 -26.537 -33.750 -37.120 -13.250 -13.250

Leefbare buitengebieden

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA2-01 De open ruimte behouden

Terug naar navigatie - PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden. Tegen de zomer van 2021 wil het lokaal bestuur Nazareth haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een ruimtelijk beleidsplan Nazareth. De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij deze visie. In uitvoering van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgestuurd.

Stand van zaken

Ruimtelijk beleidsplan

Een ruimtelijk beleidsplan legt een kader vast voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

Na goedkeuring van het voorontwerp en een aansluitende consultatieronde in 2020, startten we in 2021 de procedure op om een strategisch milieueffectrapport (MER) op te maken. De MER is gefinaliseerd en de resultaten worden nu verwerkt naar het ontwerp beleidsplan (2023).

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Natuurontwikkeling - Axelvijver'

In lijn met de visie van het ruimtelijk beleidsplan, starten we met de opmaak van een RUP 'Natuurontwikkeling - Axelvijver'. Via dit RUP komen we tegemoet aan de doelstelling om voor de belangrijkste beekdepressies de natuurlijke en de open-ruimte structuur vast te leggen en de functie van de verschillende waterplassen te bepalen.

 Ruilverkaveling Schelde-Leie

Voor algemene informatie zoals het doel van het project en de stand van zaken zie: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/Schelde-Leie

In 2021 heeft het ruilverkavelingscomité het voorstel voor de her-verkaveling van de nieuwe kavels voorgelegd, ook wel 'de eerste neerlegging toedeling' genoemd. Hierop konden suggesties, verbeteringen, opmerkingen of bezwaren  worden ingediend.

In 2022 en 2023 bespreekt  de 'commissie van advies'  alle bezwaren.  Tegen eind 2023 zou de effectieve grondenruil afgewerkt moeten zijn, het ministerieel besluit tot formalisering van de ruilen is gepland in het voorjaar van 2024.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ruimtelijk beleidsplan
  • goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • opmaak strategisch plan MER (2021 - 2022)
  • voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan (2023)
  • openbaar onderzoek (2023)
  • definitieve vaststelling door de gemeenteraad (2023)
 • RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden - gerealiseerd 2022
 • RUP Natuurontwikkeling Axelvijver (2022-2024)
 • De aankoop van recreatiegronden ter hoogte van de sportsite met het oog op het behouden van de open ruimte - gerealiseerd 2022
 • Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden)

Wat kost het

Bij de meerjarenplanaanpassing 2023:

 • zijn de budgetten voor de ruilverkaveling verschoven - realisatie is niet meer voor deze legislatuur
 • is budget voorzien voor de  RUP Natuurontwikkeling Axelvijver
 • is het budget voor de aankoop van recreatiegronden verschoven naar 2023 gezien de aktedatum van de transactie.
Actieplan PA2-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 0 10.000 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 10.000 0 0 0 0
Uitgaven
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 6.865 0 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 6.865 0 0 0 0 0
Totaal Exploitatie -6.865 10.000 0 0 0 0
Investering
Ontvangsten
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen 0 0 0 20.000 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 0 20.000 0 0
Uitgaven
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 48.945 5.243 111.500 0 0 0
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen 63.339 8.462 0 20.000 0 0
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden 0 0 0 2.000.000 0 0
Totaal Uitgaven 112.284 13.705 111.500 2.020.000 0 0
Totaal Investering -112.284 -13.705 -111.500 -2.000.000 0 0
Financiering
Ontvangsten
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden 0 0 0 2.000.000 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 0 2.000.000 0 0
Uitgaven
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden 0 0 0 200.000 200.000 200.000
Totaal Uitgaven 0 0 0 200.000 200.000 200.000
Totaal Financiering 0 0 0 1.800.000 -200.000 -200.000
Totaal Gemeente & OCMW -119.149 -3.705 -111.500 -200.000 -200.000 -200.000

PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Terug naar navigatie - PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Ons plan

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Groene netwerken worden gecreëerd door het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen, blauwe netwerken door de toegankelijkheid naar water te herstellen. Een uitgebreid groenblauw netwerk vraagt echter een ecologisch en onderhoudsvriendelijk groenbeheer. Er wordt werk gemaakt van een duidelijke visie op groenbeheer en een groenbeheersplan. Dit alles moet leiden tot meer en toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme.

Stand van zaken

 • In het centrum van de gemeente creëren we een groen netwerk  waarbij de site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark.
  • Voor de inrichting van de gronden rond de site 'De Bekken' stelden we begin 2022 een studiebureau aan.
   • In 2022 organiseerden we een uitgebreid participatietraject op basis waarvan een schetsontwerp werd opgemaakt en goedgekeurd.  Als nieuwe naam voor het park kiezen we voor 'het Vlinderpark'.
   • In 2023 maken we het definitief ontwerp op en bereiden we het uitvoeringsdossier voor. De start van de effectieve uitvoering plannen we in het najaar van 2023.
    Op de site van het Kinderkasteeltje zelf ontwikkelen we, samen met jeugdhulp Don Bosco, hulp- en dienstverlening voor kinderen en jongeren en maken we een masterplan op voor de gebouwenstructuur (zie actieplan PD4-01).

 Schetsontwerp Vlinderpark (versie september 2022)

  • De aanleg en ontwikkeling van deze zone stemmen we af  op de  site van het 'Kasteelpark'  aan de overkant van de centrale as, en andere groene zones in de gemeente zoals de sportsite en het Sterrenbos.
 • We zorgen voor een derde geboortemonument in het Toekomstbos (Hospicebossen).
 • Ontwikkeling van trage wegen:
  • De aanleg van paden in halfverharding in het Kasteelpark was voorzien in 2022, door een beroepsprocedure in het vergunningsdossier dienen we dit te hernemen in 2023.
  • In de Scheldevallei nivelleren we de paden.
 • In het kader van het recreatietoerisme realiseren we een nieuwe beweegroute.  
 • We werken aan een visie op het groenplan, met inbegrip van een bermbeheersplan, een veegplan en een onthardingsbeleid. Door in te zetten op meer vergroening dragen we  bij aan het lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten.
 • We openen de uitbreiding van de parkbegraafplaats.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ontwikkeling van natuurlijke gebieden
  • Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
  • Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - gerealiseerd 2020
  • Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2023)
  • Ontwikkeling Vlinderpark (site De Bekken) (2020-2024)
  • Aankoop site Kasteelstraat, inrichting en beheersplan (2021-2023)
  • Sterrenbospark (te voorzien in de volgende legislatuur)
  • Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden)
 • Trage wegen:
  • Steinstraat - Sticheldreef - gerealiseerd 2022
  • Blauwhuyshoeve (2021-2023)
  • Heraanleg trage weg Nieuwlandstraat-Mantelstraat (2022)
 • Beweegroutes:
  • Vlinderroute en rupsroute - gerealiseerd 2022
  • Wandeling 'vrouwen aan zet' - gerealiseerd 2022
  • Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2023 en 2025.
 • Visie op Groenbeheer (2021-2023)

Sites en dreven sluiten op elkaar aan

Wat kost het

Voor het geboortemonument is een financiële ondersteuning voorzien van € 500 elke 2 jaar (en een gelijke bijdrage vanuit de provincie).

 • Voor de inrichting van een nieuwe beweegroute in 2023 is 5.000 euro gebudgetteerd (actie PA2-02-05).
 • Voor het groenbeheer vragen we subsidies aan in het kader van het lokaal Energie en Klimaatpact.
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 :
  • voorzien we 5.000 euro extra voor het nivelleren van de paden in de Scheldevallei (actie PA2-02-02)
  • verhogen we het totale budget  voor de aanleg van het Vlinderpark van 100.000 euro naar 305.000 euro , mits  het verschuiven van een aantal budgetten. Via het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen ontvangen we 65.000 euro subsidies (actie PA2-02-52).
Actieplan PA2-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen 0 548 0 0 0 0
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 0 0 19.756 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 548 19.756 0 0 0
Uitgaven
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen 156 1.095 0 500 0 500
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 3.718 0 0 0 0 0
PA2-02-03 Blauwe netwerken creëren door de toegankelijkheid naar het water te herstellen 0 1.481 0 0 0 0
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 0 36 0 0 0 0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 427 15 2.000 2.000 2.000 2.000
Totaal Uitgaven 4.302 2.627 2.000 2.500 2.000 2.500
Totaal Exploitatie -4.302 -2.079 17.756 -2.500 -2.000 -2.500
Investering
Ontvangsten
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 0 8.987 0 0 0 0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 0 4.998 5.750 0 0 0
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken) 0 0 0 0 65.000 0
PA2-02-54 Kasteelpark 0 0 142.500 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 13.986 148.250 0 65.000 0
Uitgaven
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 1.850 0 120.000 5.000 0 0
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 13.455 43.366 50.000 30.000 30.000 30.000
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 2.624 0 2.376 5.000 0 5.000
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken) 782.190 0 55.000 305.000 0 0
PA2-02-53 Ruilverkaveling Schelde-Leie 0 0 0 0 0 0
PA2-02-54 Kasteelpark 0 531.265 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 800.119 574.632 227.376 345.000 30.000 35.000
Totaal Investering -800.119 -560.646 -79.126 -345.000 35.000 -35.000
Totaal Gemeente & OCMW -804.421 -562.725 -61.370 -347.500 33.000 -37.500

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Terug naar navigatie - PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Ons plan

Leefbaar buitengebied betekent leefbare land- en tuinbouw. Er wordt een nieuw landbouwbeleidsplan opgemaakt en land- en tuinbouwers worden gestimuleerd voor milieuvriendelijke innovaties.

Stand van zaken

 • In 2021 evalueerden we het vorige landbouwbeleidsplan via een uitgebreide participatieronde.
 • In 2022 maakten we een ontwerp van landbouwbeleidsplan op met de landbouwraad, de goedkeuring en actualisatie is uitgesteld van 2022 naar 2023.

Tijdspad en mijlpalen

 • Evaluatie van subsidiereglementen:
  • actualisatie en samenvoeging van de reglementen 'herstel halfopen landschap' en 'verwerking fijn snoeihout (2020-2021) - gerealiseerd
 • Evaluatie huidig landbouwbeleidsplan  (2021) 
 • Opmaak nieuw landbouwbeleidsplan (2021 - 2023)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Terug naar navigatie - PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Ons plan

Gezien het grote belang van grote verkeersaders (zoals de E17, N60 en de N35) voor Nazareth, kunnen deze niet worden weggenomen. We kunnen wel de barrièrewerking proberen te verzachten.

Stand van zaken

We overleggen verder met het Agentschap Wegen en Verkeer inzake geluidsmetingen en het beperken van de geluidsoverlast. De resultaten van een eerste onderzoek zijn besproken in februari 2022, verdere metingen zijn aangevraagd. 

Tijdspad en mijlpalen

 • Geluidsarme asfalt op de N60 - gerealiseerd 2020

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.