Motivering van de wijzigingen AG

Documenten

Motivering

In bijlage vindt u de wijzigingsvariant van zowel de strategische nota als het financieel evenwicht (M2), met een vergelijking t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.

De stijging van de energieprijzen heeft een grote impact op de werkingsuitgaven van het AG. Veruit de grootste uitgavenpost in het AG is gas en elektriciteit voor onze culturele centra en sportinfrastructuur. Ook uitgaven voor herstellingen aan onze gebouwen kent een grote impact van de prijsstijgingen. Hier en daar werd een budgetverhoging ingeschreven maar we gaan ervan uit dat we de stijgingen grotendeels kunnen opvangen met de reserves die nog aanwezig zijn in het exploitatieuitgavenbudget.

Het investeringsbudget werd kritisch bekeken en de budgetten van projecten waarvan de realisatie in dit meerjarenplan niet meer haalbaar zijn of niet prioritair zijn, werden doorgeschoven naar latere jaren of geschrapt. Het investeringssaldo daalt in deze meerjarenplanaanpassing met bijna 1,6 miljoen euro.  Dit heeft een onmiddellijk effect op de leningen die de gemeente moet verschaffen aan het AG ter financiering van de investeringen en dus ook op het resultaat van de gemeente.

 

  2022
2023
2024
2025
Exploitatieuitgaven (goederen en diensten 60/61)
+204.111 +185.775
+82.025
+87.025
 • Grote stijging van de budgetten voor gas en elektriciteit
  • 2022: +201.250 euro
  • 2023: +171.000 euro
  • 2024: +72.750 euro
  • 2025: +72.750 euro
 • Huur afvalcontainers (+2.500 euro) vanaf 2023 voor het verzamelen van afval in de cc's en de sporthal.
 • Door de sluiting van zwembad de Ceder kunnen we geen zwemlessen meer aanbieden in het sportprogramma (-3.000 jaarlijks)
 • Herstellingen aan en benodigdheden voor gebouwen: extra budgetten door prijsstijgingen (ong. +5.000 euro jaarlijks)
 • IT-licenties: -3.500 euro jaarlijks
 • Diverse andere kleine wijzigingen en verschuivingen
  2022 2023 2024
2025
Exploitatieontvangsten +59.548 +177.333 +18.702
+31.055

Ontvangsten uit de werking (70)

 • vanaf 2023 is er een prijsverhoging van 20% op het huurtarief van de cc's en de sportzalen.
+.1904

+9.718

+8.116

+6.498

Prijssubsidie (707)

 • de prijssubsidies stijgen gevoelig door de extra uitgaven voor gas en elektriciteit
0 +165.000 +10.000 +24.000

Andere overdrachten

 • werkingssubsidie van Gemeente Nazareth n.a.v. de extra uitgaven voor gas en elektriciteit in 2022 en het niet kunnen opvangen van deze prijsstijging via de prijssubsidie

+50.000

 

0 0 0

Andere operationele ontvangsten (741/7)

 • terugvordering van gas en elektriciteit bij concessionarissen en huurders

+7.644

+2.615 +586 +557

 

Investeringen

2022 2023 2024 2025 Totaal
Investeringsuitgaven -11.161 -849.772 -870.000 +155.000 -1.575.933
Investeringsontvangsten -100.000 +210.000 - - +110.000

(een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie)

 

  2022 2023
2024
2025
Financieringsuitgaven -12.863 -8.273
-61.668
-62.505
Kapitaal leningen
(terugbetaling aan Gemeente i.f.v. afschrijvingen activa)
       
         
Financieringsontvangsten +92.839 -1.059.772
-870.000
+155.000

Op te nemen leningen
(aanpassing i.f.v. investeringssaldo)

       

 

  2022 2023
2024
2025
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging) +313.865 -314.034 -315.688 -309.153
Autofinancieringsmarge (wijziging) -131.700 -169 -1.654 6.535