Een schone gemeente

Hoogtepunten in 2023

Terug naar navigatie - Hoogtepunten in 2023

Nazareth zet zich al jarenlang in voor een beter klimaat. Als gemeente willen we CO2-neutraal zijn tegen 2042.

De actualisatie van het SEAP 2020 naar het SECAP 2030 houdt in dat de doelstellingen en dus ook de maatregelen bijgesteld worden om een reductie van 55% CO2 te behalen tegen 2030. 

In 2022 keurden we het adaptatieplan (aanpassen aan de klimaatverandering) en het mitigatieplan (tegengaan van klimaatverandering) goed.  In 2023 starten we met uitvoering en de monitoring van het plan.

Wat realiseren we nog in 2023?

 • We voeren een aantal energiebesparende investeringen uit, zoals de verledding van de sporthal.
 • Het mobiel loket voor wijkrenovatie komt opnieuw langs om een intensief wijkrenovatietraject uit te voeren.
 • We implementeren een gemeentelijk afvalbeleid voor evenementen en kopen o.m. kleine afvaleilanden aan.

Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC1-01 Afval voorkomen

Terug naar navigatie - PC1-01 Afval voorkomen

Ons plan

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, onder meer door sensibilisatie, het bevorderen van de circulaire economie en het organiseren van afvalvrije evenementen.

Stand van zaken

 • Het organiseren en sensibiliseren van afvalarme initiatieven en evenementen is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen.
  • Door de nieuwe Vlaamse regelgeving (Vlarema 8 - 2021) wordt evenementenafval beschouwd als bedrijfsafval waarvoor andere regels gelden. We implementeren een passende oplossing voor enerzijds grote evenementen buiten de cc's/sportsite en anderzijds afval afkomstig van de cc's/sportsite.
  • We investeren in de aankoop van 20 kleine afvaleilandjes.
  • We sensibiliseren de verenigingen verder om hun evenementen afvalvrij te organiseren.
 • M.b.t. circulaire economie organiseren we de terugkerende acties zoals het Repaircafé, wijkdemo's thuiscomposteren, het Kringloopweekend, ...

Tijdspad en mijlpalen

 • Visiebepaling afvalarme initiatieven en evenementen  - gerealiseerd 2021
 • Verbod op gebruik wegwerpmaterialen in alle culturele infrastructuur van het lokaal bestuur - gerealiseerd 2021
 • Gemeentelijk afvalbeleid evenementen (2021-2023)

Wat kost het

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 voorzien we 1.800 euro voor de aankoop van kleine afvaleilanden.
 • Naast de activiteiten i.v.m. circulaire economie, zijn op deze actie  volgende jaarlijkse subsidies voorzien:
  • vzw Ateljee ontvangt 12.500 werkingsubsidies via het lokaal bestuur,
  • het Repair Café ontvangt een nominatieve subsidie van 500 euro
Actieplan PC1-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PC1-01-03 De circulaire economie bevorderen 10.806 14.460 16.000 16.000 16.000 16.000
Totaal Uitgaven 10.806 14.460 16.000 16.000 16.000 16.000
Totaal Exploitatie -10.806 -14.460 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Investering
Uitgaven
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen 1.983 704 4.213 1.800 0 0
Totaal Uitgaven 1.983 704 4.213 1.800 0 0
Totaal Investering -1.983 -704 -4.213 -1.800 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -12.789 -15.164 -20.213 -17.800 -16.000 -16.000

PC1-02 Afval op de juiste plaats

Terug naar navigatie - PC1-02 Afval op de juiste plaats

Ons plan

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig. Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamelpunten kunnen voorzien worden. Daarnaast werkt Nazareth mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

Stand van zaken

Hondenpoep

We ontvangen subsidies van OVAM voor de aanpak van hondenpoep. Dit project loopt van 30 juni 2021 tot 2023.

Het eerste jaar zetten we in op communicatie en sensibilisering, het tweede jaar van het project verschuift de focus naar handhaving.

Vlaanderen asbestveilig 2040

In mei 2022 dienden we het subsidiedossier in.  Een totaalbedrag van 16.035,30 euro komt in aanmerking voor subsidie, we wachten de goedkeuring af.

Tijdspad en mijlpalen

 • Peukenplan (2020-2021) - gerealiseerd
 • Vlaanderen asbestveilig (2020-2023)
 • Aanpak hondenpoep (2021-2023)
 • Ondergrondse afvalinzameling: na onderzoek beslissing om dit niet te organiseren - afgesloten 2022

Wat kost het

 • De uitgaven i.v.m. bestrijding van hondenpoep zijn voorzien op de actie PC1-02-01, we zullen hiervoor ook nog 7.185 euro subsidie van OVAM ontvangen in 2023.
Actieplan PC1-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Ontvangsten
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken 0 0 4.589 7.150 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 4.589 7.150 0 0
Uitgaven
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken 4.656 6.020 7.000 7.000 7.000 7.000
Totaal Uitgaven 4.656 6.020 7.000 7.000 7.000 7.000
Totaal Investering -4.656 -6.020 -2.411 150 -7.000 -7.000
Totaal Gemeente & OCMW -4.656 -6.020 -2.411 150 -7.000 -7.000

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Terug naar navigatie - PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Ons plan

Het lokaal bestuur pakt zwerfvuil gericht aan, onder meer door de inzet van een clean team.

Stand van zaken

 • We schakelen over van de 'We Plog' app naar de Mooimakers app
 • We organiseren de jaarlijkse terugkerende acties: twee maal per jaar een zwerfvuilactie, deelname handhavingsweek Mooimakers, ...
 • Er staan  ‘tijdelijk’ vaste camera’s van IVM op niet-besloten plaatsen ter bestrijding van zwerfvuil en sluikstort en dit tot en met 31/12/2025.

Tijdspad en mijlpalen

 • Plaatsen van vaste camera's ter bestrijding van zwerfvuil (2021-2025)
 • Jaarlijkse terugkerende acties

Wat kost het

 • Op deze actie worden de materiaalkosten van het cleanteam gebudgetteerd. Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is het jaarlijkse bedrag verhoogd omwille van de stijgende kosten van de afvalverwerking.
Actieplan PC1-03 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 0 340 0 0 0 0
Uitgaven 24.484 28.962 42.100 50.250 50.250 50.250
Totaal Exploitatie -24.484 -28.622 -42.100 -50.250 -50.250 -50.250
Totaal Gemeente & OCMW -24.484 -28.622 -42.100 -50.250 -50.250 -50.250

Nazareth: zuiver water

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC2-01 De grond ontharden

Terug naar navigatie - PC2-01 De grond ontharden

Ons plan

Door te ontharden kan regenwater beter in de bodem dringen. Er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en verlaagt de kans op wateroverlast. Terzelfdertijd worden de grondwatervoorraden aangevuld.

Stand van zaken

 • Vanuit Veneco wordt een regionale onthardingsstrategie ontwikkeld. Het lokaal bestuur engageerde zich om hier aan mee te werken.
 • We maken tegelijkertijd  werk van een eigen beleidsvisie op ontharding. Een eerste aanzet tot visie op onthardingsbeleid is besproken door de beleidsorganen, we werken hier verder aan in 2023.

Tijdspad en mijlpalen

 • Speelplein gemeentelijke basisschool (2020-2021) - gerealiseerd
 • Beleidsvisie ontharding lokaal bestuur Nazareth (2021-2023)

Speelplaats GBSN

Speelplaats gemeentelijke basisschool Nazareth

 

Wat kost het

 • Er is jaarlijks 10.000 euro voorzien voor kleine onthardingsprojecten.
Actieplan PC2-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Uitgaven
PC2-01-01 Het eigen patrimonium ontharden 0 90.275 1.000 10.000 10.000 10.000
Totaal Uitgaven 0 90.275 1.000 10.000 10.000 10.000
Totaal Investering 0 -90.275 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000
Totaal Gemeente & OCMW 0 -90.275 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000

PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Terug naar navigatie - PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de zuiveringsgraad verhogen. Het uiteindelijke doel is 93,30% (streefcijfer Vlaamse Milieumaatschappij)

Stand van zaken

Behalve met de geplande rioleringswerken verhogen we de zuiveringsgraad door de rode clusters versneld te voorzien van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Rode clusters zijn zones in het buitengebied waar nooit riolering zal komen en waar afvalwater momenteel ongezuiverd geloosd wordt in het oppervlaktewater. Er zijn 250 punten aangeduid waar een IBA moet komen.

 

Dit beleid zetten we verder in 2023. De uitvoering met aannemer van Farys verloopt vlot, het traject zit op schema.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aantal IBA's in 2020: 15
 • Aantal IBA's in 2021: 77

Wat kost het

De IBA’s worden gefinancierd via het budget van Aquario.

Kostprijs IBA (gemiddeld): 5.500 euro.

 • aanrekening klant aansluitingsvergoeding voor plaatsing IBA: 1415,09 euro.
 • subsidie door VMM voor IBA’s prio 0 aan FARYS: 1750 euro
 • subsidie afkoppelingswerken aan klant: maximaal 1250 euro per woning
 • kostprijs voor de gemeente: gemiddeld per IBA 2335 euro  + maximaal 1250 euro subsidie voor afkoppelingswerken.

Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Terug naar navigatie - PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Ons plan

In het SEAP-actieplan worden de maatregelen beschreven die het lokaal bestuur onderneemt om de CO2-uitstoot te beperken. Vertrekkende vanuit een gedeelde visie en emissie-inventaris worden acties gedefinieerd zowel voor individuen, ondernemingen als het lokaal bestuur.

Stand van zaken

De actualisatie van het SEAP 2020 naar het SECAP 2030 houdt in dat de doelstellingen en dus ook de maatregelen bijgesteld worden om een reductie van 55 % CO2 te behalen tegen 2030. Voor de ondersteuning bij de opmaak van de plannen doen we beroep op de provincie, Nazareth maakt deel uit van een cluster met De Pinte en Deinze.

 • Adaptatieplan (aanpassen aan de klimaatverandering): het klimaatadaptatieplan is goedgekeurd door de gemeenteraad in juni 2022.
 • Mitigatieplan (tegengaan van de klimaatverandering): goedkeuring is voorzien tegen eind 2022.

In 2023 starten we met de uitvoering en de opvolging van het plan.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ondertekenen burgemeestersconvenant - gerealiseerd 2020
 • Goedkeuring adaptatieplan - gerealiseerd 2022
 • Goedkeuring mitigatieplan (eind 2022)

 

Wat kost het

 •  Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is jaarlijks 4.200 euro extra gebudgetteerd voor de aanschaf van een softwaretool om de acties en de rapportering inzake het SECAP-actieplan op te volgen.
Actieplan PC3-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PC3-01-01 Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren 0 0 6.000 5.600 4.200 4.200
Totaal Uitgaven 0 0 6.000 5.600 4.200 4.200
Totaal Exploitatie 0 0 -6.000 -5.600 -4.200 -4.200
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 -6.000 -5.600 -4.200 -4.200

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Terug naar navigatie - PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Ons plan

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Het lokaal bestuur Nazareth wil bijdragen aan het efficiënter gebruiken van energie en aan een grotere inzet van hernieuwbare energiebronnen.

Stand van zaken

 • In samenwerking met Veneco startten we in 2022 met een mobiel loket voor wijkrenovatie: één keer per jaar zal het mobiel loket in een wijk (gekozen door de gemeente) gedurende 14 dagen neerstrijken en een intensief wijkrenovatietraject opstarten. Aan de hand van thermografische gevelscans en één op één gesprekken krijgen bewoners informatie op maat en stimuleren we om energiebesparende maatregelen te nemen en te kiezen voor hernieuwbare energie.

 

 • In 2021 ondertekende de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact en in 2022 het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Hierbij engageert het bestuur zich om in samenwerking met diverse partnerorganisaties de doelstellingen van het Pact na te streven. Hierdoor ontvangt het lokaal bestuur jaarlijks Vlaamse werkingssubsidies om het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten met als doel de energietransitie en klimaatadaptatie een merkbare versnelling hoger te schakelen.
  • In 2023 zetten we in op vergroening.
 • Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende acties:
  • groepsaankopen: groene stroom, zonnepanelen en thuisbatterij, spouwmuurisolatie en stookoliesanering
  • promotie gratis bouwadvies via Steunpunt duurzaam bouwen

Tijdspad en mijlpalen

 • Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - gerealiseerd 2021
 • Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. - gerealiseerd 2022
 • Evaluatie subsidiereglement verbeteringswerken en energiebesparing (2022 -2023, op te nemen bij actualisatie SEAP-actieplan)
 • Beleidskaders windturbines (2021-2022) - gerealiseerd 2022
 • Mobiel loket wijkrenovatie (2022-2024)

Wat kost het

 • Aan vzw Stroomvloed wordt 500 euro nominatieve subsidie toegekend.
 • Op deze actie budgetteren we ook de gemeentelijke subsidies 'Duurzaam bouwen en verbouwen'.
 • In 2022-2024 voorzien we jaarlijks 1.000 euro  extra voor het mobiel loket voor wijkrenovatie (cofinanciering voor communicatie en wervingscampagne, de overige kosten worden gesubsidieerd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via Veneco).
Actieplan PC3-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PC3-02-01 Duurzaam energiegebruik stimuleren 3.681 500 10.103 10.010 10.050 9.050
Totaal Uitgaven 3.681 500 10.103 10.010 10.050 9.050
Totaal Exploitatie -3.681 -500 -10.103 -10.010 -10.050 -9.050
Totaal Gemeente & OCMW -3.681 -500 -10.103 -10.010 -10.050 -9.050