Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Hoogtepunten in 2023

Terug naar navigatie - Hoogtepunten in 2023

Prikkels tot verbinding en ontmoeting blijven meer dan ooit belangrijk.

We doen dit door een aantal grote investeringsprojecten.

De  speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite kan in gebruik genomen worden. Samen met vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen ontwikkelen we een nieuwbouw en publiek park op het domein van 't Kinderkasteeltje.

Maar ook op een meer indirecte manier willen we er toe bijdragen dat iedereen er bij hoort, dat we een warme gemeente zijn waar voor iedereen plaats is.  In de bibliotheek realiseren we het concept 'Openplus' zodat we ook onbemande openingsuren kunnen aanbieden.  Samen met Zorgband Leie en Schelde starten we een lokaal dienstencentrum op met als uitvalsbasis WZC Wielkine.

Wat realiseren we nog in 2023?

 • In 2022 behaalden we, na een voorbereidingstraject van 3 jaar, het 'label Kindvriendelijke gemeente'. In 2023 gaan we aan de slag met het strategisch actieplan en zorgen we eveneens voor een ruime bekendmaking binnen en buiten onze organisatie.
 • Samen met de nieuwe toegankelijkheidsraad nemen we drempels weg voor ontmoeting.
 • We nemen deel aan Pilaar, een bovenlokaal Street Art-project
 • We nemen deel aan de projectoproep 'Zorgzame buurten'. Vanuit ’t Schoolke van Landuyt willen we ontmoeting en zorg verbinden in de buurt.
 • We starten met Give A Day: een buurtapp die het mogelijk maakt om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen op een zeer laagdrempelige en gerichte manier.
 • In samenwerking met diverse partners zetten we in op activering via de sociale economie, tijdelijke werkervaring en outreachend werken.

Realisatie via het Autonoom Gemeentebedrijf:

 • polyvalent jeugdlokaal op de Sterrenbossite

Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Terug naar navigatie - PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Ons plan

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium. Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem. Op de Sterrenbossite wordt een speel-en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, de nieuwe lokalen van de KSA en speelpleinwerking op Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

Stand van zaken

Digitaal sleutelsysteem

Omwille van budgettaire redenen beslisten we om dit project uit te stellen, wellicht tot de volgende legislatuur.

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

Eind 2022 is het nieuwe polyvalente jeugdlokaal klaar om in gebruik genomen te worden (opening lente 2023).

In 2023 werken we de speelzone en de omgevingsaanleg af en zorgen we voor een ontsluiting van de Sterrenbossite ter hoogte van de Drapstraat.

Herbestemming dekenij en het divers kunstencentrum

In 2022 maakten we een definitief ontwerp op voor het divers kunstencentrum. Voor de herinrichting van de dekenij maken we de koppeling met het naastgelegen divers kunstencentrum. De architecten van beide projecten werkten een gezamenlijk plan van aanpak uit met het oog op een gezamenlijke omgevingsvergunning en aanbestedingsprocedure.

De uitvoering kan echter pas starten na de werken van de Vrije Basisschool, en is niet meer deze legislatuur voorzien.

Renovatie Burgerlijk Godshuis

De renovatie van de achterbouw van het Burgerlijk Godshuis voeren we versneld door. Zo kan deze ruimte gebruikt worden als tijdelijke bureauruimte voor de medewerkers van het team Welzijn tijdens de renovatiewerken van het Sociaal Huis (gepland vanaf najaar 2023). Dit is op de lange termijn financieel voordeliger dan het huren van containers, want ook tijdens de verbouwing van het gemeentehuis zullen medewerkers tijdelijk elders gehuisvest worden.

Daarnaast gaat ook de reeds geplande vervanging van de ramen door in 2023. Doordat in 2022 een beheersplan is opgemaakt, kunnen we aanspraak maken op subsidies.

Tijdspad en mijlpalen

 • Digitaal sleutelsysteem - niet meer deze legislatuur
 • Speel- en ontmoetingsruimte Sterrenbos
  • ontwerp  gebouw- gerealiseerd 2018-2019
  • aanstellen aannemer gebouw - gerealiseerd 2020-2021
  • realisatie gebouw - gerealiseerd 2022
  • participatieproces ontwerp  speelzone - gerealiseerd 2020-2021
  • inrichting speelzone (2022-2023)
  • ontsluiting site (2023)
 • Dekenij
  • aanduiden concessiehouder (2020 - 2021) - geen kandidaat gevonden, on hold tot renovatie dekenij
  • ontwerp gebouw - gerealiseerd 2022
  • uitvoering - na 2025
 • Kunstencentrum
  • ontwikkelen visie - gerealiseerd 2020
  • ontwerp gebouw - gerealiseerd 2022
  • uitvoering - na 2025
 • Burgerlijk Godshuis
  • beheersplan - gerealiseerd 2022
  • nieuwe ramen en renovatie achterbouw (2022-2023).

Wat kost het

 • Digitaal sleutelsysteem: bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn er geen kredieten meer voorzien deze legislatuur omwille van besparingsmaatregelen.
 • Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite:
  • Het polyvalent jeugdlokaal wordt gerealiseerd via het AG, de speelzone via de gemeente.
  • Voor dit project werden subsidies aangevraagd. Door de stijgende prijzen van de grondstoffen kwam de kost van het gebouw boven 1 miljoen euro uit waardoor we niet langer aan de subsidievoorwaarden voldeden. Van de provincie kregen we het engagement dat men alsnog 50.000 euro subsidie zal voorzien.
  • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is er extra budget voorzien voor:
   • sloop KSA-gebouw
   • BTW-betaling
   • meerkosten aanleg speelzone in 2022
   • ontsluiting naar de Drapstraat
 • Herbestemmen dekenij en divers kunstencentrum: bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn geen uitvoeringskredieten meer voorzien in het huidige meerjarenplan (behoudens budget voor gegund ereloon en wedstrijdvergoedingen in 2022 en 2025).
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn de bestaande budgetten voor de renovatie van het Burgerlijk Godshuis doorgeschoven naar de actie PD1-01-05 en verhoogd tot 535.000 euro (totaal). Omdat een beheersplan is opgesteld, komen we in aanmerking voor 72.000 euro aan subsidies.
Actieplan PD1-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0 1.242 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 0 1.242 0 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 -1.242 0 0 0 0
Investering
Ontvangsten
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0 0 50.000 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 50.000 0 0 0
Uitgaven
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur 0 0 0 0 0 0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 12.992 363.337 1.256.330 140.000 0 0
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij 5.158 2.902 38.000 0 0 0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 13.998 11.566 60.000 0 0 155.000
Totaal Uitgaven 32.148 377.806 1.354.330 140.000 0 155.000
Totaal Investering -32.148 -377.806 -1.304.330 -140.000 0 -155.000
Totaal AG -32.148 -379.047 -1.304.330 -140.000 0 -155.000
Gemeente & OCMW
Investering
Ontvangsten
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0 0 50.000 0 0 0
PD1-01-05 Renovatie Burgerlijk Godshuis 0 0 0 72.000 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 50.000 72.000 0 0
Uitgaven
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 1.500 13.551 290.051 0 0 0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 0 0 17.500 0 0 0
PD1-01-05 Renovatie Burgerlijk Godshuis 0 0 25.000 510.000 0 0
Totaal Uitgaven 1.500 13.551 332.551 510.000 0 0
Totaal Investering -1.500 -13.551 -282.551 -438.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -1.500 -13.551 -282.551 -438.000 0 0

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Terug naar navigatie - PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Ons plan

Naast het zorgen voor ‘harde’ infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten … . Zo wordt de bibliotheek heringericht en worden er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd. Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

Stand van zaken

Creëren van plaatsen voor ontmoeting

 • Uitbouwen van de bib tot 'derde plek':
  • In 2022 installeerden we de nieuwe zelfuitleenbalies en het domoticasysteem. Vanaf februari 2023  zal het 'OpenPlus systeem' een feit zijn. Naast bemande openingsuren, kunnen we dan ook onbemande openingsuren aanbieden.
  • We werken actief mee aan de uitbouw van een regiobibliotheek i.s.m. de Cultuurregio.
 • Speelweefsel voor kinderen:
  • Het project rond bespeelbare kunst is stopgezet in 2022. Het budget zal gebruikt worden voor de realisatie van speelweefsel in het Sterrenbos en in het Vlinderpark op de site van het Kinderkasteeltje.
  • Inrichting van het skatepark
 • We trachten de dorpskernen en open ruimtes actiever te gebruiken door er activiteiten te organiseren en zo mensen er naar toe te lokken. Voorbeelden daarbij zijn de organisatie van een cultuurmarkt op het binnenplein van cc De Zwaan, een pop-upzomerbar aan het skateterrein,...

Drempels wegnemen voor ontmoeting

 • Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor, drempels wegnemen inzake vrije tijd: in 2022 organiseerden we een bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk. Op basis van de resultaten plannen we nieuwe acties .
 • Oprichten van een toegankelijksheidraad: drempels wegnemen voor inwoners met een fysieke of mentale handicap: in 2022 startte de werking van het nieuw adviesorgaan, in 2023 zijn diverse acties gepland zoals een knelpuntenwandeling, een werkgroep toegankelijke wandelingen en fietspaden, ..
 • I.s.m. de Cultuurregio werken we verder aan de voorbereidingen voor de UitPas: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd.

Lokaal dienstencentrum

In samenwerking met Zorgband Leie en Schelde richten we een lokaal dienstencentrum op in Nazareth, met als uitvalsbasis het woonzorgcentrum Wielkine.

 

Tijdspad en mijlpalen

 • Uitbouw van de bib tot 'derde plek' (2020-2023)
 • Klimwand - gerealiseerd 2021
 • Interactieve sportmuur - gerealiseerd 2021
 • Beweegbanken - gerealiseerd 2021
 • Multisportterrein - uitgesteld tot volgende legislatuur
 • Bespeelbare kunst - uitgesteld tot volgende legislatuur
 • Herinrichting skatepark (2022-2023)
 • Nieuwe vrijetijdspassen en cheques  - gerealiseerd 2020
 • UitPAS i.s.m. Cultuurregio (2020-2023)
 • Verenigingsbrochure (2021-2023)
 • Bevraging doelgroep lokaal netwerk (2021-2022)
 • Oprichting toegankelijkheidsraad - gerealiseerd 2021
 • Oprichting lokaal dienstencentrum i.s.m. Zorgband Leie en Schelde (2022-2024)

Wat kost het

 • De ontvangst op de actie PD1-02-04 betreft de subsidie 'Sport na School'
 • Budgetten voor het lokaal dienstencentrum zijn voorzien via de werkingssubsidie aan Zorgband Leie en Schelde.
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is 20.000 euro extra voorzien voor nieuw meubilair in de bibliotheek.
Actieplan PD1-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten 0 0 0 0 0 0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal Uitgaven 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal Exploitatie 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Investering
Ontvangsten
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 0 0 170.000 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 0 170.000 0 0
Uitgaven
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 444 74.935 0 56.728 0 0
Totaal Uitgaven 444 74.935 0 56.728 0 0
Totaal Investering -444 -74.935 0 113.272 0 0
Totaal AG -444 -74.935 -5.000 108.272 -5.000 -5.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting 5.683 1.857 1.500 1.700 1.700 1.700
Totaal Ontvangsten 5.683 1.857 1.500 1.700 1.700 1.700
Uitgaven
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting 2.879 4.801 9.900 7.500 7.500 7.500
Totaal Uitgaven 2.879 4.801 10.900 8.500 8.500 8.500
Totaal Exploitatie 2.804 -2.944 -9.400 -6.800 -6.800 -6.800
Investering
Ontvangsten
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 0 0 12.000 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 0 12.000 0 0
Uitgaven
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek' 0 0 60.000 73.250 0 0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 1.892 0 23.000 0 10.000 10.000
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 396.397 29.568 25.390 20.000 0 0
Totaal Uitgaven 398.290 29.568 108.390 93.250 10.000 10.000
Totaal Investering -398.290 -29.568 -108.390 -81.250 -10.000 -10.000
Totaal Gemeente & OCMW -395.486 -32.512 -117.790 -88.050 -16.800 -16.800

Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Terug naar navigatie - PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Ons plan

Het lokaal roerend en onroerend erfgoed wordt beter beschermd door een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid en het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen.

Stand van zaken

Een ruimere erfgoedwerking en een museaal beleid

 • We investeren in lokaal erfgoed: de bibliotheek van Eke naar ontwerp van Juliaan Lampens. In samenwerking met vzw Lampens, het museum Dhondt-Dhaenens,  de cultuurregio Leie en Schelde en het Vlaams Architectuurinstituut willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven. Met de huidige eigenaar sloten we een erfpacht af. 
  • Om beroep te kunnen doen op subsidies starten we met de opmaak van een beheersplan.
  • In 2023 en 2024 doen we de nodige investeringen zodat er een inhoudelijke werking kan uitgebouwd worden.
 • In het oorlogsmuseum organiseren we  van 2022 tot 2023  een tentoonstelling over WO II, met bijzondere aandacht over het verzet en de rol van de vrouw in de oorlog. Naast infopanelen, materialen en foto's zetten we binnen de tentoonstelling ook in op beleving.

Opening tentoonstelling Het Vergeten Verzet

 • Volgende activiteiten gaan verder door in 2023:
  • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
  • In de kijker zetten van het Nazareense erfgoed
  • Uitbouw van een vrijwilligerswerking rond erfgoed
  • Inzetten op een publiekswerking rond erfgoed, onder meer door deelname aan de Erfgoeddag

Samenwerking met IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst)

 • We werken verder aan de opmaak van een waarderingskader voor het vastgesteld bouwkundig erfgoed. Samen met de aangesloten gemeenten ontwikkelen we een methodologie die in elke gemeente uniform toepasbaar is.
 • In samenwerking met de andere cultuur- en erfgoedactoren in de referentieregio Gent, dienden we een regionaal doorbraakproject erfgoed en cultuur in bij Labo Regiovorming (VVSG). Doel is om de samenwerking in het brede erfgoed- en cultuurlandschap van de nieuwe referentieregio Gent te bevorderen. 
 • We bereiden een project voor rond de bunkergordel ‘Bruggenhoofd Gent’ (i.s.m. IOED Viersprong en IOED Schelde-Durme). 

Onroerend erfgoed

In 2023 investeren we in de restauratie van:

 • het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel
 • kapel Landuit
 • twee kapellen op het openbaar domein

 

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving bijkomend halftijds administratief medewerker  - gerealiseerd 2020
 • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
  • Inventarisatie (2020-2021)
  • Waarderingstraject (2021)
  • Ontsluiten van foto's en info van objectie via website (2021-2022)
  • Publieksactiviteit (2023)
 • Oorlogsmuseum
  • Tentoonstelling WO I (2019-2020) - gerealiseerd
  • Tentoonstelling WO II 'Het vergeten verzet' (2021-2023)  - gerealiseerd
 • IOED
  • Start werking vanaf 1 januari 2021
  • Project erfgoedbomen (2021-2022)
 • Bibliotheek Eke naar ontwerp Juliaans Lampens - publieksfunctie realiseren (2022-2024)
 • Restauratie kapellen (2023)

Wat kost het

 • De IOED ontvangt jaarlijks 5.000 euro werkingssubsidies.
 • De overige kosten betreffen uitgaven voor tentoonstellingen, erfgoedactiviteiten, inrichting Burgerlijk Godshuis, ...
 • Voor de bibliotheek Julien Lampens zijn, naast de investeringskosten, de kosten voor de erfpachtvergoeding opgenomen en vanaf 2023 verhuurinkomsten. De investeringskosten zijn voor 60 % gesubsidieerd mits de opmaak van een beheersplan.
Actieplan PD2-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 0 1.000 200 200 200 200
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens 0 0 0 5.000 10.000 15.000
Totaal Ontvangsten 0 1.000 200 5.200 10.200 15.200
Uitgaven
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 11.720 12.028 16.150 13.150 13.150 13.150
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 80 80 580 580 580 580
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000
Totaal Uitgaven 11.800 17.108 30.730 27.730 27.730 27.730
Totaal Exploitatie -11.800 -16.108 -30.530 -22.530 -17.530 -12.530
Investering
Ontvangsten
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens 0 0 0 0 80.000 0
Totaal Ontvangsten 0 0 0 0 80.000 0
Uitgaven
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 12.401 0 8.500 0 0 0
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 0 0 0 30.100 0 0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 0 0 23.500 0 0 0
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens 0 0 0 125.000 75.000 0
Totaal Uitgaven 12.401 0 32.000 155.100 75.000 0
Totaal Investering -12.401 0 -32.000 -155.100 5.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -24.200 -16.108 -62.530 -177.630 -12.530 -12.530

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Terug naar navigatie - PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Ons plan

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerhande projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd actualiseren we het totale subsidiebedrag, gezien het hoger aantal socio-culturele initiatieven.

Stand van zaken

Er is een participatief proces opgestart met jeugd- en cultuurrraad. Tijdens het traject zijn de huidige reglementen geëvalueerd en zijn er nieuw reglementen uitgewerkt. In maart 2022  keurde de gemeenteraad  de nieuwe reglementen voor jeugd en cultuurverenigingen goed.

Door de reglementswijziging zijn verschillende knelpunten weggewerkt en dragen we bij tot een meer eerlijke en transparante subsidieverdeling.  Door extra aandacht te schenken aan betrokkenheid van de gebruikers is het draagvlak voor de wijzigingen en nieuwe accenten sterk vergroot.

In 2023 volgen we het nieuwe reglement verder op.

Tijdspad en mijlpalen

 • Visie - gerealiseerd 2020
 • Visie vertalen in reglement (2021-2022) - gerealiseerd 2022

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Ons plan

Verenigingen en organisaties hebben een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Vanuit het lokaal bestuur willen we op een toegankelijke manier aanvullende activiteiten organiseren.

Stand van zaken

Werking rond lokale (amateurkunstenaars)

 • We nemen deel aan Pilaar, een bovenlokaal Street Art-project dat in samenwerking met de Cultuurregio Leie Schelde kunst naar de streek toe brengt. Het project wil verbindingen leggen tussen creatieve inwoners, en in het bijzonder tussen jongeren en ouderen en jongeren onderling.
 • Volgende zaken zetten we verder:
  • de kunstateliers voor de kinderen van de lagere school
  • het Kunstenaarsoverleg
  • in 2023 organiseren we Perspectieven, een tweejaarlijkse tentoonstelling met werk van de drie laureaten die het jaar voordien deelnamen aan het Kollektief.
   Het Kollektief is een tweejaarlijkse tentoonstelling waar kunstenaars uit Nazareth hun werk tonen aan het grote publiek. Een jury kiest het knapste werk eruit en schuift dat kunstwerk naar voor om aan te kopen door het gemeentebestuur. Het werk krijgt zo een permanente plaats in onze gemeentelijke infrastructuur. 

Filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs

We onderzoeken of we het tekenatelier kunnen omvormen  naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs. De doelgroep kan dan worden uitgebreid naar tieners, volwassenen …

Tijdspad en mijlpalen

 • Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs (voorzien vanaf 2023)
 • Opstart Kunstenaarsoverleg - gerealiseerd 2021
 • Feesteditie 20ste editie van het Kollektief - gerealiseerd 2022
 • Street Art Project Pilaar (2022-2024)

Wat kost het

 • In dit actieplan zijn de kosten verbonden aan het Kollektief opgenomen.
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is 1.800 euro extra voorzien in 2023 voor het Street Art Project 'Pilaar'.
Actieplan PD2-03 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 211 233 4.200 3.000 1.200 1.200
Totaal Uitgaven 211 233 4.200 3.000 1.200 1.200
Totaal Exploitatie -211 -233 -4.200 -3.000 -1.200 -1.200
Investering
Uitgaven
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 500 0 1.500 0 1.500 0
Totaal Uitgaven 500 0 1.500 0 1.500 0
Totaal Investering -500 0 -1.500 0 -1.500 0
Totaal Gemeente & OCMW -711 -233 -5.700 -3.000 -2.700 -1.200

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Terug naar navigatie - PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Ons plan

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label ‘Gezonde Gemeente’. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de mogelijke aanleg van padelterreinen op de tennissite

Stand van zaken

 • Actie 'Generatie Rookvrij': we streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Na de organisatie van een bevraging in 2022, werken we in 2023 het vervolgtraject uit, samen met Logo Gezond.

 • We breiden de sportmogelijkheden voor individuele sporters  verder uit, onder meer via het aanleggen van loopomlopen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Klimwand - gerealiseerd 2021
 • Sportieve apps - gerealiseerd 2021
 • Padelterreinen  - gerealiseerd 2022
 • Actie ‘Generatie rookvrij’ (2022-2023)

Wat kost het

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is 55.000 euro extra voorzien voor de aanleg van de padel-terreinen in 2022.
Actieplan PD2-04 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 0 660 3.000 3.000 3.000 3.000
Totaal Uitgaven 0 660 3.000 3.000 3.000 3.000
Totaal Exploitatie 0 -660 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Investering
Uitgaven
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 822 7.701 278.000 0 0 2.000
Totaal Uitgaven 822 7.701 278.000 0 0 2.000
Totaal Investering -822 -7.701 -278.000 0 0 -2.000
Totaal AG -822 -8.361 -281.000 -3.000 -3.000 -5.000

Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Terug naar navigatie - PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Ons plan

Uit de resultaten van ‘Zegget ne keer’ bleek dat 20 % van de Nazareners zich soms tot vaak wel eens eenzaam voelt. Voor het lokaal bestuur een signaal om hier dieper op in te gaan.

Stand van zaken

Tijdens de start van de coronapandemie werd ‘Nazareth helpt’ opgericht vanuit ‘Vlaanderen helpt’. Onder deze noemer werden verschillende initiatieven in het leven geroepen (boodschappendienst, telefoonster, verdeelrondes…). We willen deze werking van ‘Nazareth helpt’ deels verderzetten binnen een nieuw kader én onder een nieuwe naam. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn.

We treden naar buiten onder een nieuwe gemeenschappelijke noemer ‘Iedereen Mee’. We volgen dit op door een nieuwe actie in het meerjarenplan: 'Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid'.

Dit project liep vertraging op doordat de vacature van maatschappelijk werker buurtzorg gedurende meer dan een jaar niet ingevuld raakte. Eind 2022 - begin 2023 kunnen  we de draad echter opnieuw opnemen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving maatschappelijk werker buurtzorg
 • Actieplan eenzaamheid (2020-2021) - gerealiseerd 2021: oprichting van de werking 'Iedereen mee'

Wat kost het

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is opnieuw 2000 euro voorzien om het concept 'Iedereen mee' bekend te maken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Actieplan PD3-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PD3-01-02 Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid 0 0 2.000 2.000 0 0
Totaal Uitgaven 0 0 2.000 2.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 -2.000 -2.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 -2.000 -2.000 0 0

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Terug naar navigatie - PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Ons plan

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening gehouden wordt met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt. Er wordt een leeftijdstoets ingevoerd. We willen zowel het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen als een eigen oudervriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

Stand van zaken

Label 'Kindvriendelijke  gemeente'

In 2022 behaalden we, na een voorbereidingstraject van 3 jaar, het 'label Kindvriendelijke gemeente'. In 2023 gaan we aan de slag met het strategisch actieplan en zorgen we eveneens voor een ruime bekendmaking binnen en buiten onze organisatie.

Uitreiking oorkonde Kindvriendelijke Gemeente (2022)

 

Oudervriendelijk beleid

 • We zetten de huisbezoeken  aan 75-plussers en alleenstaanden door vrijwilligers en Wijk-Werkers verder.
 • Binnen de ouderenraad zet de werkgroep 'e-inclusie' haar acties verder met o.m. het organiseren van aangepaste vormingsmomenten.

Tijdspad en mijlpalen

 • Label Kindvriendelijke gemeente - gerealiseerd 2022
 • Oudervriendelijk beleid
  • Systematische huisbezoeken bij 75+ en alleenstaanden
  • E-inclusie voor ouderen (vanaf 2021)

Wat kost het

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is jaarlijks een budget van 3.000 euro voorzien om de visie en strategie 'Kindvriendelijke gemeente'  uit te werken.
Actieplan PD3-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PD3-02-01 Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen 0 0 500 0 0 0
PD3-02-02 Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen 2.185 2.485 4.000 0 0 0
PD3-02-04 Samen werken aan een Kindvriendelijke gemeente 0 0 0 3.000 3.000 3.000
Totaal Uitgaven 2.185 2.485 4.500 3.000 3.000 3.000
Totaal Exploitatie -2.185 -2.485 -4.500 -3.000 -3.000 -3.000
Totaal Gemeente & OCMW -2.185 -2.485 -4.500 -3.000 -3.000 -3.000

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Terug naar navigatie - PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Ons plan

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er wordt in het bijzonder ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, het nemen van integratiebevorderende maatregelen en schuldpreventie en begeleiding.

Stand van zaken

Kwetsbare gezinnen en kinderen

 • Via laagdrempelige studie- en gezinsondersteuning willen we de ontwikkelingskansen van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen vergroten, dit naast de bestaande huiswerkklassen.
  • We doen dit in samenwerking met Uilenspel vzw. Zij zorgen voor schoolse ondersteuning door vrijwilligers, georganiseerd in de thuiscontext. Omwille van een efficiëntere inzet van personeel en middelen, gingen we een intergemeentelijke samenwerking aan met Gavere en Kruisem.
  • Een halftijds medewerker van Uilenspel vzw startte in september 2022 het project op in Nazareth, dit zetten we verder in 2023.
 • We stellen een tekort vast aan geschikte en betaalbare kinderopvang voor baby's en peuters. Dit heeft gevolgen voor de integratiemogelijkheden van kwetsbare gezinnen. We onderzoeken de mogelijkheden om bijkomende plaatsen te creëren.
 • Volgende activiteiten zetten we verder:
  • Pleegzorggemeente: ondersteunend beleid naar pleeggezinnen
  • Digitale verbondenheid: we stellen laptops ter beschikking door middel van bruikleenovereenkomsten. Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde kunnen we beroep doen op subsidies om digibanken te  organiseren.

Opfrissing en renovatie WZC Wielkine

De voorziene budgetten voor opfrissing en renovatie werden verschoven naar het reguliere investeringsprogrammma van Zorgband Leie en Schelde.

Tijdspad en mijlpalen

 • Kwetsbare gezinnen en ouders
  • knutselpakketten voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronapandemie, bestendiging vanaf 2021)
  • laptops voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronapandemie, bestendiging vanaf 2021)
  • huiswerkbegeleiding - gerealiseerd 2022
  • heropstart Babbelhuis (vanaf 2022)
  • project 'Samen tegen onbetaalde Schoolfacturen' (2020-2022)
  • erkenning als pleegzorggemeente - gerealiseerd 2020
 • Schuldpreventie en begeleiding
  • sensibiliseringspakket voor de scholen (2021-2022)
 • WZC Wielkine - renovatie en opfrissing
  • studie toekomst WZC

Wat kost het

 • We ontvangen subsidies in het kader van socio-culturele participatie en wenden deze mee aan om de kinderarmoede te bestrijden.
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn de investeringsbudgetten voor de opfrissing en renovatie van WZC Wielkine verschoven naar het reguliere investeringsprogramma van de Zorgband Leie en Schelde.
Actieplan PD3-03 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden 1.696 1.648 1.700 1.700 1.700 1.700
Totaal Ontvangsten 1.696 1.648 1.700 1.700 1.700 1.700
Uitgaven
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden 1.649 1.948 8.900 5.500 5.500 5.500
PD3-03-05 Pleegzorggemeente 0 0 650 300 650 650
Totaal Uitgaven 1.649 1.948 9.550 5.800 6.150 6.150
Totaal Exploitatie 47 -300 -7.850 -4.100 -4.450 -4.450
Investering
Uitgaven
PD3-03-01 WZC Wielkine opfrissen en renoveren 6.109 0 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 6.109 0 0 0 0 0
Totaal Investering -6.109 0 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -6.062 -300 -7.850 -4.100 -4.450 -4.450

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Terug naar navigatie - PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Ons plan

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

Stand van zaken

Stimuleren van buurtinitiatieven

Deze projecten liepen vertraging op omdat de functie van maatschappelijk werker buurtzorg gedurende meer dan een jaar niet ingevuld raakte. Vanaf 2023 kunnen we echter weer ten volle aan de slag.

 • Eind 2022 startten we met 'Give A Day': een buurtapp die het mogelijk maakt om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen op een zeer laagdrempelige en gerichte manier. In 2023 rollen we dit verder uit.
 • We tekenden in op de projectoproep 'Zorgzame buurten' van Vlaanderen. 

  We zijn geselecteerd als één van de 133 projecten in Vlaanderen om van een buurt een Zorgzame Buurt te maken. Vanuit ’t Schoolke van Landuyt willen we ontmoeting en zorg verbinden in de buurt.  Daarmee komen we tegemoet aan de noden die aanwezig zijn in de buurt Eke-Landuit. De N60 sluit deze buurt letterlijk af van voorzieningen. Vooral ouderen in de buurt dreigen te vereenzamen en afgesneden te worden van basisdiensten. 

 • We onderzoeken de mogelijkheden van 'Buddywerking'.

Dienstverleningsantennes

 • We breiden de dienstverleningsantennes uit naar cc De Brouwerij (Eke) en het oud wijkschooltje (Eke-Landuit).

 

Tijdspad en mijlpalen

 • Nieuwe functie maatschappelijk werver buurtzorg in het organogram - gerealiseerd 2020
 • Buurttuin De Biesten (2020-2022)
 • Buurtapp Give A Day (2021-2023)
 • Dienstverleningsantennes op 3 locaties: Pluscafé (Dorp Nazareth),   cc De Brouwerij (Eke), oud wijkschooltje (Eke-Landuit) (2021-2023)
 • Buddywerking (2022-2023)

Wat kost het

 • We voorzien kredieten voor de buurtapp 'Give A Day'
 • We ontvangen 69.000 euro subsidie voor Zorgzame buurt (via de Vlaamse projectoproep 'Zorgzame buurten), gespreid over de periode  2022  - 2024.
Actieplan PD3-04 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven 5.000 0 28.750 28.750 11.500 0
Totaal Ontvangsten 5.000 0 28.750 28.750 11.500 0
Uitgaven
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven 0 7.389 8.000 7.000 7.000 7.000
Totaal Uitgaven 0 7.389 8.000 7.000 7.000 7.000
Totaal Exploitatie 5.000 -7.389 20.750 21.750 4.500 -7.000
Totaal Gemeente & OCMW 5.000 -7.389 20.750 21.750 4.500 -7.000

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Terug naar navigatie - PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Ons plan

Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners te versterken, en dit op verschillende gebieden: zorg, activering, …

Stand van zaken

Eerstelijnszone Schelde – Leie

De eerstelijnszone organiseert o.m. volgende projecten:

 • Doorverwijskaartje: 'Samen zijn we goud waard'
 • ELZ Schelde Leie zit op schema: opvolging medicatieschema's
 • De Gele Doos:  dit is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast bewaard wordt. De doos maakt het voor hulpverleners gemakkelijker om snel en adequaat hulp te bieden. 
 • Bewegen op verwijzing

Zie ook: https://eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Schelde-en-Leie

Geïntegreerd Breed Onthaal

De prioritaire doelgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal zijn de mensen met een risico op energie-armoede.

Zie ook: https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband

Wijk-Werken Leie en Schelde

De opdracht van de projectvereniging werd uitgebreid: naast Wijk-Werken  (vroegere PWA) is de vereniging nu ook actief op het gebied van sociale economie en tijdelijke werkervaring.

Regierol sociale economie

De vereniging werd in 2020 erkend voor de regierol sociale economie en ontvangt hiervoor subsidies.

Er worden acties opgezet voor drie centrale ambities:

 1. Meer mensen aan de slag:
 2. Sterke werkgeversdienstverlening
 3. Levenslang leren - sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TWE). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag.

Zie ook: https://www.werkenleieenschelde.be

Samenwerkingsproject 'I can'

Binnen de gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde zijn er dus heel wat activeringsmogelijkheden: tijdelijke werkervaring, wijk-werken, stages, VDAB-trajecten, sociale tewerkstelling, ... . Toch is er nog een groot doelpubliek dat geen aansluiting kan vinden omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is. Via het I CAN- project kan het OCMW beroep doen op de expertise en begeleiding van Emino vzw en Arktos vzw om deze doelgroep te versterken. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer.

Een soortgelijk project maar dan voor de doelgroep jongeren van 18-30 werd opgestart in 2021 (Link-t)

Sociale kruidenier

De uitwerking loopt vertraging op door gebrek aan mankracht: dit werd uitgesteld naar 2023.

Tijdspad en mijlpalen

 • Eerstelijnszone Schelde-Leie
  • In kader van coronapandemie:
   • organisatie triagecentrum (2020)
   • lokale contacttracing (2020-2021)
   • tijdelijke uitbouw flexibel testcentrum (2020)
   • vaccinatiecentrum (2021)
  • Project medicatieschema
 • Geïntegreerd breed onthaal
  • aanwerving coördinator - gerealiseerd 2020
  • goedkeuring subsidiedossier 2020 - 2025 door Vlaamse overheid - gerealiseerd 2020
  • Proactief project  t.a.v. personen met (risico op) energiearmoede (vanaf 2021)
 • Wijk-Werken Leie en Schelde
  • Regierol sociale economie - erkenning - gerealiseerd 2020
  • Aanwerving coördinator Tijdelijke Werkervaring - gerealiseerd 2020
 • Samenwerkingsproject 'I can'
  • Goedkeuring deelname project - gerealiseerd 2020
  • 5 trajecten in 2021 en 5 trajecten in 2020
 • Realisatie van een sociale kruidenier i.s.m. met vzw De Kruk (2023-2024)

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn de kredieten voor de sociale kruidenier verschoven naar 2023.

Actieplan PD3-05 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. 2.532 0 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 2.532 0 0 0 0 0
Uitgaven
PD3-05-01 De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen 0 0 3.500 400 400 400
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. 0 0 8.000 8.000 8.000 8.000
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking 661 4.164 7.000 7.000 7.000 7.000
PD3-05-06 Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek 0 2.800 2.800 2.800 0 0
Totaal Uitgaven 661 6.964 21.300 18.200 15.400 15.400
Totaal Exploitatie 1.871 -6.964 -21.300 -18.200 -15.400 -15.400
Investering
Uitgaven
PD3-05-05 In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren 0 0 0 3.000 0 0
Totaal Uitgaven 0 0 0 3.000 0 0
Totaal Investering 0 0 0 -3.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 1.871 -6.964 -21.300 -21.200 -15.400 -15.400

Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Terug naar navigatie - PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

Stand van zaken

Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd.

In 2022 stelden we één ontwerper aan voor de totale site en de verschillende infrastructuren.  In 2023 maken we de definitieve ontwerpen op, waarna we het uitvoeringsdossier opstarten. 

Voorlopig ontwerp site Kinderkasteeltje

Samenwerking op het gebied van buitenschoolse opvang: implementatie decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten – afgekort ‘BOA’- voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, welzijn, cultuur of jeugd en sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

In 2023 werken we de visie uit en richten we een samenwerkingsplatform op.

Tijdspad en mijlpalen

 • Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op de site van 't Kinderkasteeltje
  • afsluiten zakelijk recht met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen (2021)
  • opmaak masterplan site (2021-2022) - gerealiseerd 2022
  • bouw CKG (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw kinderdagverblijf (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw BKO (lokaal bestuur)
  • bestemming Kinderkasteeltje i.s.m. externe partner
  • toegankelijk maken site Kinderkasteeltje
 • decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten
  • nodenbevraging  en sterkte - zwakte analyse (2021-2022)

Wat kost het

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023:
  • zijn de uitgaven voor de site Kinderkasteeltje verhoogd:
   • met 925.000 euro voor de gebouwen (geraamd bouwbudget voor de gemeente: 1.694.000 euro)
   • met 250.000 euro voor erelonen en algemene coördinatie
  • de inkomsten (aandeel vzw Don Bosco) stijgen mee.
Actieplan PD4-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal Uitgaven 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal Exploitatie 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Investering
Ontvangsten
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0 0 50.000 35.000 750.000 230.000
Totaal Ontvangsten 0 0 50.000 35.000 750.000 230.000
Uitgaven
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0 0 110.000 65.000 765.000 1.070.000
Totaal Uitgaven 0 0 110.000 65.000 765.000 1.070.000
Totaal Investering 0 0 -60.000 -30.000 -15.000 -840.000
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 -75.000 -45.000 -30.000 -855.000

PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Terug naar navigatie - PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Ons plan

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

Stand van zaken

Digitalisering in het onderwijs:

 • Doordat er meer gebruik gemaakt wordt van chromebooks, voorzien we in een sterker netwerk en een sterkere  WIFI-verbinding in de scholen.
 • Tevens zorgen we voor een laadkoffer voor chromebooks.

Gebouweninfrastructuur GBS Nazareth:

 • In 2022 dienden we het subsidiedossier in bij AGION. Gezien de lange doorlooptijd van deze dossiers bij Vlaanderen, is realisatie van een vernieuwde gebouweninfrastructuur voor de volgende legislatuur.

Schooloverschrijdende initiatieven

 • De jaarlijkse terugkerende initiatieven staan op de planning: de schooloverschrijdende sportdag, het fietsexamen, deelname aan de Mooimakersweek ('Operatie proper'), ...

Tijdspad en mijlpalen

 • Splitsing van de twee lagere scholen en de aanwerving van een tweede schooldirecteur - gerealiseerd 2020
 • Digitalisering onderwijs:
  • aankoop chromebooks voor alle leerkrachten van het gemeentelijk onderwijs - gerealiseerd 2020
  • aankoop chromebooks voor BKO EN BSKO - gerealiseerd 2020
 • Actualiseren en vernieuwen visienota gebouweninfrastructuur gemeentelijke basisschool Nazareth (2021-2022). Bij de Vlaamse overheid zijn subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur. Gezien de wachttijden is de realisatie voor de volgende legislatuur, de voorbereiding gebeurt deze legislatuur.

Wat kost het

 • De uitgaven voor de digitalisering van het onderwijs zijn voorzien op het gelijkblijvend beleid
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is enkel het budget voor opmaak ontwerp en subsidiedossier gebouweninfrastructuur GBSN in 2022 behouden, de uitvoeringskredieten in 2025 zijn geschrapt (realisatie niet meer deze legislatuur).
Actieplan PD4-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Uitgaven
PD4-02-01 Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen 8.530 0 0 0 0 0
PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN 0 0 25.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 8.530 0 25.000 0 0 0
Totaal Investering -8.530 0 -25.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -8.530 0 -25.000 0 0 0