Toelichting AG

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 100.012 151.322 - - - -
Ontvangsten 200.018 -11 50.050 50 50 50
Saldo 100.006 -151.333 50.050 50 50 50
Financiering
Uitgaven 193.692 219.956 297.137 373.727 383.332 387.495
Ontvangsten 128.625 721.760 1.744.213 340.728 58.000 190.000
Saldo -65.067 501.804 1.447.076 -32.999 -325.332 -197.495
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven 23.305 47.361 50.405 46.500 46.500 46.500
Ontvangsten 290 - - - -
Saldo -23.305 -47.071 -50.405 -46.500 -46.500 -46.500
Investeringen
Uitgaven 4.079 42.151 3.536 - - -
Ontvangsten
Saldo -4.079 -42.151 -3.536 - - -
Wonen en werken
Investeringen
Uitgaven 5.158 2.902 38.000 - - -
Ontvangsten
Saldo -5.158 -2.902 -38.000 - - -
Vrije tijd
Exploitatie
Uitgaven 294.515 314.115 555.500 538.519 439.769 439.769
Ontvangsten 461.334 758.191 730.197 963.691 872.139 882.590
Saldo 166.819 444.076 174.697 425.172 432.370 442.821
Investeringen
Uitgaven 119.387 690.206 1.752.677 550.728 58.000 190.000
Ontvangsten - 12.000 50.000 210.000 - -
Saldo -119.387 -678.206 -1.702.677 -340.728 -58.000 -190.000
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 6647
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

In schema T2 tonen we de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten per soort.

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele uitgaven 317.820 362.794 605.905 585.019 486.269 486.269
1. Goederen en diensten 310.239 355.523 598.155 577.269 478.519 478.519
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - - - - -
a. Politiek personeel
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
f. Andere personeelskosten
g. Pensioenen
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
4. Toegestane werkingssubsidies - - - - -
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
5. Andere operationele uitgaven 7.581 7.271 7.750 7.750 7.750 7.750
B. Financiële uitgaven 13 3 - - - -
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6 - - - -
- aan financiële instellingen 6
- aan andere entiteiten
2. Andere financiële uitgaven 7 3
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 100.000 150.000 - - - -
417.832,54 512.797,00 605.905 585.019 486.269 486.269
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele ontvangsten 661.366 758.480 780.247 963.741 872.189 882.640
1. Ontvangsten uit de werking 450.865 748.815 716.127 954.585 864.997 875.412
2. Fiscale ontvangsten en boetes - - - - -
a. Aanvullende belastingen - - - - -
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen en boetes
3. Werkingssubsidies 200.000 - 50.000 - - -
a. Algemene werkingssubsidies 200.000 - 50.000 - - -
- andere algemene werkingssubsidies 200.000 50.000
- van de gemeente 200.000 50.000
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
b. Specifieke werkingssubsidies - - - - -
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
4. Recuperatie individuele hulpverlening
5. Andere operationele ontvangsten 10.502 9.665 14.120 9.156 7.192 7.228
B. Financiële ontvangsten -14 -11
661.352,43 758.469,00 780.247 963.741 872.189 882.640
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
243.520 245.672 174.342 378.722 385.920 396.371
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 116.948 693.108 1.719.177 542.228 58.000 35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 116.948 693.108 1.719.177 542.228 58.000 35.000
a. Terreinen en gebouwen 88.121 385.507 1.644.430 445.847 25.000 2.000
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen 28.827 307.602 74.747 96.381 33.000 33.000
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 11.677 42.151 75.036 8.500 0 155.000
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
128.625 735.260 1.794.213 550.728 58.000 190.000
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 12.000 50.000 210.000 0 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 210.000
- van de provincie 50.000
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten 12.000
0 12.000 50.000 210.001 0 0
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-128.625 -723.260 -1.744.213 -340.728 -58.000 -190.000
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
114.895 -477.588 -1.569.871 37.995 327.920 206.371
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Vereffening van financiële schulden 193.692 219.956 297.137 373.727 383.332 387.495
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 193.692 219.956 297.137 373.727 383.332 387.495
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
193.692 219.956 297.137 373.727 383.332 387.495
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Aangaan van financiële schulden 128.625 723.260 1.744.213 340.728 58.000 190.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 128.625 723.260 1.744.213 340.728 58.000 190.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden -1.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0
1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
128.625 721.760 1.744.213 340.728 58.000 190.000
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-65.067 501.804 1.447.076 -32.999 -325.332 -197.495
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
49.828 24.216 -122.795 4.996 2.588 8.876
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 6647
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Investeringsprojecten (schema T3)

Terug naar navigatie - Investeringsprojecten (schema T3)
PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 795.675 1.263.608 2.059.283
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 780.675 1.063.608 1.844.283
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 780.675 1.063.608 1.844.283
a. Terreinen en gebouwen 780.675 1.063.608 1.844.283
C. Investeringen in immateriële vaste activa 15.000 200.000 215.000
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN 50.000 50.000
A. Verkoop van financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 50.000 50.000
PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 75.379 56.728 132.107
A. Investeringen in financiële vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 75.379 56.728 132.107
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 75.379 56.728 132.107
a. Terreinen en gebouwen 19.347 19.347
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen 75.379 37.381 112.760
C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN 170.000 170.000
A. Verkoop van financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 170.000 170.000
PRIO IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 282.591 5.932 288.523
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 282.591 5.932 288.523
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 282.591 5.932 288.523
a. Terreinen en gebouwen 282.591 5.932 288.523
C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen
PRIO IP-PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 3.536 3.536
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa
C. Investeringen in immateriële vaste activa 3.536 3.536
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 6647
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Terug naar navigatie - Evolutie financiële schulden (schema T4)
Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Financiële schulden op lange termijn 3.013.474 3.471.280 4.841.766 4.799.162 4.469.667 4.659.667
1. Financiële schulden op 1 januari 3.083.984 3.013.474 3.471.280 4.841.766 4.799.162 4.469.667
2. Nieuwe leningen 128.625 723.260 1.744.213 340.728 58.000 190.000
3. Aflossingen
4. Overboekingen -199.135 -265.455 -373.727 -383.332 -387.495 -
5. Andere mutaties
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 195.443 240.941 317.531 327.136 331.299 -56.196
1. Financiële schulden op 1 januari 190.000 195.443 240.941 317.531 327.136 331.299
2. Aflossingen -193.692 -219.956 -297.137 -373.727 -383.332 -387.495
3. Overboekingen 199.135 265.455 373.727 383.332 387.495 -
4. Andere mutaties
C. Financiële schulden op korte termijn
Totaal financiële schulden 3.208.917 3.712.221 5.159.297 5.126.298 4.800.966 4.603.471
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekeningen: 2021
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0

Financiële risico's

Terug naar navigatie - Financiële risico's

Hieronder geven we u een niet-limitatief overzicht van de potentiële risico’s met een financiële impact op het bestuur. Deze toelichting kadert in artikel 177, 259 en 261 van het decreet lokaal bestuur en 3.5 van de omzendbrief KB/ABB/2019/4.


Het team Financiën heeft de ambitie om alle onderstaande risico’s met financiële impact structureel op te volgen en te remediëren waar nodig. Op basis van structurele rapportering aan het managementteam, het college en de raad zal een structurele en transparante informatiestroom ontstaan waarop beslissingen kunnen genomen worden.

Ontvangsten

Toepassing van retributiereglementen
Het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth probeert de retributiereglementen zo helder als mogelijk op te stellen. Daar waar mogelijk en of nodig worden de tarieven, na delegatie door de Raad van Bestuur, vastgesteld door het Directiecomité.
De reglementen dienen vanzelfsprekend correct toegepast te worden door alle medewerkers. Een correcte kennis van deze reglementen is belangrijk.

Beheersmaatregel:
• Duidelijk overzicht behouden van alle retributiereglementen en de manier waarop deze toegepast worden.
• Een zo efficiënt mogelijke betaalcyclus met, indien mogelijk, een onmiddellijke elektronische betaling.

Opvolgen inkomende subsidies
Het is belangrijk dat het recht op subsidies goed opgevolgd wordt zodat het bestuur haar eventuele trekkingsrechten niet verliest. De volgende jaren wensen we dit goed op te volgen zodat alle subsidies waarop het bestuur recht heeft ook effectief geïnd worden. Dit zijn middelen die onmiddellijk ten bate zijn van de gemeenschap.

Beheersmaatregel:
• Afspraken maken rond het beheren en registreren van inkomende subsidies en de eraan verbonden uitgaven.
• Per subsidie een subsidieverantwoordelijke aanduiden die alles opvolgt.

Beleid rond structureel onvermogende debiteuren
De debiteurenopvolging gebeurt stipt en periodiek waardoor de openstaande vorderingen onder controle zijn. Er wordt een traject afgelegd vooraleer we overgaan tot gerechtelijke invordering.

Beheersmaatregel:
• Hernieuwen en evalueren van procedures rond debiteurenbeheer.
• Tijdig en periodiek uitsturen van facturen.
• Gebruik maken van moderne betaaltechnieken voor een directe afwikkeling van de transactie.
• Kader uitwerken voor een actieve invorderingspolitiek in sociale dossiers om verjaring van vorderingen te vermijden.

 

Uitgaven
De uitgaven zijn onder controle maar we merken dat de exploitatieuitgaven elk jaar te hoog geraamd worden. Dit zorgt voor een niet volledige realisatie en een hypothekering van middelen. Immers, de middelen die (onterecht) ingeschreven worden als exploitatieuitgaven kunnen niet gebruikt worden om investeringen te financieren. Dit heeft tot gevolg dat we op te nemen leningen inschrijven in ons meerjarenplan terwijl dit, mits een correctere inschatting van exploitatieuitgaven, zou kunnen voor lagere bedragen.

In het AG Nazareth speelt ook nog het fenomeen van de prijssubsidie. Te hoog geraamde uitgaven zorgen voor een overfinanciering via het systeem van de prijssubsidie. Dit zou kunnen leiden tot te hoge ontvangsten op het einde van het boekjaar met een onterechte winstrealisatie tot gevolg. Op de winst moet het AG vennootschapsbelasting betalen.

De sterke inflatie van 2022 en 2023 heeft een grote impact op de uitgaven. De investeringsprojecten werden individueel gescreend en daar waar nodig werden budgetverhogingen toegepast. Ook op de werkingskosten in de exploitatieuitgaven werden punctuele en specifieke prijsverhogingen ingecalculeerd.  Meer info vindt u bij de grondslagen en assumpties.

 

Financiering
Schuldenlast beheren en onder controle houden
We financieren de investeringen van het AG Nazareth met renteloze leningen vanuit de gemeente. De aflossingen van deze leningen volgen het afschrijvingsritme van de onderliggende investeringen. Het is belangrijk dat we goed documenteren welke investering gekoppeld is aan welke lening.

Beheersmaatregel:
• Opvolgingstool voor investeringen versus leningen

 

Organisatiebeheersing
Fraude in betalingsverkeer
Besturen worden geconfronteerd met creatieve oplossingen met het oog op het uitvoeren van financiële transacties zodat deze terechtkomen bij een malafide begunstigde. In deze optiek zijn er beheersmaatregelen in het kader van het betalingsverkeer en het verwerken van inkomende facturen. De medewerkers zijn gevraagd voorzichtigheid te bieden in wijzigende gegevens van onze leveranciers.

Ook CFO-fraude (mailverkeer van algemeen of financieel directeur aan medewerkers om betalingen uit te voeren) is in opmars. Ook hier zijn de communicatielijnen in onze organisatie uiterst kort dat we deze frauduleuze praktijken steeds hebben kunnen opvangen.

Beheersmaatregel:
• Duidelijke afspraken maken wie wat mag wijzigen van betaalgegevens en welke informatie op welke manier opgevraagd moet worden bij onze begunstigden.

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen
Een oud zeer in heel veel besturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties.

Beheersmaatregel:
• Monitoringtool ontwikkelen om te komen tot realistische projectplanning.
• Projectfiches gebruiken en laten valideren voor projecten met een belangrijke financiële impact.
• Periodieke rapportering over de vooruitgang van projecten en budgetten.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Terug naar navigatie - Beschrijving grondslagen en assumpties

In dit hoofdstuk geven we je informatie over de basisveronderstellingen die we gebruikt hebben bij de opmaak van dit meerjarenplan. We geven je inzicht in de groeivoeten van de verschillende budgetrubrieken. Ook hoe we alles financieren en de assumpties daaromtrent vind je hierna. Vanzelfsprekend worden bij elke meerjarenplanaanpassing alle budgetten grondig geëvalueerd en bijgestuurd.


In deze meerjarenplanaanpassing (versie 2023/0) werden alle budgetten door de verschillende diensten nagekeken en aangepast waar nodig. Aanpassingen die een invloed hebben op meerdere jaren werden in de verschillende jaren meegenomen. Zodoende werd het volledige meerjarenplan geactualiseerd.

Exploitatie

Exploitatie uitgaven

Soort Groei Informatie
Goederen en diensten (60/61) 0%
 • Gezien de voldoende grote buffer op de werkingsbudgetten en om deze niet onnodig te verhogen, werd een nulgroei opgenomen in het meerjarenplan. Er zal bij meerjarenplanaanpassing gewijzigd worden waar nodig. In 2022 en 2023 werden de budgetten voor gas en elektriciteit sterk verhoogd, + 201.250 euro in 2022, +171.000 in 2023 en telkens +72.750 euro in 2024 en 2025.
Personeel (62) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Andere operationele uitgaven (640/7) 1%
 • Het betreffen vnl. door het bestuur te betalen belastingen.
Sociale steun (648 -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Overdrachten (649) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Financiële kosten (65) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth

 

Exploitatie ontvangsten

Soort Groei Informatie
Ontvangsten uit de werking (70) 1%
 • een groei van 1% op alle ontvangsten uit de werking door een verwachte toename van het aantal te leveren diensten.
 • in 2023 is er een prijsverhoging van de tarieven van de cc's en sportinfrastructuur (+20%)
 • de prijssubsidie wordt jaarlijks berekend
Fiscale ontvangsten (73) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Algemene werkingssubsidies (7401/4) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Specifieke werkingssubsidies (7405/7) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Toelagen m.b.t. sociale dienst (7408) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Andere operationele ontvangsten (741/7) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Recuperatie steun (748) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Financiële opbrengsten (75) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth

 

Investeringen

Een gedetailleerde lijst van investeringen werd opgenomen. Deze lijst bevat per investering de ontvangsten/uitgaven per jaar. De lijst is gestructureerd per investeringsproject. Elk investeringsproject begint met IP en heeft ofwel een cijfercode indien gekoppeld aan een prioritair actieplan, ofwel een beschrijvende naam indien gekoppeld aan niet-prioritair beleid.

Voorbeeld:

 • IP-PD4-01: dit betreft het investeringsproject gekoppeld aan prioritair actieplan PD4-01, m.n. Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden.
 • IP-BKO: dit betreffen alle investeringen met betrekking tot de BKO, gekoppeld aan niet-prioritair beleid, vb. onderhoud BKO gebouwen, spelmateriaal,…

Binnen elk investeringsproject is voor budgettaire opvolging en rapporteringsdoeleinden een investering gekoppeld aan een actie. Via de actie en het beleidsitem is het mogelijk meer informatie over de investering te bekomen. Detailinformatie over de betrokken investering vindt u tenslotte in de laatste kolom, net voor de cijfergegevens.

Bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing (4 de kwartaal 2022) werden de transactiekredieten 2022 van de investeringen geanalyseerd. De transactiekredieten van de investeringen die niet meer in 2022 worden uitgevoerd, zijn alvast verplaatst van 2022 naar 2023. Dit heeft geen invloed op de totale uitgave van een investeringsproject en werd niet meegenomen in de lijst met gewijzigde investeringen. Voor een overzicht van alle geraamde investeringen verwijzen we naar de investeringenlijst in het luik Documentatie.

 

Financiering

Financieringsuitgaven

De bestaande leningen werden ingeschreven op basis van de afschrijvingen van de gekoppelde investeringen. Ook de kapitaalaflossingen van de nieuwe leningen zijn op basis van de onderliggende afschrijvingen.

Financieringsontvangsten

Het investeringssaldo wordt gefinancierd met een lening dat het AG ontvangt van de Gemeente Nazareth.

 

Resultaten

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het vertrekpunt voor dit meerjarenplan is het beschikbaar budgettair resultaat van het vorige boekjaar, i.c. is dit het rekeningresultaat van 2021 en bedraagt 309.447 euro.

Beschikbaar budgettair resultaat

Op basis van voorgaande exploitatie-, investerings- en financieringsbudgetten komen we tot het beschikbare budgettaire resultaat. Dit resultaat is elk jaar ruim positief waardoor het de norm respecteert.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge toont aan in welke mate een bestuur in staat is zichzelf te financieren en welke middelen overblijven om eventueel nog extra te besteden aan leningsuitgaven.

Door het respecteren van ook deze norm is aan beide evenwichtsnormen voldaan.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge toont aan of een bestuur snel genoeg zijn leningen aflost. Een te trage terugbetaling van leningen hypothekeert immers volgende bestuursploegen. De correctie op de autofinancieringsmarge is elk jaar positiever dan de echte autofinancieringsmarge. Dit betekent dat het lokaal bestuur sneller zijn leningen terugbetaalt dan Vlaanderen verwacht.