Duurzaam mobiel

Hoogtepunten in 2023

Terug naar navigatie - Hoogtepunten in 2023

Het lokaal bestuur Nazareth kiest voor de duurzame weggebruiker. We integreren het fietsbeleidsplan in het mobiliteitsplan en leggen zo de basis voor de realisatie van meer fietspaden, fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied. In 2023 starten we met de invoering van fietsstraten.

We zorgen voor een veilige omgeving door het vernieuwen van de weginfrastructuur. In 2023 gaan de werken in de Boeregemstraat  voort en bereiden we de werken aan de Weefstraat/Heerweg (2de fase) voor. Deze starten in 2024.

Wat realiseren we nog in 2023?

 • We starten met het project 'Op Wielekes': via een eenvoudig en voordelig fietsdeelsysteem maken we kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk voor iedereen
 • We nemen deel aan een coachingtraject 'Masterplan Toegankelijke haltes',
 • Aan het  station Eke-Nazareth realiseren we een lokaal Hoppinpunt.

Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Terug naar navigatie - PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Ons plan

Het mobiliteitsbeleid sluit nauw aan bij het ruimtelijk beleid. De centrale as wordt heringericht tot een groene boulevard die de dorpskernen van Nazareth en Eke verbindt. De weginfrastructuur wordt aangepast voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden. Op verschillende manieren worden inwoners aangezet om meer te stappen en te trappen, waarbij er wordt gefocust op de duurzame verplaatsing naar school.

Stand van zaken

Veilige voet- en fietspaden

 • Het fietsbeleidsplan is  geïntegreerd in het mobiliteitsplan (zie verder onder actieplan PB2-03). We starten met uitvoering vanaf 2023, onder meer met de invoering van fietsstraten.
 • Fietspaden ruilverkaveling: volgens de huidige planning van de Vlaamse Landmaatschappij zal dit niet meer gerealiseerd worden deze legislatuur.
 • De verbinding van de twee dorpskernen door een groene boulevard: we werken het ontwerp af, de uitvoering stellen we echter om budgettaire redenen uit.
 • Via het project: 'Allemaal samen voor groene wegen pleintjes' willen we de verschillende pleintjes, dreven, paden, ... in kaart brengen en deze op verschillende manieren bekend maken. Mogelijke invalshoeken hiervoor zijn cultuur, erfgoed, sport, kindvriendelijke gemeente, milieu, landbouw, gezondheid, veilige wegen naar school, .... Op basis hiervan maken we diverse voetgangers en fietskaarten op.

Samen duurzaam naar school

 • Zichtbaarheid schoolomgevingen: samen met de scholen zoeken we naar een uniforme en duidelijke omgeving.
 • Nieuw is het project 'Op Wielekes': via een eenvoudig en voordelig fietsdeelsysteem maken we kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk voor iedereen. In augustus van 2022 startten we met de voorbereiding, in 2023 maken we de werking operationeel.

Tijdspad en mijlpalen

 • Groene boulevard: goedkeuring concept (2020-2022)
  • Heraanleg Dorp-Stropstraat (uitstel tot 2025)
 • Wegmarkeringen veilige schoolomgeving - gerealiseerd 2021
 • Goedkeuring fietsbeleidsplan en integratie in het mobiliteitsplan (2020-2022)
 • Verlichting spoorwegfietspad -  gerealiseerd 2020; geen ontvangsten/uitgaven wegens overname openbare verlichting door Fluvius
 • Fietspaden ruilverkaveling (timing afhankelijk van derden, niet meer deze legislatuur)
 • Fietsdeelsysteem voor kinder fietsen 'Op wielekes' (2022-2023)

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanaanpassing 2023:
  • zijn de budgetten voor de fietspaden in de  ruilverkaveling verschoven - de realisatie is niet meer voor deze legislatuur
  • is er 3.000 euro extra voorzien voor het project 'Op Wielekes'.
 • Volgende subsidies zijn aan dit actieplan gekoppeld:
  • de Vlaamse fietspadensubsidies ('Kopenhagenplan'):  totaal 215.000 euro, gespreid over 2021-2024.
  • de Vlaamse subsidies 'Duurzaam naar school': 21.710 euro
 • De uitgaven i.v.m. fietsbeleidsplan en mobiliteitsplan zijn geboekt onder actieplan PB2-03.
Actieplan PB1-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PB1-01-04 Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart 0 0 0 2.000 0 0
Totaal Uitgaven 0 0 0 2.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0 -2.000 0 0
Investering
Ontvangsten
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden 0 0 37.500 37.500 70.000 0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 0 8.822 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 8.822 37.500 37.500 70.000 0
Uitgaven
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard 13.654 34.329 50.000 20.000 0 0
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden 0 14.169 75.000 70.000 140.000 0
PB1-01-03 Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied 0 0 0 40.000 0 0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 9.232 5.404 3.000 3.000 0 0
PB1-01-52 Fietspaden ruilverkaveling 0 0 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 22.886 53.902 128.000 133.000 140.000 0
Totaal Investering -22.886 -45.080 -90.500 -95.500 -70.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -22.886 -45.080 -90.500 -97.500 -70.000 0

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Ons plan

Het lokaal bestuur neemt initiatieven om de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer te verhogen, door zowel zelf initiatief te nemen of in overleg te gaan met partners en hogere overheden.

Stand van zaken

De werking van de Vervoerregioraad

Het overleg om het openbaar vervoer te verbeteren gebeurt binnen de vervoerregioraad. In deze raad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen: de gemeenten,  de Vlaamse overheid, De Lijn, de spoorwegen, ... . De vervoerregioraad stelt een regionaal mobiliteitsplan op voor de hele regio en zal dat plan ook opvolgen en evalueren.  Na een oriëntatiefase in 2020 volgde in 2021 de synthesefase en is de opmaak van een visienota voorbereid. De basisprincipes zijn om méér in te zetten op duurzame vervoersmodi en minder op niet-duurzame vervoersmodi. Dit sluit aan bij het lokaal mobiliteitsplan (zie ook actieplan PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting).

Zaken die voor Nazareth ter bespreking voorliggen zijn onder meer de haltes op de N60, vervoer door Landuit, sluiting overwegen,  haltes in de bedrijvenzone Eke, ... .

Ook het Hoppinpunt (zie ook actieplan PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren) wordt binnen de vervoerregioraad uitgewerkt

Eigen initiatieven

We wensen zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus. Er is hier echter nog geen vooruitgang geboekt: eerst was er de coronapandemie, anderzijds was de functie van maatschappelijk werker buurtzorg gedurende lange tijd niet ingevuld. 

We onderzoeken dit opnieuw vanaf 2023.

Toegankelijke haltes

We nemen deel aan een coachingtraject 'Masterplan Toegankelijke haltes', waarbij we inhoudelijke ondersteuning krijgen van Inter, het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid en Universal design.  Doelstelling van het Masterplan Toegankelijkheid is om tegen 2030 50% van de haltes van het aanvullend en kernnet in het nieuw openbaar vervoernetwerk toegankelijk te maken voor iedereen.  

Tijdspad en mijlpalen

 • Regionaal mobiliteitsplan
  • oriëntatienota - gerealiseerd 2020
  • synthesenota en visie (2021-2022)
  • nieuw openbaar vervoerplan (2023)
 • Inrichting vaste ritten met de 'Iedereen mee bus' naar de markt (2020-2023)
 • Halteplaatsomgevingen verbeteren - dit wordt mee opgenomen in  het nieuw openbaar vervoerplan en het project m.b.t. de centrale as 'De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard'

Wat kost het

 • Jaarlijks is er 1.000 euro voorzien om vaste ritten te organiseren met de 'Iedereen mee bus'.
Actieplan PB1-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PB1-02-03 Eigen gemeenschappelijk vervoer in Nazareth organiseren 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal Uitgaven 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal Exploitatie 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Slim en veilig op weg

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Terug naar navigatie - PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de gedeelde mobiliteit faciliteren om de autoafhankelijkheid te reduceren.

Stand van zaken

Hoppinpunten

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen. Vanuit de Vlaamse Vervoersregio (VVR) Gent werd in 2021 een verantwoordingsnota en een schets opgemaakt voor het lokaal Hoppinpunt Station Eke-Nazareth.

Dit project loopt vertraging op bij de Vervoersregio waardoor de realisatie is uitgesteld van 2022 naar 2023.

Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth

Sinds 1 april 2021 biedt het lokaal bestuur Nazareth fietsleasing aan voor haar personeelsleden.
Door een wijziging in de Vlaamse regelgeving is het mogelijk om over te schakelen naar een systeem van betaling via de eindejaarstoelage voor medewerkers van het lokaal bestuur. Dit treedt in voege vanaf 1 januari 2023.

Tijdspad en mijlpalen

 • Hoppinpunt (realisatie tegen 1 januari 2024)
 • Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth (2020-2021) - gerealiseerd

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2023 verhoogden we het budget van het Hoppinpunt met 40.000 euro tot 63.000 euro. Hier staan echter 59.750 euro aan subsidies tegenover.

Actieplan PB2-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Ontvangsten
PB2-01-01 Het realiseren van een lokaal Hoppinpunt aan het station Nazareth - Eke 0 0 0 59.750 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 0 59.750 0 0
Uitgaven
PB2-01-01 Het realiseren van een lokaal Hoppinpunt aan het station Nazareth - Eke 0 0 0 63.000 0 0
Totaal Uitgaven 0 0 0 63.000 0 0
Totaal Investering 0 0 0 -3.250 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 0 -3.250 0 0

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Terug naar navigatie - PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Ons plan

Om de veiligheid te verhogen wordt er geïnvesteerd in nieuwe wegen.

Stand van zaken

Voorbereiding en uitvoering van de werken

 • Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat): ontwerp in 2022, uitvoering vanaf april 2025;
 • De Lichterveldestraat: de aannemer is eind 2021 aangesteld, de werken zijn in 2022 uitgevoerd.
 • Boeregemstraat: in 2021 is de aannemer aangesteld. De werken startten eind 2021 en zullen duren tot 2024.
 • Oudenaardseheerweg: de inrichting wordt onderzocht in het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan.  Als de Oudenaardseheerweg (deel noord) kan worden ingeschaald als bovenlokaalfietsroutenetwerk levert dit een hogere graad aan subsidies op.
 • Huisepontweg: Kruisem is akkoord om een fietspad aan te leggen. Verder overleg is nodig om het ontwerp en de planning af te stemmen.
 • 's Gravenstraat/Klapstraat (N437):
  • door middel van een motie is de Vlaamse Regering aangemaand verder te werken aan dit dossier. In 2021 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met Sint-Martens-Latem.
  • In 2022 zijn de aangepaste onteigeningsplannen afgewerkt. De raming van de onteigeningen en de opmaak van het ministerieel besluit moeten nog worden opgemaakt. De uitvoering is wellicht niet meer voor deze legislatuur.
 • Weefstraat-Heerweg (2de fase) : na verschillende overlegmomenten met De Pinte is in 2021 een consensus bereikt omtrent het profiel. Het aanbestedingsdossier is in opmaak, de uitvoering is voorzien in 2024 en 2025.
 • Landuit: we maken het ontwerp op in 2022-2023 in samenwerking met Aquafin.

Tijdspad en mijlpalen

Project 2020 2021 2022 2023 2024
2025+
Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)     ontwerp
(Farys)
    uitvoering

De Lichterveldestraat

ontwerp

ontwerp

aanbesteding
uitvoering

     
Boeregemstraat

ontwerp

aanbesteding
uitvoering

uitvoering uitvoering uitvoering  

Oudenaardseheerweg
(van Lakenmeerstraat tot spoorweg)

    ontwerp ontwerp   uitvoering
Huisepontweg

 

ontwerp

overleg Kruisem overleg Kruisem   ontwerp herzien

's Gravenstraat

/Klapstraat (N437)

 

 

ontwerp aanbesteding

     
Weefstraat - Heerweg (2de fase)

overleg De Pinte

 

overleg De Pinte

ontwerp aanbesteding uitvoering uitvoering
Landuit         ontwerp (Aquario)  
Steenweg Astene uitgevoerd def. oplevering        
Bekaertstraat uitgevoerd def. oplevering        
N437: Warandestraat tot Sticheldreef uitgevoerd herstelling riolering def. oplevering      

 

Wat kost het

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 gebeurden  volgende aanpassingen:
  • het budget voor de Drapstraat is verschoven van 2023 naar 2025 en verhoogd met 50.000 euro.
  • het budget voor de Boeregemstraat is met 40.000 euro verhoogd ten gevolge van de stijgende grondstofprijzen.
  • het budget voor De Lichterveldestraat is met 15.000 euro verhoogd (realisatie 2022).
  • de uitvoeringsbudgetten voor de Weefstraat/Heerweg (2de fase) zijn verschoven naar 2024 en 2025.
  • het budget voor de Huisepontweg is verschoven wegens latere realisatie.
  • het budget voor de 's Gravenstraat/Klapstraat is verschoven omdat realisatie pas voor na 2025 is.
 • In 2019 werd de Prijkelstraat heraangelegd. Er werd toen beslist dat na de waarborgperiode van drie jaar na voorlopige oplevering, Veneco het globaal afgerekend uitvoeringsbedrag zou factureren aan het lokaal bestuur. De facturatie is gebudgetteerd in 2023.
Actieplan PB2-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Ontvangsten
PB2-02-53 Boeregemstraat 0 0 0 478.000 0 0
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase) 0 0 0 0 0 80.000
PB2-02-59 Steenweg Astene 0 317.865 0 0 0 0
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef 0 0 1.007.954 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 317.865 1.007.954 478.000 0 80.000
Uitgaven
PB2-02-01 Investeren in het vernieuwen van wegen 8.755 0 0 0 0 0
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat) 0 0 50.000 0 0 400.000
PB2-02-52 de Lichterveldestraat 0 7.362 140.000 0 0 0
PB2-02-53 Boeregemstraat 28 9.734 466.373 160.000 0 0
PB2-02-55 Huisepontweg 5.834 0 7.800 0 0 26.200
PB2-02-56 's Gravenstraat/Klapstraat (N437) 0 0 0 0 0 0
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase) 24.466 27.129 0 10.000 150.000 152.500
PB2-02-58 Landuit 0 0 0 0 76.230 0
PB2-02-59 Steenweg Astene 75.643 2.335 0 0 0 0
PB2-02-60 Bekaertstraat 64.897 1.371 38.629 0 0 0
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef 196.149 -39.275 338.264 0 0 0
PB2-02-62 Prijkelstraat 0 0 0 600.000 0 0
Totaal Uitgaven 375.773 8.656 1.041.066 770.000 226.230 578.700
Totaal Investering -375.773 309.209 -33.112 -292.000 -226.230 -498.700
Totaal Gemeente & OCMW -375.773 309.209 -33.112 -292.000 -226.230 -498.700

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Terug naar navigatie - PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Ons plan

De (her)inrichting van wegen gebeurt op zo'n manier dat veiligheid wordt afgedwongen. Hiervoor zullen verkeersdeskundigen worden ingeschakeld.

Stand van zaken

 • In 2023 zetten we de analyses en onderzoeken van de mobiliteitsgegevens verder, zodat we gericht kunnen bijsturen. De aankoop van een analysetoestel is voorzien.
 • In het voorjaar van 2023 leggen we het mobiliteitsplan ter goedkeuring voor, waarna we het plan kunnen uitvoeren.

Tijdspad en mijlpalen

 • Nieuwe functie in het lokaal bestuur: deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid - gerealiseerd 2021
 • Systematische opvolging van mobiliteitsindicatoren (vanaf 2022)
 • Mobiliteitsplan (2020-2023):
  • Oriëntatiefase. Wat is er op vandaag:  Knelpunten en kansen - gerealiseerd 2021
  • Synthesefase - gerealiseerd 2022
   • Oplossingsrichtingen voor knelpunten kansen
   • Participatietraject
  • Beleidsfase. Actiepunten op wijk- en straatniveau - definitief beleidsplan (2022-2023)

Wat kost het

 • De aankoop van het analysetoestel i.f.v. verkeersveiligheid (6.000 euro) is voorzien in het gelijkblijvend beleid (actie GB1-03-01).
 • De opmaak van het mobiliteitsplan kostte 56.750 euro (inclusief 25.000 euro voor de mobiliteitstoets), waarvan 30.000 euro gesubsidieerd (ontvangst in 2023).
Actieplan PB2-03 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 2.090 0 2.500 2.500 2.500 2.500
Totaal Uitgaven 2.090 0 2.500 2.500 2.500 2.500
Totaal Exploitatie -2.090 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Investering
Ontvangsten
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 0 0 0 30.000 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 0 30.000 0 0
Uitgaven
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 0 60.825 0 0 0 0
PB2-03-02 Visuele maatregelen nemen om de snelheid te doen dalen 0 16.072 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 0 76.897 0 0 0 0
Totaal Investering 0 -76.897 0 30.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -2.090 -76.897 -2.500 27.500 -2.500 -2.500

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Terug naar navigatie - PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Ons plan

Veiligheid is geen zaak van het lokaal bestuur alleen, maar is een verantwoordelijkheid van iedereen. Er wordt ingezet op een grotere betrokkenheid van inwoners, sensibilisatie en een strikter handhavingsbeleid.

Stand van zaken

 • In het kader van sensibilisatie organiseren we een aantal jaarlijks terugkerende acties , in samenwerking met de scholen.
  • Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar
  • De STRAP-dag
  • Alle scholen hebben zich opnieuw geëngageerd als Octopus-school en willen meewerken aan een veilige en gezonde schoolomgeving.

Tijdspad en mijlpalen

 • Trajectcontrole op de N60 - gerealiseerd 2021
 • GAS-boetes voor beperkte overtredingen via het lokaal bestuur (vanaf 2021 - onderzoek naar de mogelijkheden)

Wat kost het

 • Er is jaarlijks een vast budget van 1.400 euro voor de aankoop van ondersteunend sensibiliseringsmateriaal.
Actieplan PB2-04 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PB2-04-02 Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen 10 0 1.400 1.400 1.400 1.400
Totaal Uitgaven 10 0 1.400 1.400 1.400 1.400
Totaal Exploitatie -10 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
Totaal Gemeente & OCMW -10 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400