Financiële nota AG

Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Terug naar navigatie - Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:

  1.  de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling;
  2.  de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen;
  3.  de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.
Prioritaire beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave - 1.242 5.000 5.000 5.000 5.000
Ontvangst -
Saldo - -1.242 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Investeringen
Uitgave 32.592 452.741 1.354.330 196.728 - 155.000
Ontvangst 50.000 170.000 - -
Saldo -32.592 -452.741 -1.304.330 -26.728 - -155.000
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo - - - - - -
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave - 660 3.000 3.000 3.000 3.000
Ontvangst -
Saldo - -660 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Investeringen
Uitgave 822 7.701 278.000 - - 2.000
Ontvangst
Saldo -822 -7.701 -278.000 - - -2.000
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo - - - - - -
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Exploitatie
Uitgave - - 3.536 - - -
Ontvangst - - - - - -
Saldo - - -3.536 - - -
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 417.833 510.896 597.905 577.019 478.269 478.269
Ontvangst 661.352 758.180 780.247 963.741 872.189 882.640
Saldo 243.520 247.284 182.342 386.722 393.920 404.371
Investeringen
Uitgave 95.211 274.818 158.347 354.000 58.000 33.000
Ontvangst - 12.000 - 40.000 - -
Saldo -95.211 -262.818 -158.347 -314.000 -58.000 -33.000
Financiering
Uitgave 193.692 219.956 297.137 373.727 383.332 387.495
Ontvangst 128.625 721.760 1.744.213 340.728 58.000 190.000
Saldo -65.067 501.804 1.447.076 -32.999 -325.332 -197.495
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave - - - - - -
Ontvangst - 289 - - - -
Saldo - 289 - - - -
Investeringen - - - - - -
Financiering - - - - - -
Totaal 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 417.833 512.797 605.905 585.019 486.269 486.269
Ontvangst 661.352 758.469 780.247 963.741 872.189 882.640
Saldo 243.520 245.672 174.342 378.722 385.920 396.371
Investeringen
Uitgave 128.625 735.260 1.794.213 550.728 58.000 190.000
Ontvangst - 12.000 50.000 210.000 - -
Saldo -128.625 -723.260 -1.744.213 -340.728 -58.000 -190.000
Financiering
Uitgave 193.692 219.956 297.137 373.727 383.332 387.495
Ontvangst 128.625 721.760 1.744.213 340.728 58.000 190.000
Saldo -65.067 501.804 1.447.076 -32.999 -325.332 -197.495
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 6647
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

De staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Terug naar navigatie - De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 243.520 245.672 174.342 378.722 385.920 396.371
a. Ontvangsten 661.352 758.469 780.247 963.741 872.189 882.640
b. Uitgaven 417.833 512.797 605.905 585.019 486.269 486.269
II. Investeringssaldo -128.625 -723.260 -1.744.213 -340.728 -58.000 -190.000
a. Ontvangsten 0 12.000 50.000 210.000 0 0
b. Uitgaven 128.625 735.260 1.794.213 550.728 58.000 190.000
III. Saldo exploitatie en investeringen 114.895 -477.588 -1.569.871 37.995 327.920 206.371
IV. Financieringssaldo -65.067 501.804 1.447.076 -32.999 -325.332 -197.495
a. Ontvangsten 128.625 721.760 1.744.213 340.728 58.000 190.000
b. Uitgaven 193.692 219.956 297.137 373.727 383.332 387.495
V. Budgettair resultaat van het boekjaar 49.828 24.216 -122.795 4.996 2.588 8.876
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 49.239 99.067 123.283 488 5.483 8.072
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 99.067 123.283 488 5.483 8.072 16.948
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 99.067 123.283 488 5.483 8.072 16.948
Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 243.520 245.672 174.342 378.722 385.920 396.371
II. Netto periodieke aflossingen 193.692 219.956 297.137 373.727 383.332 387.495
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 193.692 219.956 297.137 373.727 383.332 387.495
b. Periodieke terugvordering leningen
III. Autofinancieringsmarge 49.828 25.716 -122.795 4.995 2.588 8.876
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Autofinancieringsmarge 49.828 25.716 -122.795 4.995 2.588 8.876
II. Correctie op de periodieke aflossingen -68.227 -36.758 160 -39.017 -26.772 3.418
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 193.692 219.956 297.137 373.727 383.332 387.495
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 261.919 256.714 296.977 412.744 410.104 384.077
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge -18.399 -11.042 -122.635 -34.021 -24.183 12.294
Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat
AG Nazareth 99.067 123.283 488 5.483 8.072 16.948
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 99.067 123.283 488 5.483 8.072 16.948
II. Autofinancieringsmarge
AG Nazareth 49.828 25.716 -122.795 4.995 2.588 8.876
Totale autofinancieringsmarge 49.828 25.716 -122.795 4.995 2.588 8.876
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
AG Nazareth -18.399 -11.042 -122.635 -34.021 -24.183 12.294
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge -18.399 -11.042 -122.635 -34.021 -24.183 12.294
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 6647
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Overzicht van de kredieten (schema M3)

Terug naar navigatie - Overzicht van de kredieten (schema M3)

In deze meerjarenplanaanpassing 2023/0 wijzigen we zowel de kredieten van het lopende jaar (2022) als stellen we de beginkredieten van het volgend boekjaar (2023) vast.

2022 2023
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
AG
Exploitatie 605.905 780.247 585.019 963.741
Investeringen 1.794.213 50.000 550.728 210.000
Financiering 297.137 1.744.213 373.727 340.728
Leningen en leasings 297.137 1.744.213 373.727 340.728
Dit schema bevat zowel aangepaste kredieten voor 2022 als de beginkredieten voor 2023.
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 6647
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: