Motivering van de wijzigingen

Documenten

Motivering

Terug naar navigatie - Motivering

In bijlage vindt u de wijzigingsvariant van zowel de strategische nota als het financieel evenwicht (M2), met een vergelijking t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.

  2022 2023
Exploitatieuitgaven +553.424 +2.554.953
Personeelskost (62)
 • Daling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2022
 • Daling van de budgetten voor de presentiegelden van de raadsleden
 • er werden geen extra personeelsbudgetten ingeschreven in 2022 voor de verschillende indexeringen. Op basis
  van de actuals zou ons peroneelsbudget met ong. 1% in overschrijding gaan. Dit moet op te vangen zijn met overschotten op andere uitgavenposten.
 • Budget voor de fietslease en voor teamactiviteiten
 • Afronding (zowel uitgave als ontvangst) van de lonen Onderwijzend personeel
 • uitgangspunt = personeelsbezetting van 2023 aan de recentste indexering en rekening gehouden met nog twee overschrijdingen van de spilindex in 2023.
 • Aanpassing van de responsabiliseringsbijdragen door nieuw ontvangen simulaties, impact op alle jaren.
Goederen en diensten (60/61)
 • Gas en elektriciteit: +330.000 euro
 • Gas en elektriciteit (scholen): +75.000
 • Openbare verlichting: + 96.250 euro
 • Vormingsbudget: +32.500
 • Extern advies (o.a. bijstand bij fusie): +79.300 euro
 • Infoblad: +18.500 euro
 • Gas en elektriciteit: +251.900 euro
 • Gas en elektriciteit (scholen): +59.000
 • Openbare verlichting: +75.000
 • Wegen: onderhoud en herstelling: +78.750 euro
 • Onderhoud van de groenzones: +91.000 euro

Zie bijlage: Budgetwijziging 'goederen en diensten' per actie.

Leefloon (6480) Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïnecrisis). Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïnecrisis).
Steun (6481-2) Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïnecrisis). Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïnecrisis) + heel wat verwachte steunvragen n.a.v. de energiecrisis.
Overdrachten    
 • Politie
  o.b.v. Begroting 2023 Politiezone, grote impact van de hogere loonkost
 • Brandweer
  o.b.v. Begroting 2023 Hulpverleningszone Centrum
 • IVM
Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het rekeningresultaat 2021. o.b.v. recentste ramingen, duurdere exploitatiekost IVM
 • Zorgband
Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het geraamde rekeningresultaat 2022. Lichte aanpassing
 • Kerkbesturen
 
 • Drugpunt: +2340
 • Interregionale jeugdwerking: -5.750
 • Wonen Leie en Schelde: +3.459
 • Samenwerking I Can: +2.800
 • Veneco Energie en klimaat: +3.510
 • Subsidiereglementen
 
 • Socio-cultureel: +2.275
 • Jubilarissen: +1.400
 • Adviesraden
   
 • AG Nazareth
Werkingssubsidie van 50.000 euro om belangrijke impact van de stijgende energieprijzen op het resultaat 2022 te milderen. De exploitatieuitgaven van het AG Nazareth stijgen gevoelig door de hoge energieprijzen. Deze hogere uitgaven worden opgevangen met een hogere prijssubsidie.
Financiële kosten Daling van de financiële kosten van de leasingschulden Actualisatie aan opnametempo van nieuwe leningen
     
  2022 2023
Exploitatieontvangsten +921.592 +2.233.916
Ontvangsten uit de werking (70) Diverse wijzigingen in plus en min (geen significante prijsverhogingen) Diverse wijzigingen in plus en min (geen significante prijsverhogingen)
Andere operationele  ontvangsten (741/7) Daling in de exploitatieopbrengst van de openbare verlichting Daling in de exploitatieopbrengst van de openbare verlichting

Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage (bedrag = te betalen respobijdrage min subsidie Vlaanderen) Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage (bedrag = te betalen respobijdrage min subsidie Vlaanderen)
Fiscale ontvangsten    
 • Aanvullende Personenbelasting
Herraming 2022 Raming 2023
 • Opcentiemen onroerende voorheffing
  Raming 2023
 • Algemene gemeentebelasting
Actualisatie aan cijfers 2022 O.b.v. realisatie 2022 + verhoging n.a.v. uitbreiding Prijkels
 • Verspreiding drukwerk, afgifte administratieve stukken
Actualisatie aan cijfers 2022 Actualisatie aan cijfers 2022
Ontvangen subsidies    
 •  Gemeentefonds
Recentste ramingen Recentste ramingen
 • Andere algemene werkingssubsidies
 
 • Subsidie - open ruimte: bijwerking raming
 • Tussenkomst Respo-bijdrage: bijwerking raming
 • Subsidie - inflatiecompensatie: +85.123
 • Energiecrisissubsidie: +15.421
 • Toelagen BKO
Aangepast aan rekeningcijfer 2021 Aangepast aan rekeningcijfer 2021
 • Leefloon
Actualisatie in functie van huidige uitgaven (Oekraïnecrisis) Actualisatie in functie van huidige uitgaven (Oekraïnecrisis)
 • Andere specifieke werkingssubsidies
 

Subsidies federale overheid voor opvang Oekraïners
Subsidies federale overheid voor het energiefonds en de verwarmingstoelage

Financiële opbrengsten

Dividend AG Nazareth (+150.000)
Actualisatie dividenden Fluvius (elek/gas)

Actualisatie dividenden Fluvius (elek/gas)

 

 

Investeringen (een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie)
2022 2023 2024 2025 Totaal
Investeringsuitgaven -101.973 +2.883.739 +412.264 +1.515.978 +4.710.008
Projecten -77.585 +2.511.719 +364.130 +1.461.600 +4.259.864
Investeringssubsidies Politie -194.870 +180.964 +24.384 +38.675 +49.153
Investeringssubsidie Brandweer -5.143 -7.616 -1.250 +703 -13.306
Investeringssubsidie Zorgband +138.235 +195.672 +25.000 +15.000 +373.907
Investeringssubsidie erediensten +35.000 0 0 0 +35.000
Investeringssubsidie anderen +2.390 +3.000 0 0 +5.390
Investeringsontvangsten +1.252.178 +720.050 +145.000 +310.000 +2.427.228
Investeringssubsidies
+1.072.891 +265.050 +145.000 +80.000 +1.562.941
Anderen +179.287 +455.000 0 +230.000 +864.287

 

 

  2022 2023
Financieringsuitgaven -79.399 -1.385.165
Kapitaal bestaande bankleningen   Opname in deze lijn van de kapitaalsaflossing van de lening opgenomen in 2021.
Kapitaal nieuwe bankleningen   Geen kapitaalsaflossingen van nieuwe leningen in 2022
Gespreide betaling recreatiegronden   1/10 van 2 miljoen = 200.000 euro
Toegestane leningen aan AG Financiering van het investeringssaldo van het AG.
Bijwerken van het leningsbedrag i.f.v. het investeringssaldo van het AG Nazareth.
Financiering van het investeringssaldo van het AG. Verschuiving van de transactiekredieten naar de volgende jaren.
Leasing: openbare verlichting Bijwerken van het jaarlijks terug te betalen bedrag  
     
Financieringsontvangsten -5.311.244 +2.422.501
Op te nemen leningen
Daling van 5,5 miljoen naar 250.000 euro
Daling van 5,8 miljoen naar 5,5 miljoen
Aankoop recreatiegronden "Leningsontvangst" van 2 miljoen euro, doorgeschoven naar 2023  
Terugvordering toegestane leningen AG Aanpassing aan afschrijvingen van de onderliggende investeringen Aanpassing aan afschrijvingen van de onderliggende investeringen

 

  2022 2023
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging) -1.203.933 +119.006
Autofinancieringsmarge (wijziging) +336.262 -16.043