Documentatie AG

Documenten

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

Voor de omgevingsanalyse verwijzen we naar de website van het lokaal bestuur Nazareth: https://www.nazareth.be/besturen/beleidsthemas/algemeen-beleid/meerjarenplannen/meerjarenplan-autonoom-gemeentebedrijf

In bijlage bevindt zich

  • het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)
  • een overzicht van het volledige investeringprogramma van het AG (zowel prioritair als gelijkblijvend beleid)

Financiële tabel

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2023/0)
I.A EXPLOITATIEUITGAVEN 2022 2023 2024 2025
MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0
Personeelskost (62) - - - - - - - - - - - -
- Diverse personeelskosten - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
Werkingskost 401.794 204.111 605.905 399.244 185.775 585.019 404.244 82.025 486.269 399.244 87.025 486.269
- Goederen en diensten (60/61) 394.044 204.111 598.155 391.494 185.775 577.269 396.494 82.025 478.519 391.494 87.025 478.519
- Andere operationele uitgaven (640/7) 7.750 - 7.750 7.750 - 7.750 7.750 - 7.750 7.750 - 7.750
Overdrachten (649) - - - - - - - - - - - -
- Overdrachten - - - - - - - - - - - -
Financiële kosten - - - - - - - - - - - -
- Overige financiële kosten - - - - - - - - - - - -
Rechthebbenden uit het overschot - - - - - - - - - - - -
- Uitkering dividend - - - - - - - - - - - -
I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2022 2023 2024 2025
MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0
Prestaties 714.223 1.904 716.127 779.867 174.718 954.585 846.881 18.116 864.997 844.914 30.498 875.412
- Ontvangsten uit de werking (70) 314.223 1.904 316.127 284.867 9.718 294.585 286.881 8.116 294.997 288.914 6.498 295.412
- Prijssubsidies 400.000 - 400.000 495.000 165.000 660.000 560.000 10.000 570.000 556.000 24.000 580.000
- Eenmalige ontvangsten uit de werking - - - - - -
Overdrachten - 50.000 50.000 - - - - - - - - -
Fiscale ontvangsten (73) - - - - - - - - - - - -
Andere overdrachten (740) - 50.000 50.000 - - - - - - - - -
Overdrachten 6.476 7.644 14.120 6.541 2.615 9.156 6.606 586 7.192 6.671 557 7.228
- Andere operationele ontvangsten (741/7) 6.476 7.644 14.120 6.541 2.615 9.156 6.606 586 7.192 6.671 557 7.228
Financiële opbrengsten - - - - - - - - - - - -
- Intresten uit beleggingen - - - - - - - - - - - -
A. Exploitatieuitgaven 401.794 204.111 605.905 399.244 185.775 585.019 404.244 82.025 486.269 399.244 87.025 486.269
B. Exploitatieontvangsten 720.699 59.548 780.247 786.408 177.333 963.741 853.487 18.702 872.189 851.585 31.055 882.640
Exploitatiesaldo (B-A) 318.905 -144.563 174.342 387.164 -8.442 378.722 449.243 -63.323 385.920 452.341 -55.970 396.371
1.514.820 463.789 58.000 1.546.940
II. INVESTERINGSBUDGET 2022 2023 2024 2025
1,00 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0
A. Uitgaven 1.805.374 -11.161 1.794.213 1.400.500 -849.772 550.728 928.000 -870.000 58.000 35.000 155.000 190.000
Projecten: 1.805.374 -11.161 1.794.213 1.400.500 -849.772 550.728 928.000 -870.000 58.000 35.000 155.000 190.000
Investeringssubsidies anderen - - - - - - - - -
B. Ontvangsten 150.000 -100.000 50.000 - 210.000 210.000 - - - - - -
Investeringssubsidies 150.000 -100.000 50.000 - 210.000 210.000 - - - - - -
Andere - - - - - -
Investeringssaldo (B-A) -1.655.374 -88.839 -1.744.213 -1.400.500 1.059.772 -340.728 -928.000 870.000 -58.000 -35.000 -155.000 -190.000
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN -1.336.469 -233.402 -1.569.871 -1.013.336 1.051.331 37.995 -478.757 806.677 327.920 417.341 -210.970 206.371
IV. FINANCIERINGSBUDGET 2022 2023 2024 2025
MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0
A. Uitgaven 310.000 -12.863 297.137 382.000 -8.273 373.727 445.000 -61.668 383.332 450.000 -62.505 387.495
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente) 310.000 -12.863 297.137 382.000 -8.273 373.727 445.000 -61.668 383.332 450.000 -62.505 387.495
B. Ontvangsten 1.651.374 92.839 1.744.213 1.400.500 -1.059.772 340.728 928.000 -870.000 58.000 35.000 155.000 190.000
Op te nemen leningen 1.651.374 92.839 1.744.213 1.400.500 -1.059.772 340.728 928.000 -870.000 58.000 35.000 155.000 190.000
Andere - - - - - -
Financieringssaldo (B-A) 1.341.374 105.702 1.447.076 1.018.500 -1.051.499 -32.999 483.000 -808.332 -325.332 -415.000 217.505 -197.495
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR 4.905 -127.700 -122.795 5.164 -169 4.995 4.243 -1.654 2.589 2.341 6.535 8.876
- - - - - -
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. 309.447 -186.164 123.283 314.352 -313.865 488 319.516 -314.034 5.483 323.759 -315.688 8.071
- - - - - -
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 314.352 -313.865 488 319.516 -314.034 5.483 323.759 -315.688 8.071 326.100 -309.153 16.947
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 314.352 -313.865 488 319.516 -314.034 5.483 323.759 -315.688 8.071 326.100 -309.153 16.947
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2022 2023 2024 2025
MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0
I. Exploitatiesaldo 318.905 -144.563 174.342 387.164 -8.442 378.722 449.243 -63.323 385.920 452.341 -55.970 396.371
- - - - - -
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 310.000 -12.863 297.137 382.000 -8.273 373.727 445.000 -61.668 383.332 450.000 -62.505 387.495
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 310.000 -12.863 297.137 382.000 -8.273 373.727 445.000 -61.668 383.332 450.000 -62.505 387.495
b. Periodieke terugvordering leningen - - - - - - - - - - - -
AUTOFINANCIERINGSMARGE (I-II) 8.905 -131.700 -122.795 5.164 -169 4.995 4.243 -1.654 2.589 2.341 6.535 8.876

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0090 Overige algemene financiering
Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur
Beleidsveld: 0110 Secretariaat
Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur
Beleidsdomein: 04 Wonen en werken
Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand
Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd
Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0741 Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742 Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn
Beleidsveld: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

Belastingen

Nihil

Personeelsinzet

Nihil

Actiestructuur AG

Het lokaal bestuur Nazareth en het AG Nazareth hanteren dezelfde strategische structuur voor beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Volgende prioritaire doelstellingen en actieplannen zijn echter niet van toepassing in het AG:

 

Strategische beleidsdoelstelling: PA: Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente  tussen Leie en Schelde

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

PA1-01  Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

PA1-02  De lokale handel stimuleren

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2-01  De open ruimte behouden

PA2-03  De land-en tuinbouw leefbaar houden

PA3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

PA3-01  De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren  verzachten

 

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1-01  Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

PB1-02  Voorrang geven aan het openbaar vervoer

PB2 Slim en veilig op weg

PB2-01  Gedeelde mobiliteit faciliteren

PB2-02  De weginfrastructuur vernieuwen

PB2-03  Focus op een slimme en veilige weginrichting

PB2-04  Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

 

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

PC1-01  Afval voorkomen

PC1-02  Afval op de juiste plaats

PC1-03  Zwerfvuil aanpakken

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2-01  De grond ontharden

PC2-02  De zuiveringsgraad verhogen

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3-01  Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

PC3-02  Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

 

Onder de strategische beleidsdoelstelling PD: Ruimte voor ontmoeting en verbinding zijn volgende doelstellingen en actieplannen niet van toepassing:

Onder PD2 Iedereen prikkelen tot beleving is niet van toepassing:

                               PD2-01  Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

PD2-02  Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

PD2-03  Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3-01  Eenzaamheid tegengaan

PD3-02  Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

PD3-03  Wel-zijn in Nazareth

PD3-04  Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

PD3-05  Meer realiseren door samen te werken met partners

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

PD4-01  Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

PD4-02  Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Strategische beleidsdoelstelling: PE: Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

PE1 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

PE1-01  Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd

PE1-02  Proactief, positief en toegankelijk communiceren

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

PE2-01  De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden

PE2-02  Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

PE3-02  Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie

PE3-03  Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

PE4 Doe de SDG-toets

PE4-01  De SDG's bekendmaken

PE4-02  Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.