Sitemap

 1. Blz. 1 Beleidsevaluatie - 2021
  1. Blz. 2 Jaarrekening 2021
  2. Blz. 3 Beleidsevaluatie
   1. Blz. 4 Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde
    1. Blz. 5 Globale evaluatie
    2. Blz. 6 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
     1. Blz. 7 Actieplannen
      1. Blz. 8 PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen
      2. Blz. 9 PA1-02 De lokale handel stimuleren
     2. Blz. 10 In cijfers
    3. Blz. 11 Leefbare buitengebieden
     1. Blz. 12 Actieplannen
      1. Blz. 13 PA2-01 De open ruimte behouden
      2. Blz. 14 PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk
      3. Blz. 15 PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden
    4. Blz. 16 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
     1. Blz. 17 Actieplannen
      1. Blz. 18 PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten
   2. Blz. 19 Duurzaam mobiel
    1. Blz. 20 Globale evaluatie
    2. Blz. 21 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
     1. Blz. 22 Actieplannen
      1. Blz. 23 PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers
      2. Blz. 24 PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer
    3. Blz. 25 Slim en veilig op weg
     1. Blz. 26 Actieplannen
      1. Blz. 27 PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren
      2. Blz. 28 PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen
      3. Blz. 29 PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting
      4. Blz. 30 PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving
   3. Blz. 31 Een schone gemeente
    1. Blz. 32 Globale evaluatie
    2. Blz. 33 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
     1. Blz. 34 Actieplannen
      1. Blz. 35 PC1-01 Afval voorkomen
      2. Blz. 36 PC1-02 Afval op de juiste plaats
      3. Blz. 37 PC1-03 Zwerfvuil aanpakken
    3. Blz. 38 Nazareth: zuiver water
     1. Blz. 39 Actieplannen
      1. Blz. 40 PC2-01 De grond ontharden
      2. Blz. 41 PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen
    4. Blz. 42 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
     1. Blz. 43 Actieplannen
      1. Blz. 44 PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren
      2. Blz. 45 PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie
   4. Blz. 46 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting
    1. Blz. 47 Globale evaluatie
    2. Blz. 48 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
     1. Blz. 49 Actieplannen
      1. Blz. 50 PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur
      2. Blz. 51 PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken
    3. Blz. 52 Iedereen prikkelen tot beleving
     1. Blz. 53 Actieplannen
      1. Blz. 54 PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed
      2. Blz. 55 PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures
      3. Blz. 56 PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod
      4. Blz. 57 PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl
    4. Blz. 58 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
     1. Blz. 59 Actieplannen
      1. Blz. 60 PD3-01 Eenzaamheid tegengaan
      2. Blz. 61 PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden
      3. Blz. 62 PD3-03 Wel-zijn in Nazareth
      4. Blz. 63 PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten
      5. Blz. 64 PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners
     2. Blz. 65 In cijfers: ontvangsten en uitgaven vaccinatiecampagne
    5. Blz. 66 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
     1. Blz. 67 Actieplannen
      1. Blz. 68 PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden
      2. Blz. 69 PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.
   5. Blz. 70 Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven
    1. Blz. 71 Globale evaluatie
    2. Blz. 72 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
     1. Blz. 73 Actieplannen
      1. Blz. 74 PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd
      2. Blz. 75 PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren
     2. Blz. 76 Film over Nazareth
    3. Blz. 77 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
     1. Blz. 78 Actieplannen
      1. Blz. 79 PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden
      2. Blz. 80 PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen
    4. Blz. 81 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
     1. Blz. 82 Actieplannen
      1. Blz. 83 PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen
      2. Blz. 84 PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie
      3. Blz. 85 PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean
    5. Blz. 86 Doe de SDG-toets
     1. Blz. 87 Actieplannen
      1. Blz. 88 PE4-01 De SDG's bekendmaken
      2. Blz. 89 PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren
     2. Blz. 90 Beschikbaarheid documentatie
  3. Blz. 91 Overzichtstabellen
   1. Blz. 92 PA Ruimte voor een vlinder
    1. Blz. 93 Toelichting
    2. Blz. 94 Strategisch niveau
    3. Blz. 95 Doelstellingen
     1. Blz. 96 PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
     2. Blz. 97 PA2 Leefbare buitengebieden
   2. Blz. 98 PB Duurzaam mobiel
    1. Blz. 99 Toelichting
    2. Blz. 100 Strategisch niveau
    3. Blz. 101 Doelstellingen
     1. Blz. 102 PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
     2. Blz. 103 PB2 Slim en veilig op weg
   3. Blz. 104 PC Een schone gemeente
    1. Blz. 105 Toelichting
    2. Blz. 106 Strategisch niveau
    3. Blz. 107 Doelstellingen
     1. Blz. 108 PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
     2. Blz. 109 PC2 Nazareth: zuiver water
     3. Blz. 110 PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
   4. Blz. 111 PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting
    1. Blz. 112 Toelichting
    2. Blz. 113 Strategisch niveau
    3. Blz. 114 Doelstellingen
     1. Blz. 115 PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
     2. Blz. 116 PD2 Iedereen prikkelen tot beleving
     3. Blz. 117 PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
     4. Blz. 118 PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
   5. Blz. 119 PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven
    1. Blz. 120 Toelichting
    2. Blz. 121 Strategisch niveau
    3. Blz. 122 Doelstellingen
     1. Blz. 123 PE1 Een positieve organisatie
     2. Blz. 124 PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
     3. Blz. 125 PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
     4. Blz. 126 PE4 Doe de SDG-toets
   6. Blz. 127 Niet-prioritair beleid
    1. Blz. 128 Toelichting
    2. Blz. 129 Niet-prioritair beleid
  4. Blz. 130 Gemeente en OCMW
   1. Blz. 131 Financiële nota
    1. Blz. 132 Wat is de financiële nota?
    2. Blz. 133 De doelstellingenrekening (schema J1)
    3. Blz. 134 De staat van het financieel evenwicht (schema J2)
    4. Blz. 135 Toelichting bij de cijfers
    5. Blz. 136 Rekeningtabel
    6. Blz. 137 De realisatie van de kredieten (schema J3)
    7. Blz. 138 De balans (schema J4)
    8. Blz. 139 De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)
   2. Blz. 140 Toelichting
    1. Blz. 141 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)
    2. Blz. 142 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
    3. Blz. 143 Detail van de investeringen - gemeente
    4. Blz. 144 Overdracht investeringen - gemeente
    5. Blz. 145 Detail van de investeringen - OCMW
    6. Blz. 146 Overdracht investeringen - OCMW
    7. Blz. 147 Investeringsprojecten (schema T3)
    8. Blz. 148 Evolutie financiële schulden (schema T4)
    9. Blz. 149 Toelichting bij de balans (schema T5)
    10. Blz. 150 Waarderingsregels
    11. Blz. 151 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
    12. Blz. 152 Overzicht deelnemingen
    13. Blz. 153 Toegestane leningen
    14. Blz. 154 Overzicht van de schulden op lange termijn
    15. Blz. 155 Patrimonium
    16. Blz. 156 Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
    17. Blz. 157 Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)
    18. Blz. 158 Financiële risico's
    19. Blz. 159 Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat
    20. Blz. 160 Diverse toelichtingen
   3. Blz. 161 Documentatie
    1. Blz. 162 Inleiding
    2. Blz. 163 Toegestane werkings- en investeringssubsidies
    3. Blz. 164 Samenstelling beleidsdomeinen
    4. Blz. 165 Overzicht verbonden entiteiten
    5. Blz. 166 Personeelsinzet
    6. Blz. 167 Belastingen
    7. Blz. 168 Bijlagen
     1. Blz. 169 1) ODAA
  5. Blz. 170 AG
   1. Blz. 171 Financiële nota AG
    1. Blz. 172 Wat is de financiële nota
    2. Blz. 173 De doelstellingenrekening (schema J1)
    3. Blz. 174 De staat van het financieel evenwicht (schema J2)
    4. Blz. 175 Toelichting bij de cijfers
    5. Blz. 176 Rekeningtabel
    6. Blz. 177 De realisatie van de kredieten (schema J3)
    7. Blz. 178 De balans (schema J4)
    8. Blz. 179 De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)
   2. Blz. 180 Toelichting AG
    1. Blz. 181 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)
    2. Blz. 182 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
    3. Blz. 183 Detail van de investeringen - AG
    4. Blz. 184 Overdracht investeringen - AG
    5. Blz. 185 Investeringsprojecten (schema T3)
    6. Blz. 186 Evolutie financiële schulden (schema T4)
    7. Blz. 187 Toelichting bij de balans (schema T5)
    8. Blz. 188 Waarderingsregels
    9. Blz. 189 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
    10. Blz. 190 Overzicht deelnemingen
    11. Blz. 191 Overzicht van de schulden op lange termijn
    12. Blz. 192 Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
    13. Blz. 193 Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)
    14. Blz. 194 Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat
    15. Blz. 195 Financiële risico's
    16. Blz. 196 Diverse toelichtingen
    17. Blz. 197 Bijlagen
     1. Blz. 198 Jaarrekening - model Nationale Bank van België
   3. Blz. 199 Documentatie AG
    1. Blz. 200 Inleiding
    2. Blz. 201 Toegestane werkings- en investeringssubsidies
    3. Blz. 202 Samenstelling beleidsdomeinen
    4. Blz. 203 Overzicht verbonden entiteiten
    5. Blz. 204 Personeelsinzet
    6. Blz. 205 Belastingen
    7. Blz. 206 Actiestructuur AG
    8. Blz. 207 Overige relevante informatie
    9. Blz. 208 Bijlagen
     1. Blz. 209 1) AG- ODAA
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap