Sitemap

Beleidsevaluatie - 2021 Blz. 1
Jaarrekening 2021 Blz. 2
Beleidsevaluatie Blz. 3
Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde Blz. 4
Globale evaluatie Blz. 5
Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten Blz. 6
Actieplannen Blz. 7
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen Blz. 8
PA1-02 De lokale handel stimuleren Blz. 9
In cijfers Blz. 10
Leefbare buitengebieden Blz. 11
Actieplannen Blz. 12
PA2-01 De open ruimte behouden Blz. 13
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk Blz. 14
PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden Blz. 15
Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel Blz. 16
Actieplannen Blz. 17
PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten Blz. 18
Duurzaam mobiel Blz. 19
Globale evaluatie Blz. 20
Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker Blz. 21
Actieplannen Blz. 22
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers Blz. 23
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer Blz. 24
Slim en veilig op weg Blz. 25
Actieplannen Blz. 26
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren Blz. 27
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen Blz. 28
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting Blz. 29
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving Blz. 30
Een schone gemeente Blz. 31
Globale evaluatie Blz. 32
Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak Blz. 33
Actieplannen Blz. 34
PC1-01 Afval voorkomen Blz. 35
PC1-02 Afval op de juiste plaats Blz. 36
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken Blz. 37
Nazareth: zuiver water Blz. 38
Actieplannen Blz. 39
PC2-01 De grond ontharden Blz. 40
PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen Blz. 41
Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 Blz. 42
Actieplannen Blz. 43
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren Blz. 44
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie Blz. 45
Prikkelen tot verbinding en ontmoeting Blz. 46
Globale evaluatie Blz. 47
Ruimte voor ontmoeting en verbinding Blz. 48
Actieplannen Blz. 49
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur Blz. 50
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken Blz. 51
Iedereen prikkelen tot beleving Blz. 52
Actieplannen Blz. 53
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed Blz. 54
PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures Blz. 55
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod Blz. 56
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl Blz. 57
Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth Blz. 58
Actieplannen Blz. 59
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan Blz. 60
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden Blz. 61
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth Blz. 62
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten Blz. 63
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners Blz. 64
In cijfers: ontvangsten en uitgaven vaccinatiecampagne Blz. 65
Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling Blz. 66
Actieplannen Blz. 67
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden Blz. 68
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. Blz. 69
Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven Blz. 70
Globale evaluatie Blz. 71
Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig Blz. 72
Actieplannen Blz. 73
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd Blz. 74
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren Blz. 75
Film over Nazareth Blz. 76
Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie Blz. 77
Actieplannen Blz. 78
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden Blz. 79
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen Blz. 80
De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken Blz. 81
Actieplannen Blz. 82
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen Blz. 83
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie Blz. 84
PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean Blz. 85
Doe de SDG-toets Blz. 86
Actieplannen Blz. 87
PE4-01 De SDG's bekendmaken Blz. 88
PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren Blz. 89
Beschikbaarheid documentatie Blz. 90
Overzichtstabellen Blz. 91
PA Ruimte voor een vlinder Blz. 92
Toelichting Blz. 93
Strategisch niveau Blz. 94
Doelstellingen Blz. 95
PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten Blz. 96
PA2 Leefbare buitengebieden Blz. 97
PB Duurzaam mobiel Blz. 98
Toelichting Blz. 99
Strategisch niveau Blz. 100
Doelstellingen Blz. 101
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker Blz. 102
PB2 Slim en veilig op weg Blz. 103
PC Een schone gemeente Blz. 104
Toelichting Blz. 105
Strategisch niveau Blz. 106
Doelstellingen Blz. 107
PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak Blz. 108
PC2 Nazareth: zuiver water Blz. 109
PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 Blz. 110
PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting Blz. 111
Toelichting Blz. 112
Strategisch niveau Blz. 113
Doelstellingen Blz. 114
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding Blz. 115
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving Blz. 116
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth Blz. 117
PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling Blz. 118
PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven Blz. 119
Toelichting Blz. 120
Strategisch niveau Blz. 121
Doelstellingen Blz. 122
PE1 Een positieve organisatie Blz. 123
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie Blz. 124
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken Blz. 125
PE4 Doe de SDG-toets Blz. 126
Niet-prioritair beleid Blz. 127
Toelichting Blz. 128
Niet-prioritair beleid Blz. 129
Gemeente en OCMW Blz. 130
Financiële nota Blz. 131
Wat is de financiële nota? Blz. 132
De doelstellingenrekening (schema J1) Blz. 133
De staat van het financieel evenwicht (schema J2) Blz. 134
Toelichting bij de cijfers Blz. 135
Rekeningtabel Blz. 136
De realisatie van de kredieten (schema J3) Blz. 137
De balans (schema J4) Blz. 138
De staat van opbrengsten en kosten (schema J5) Blz. 139
Toelichting Blz. 140
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) Blz. 141
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) Blz. 142
Detail van de investeringen - gemeente Blz. 143
Overdracht investeringen - gemeente Blz. 144
Detail van de investeringen - OCMW Blz. 145
Overdracht investeringen - OCMW Blz. 146
Investeringsprojecten (schema T3) Blz. 147
Evolutie financiële schulden (schema T4) Blz. 148
Toelichting bij de balans (schema T5) Blz. 149
Waarderingsregels Blz. 150
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 151
Overzicht deelnemingen Blz. 152
Toegestane leningen Blz. 153
Overzicht van de schulden op lange termijn Blz. 154
Patrimonium Blz. 155
Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Blz. 156
Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering) Blz. 157
Financiële risico's Blz. 158
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat Blz. 159
Diverse toelichtingen Blz. 160
Documentatie Blz. 161
Inleiding Blz. 162
Toegestane werkings- en investeringssubsidies Blz. 163
Samenstelling beleidsdomeinen Blz. 164
Overzicht verbonden entiteiten Blz. 165
Personeelsinzet Blz. 166
Belastingen Blz. 167
Bijlagen Blz. 168
1) ODAA Blz. 169
AG Blz. 170
Financiële nota AG Blz. 171
Wat is de financiële nota Blz. 172
De doelstellingenrekening (schema J1) Blz. 173
De staat van het financieel evenwicht (schema J2) Blz. 174
Toelichting bij de cijfers Blz. 175
Rekeningtabel Blz. 176
De realisatie van de kredieten (schema J3) Blz. 177
De balans (schema J4) Blz. 178
De staat van opbrengsten en kosten (schema J5) Blz. 179
Toelichting AG Blz. 180
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) Blz. 181
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) Blz. 182
Detail van de investeringen - AG Blz. 183
Overdracht investeringen - AG Blz. 184
Investeringsprojecten (schema T3) Blz. 185
Evolutie financiële schulden (schema T4) Blz. 186
Toelichting bij de balans (schema T5) Blz. 187
Waarderingsregels Blz. 188
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 189
Overzicht deelnemingen Blz. 190
Overzicht van de schulden op lange termijn Blz. 191
Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Blz. 192
Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering) Blz. 193
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat Blz. 194
Financiële risico's Blz. 195
Diverse toelichtingen Blz. 196
Bijlagen Blz. 197
Jaarrekening - model Nationale Bank van België Blz. 198
Documentatie AG Blz. 199
Inleiding Blz. 200
Toegestane werkings- en investeringssubsidies Blz. 201
Samenstelling beleidsdomeinen Blz. 202
Overzicht verbonden entiteiten Blz. 203
Personeelsinzet Blz. 204
Belastingen Blz. 205
Actiestructuur AG Blz. 206
Overige relevante informatie Blz. 207
Bijlagen Blz. 208
1) AG- ODAA Blz. 209
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap