Financiële nota AG

Wat is de financiële nota

Terug naar navigatie - Wat is de financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar gevoerd heeft. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. de doelstellingenrekening (schema J1);
 2. de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
 3. de realisatie van de kredieten (schema J3);
 4. de balans (schema J4);
 5. de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De eerste drie schema’s zijn samenvattende staten van de budgettaire boekhouding. De balans en de staat van opbrengsten en kosten zijn samenvattende documenten over de gegevens van de algemene boekhouding.

De doelstellingenrekening (schema J1)

Terug naar navigatie - De doelstellingenrekening (schema J1)

De doelstellingenrekening geeft in de eerste plaats een samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen. Daarnaast bevat ze de totale ontvangsten en uitgaven voor de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen en voor de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. Elk van die drie onderdelen geeft afzonderlijke cijfers voor de exploitatie, de investeringen en de financiering en bevat ter vergelijking ook de geraamde ontvangsten en uitgaven van het meerjarenplan of de laatste aanpassing daarvan.

Prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgave 15.000
Ontvangst
Saldo 0 -15.000
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 1.242 7.000
Ontvangst 0
Saldo -1.242 -7.000
Investeringen
Uitgave 452.741 648.605
Ontvangst 170.000
Saldo -452.741 -478.605
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 660 3.000
Ontvangst 0
Saldo -660 -3.000
Investeringen
Uitgave 7.701 0
Ontvangst
Saldo -7.701 0
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 510.896 436.267
Ontvangst 758.180 898.648
Saldo 247.284 462.381
Investeringen
Uitgave 274.818 457.429
Ontvangst 12.000 0
Saldo -262.818 -457.429
Financiering
Uitgave 219.956 242.000
Ontvangst 721.760 951.034
Saldo 501.804 709.034
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 0 0
Ontvangst 289 0
Saldo 289 0
Investeringen
Uitgave 0 0
Ontvangst 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgave 0 0
Ontvangst 0 0
Saldo 0 0
Totaal Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 512.797 446.267
Ontvangst 758.469 898.648
Saldo 245.672 452.381
Investeringen
Uitgave 735.260 1.121.034
Ontvangst 12.000 170.000
Saldo -723.260 -951.034
Financiering
Uitgave 219.956 242.000
Ontvangst 721.760 951.034
Saldo 501.804 709.034
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

Terug naar navigatie - De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de gerealiseerde financiële evenwichten van de jaarrekening met de geplande evenwichten uit het (aangepaste) meerjarenplan volgens de drie gekende indicatoren: het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De staat van het financieel evenwicht van het moederbestuur (de gemeente en het OCMW) vermeldt ook de cijfers over het financieel evenwicht van het AG en de geconsolideerde evenwichten op groepsniveau.

Budgettair resultaat Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 245.672 452.381
a. Ontvangsten 758.469 898.648
b. Uitgaven 512.797 446.267
II. Investeringssaldo -723.260 -951.034
a. Ontvangsten 12.000 170.000
b. Uitgaven 735.260 1.121.034
III. Saldo exploitatie en investeringen -477.588 -498.653
IV. Financieringssaldo 501.804 709.033
a. Ontvangsten 721.760 951.033
b. Uitgaven 219.956 242.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar 24.216 210.380
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 99.067 99.067
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 123.283 309.447
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 123.283 309.447
Autofinancieringsmarge Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 245.672 452.381
II. Netto periodieke aflossingen 219.956 242.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 219.956 242.000
b. Periodieke terugvordering leningen
III. Autofinancieringsmarge 25.716 210.381
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge 25.716 210.381
II. Correctie op de periodieke aflossingen -36.758 -14.714
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 219.956 242.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 256.714 256.714
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge -11.042 195.667
Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat
AG Nazareth 123.283 309.447
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 123.283 309.447
II. Autofinancieringsmarge
AG Nazareth 25.716 210.381
Totale autofinancieringsmarge 25.716 210.381
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
AG Nazareth -11.042 195.667
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge -11.042 195.667
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Toelichting bij de cijfers

Terug naar navigatie - Toelichting bij de cijfers

Algemene resultaten

Het beschikbaar budgettair resultaat bestaat uit het budgettaire resultaat van het boekjaar (V), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (VI) en de eventueel onbeschikbare gelden (VIII). De eerste parameter, het budgettaire resultaat van het boekjaar, is het resultaat van de saldi van het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II) en het financieringsbudget (IV).

Het budgettaire resultaat van het boekjaar (V) is de graadmeter om te vergelijken of de rekening aansluit bij het eindbudget, en dat over alle deelbudgetten heen. In de financiële schema’s leest u dat het budgettaire resultaat van het boekjaar 24.216 euro bedraagt.

Het exploitatiebudget sloot af met een positief saldo van 245.672 euro. De kredieten op het investeringsbudget werden minder gerealiseerd dan verwacht en worden overgedragen naar 2022. Een detail van de investeringen en de overdrachten vindt u in de toelichting. Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar dat rekening houdt met de opgebouwde reserve bedraagt 123.283 euro.

De autofinancieringsmarge bedraagt 25.716 euro. Dit betekent dat er voldoende financieel draagvlak was om de aflossingen van de schulden te dragen. Er wordt tevens een gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend met als doel na te gaan of het bestuur wel snel genoeg zijn leningen terugbetaald. Het terugbetalingsritme van de leningen van het Autonoom Gemeentebedrijf is verbonden met het afschrijvingsritme. Gezien de vele investeringen in onroerende goederen en de lange afschrijvingstermijn (33 jaar) zijn de werkelijke aflossingen lager dan de gecorrigeerde aflossingen. Hierdoor is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge lager dan de reële autofinancieringsmarge en zelfs negatief met een bedrag van -11.042 euro.. Het AG Nazareth leent echter alleen maar van de Gemeente Nazareth waardoor we dit niet hoeven te beschouwen als een risico.


Exploitatiebudget
Het exploitatiebudget is het werkingsbudget van het gemeentebedrijf. Alle gewone en recurrente uitgaven en ontvangsten komen op de exploitatie. De uitgaven zijn voor 81% gerealiseerd, de ontvangsten voor 84%. In de exploitatieuitgaven is het dividend opgenomen dat het AG uitkeert aan de Gemeente. Dit dividend bedraagt 150.000 euro voor boekjaar 2021.

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven
Goederen en diensten
Het budget op de Goederen en diensten is voor 83% gerealiseerd. Er is een verschil van 73.871 euro tussen het budget en de rekening. Hoewel het intrinsieke karakter van een budget dat er wat marge is, moeten we waakzaam blijven om het niet-gerealiseerde budget zo laag als mogelijk te houden. Ten opzichte van vorig boekjaar merken we dat het verschil merkelijk kleiner is geworden. Verklaring van de verschillen:

 • Algemeen bestuur
  • Behandeling van briefwisseling: tekort van 2.875 euro
  • Beheer- en werkingskosten ICT: tekort van 3.398 euro
 • Vrije Tijd
  • Aankoop van dranken: overschot van 12.562 euro
  • Benodigdheden en prestaties gebouwen: 27.774 euro niet gebruikt
  • Nutsvoorzieningen: tekort van 19.882 euro
  • Vergoedingen voor optredens: 11.529 euro ongebruikt
  • Andere erelonen en vergoedingen: 24.000 euro ongebruikt
  • Huur technisch materiaal: 6.496 euro overschot

Andere operationele uitgaven
Uitgaven die hieronder vallen zijn de verschillende belastingen ten laste van het AG, zoals de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en de provinciebelasting. Er is 9.600 euro overschot op deze budgetrubriek door het niet ontvangen van een aanslagbiljet voor onroerende voorheffing

Financiële uitgaven
Zeer kleine uitgaven met betrekking tot bankkosten.

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten
Ontvangsten uit de werking
De in het eindbudget geraamde ontvangsten uit de werking bedroeg 252.035 euro, de rekening sluit af met een omzet van 196.482 euro. Het AG had nog altijd te lijden onder de coronapandemie doordat er minder verhuur van cultuur- en sportzalen mogelijk was. De Raad van Bestuur heeft beslist om ook in 2021 op enkele concessievergoedingen kortingen toe te staan in die maanden waar geen of beperkte activiteiten mogelijk waren door de coronabeperkingen.

Prijssubsidies
Het AG Nazareth wordt in gewone tijden gefinancierd met enerzijds omzet uit de verhuur van haar zalen, concessies en activiteiten; anderzijds door de aan de omzet gekoppelde prijssubsidie. De prijssubsidiefactor bedroeg 3,98; dit heeft een prijssubsidie van 552.333 euro tot gevolg.

Werkingssubsidies
De onder voorbehoud door de gemeente Nazareth toegekende werkingssubsidie van 100.000 euro werd niet opgevraagd.

 

Andere operationele ontvangsten

 • Terugbetaling nutsvoorzieningen: 1.776,69 euro
 • Terugvordering verzekeringen: 2.577 euro
 • Opbrengsten uit zonnepanelen: 5.022 euro

Financiële ontvangsten
Ontvangen betalingskortingen

 

Investeringsbudget
Uitgaven
Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota, rubriek ‘Detail investeringen & overdrachten’. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde uitgaven op het transactiekrediet van 2021. Van de geraamde investeringsbudgetten werd 66% aangerekend. De niet-gebruikte investeringskredieten van 2021 van lopende projecten werden overgedragen naar 2022. Deze overdracht naar 2022 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 28 februari 2020 en vindt u terug in de toelichting.

Ontvangsten
De gebudgetteerde investeringssubsidie van 170.000 wordt overgedragen naar 2022. Er was wel een ontvangen investeringssubsidie van 12.000 euro in het kader van het project Wifi4EU.

 

Liquiditeitenbudget
Uitgaven
Aflossing financiële schulden
In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (219.956 euro) van de renteloze leningen die het AG terugbetaalt aan de Gemeente Nazareth. Een detail van de aflossingen vindt u verderop terug in de toelichting bij de jaarrekening.

Ontvangsten
Op te nemen leningen en leasings
Het investeringssaldo van het AG wordt gefinancierd met de opname van een renteloze lening die ter beschikking wordt gesteld door de Gemeente Nazareth. Gezien het investeringssaldo lager is dan gebudgetteerd, is ook de op te nemen lening lager. Meer info vindt u in het overzicht van de schulden op lange termijn. De opgenomen lening in 2021 bedraagt 723.260 euro. De negatieve ontvangst van 1.500 euro betreft de terugbetaling van de huurwaarborg aan de vorige concessionaris van de cafetaria van de sporthal.

Rekeningtabel

Terug naar navigatie - Rekeningtabel
Jaarrekening 2021
I.A EXPLOITATIEUITGAVEN 2021
Rekening MJPA 2022-0 (Eindbudget) verschil Gerealiseerd %
Personeelskost (62) - - -
- Diverse personeelskosten - -
- -
Werkingskost 362.794 446.267 -83.473 81%
- Goederen en diensten (60/61) 355.523 429.394 -73.871 83%
- Andere operationele uitgaven (640/7) 7.271 16.873 -9.602 43%
Overdrachten (649) - - -
- Overdrachten - -
Financiële kosten 3 - 3
- Overige financiële kosten 3 - 3
Rechthebbenden uit het overschot 150.000 - 150.000
- Uitkering dividend 150.000 - 150.000
I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2021
Rekening MJPA 2022-0 (Eindbudget) verschil Gerealiseerd %
Prestaties 748.815 892.035 -143.220 84%
- Ontvangsten uit de werking (70) 196.482 252.035 -55.553 78%
- Prijssubsidies 552.333 540.000 12.333 102%
- Eenmalige ontvangsten uit de werking 100.000 -100.000 0%
Overdrachten - - -
Fiscale ontvangsten (73) - -
Andere overdrachten (740) - -
Overdrachten 9.665 6.613 3.052 146%
- Andere operationele ontvangsten (741/7) 9.665 6.613 3.052 146%
Financiële opbrengsten -11 - -11
- Diverse financiële opbrengsten -11 - -11
A. Exploitatieuitgaven 512.797 446.267 66.530 115%
B. Exploitatieontvangsten 758.469 898.648 -140.179 84%
Exploitatiesaldo (B-A) 245.672 452.381 -206.709 54%
II. INVESTERINGSBUDGET 2021
Rekening MJPA 2022-0 (Eindbudget) verschil Gerealiseerd %
A. Uitgaven 735.260 1.121.034 -385.775 66%
Projecten 735.260 1.121.034 -385.775 66%
Investeringssubsidies anderen - -
B. Ontvangsten 12.000 170.000 -158.000 7%
Investeringssubsidies 12.000 170.000 -158.000 7%
Andere - -
Investeringssaldo (B-A) -723.260 -951.034 227.775 76%
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN -477.588 -498.653 21.065 96%
IV. FINANCIERINGSBUDGET 2021
Rekening MJPA 2022-0 (Eindbudget) verschil Gerealiseerd %
A. Uitgaven 219.956 242.000 -22.044 91%
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente) 219.956 242.000 -22.044 91%
B. Ontvangsten 721.760 951.034 -229.274 76%
Op te nemen leningen 723.260 951.034 -227.774 76%
Andere -1.500 - -1.500
Financieringssaldo (B-A) 501.804 709.034 -207.230 71%
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR 24.216 210.381 -186.165 12%
- -
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. 99.067 99.067 - 100%
Overgedragen investeringssaldo - -
- -
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 123.283 309.447 -186.165 40%
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - - -
- voor exploitatie - -
- voor investeringen - -
- voor andere verrichtingen - -
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 123.283 309.447 -186.165 40%
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2021
Rekening MJPA 2022-0 (Eindbudget) verschil
I. Exploitatiesaldo 245.672 452.381 -206.709
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 219.956 242.000 -22.044
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 219.956 242.000 -22.044
b. Periodieke terugvordering leningen - - -
AUTOFINANCIERINGSMARGE (I-II) 25.716 210.381 -184.665

De realisatie van de kredieten (schema J3)

Terug naar navigatie - De realisatie van de kredieten (schema J3)

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan. Zo evalueert de raad in de jaarrekening niet alleen de beleidsinhoud, maar ook de aanwending van de kredieten. 

Jaarrekening 2021 Eindkredieten Initiële kredieten
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
AG
Exploitatie 512.797 758.469 446.267 898.648 446.267 798.648
Investeringen 735.260 12.000 1.121.034 170.000 1.889.712 0
Financiering 219.956 721.760 242.000 951.034 350.763 1.889.712
Leningen en leasings 219.956 723.260 242.000 951.034 350.763 1.889.712
Toegestane leningen en betalingsuitstel
Overige financieringstransacties -1.500
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP initieel krediet: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923
MJP eindkrediet: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

De balans (schema J4)

Terug naar navigatie - De balans (schema J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva. De activa zijn de bezittingen van het bestuur. Het zijn de middelen waarover het beschikt om toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel te creëren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen. Ze zijn ingedeeld in de schulden en het netto-actief. Het netto-actief is het verschil tussen de activa en de schulden. 

2021 2020
ACTIVA 4.368.845 3.890.535
I. Vlottende activa 476.518 504.304
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 4.252 5.717
B. Vorderingen op korte termijn 461.441 478.745
1. Vorderingen uit ruiltransacties 144.147 77.697
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 317.294 401.048
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 10.825 9.247
D. Overlopende rekeningen van het actief 0 10.595
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0 0
II. Vaste activa 3.892.328 3.386.231
A. Vorderingen op lange termijn 0 0
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
B. Financiële vaste activa 1.250 1.250
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.250 1.250
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
C. Materiële vaste activa 3.849.572 3.373.871
1. Gemeenschapsgoederen 18.325 0
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Installaties, machines en uitrusting 18.325
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0
e. Leasing en soortgelijke rechten
f. Erfgoed
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.831.247 3.373.871
a. Terreinen en gebouwen 3.260.107 3.017.847
b. Installaties, machines en uitrusting 507.112 310.519
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 64.028 45.505
d. Leasing en soortgelijke rechten 0
3. Andere materiële vaste activa 0 0
a. Terreinen en gebouwen
b. Roerende goederen
D. Immateriële vaste activa 41.506 11.110
2021 2020
PASSIVA 4.368.845 3.890.535
I. Schulden 4.054.631 3.595.812
A. Schulden op korte termijn 583.351 580.838
1. Schulden uit ruiltransacties 328.432 364.837
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 328.432 364.837
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 13.978 20.558
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 240.941 195.443
B. Schulden op lange termijn 3.471.280 3.014.974
1. Schulden uit ruiltransacties 3.471.280 3.014.974
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0 0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Andere risico's en kosten
b. Financiële schulden 3.471.280 3.013.474
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0 1.500
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
II. Nettoactief 314.213 294.723
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen 180.105 175.746
B. Gecumuleerd overschot of tekort 109.108 93.977
C. Herwaarderingsreserves 0 0
D. Overig nettoactief 25.000 25.000
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

Terug naar navigatie - De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt die met het vorige jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en de financiële kosten en opbrengsten. De regelgeving over BBC erkent geen uitzonderlijke opbrengsten of kosten meer. Buitengewone opbrengsten of kosten worden, naargelang hun aard, gekwalificeerd als operationele of financiële opbrengsten of kosten. Het bestuur kan het uitzonderlijke karakter, het onderscheid met de andere operationele en financiële opbrengsten of kosten en de invloed op het resultaat van het jaar duiden in de toelichting. Het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten resulteert in het overschot of het tekort van het jaar. 

2021 2020
I. Kosten 600.978 508.060
A. Operationele kosten 600.975 508.047
1. Goederen en diensten 364.540 300.701
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 229.164 199.765
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
5. Toegestane werkingssubsidies
6. Toegestane investeringssubsidies
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
8. Andere operationele kosten 7.271 7.581
B. Financiële kosten 3 13
II. Opbrengsten 766.109 667.425
A. Operationele opbrengsten 758.480 661.366
1. Opbrengsten uit de werking 748.815 450.864
2. Fiscale opbrengsten en boetes
3. Werkingssubsidies 0 200.000
a. Algemene werkingssubsidies 0 200.000
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie individuele hulpverlening
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
6. Andere operationele opbrengsten 9.665 10.502
B. Financiële opbrengsten 7.629 6.059
III. Overschot of tekort van het boekjaar 165.131 159.366
A. Operationeel overschot of tekort 157.505 153.320
B. Financieel overschot of tekort 7.626 6.046
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 165.131 159.366
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 150.000 100.000
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 15.131 59.366
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809