Documentatie AG

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

In bijlage bevindt zich het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)

Samenstelling beleidsdomeinen

Terug naar navigatie - Samenstelling beleidsdomeinen
Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0030 Financiƫle aangelegenheden
Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090 Overige algemene financiering
Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur
Beleidsveld: 0110 Secretariaat
Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiƫle diensten
Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur
Beleidsdomein: 04 Wonen en werken
Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand
Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd
Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0741 Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742 Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn
Beleidsveld: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Actiestructuur AG

Terug naar navigatie - Actiestructuur AG

Het lokaal bestuur Nazareth en het AG Nazareth hanteren dezelfde strategische structuur voor beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Volgende prioritaire doelstellingen en actieplannen zijn echter niet van toepassing in het AG:

 

Strategische beleidsdoelstelling: PA: Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente  tussen Leie en Schelde

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

PA1-01  Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

PA1-02  De lokale handel stimuleren

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2-01  De open ruimte behouden

PA2-03  De land-en tuinbouw leefbaar houden

PA3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

PA3-01  De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren  verzachten

 

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1-01  Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

PB1-02  Voorrang geven aan het openbaar vervoer

PB2 Slim en veilig op weg

PB2-01  Gedeelde mobiliteit faciliteren

PB2-02  De weginfrastructuur vernieuwen

PB2-03  Focus op een slimme en veilige weginrichting

PB2-04  Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

 

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

PC1-01  Afval voorkomen

PC1-02  Afval op de juiste plaats

PC1-03  Zwerfvuil aanpakken

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2-01  De grond ontharden

PC2-02  De zuiveringsgraad verhogen

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3-01  Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

PC3-02  Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

 

Onder de strategische beleidsdoelstelling PD: Ruimte voor ontmoeting en verbinding zijn volgende doelstellingen en actieplannen niet van toepassing:

Onder PD2 Iedereen prikkelen tot beleving is niet van toepassing:

                               PD2-01  Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

PD2-02  Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

PD2-03  Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3-01  Eenzaamheid tegengaan

PD3-02  Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

PD3-03  Wel-zijn in Nazareth

PD3-04  Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

PD3-05  Meer realiseren door samen te werken met partners

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

PD4-01  Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

PD4-02  Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Strategische beleidsdoelstelling: PE: Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

PE1 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

PE1-01  Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd

PE1-02  Proactief, positief en toegankelijk communiceren

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

PE2-01  De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden

PE2-02  Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

PE3-01  Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen

PE3-02  Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie

PE3-03  Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

PE4 Doe de SDG-toets

PE4-01  De SDG's bekendmaken

PE4-02  Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.