Een schone gemeente

Globale evaluatie

Terug naar navigatie - Globale evaluatie

Nazareth zet zich al jarenlang in voor een beter klimaat. Als gemeente willen we CO2-neutraal zijn tegen 2042.

In 2021 ondertekende de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact met het engagement om samen met partnerorganisaties de doelstellingen van het pact na te streven. We zetten in op vergroening, ontharding en hernieuwbare energie.

Wat realiseerden we nog in 2021?

 • Nazareth afvalarm: we gaan voor de organisatie van afvalvrije evenementen. We pakken zwerfvuil aan door het peukenplan en zetten in op de bestrijding van hondenpoep.
 • Nazareth zorgt voor zuiver water: we realiseren tot 250 IBA’s (individuele behandeling van afvalwater) in 2020-2022.
 • De speelplaats van de GBSN is onthard en heraangelegd op een aantrekkelijke en kindvriendelijke wijze.
 • We startten met de voorbereiding van een nieuw SEAP-actieplan. Dit plan omvat het geheel van energiemaatregelen die we nemen om de CO2-uitstoot te beperken. Daarnaast maken we een adaptatieplan op om de gevolgen van klimaatveranderingen te temperen.

Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC1-01 Afval voorkomen

Terug naar navigatie - PC1-01 Afval voorkomen

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, onder meer door sensibilisering, het bevorderen van de circulaire economie en het organiseren van afvalvrije evenementen.

 • Het organiseren en sensibiliseren van afvalarme initiatieven en evenementen is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen. Na de principiële beslissing in 2021 om het gebruik van wegwerpmateriaal in alle culturele infrastructuur te verbieden, ondersteunen we de verenigingen verder om hun evenementen afvalvrij te organiseren. We starten met een proefproject waarbij we het huren van herbruikbare bekers faciliteren. We kopen de bekers niet zelf aan, maar doen hiervoor beroep op een gespecialiseerde firma.
 • De acties m.b.t. circulaire economie zijn in 2020-2021 omwille van de coronapandemie op een laag pitje geplaatst. De circulaire economie is wel in de kijker gezet via de actie 'Klimaathelden'.  We organiseerden opnieuw een specifieke doelgroepactie om het kopen van hergebruikgoederen in de Kringwinkel te stimuleren. Via het Sociaal Huis worden cadeaubonnen verdeeld.
  Vanaf 2022 nemen we weer volop de draad op met o.m. wijkdemo's thuiscomposteren, het Kringloopweekend, kringlooptuinieren, ... .
 • Visiebepaling en principiële goedkeuring afvalvrije evenementen - gerealiseerd 2021
 • Verbod op gebruik wegwerpmaterialen in alle culturele infrastructuur van het lokaal bestuur - gerealiseerd 2021
 • Op de actie PC1-01-01 staan kosten die het lokaal bestuur heeft gemaakt om haar eigen evenementen afvalarm te kunnen organiseren.
 • Naast de activiteiten i.v.m. circulaire economie, zijn op de actie  PC1-01-03 volgende jaarlijkse subsidies voorzien:
  • vzw Ateljee ontvangt 12.500 werkingsubsidies via het lokaal bestuur,
  • het Repair Café ontvangt een nominatieve subsidie van 300 euro, bij meerjarenplanaanpassing 2022 verhoogden we dit  naar 500 euro.
Actieplan PC1-01 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-01-03 De circulaire economie bevorderen 0 15.800 0 14.460
Totaal Exploitatie 0 15.800 0 14.460
Investering
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen 0 704 0 704
Totaal Investering 0 704 0 704
Totaal Gemeente & OCMW 0 16.504 0 15.164

PC1-02 Afval op de juiste plaats

Terug naar navigatie - PC1-02 Afval op de juiste plaats

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig. Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamelpunten kunnen komen. Daarnaast werkt Nazareth mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

Peukenplan
Van 2020 tot 2021 liep er een peukenplan i.s.m. OVAM.
We plaatsen 2 types peukenrecipiënten op 15 doellocaties (openbare plaatsen en gebouwen met gekende peukenoverlast):

 • een vuilnisbak in de vorm en kleur van een sigaret ("peukenzuil")
 • een "stembak", waarbij kan 'gestemd' worden op een bepaalde stelling door het wegwerpen van een sigarettenpeuk in het recipiënt.
   

Om de 3 maanden zijn de recipiënten  van locatie gewisseld en/of werden de stemkeuzes gewijzigd om gewenning tegen te gaan. Over de werkingsperiode van 2 jaar voerden we 12 verschillende metingen en evaluatiemomenten uit. We zetten extra in op communicatie en op probleemsites gingen we in overleg met de betrokken partijen zoals jeugdverenigingen en sportverenigingen.

Wat betreft de resultaten, moeten we wel de bemerking maken dat  door de voorbije coronapandemie het gebruik van de openbare gebouwen sterk verminderd is en in sommige periodes zelfs volledig weggevallen. Interpretatie moet dus met de nodige voorzichtigheid gebeuren.

Maar globaal genomen merken we een positief effect: op de locaties van het gemeentehuis, het sociaal huis en de culturele centra zijn de peukenrecipiënten goed gekend en worden ze correct gebruikt. Ter hoogte van de sportsite, JOC en het skatepark blijft de situatie moeilijker en blijft verdere sensibilisering nodig.

peuken

 

Hondenpoep
We ontvangen subsidies van OVAM voor de aanpak van hondenpoep. Dit project loopt van 30 juni 2021 tot 2023.

We plaatsten 2 types hondenpoeprecipiënten op 5 doellocaties (openbare plaatsen met gekende hondenpoepoverlast): een zuilvormige vuilnisbak met een beperkte ingooi-opening en een  vuilnisbak met hondenpoepzakjes dispenser.

Het eerste jaar zetten we in op communicatie en sensibilisering, het tweede jaar van het project verschuift de focus naar handhaving.

Vlaanderen asbestveilig 2040
De asbestinzameling in het kader van de Vlaamse actie ‘Vlaanderen asbestveilig 2040’ liep door de coronapandemie vertraging op en is verlengd tot 2022. Sinds eind 2020 zijn er op het recyclagepark kleine asbestzakken gratis beschikbaar, evenals containers voor landbouwers.

Eind 2021 is het project uitgebreid naar KMO's en verenigingen, voor landbouw wordt een specifiek protocol met OVAM afgesloten.

 • Peukenplan (2020-2021) - gerealiseerd.
 • Vlaanderen asbestveilig (2020-2022)
 • Aanpak hondenpoep (2021-2023)
 • Collectieve inzamelpunten op bedrijven terreinen (vanaf 2022, afhankelijk van initiatieven OVAM)
 • De uitgaven voor het peukenplan gebeurden in 2020, de subsidie zullen we ontvangen in 2022.
 • De uitgaven i.v.m. de bestrijding van hondenpoep gebeurden in 2021, we zullen hiervoor ook nog 7.185 euro subsidie ontvangen van OVAM in 2023.
Actieplan PC1-02 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Investering 0 7.001 0 6.020
Totaal Gemeente & OCMW 0 7.001 0 6.020

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Terug naar navigatie - PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Het lokaal bestuur pakt zwerfvuil gericht aan, onder meer door de inzet van een clean team.

 • We organiseerden de jaarlijkse terugkerende acties: twee maal per jaar een zwerfvuilactie, deelname handhavingsweek Mooimakers, ...
 • Er staan  ‘tijdelijk’ vaste camera’s van IVM op niet-besloten plaatsen ter bestrijding van zwerfvuil en sluikstort en dit tot en met 31/12/2025.
 • In 2021 stapte Nazareth  in op het OVAM-project m.b.t. handhaving op zwerfvuil. Binnen dit project worden in Vlaanderen 30 handhavers ingezet tegen zwerfvuil, in samenwerking met de lokale besturen. Voor Nazareth zijn een aantal handhavers aangesteld als GAS-vaststeller, zodat bij vaststellen van een overtreding meteen een GAS-boete wordt gegeven.

Zwerfvuilactie

 • Hinder door glasbollen: onderzoek binnen samenwerking met IVM rond ondergrondse afvalinzameling (2021-2023)
 • Plaatsen van vaste camera's ter bestrijding van zwerfvuil (2021-2025)
 • Op deze actie worden de materiaalkosten van het cleanteam gebudgetteerd.
Actieplan PC1-03 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-03-01 Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth 0 34.450 340 28.962
Totaal Exploitatie 0 34.450 340 28.962
Totaal Gemeente & OCMW 0 34.450 340 28.962

Nazareth: zuiver water

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC2-01 De grond ontharden

Terug naar navigatie - PC2-01 De grond ontharden

Door te ontharden kan regenwater beter in de bodem dringen. Er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en verlaagt de kans op wateroverlast. Terzelfdertijd worden de grondwatervoorraden aangevuld.

 • De speelplaats van de gemeentelijke basisschool is kindvriendelijk heraangelegd en onthard. 
 • Vanuit Veneco wordt een regionale onthardingsstrategie ontwikkeld. Het lokaal bestuur engageerde zich om hier aan mee te werken.
 • We maken tegelijkertijd  werk van een eigen beleidsvisie op ontharding: een eerste ontwerp is besproken door de gemeenteraadscommissie in het najaar van 2021, we werken hier verder aan in 2022. Tevens onderzoeken we de mogelijkheid van kleinschalige onthardingsprojecten op het publieke domein.
 • Speelplaats gemeentelijke basisschool (2020-2021) - gerealiseerd
 • Beleidsvisie ontharding lokaal bestuur Nazareth (2021-2022)
 • Burgerlijk Godshuis - gedeeltelijke ontharding omgeving (2023+)

Speelplaats GBSN

Speelplaats gemeentelijke basisschool Nazareth

 

 • De volledige heraanleg van de speelplaats van de GBSN  kostte 90.275 euro.
Actieplan PC2-01 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Investering
PC2-01-01 Het eigen patrimonium ontharden 0 95.000 0 90.275
Totaal Investering 0 95.000 0 90.275
Totaal Gemeente & OCMW 0 95.000 0 90.275

PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Terug naar navigatie - PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Het lokaal bestuur wil de zuiveringsgraad verhogen. Het uiteindelijke doel is 93,30% (streefcijfer Vlaamse Milieumaatschappij)

Behalve met de geplande rioleringswerken verhogen we de zuiveringsgraad door de rode clusters versneld te voorzien van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Rode clusters zijn zones in het buitengebied waar nooit riolering zal komen en waar afvalwater momenteel ongezuiverd geloosd wordt in het oppervlaktewater. Er zijn 250 punten aangeduid waar een IBA moet komen.

 

 • Aantal IBA's in 2020: 15
 • Aantal IBA's in 2021: 77 dossiers opgestart

De IBA’s worden gefinancierd via het budget van Aquario.

Kostprijs IBA (gemiddeld): 5.500 euro.

 • aanrekening klant aansluitingsvergoeding voor plaatsing IBA: 1415,09 euro.
 • subsidie door VMM voor IBA’s prio 0 aan FARYS: 1750 euro
 • subsidie afkoppelingswerken aan klant: maximaal 1250 euro per woning
 • kostprijs voor de gemeente: gemiddeld per IBA 2335 euro  + maximaal 1250 euro subsidie voor afkoppelingswerken.

Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Terug naar navigatie - PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

In het SEAP-actieplan zijn de maatregelen beschreven die het lokaal bestuur onderneemt om de CO2-uitstoot te beperken. Vertrekkende vanuit een gedeelde visie en emissie-inventaris zijn acties gedefinieerd zowel voor individuen, ondernemingen als het lokaal bestuur.

De provincie begeleidt de actualisatie van het SEAP-actieplan en de opmaak van het adaptatieplan. Nazareth maakt deel uit van een cluster met De Pinte en Deinze. In de planning was voorzien om in het najaar van 2020 op te starten, omwille van vertraging bij de provincie is dit uitgesteld. Een studiebureau voor de begeleiding is aangesteld, uitvoering is voorzien in de periode najaar 2021 - voorjaar 2022.

Eind november 2021 gingen de eerste inspraakrondes voor de opmaak van het Klimaatadaptieplan door.

 • Ondertekenen burgemeestersconvenant - gerealiseerd 2020
 • Participatie traject opmaak adapatieplan (2021-2022)
 • Actualisatie SEAP-actieplan (tegen 2022)
 • Opmaak adaptatieplan (tegen 2022)
 • De opmaak van het adaptatieplan kost 5.560 euro, de actualisatie van het mitigatieplan 2.500 euro. De kosten worden verrekend in 2022.
Actieplan PC3-01 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-01-01 Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren 0 3.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 3.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 3.000 0 0

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Terug naar navigatie - PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Het lokaal bestuur Nazareth wil bijdragen aan het efficiënter gebruiken van energie en aan een grotere inzet van hernieuwbare energiebronnen.

 • In 2021 ondertekende de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact en engageert ze zich om in samenwerking met diverse partnerorganisaties de doelstellingen van het Pact na te streven. Hierdoor ontvangt het lokaal bestuur jaarlijks Vlaamse werkingssubsidies om het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten met als doel de energietransitie en klimaatadaptatie een merkbare versnelling hoger te schakelen. In 2022 zetten we in op vergroening, ontharding en hernieuwbare energie.
 • In samenwerking met Veneco bereidden we de opstart van een  mobiel loket voor wijkrenovatie voor. Vanaf 2022 zal één keer per jaar het mobiel loket in een wijk (gekozen door de gemeente) gedurende 14 dagen neerstrijken en een intensief wijkrenovatietraject opstarten. Aan de hand van thermografische gevelscans en één op één gesprekken krijgen bewoners informatie op maat en wordt men gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen en te kiezen voor hernieuwbare energie.
 • We bereiden een beleidskader voor het plaatsen van windturbines voor, de goedkeuring hiervan is voorzien in 2022.
 • Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende acties, die ook in 2021 doorgingen:
  • groepsaankopen (groene stroom, zonnepanelen, spouwmuurisolatie en stookoliesanering), in 2021 kwam hier hoogrendementsbeglazing bij
  • promotie gratis bouwadvies via Steunpunt duurzaam bouwen
 • Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - gerealiseerd 2021
 • Evaluatie subsidiereglement verbeteringswerken en energiebesparing (2022 -2023, op te nemen bij actualisatie SEAP-actieplan)
 • Beleidskaders windturbines (2021-2022)
 • Mobiel loket wijkrenovatie (2022-2024)
 • Aan vzw Stroomvloed wordt 500 euro nominatieve subsidie toegekend.
 • Op deze actie is het budget voor de gemeentelijke subsidies 'Duurzaam bouwen en verbouwen' voorzien.  In 2020  waren er 6 goedgekeurde dossiers voor een totaalbedrag van 3.181 euro, in 2021 waren er geen. 
 • We ontvangen 38.244 euro subsidies in 2022 in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, ook de volgende jaren zullen we subsidies ontvangen (bedragen nog niet gekend).
Actieplan PC3-02 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-02-01 Duurzaam energiegebruik stimuleren 0 5.500 0 500
Totaal Exploitatie 0 5.500 0 500
Totaal Gemeente & OCMW 0 5.500 0 500