Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Globale evaluatie

Terug naar navigatie - Globale evaluatie

In tijden van corona bleek hoe sterk de nood is aan verbinding en menselijk contact. Het lokaal bestuur blijft zich hiervoor inzetten, in het volle vertrouwen dat we elkaar binnenkort weer op een veilige manier kunnen ontmoeten.

We doen dit door een aantal grote investeringsprojecten: we vernieuwen de  speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite, we organiseerden een architectuurwedstrijd voor de site tussen de academie en de dekenij, ... . Op de site van 't Kinderkasteeltje realiseren we  een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. In 2021 maakten we een masterplan op  en startten de procedure voor het aanstellen van een ontwerper.

Naast het WZC zijn de nieuwe zorgflats en een nieuwe polyvalente ruimte in het WZC in gebruik genomen.

Maar ook op een meer indirecte manier willen we er toe bijdragen dat iedereen er bij hoort, dat we een warme gemeente zijn waar voor iedereen plaats is. We deden dit onder meer door het concept ‘Nazareth helpt’ uit de coronaperiode verder uit te bouwen in de vorm van het stimuleren van buurtinitiatieven, vrijwilligerswerking, …

Wat realiseerden we nog in 2021?

 • We startten met de oprichting van een nieuwe toegankelijkheidsraad
 • We plaatsten beweegbanken.
 • We zetten in op erfgoedwerking: de materialen van de heemkundige kring zijn geïnventariseerd en via een waarderingstraject ontsloten. De inventaris van onroerend erfgoed wordt geactualiseerd in samenwerking met de IOED Leie en Schelde.
 • We sloten een erfpacht af met de eigenaars van de Bibliotheek Eke - naar ontwerp Juliaan Lampens. In samenwerking met diverse partners willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven.
 • Het traject 'Kindvriendelijke gemeente' werd verder gezet met het oog op het behalen van het label in 2022.
 • We organiseerden het vaccinatiecentrum voor de gemeentes Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem
 • In samenwerking met diverse partners zetten we in op activering via de sociale economie, tijdelijke werkervaring en outreachend werken.

Gerealiseerd via het Autonoom Gemeentebedrijf:

 • padelterreinen (in gebruikname in 2022)
 • klimwand
 • interactieve sportmuur

Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Terug naar navigatie - PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium. Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem. Op de Sterrenbossite wordt een speel-en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, de nieuwe lokalen van de KSA en speelpleinwerking op Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

Digitaal sleutelsysteem

 • Er is beslist om deze legislatuur enkel nog de gebouwen van het AG (culturele centra) aan te pakken, de gebouwen van gemeente en OCMW worden verschoven omwille van de geplande werken op de site van het gemeentehuis.
 • De uitvoering is gepland in 2022-2023, er wordt gestart met de ‘buitenschil’ van de gebouwen.

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

 • Begin 2021 is de opdracht voor de bouw van het nieuwe polyvalente jeugdlokaal gegund en konden de werken starten, in 2022 zal het gebouw af zijn.

 • Het ontwerpbureau dat instaat voor de herinrichting van de speelzone kreeg een uitbreiding van hun opdracht om ook een ontwerp voor de omgeving rond de jeugdinfrastructuur op te maken.  Na een uitgebreid participatietraject keurden we in september 2021 het definitief ontwerp goed; de uitvoering zal in de tweede helft van 2022 gebeuren.

Ontwerp speelzone Sterrenbossite

 

Herbestemming dekenij

 • Het gelijkvloers blijft behouden voor een horecaproject, de renovatie wordt opgestart. Voor de twee bovenverdiepingen en de zolder onderzoeken we andere opportuniteiten en maken we de koppeling met het naastgelegen 'divers kunstencentrum'.
 • De zoektocht naar een concessionaris wordt opnieuw opgestart als de renovatiewerken verder gevorderd zijn.

Zorgen voor een divers kunstencentrum

 • Na het ontwerpend onderzoek en de opmaak van een blokkenontwerp in 2020, is in 2021 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. In januari 2022 wezen we de opdracht toe. Nu maken we het definitieve ontwerp op, waarna de uitvoering (rekening houdend met de werken van de Vrije Basisschool) kan beginnen vanaf 2024.
 • We gaan na of de eerste verdieping en de zolder kunnen ingericht worden als bijkomende ruimtes voor het kunstencentrum. Dit laat een nog meer polyvalent gebruik toe.
 • Digitaal sleutelsysteem
  • gebouwen AG (2022)
  • gebouwen gemeente - niet meer deze legislatuur
 • Speel- en ontmoetingsruimte Sterrenbos
  • ontwerp  gebouw- gerealiseerd 2018-2019
  • aanstellen aannemer gebouw - gerealiseerd 2020-2021
  • realisatie gebouw (2021-2022)
  • participatieproces ontwerp  speelzone - gerealiseerd 2020-2021
  • inrichting speelzone (2022-2023)
 • Dekenij
  • aanduiden concessiehouder (2020 - 2021) - geen kandidaat gevonden, on hold tot renovatie dekenij
  • renovatie dekenij (2021 - 2024)
 • Kunstencentrum
  • ontwikkelen visie - gerealiseerd 2020
  • ontwerp (2021-2022)
  • uitvoering (2024-2025)
 • Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite:
  • Het polyvalent jeugdlokaal wordt gerealiseerd via het AG, de speelzone via de gemeente.
  • Voor dit project zijn subsidies aangevraagd. Door de stijgende prijzen van de grondstoffen dreigt de kost van het gebouw boven 1 miljoen euro uit te komen waardoor we niet langer aan de subsidievoorwaarden voldoen. We volgen dit verder op en gaan het gesprek aan met de provincie in functie van het bekomen van een toelage.
 • Herbestemmen dekenij en divers kunstencentrum: in 2021 zijn studiekosten gemaakt, ter voorbereiding van de uitvoering. 
Actieplan PD1-01 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
AG
Exploitatie
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0 0 0 1.242
Totaal Exploitatie 0 0 0 1.242
Investering
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur 0 0 0 0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0 -363.337 0 363.337
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij 0 2.902 0 2.902
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 0 11.566 0 11.566
Totaal Investering 0 -377.806 0 377.806
Totaal AG 0 -377.806 0 379.047
Gemeente & OCMW
Investering
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur 0 0 0 0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0 -13.551 0 13.551
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 0 0 0 0
Totaal Investering 0 -13.551 0 13.551
Totaal Gemeente & OCMW 0 -13.551 0 13.551

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Terug naar navigatie - PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Naast het zorgen voor ‘harde’ infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten … . Zo wordt de bibliotheek heringericht en worden er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd. Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

Creëren van plaatsen voor ontmoeting

Gerealiseerd via de gemeente

 • Uitbouwen van de bib tot 'derde plek': na een participatie en co-creatietraject in 2020, werd de verdere uitrol van het dossier onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis. Begin september 2021 is beslist om het traject verder te zetten, de uitvoering voorzien we in 2022.
 • We plaatsen op drie locaties beweegbanken: dit zijn banken waar je niet alleen kan zitten, maar ook bewegen.
 • We onderzoeken welke voorzieningen er nodig zijn om de kleine sporthal geschikt te maken voor grotere evenementen. Bij verenigingen en gebruikers is een bevraging georganiseerd. De verdere uitrol in 2021 is 'on hold' gezet door de inrichting van een vaccinatiecentrum op de site, maar wordt terug opgepikt vanaf 2022.
 • Inrichten van speelweefsel: in 2021 lag de focus op de inrichting van de site aan het Sterrenbos (zie actieplan PD1-01)
 • Multisportterrein: het is niet zeker of dit in deze legislatuur zal gerealiseerd worden.

Gerealiseerd via het AG

 • In de  kleine sporthal plaatsen we een klimwand. Omwille van de coronamaatregelen kon deze pas in 2022  in gebruik worden genomen.
 • In het kader van gamification is gekozen voor sportieve apps en installeerden we een interactieve sportmuur in de sporthal.

KlimmuurKlimmuur

Drempels wegnemen voor ontmoeting

 • Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor, drempels wegnemen inzake vrije tijd: in 2021 planden we een bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk, inclusief de organisatie van een focusgroep. Omwille van de coronamaatregelen stelden we dit uit naar 2022.
 • Oprichten van een toegankelijksheidraad: drempels wegnemen voor inwoners met een fysieke of mentale handicap: in 2021 is beslist tot de oprichting van een nieuw adviesorgaan, de werking starten we op in  2022.
 • I.s.m. de Cultuurregio startten we de voorbereidingen voor de UitPas: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd.
 • Uitbouw van de bib tot 'derde plek' (2020-2022)
 • Klimwand - gerealiseerd 2021
 • Interactieve sportmuur - gerealiseerd 2021
 • Beweegbanken - gerealiseerd 2021
 • Multisportterrein - uitvoering onzeker
 • Bespeelbare kunst (2020-2022)
 • Herinrichting skatepark (2022-2023)
 • Nieuwe vrijetijdspassen en cheques  - gerealiseerd 2020
 • UitPAS i.s.m. Cultuurregio (2020-2022)
 • Verenigingsbrochure (2021-2022)
 • Bevraging doelgroep lokaal netwerk (2021-2022)
 • Oprichting toegankelijkheidsraad - gerealiseerd 2021
 • Extra plaatsen voor ontmoeting (PD1-02-04): 
  • In 2020 kocht het lokaal bestuur het voormalig wijkschooltje in Landuit aan. Via een investeringssubsidie aan vzw Landuiters dragen we bij aan het creëren van een extra ontmoetingsplek in Nazareth.  In 2021 bedroeg deze 4.610 euro.
  • De klimwand en de interactieve sportmuur zijn gerealiseerd via het AG, de beweegbanken via de gemeente. De klimwanden en de sportmuur worden voor 70 % gesubsidieerd door Sport Vlaanderen; de ontvangsten zijn voorzien in 2022.
 • Drempels wegnemen voor ontmoeting (PD1-02-05). Op deze actie worden  kosten en ontvangsten geboekt m.b.t.:
  • Iedereen Mee Busje
  • Vrijetijdscheques voor kansengroepen
  • Vlaamse subsidie lokaal netwerk vrijetijdsparticpatie
Actieplan PD1-02 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
AG
Exploitatie
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten 0 2.000 0 0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 0 5.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 7.000 0 0
Investering
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten 0 0 0 0
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 -74.935 0 74.935
Totaal Investering 0 -74.935 0 74.935
Totaal AG 0 -81.935 0 74.935
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 0 0 0
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting 1.700 -9.100 1.857 4.801
Totaal Exploitatie 1.700 -9.100 1.857 4.801
Investering
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek' 0 0 0 0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 0 0 0 0
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 29.610 0 29.568
Totaal Investering 0 29.610 0 29.568
Totaal Gemeente & OCMW 1.700 -38.710 1.857 34.369

Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Terug naar navigatie - PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Het lokaal roerend en onroerend erfgoed wordt beter beschermd door een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid en het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen.

Een ruimere erfgoedwerking en een museaal beleid

 • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
  • De inventarisatie van de heemkundige collectie is in 2021 volledig afgewerkt. Alle materialen zijn geïnventariseerd, gefotografeerd en opgeborgen in het archief.
  • In 2022 zal de inventaris verder geoptimaliseerd worden door het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) en zullen we de collectie digitaal ontsluiten via erfgoed in zicht.
 • Werking oorlogsmuseum
  • We maakten een publicatie over de tentoonstelling over WOI
  • Er vonden een aantal klasbezoeken en groepsbezoeken plaats in het oorlogsmuseum
  • We startten met de uitwerking van een tentoonstelling over het vergeten verzet tijdens WOII (ism bureau Revista). Deze wordt geopend in mei 2022.
 • Publiekswerking erfgoed
  • We organiseerden een succesvolle erfgoeddag (april 2021) over het uitgaansleven van weleer. We organiseerden een leuke kroegenwandelzoektocht met brochure en goody-bag, maakten een mooie tentoonstelling met mensen uit de voorzieningen in onze gemeente en organiseerde online danssessies.

Onroerend erfgoed - samenwerking met IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst)

 • Op 12 september 2021 organiseren we i.s.m. de IOED en de regio Leie Schelde een Open Monumentendag met als thema "Het spoor"
 • Daarnaast kregen we ook een subsidie van de provincie voor een project rond onze erfgoedbomen. Dit werd opgestart in 2021 en voeren we verder uit in 2022.
 • De inventaris onroerend erfgoed wordt geactualiseerd.
 • Aanwerving bijkomend halftijds administratief medewerker  - gerealiseerd 2020
 • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
  • inventarisatie (2020-2021)
  • waarderingstraject (2021)
  • ontsluiten van foto's en info van objectie via website (2021-2022)
  • publieksactiviteit (2022)
 • Oorlogsmuseum
  • tentoonstelling WO I (2019-2020) - gerealiseerd
  • uitwerken tentoonstelling WO II (2021-2022)
 • IOED
  • Start werking vanaf 1 januari 2021
  • Actualiseren inventaris onroerend erfgoed (2021)
  • Project erfgoedbomen (2021-2022)
 • Bibliotheek Eke naar ontwerp Juliaans Lampens (vanaf 2022)
  In samenwerking met diverse partners (waaronder mogelijk vzw Lampens, het museum Dhondt-Dhaenens,  de Cultuurregio Leie Schelde en het Vlaams Architectuurinstituut) willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven. Met de huidige eigenaar sluiten we een erfpacht af met een duurtijd van 25 jaar en in 2022 doen we de nodige investeringen zodat er een inhoudelijke werking kan uitgebouwd worden.

Bibliotheek Eke naar ontwerp J. Lampens

 • Restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld en de Sint-Annakapel (2022)
 • De IOED ontvangt jaarlijks 5.000 euro werkingssubsidies, de Erfgoedcel Leie en Schelde 3.500 euro
 • We ontvangen een provinciale subsidie voor erfgoedbomen
 • De overige inkomsten en uitgaven  hebben betrekking op tentoonstellingen, erfgoedactiviteiten, inrichting Burgerlijk Godshuis, ...
Actieplan PD2-01 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 200 -13.150 1.000 12.028
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 0 5.000 0 5.000
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 0 580 0 80
Totaal Exploitatie 200 -18.730 1.000 17.108
Investering
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 0 0 0 0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 200 -18.730 1.000 17.108

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Terug naar navigatie - PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerhande projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd actualiseren we het totale subsidiebedrag, gezien het hoger aantal socio-culturele initiatieven.

Er is een participatief proces opgestart met jeugd- en cultuurrraad. Tijdens het traject zijn de huidige reglementen geëvalueerd en zijn er nieuw reglementen uitgewerkt. In maart 2022 zijn de nieuwe reglementen voor jeugd en cultuurverenigingen goedgekeurd door de gemeenteraad.

Door de reglementswijziging zijn verschillende knelpunten weggewerkt en dragen we bij tot een meer eerlijke en transparante subsidieverdeling.  Door extra aandacht te schenken aan betrokkenheid van de gebruikers is het draagvlak voor de wijzigingen en nieuwe accenten sterk vergroot.

 • Visie - gerealiseerd 2020
 • Visie vertalen in reglement (2021-2022)

Binnen het prioritaire beleid zijn  hier in 2021 geen budgetten aan gekoppeld.

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Verenigingen en organisaties hebben een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Vanuit het lokaal bestuur willen op een toegankelijke manier aanvullende activiteiten organiseren.

 • We organiseerden de tentoonstelling Perspectieven tijdens kermisweekend in september: 5 lokale kunstenaars stellen werken tentoon
 • Het Kunstenaarsoverleg werd opgestart als een plaats voor uitwisseling, feedback en gezamenlijke initiatieven voor lokale kunstenaars.
 • We zetten de kunstateliers voor de kinderen van de lagere school verder
 • Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs (voorzien vanaf 2023)
 • Opstart Kunstenaarsoverleg - gerealiseerd 2021
 • Feesteditie 20ste editie van het Kollektief (2022)
 • In dit actieplan zijn de kosten verbonden aan het Kollektief opgenomen.
Actieplan PD2-03 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 0 1.200 0 233
Totaal Exploitatie 0 1.200 0 233
Totaal Gemeente & OCMW 0 1.200 0 233

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Terug naar navigatie - PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label ‘Gezonde Gemeente’. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de aanleg van padelterreinen op de tennissite

 • Actie 'Generatie Rookvrij': dit is in 2020 uitgesteld omwille van de coronapandemie, in 2021 is dit nog niet opgestart omdat de functie van deskundige gezondheid slechts tijdelijk is ingevuld. We hernemen dit in 2022.
 • We breiden de sportmogelijkheden voor individuele sporters uit.
  • In het voorjaar is een klimwand geïnstalleerd, deze wordt in gebruik genomen vanaf september.
  • In het kader van gamification is gekozen voor sportieve apps en het gebruik van een interactieve sportmuur in de sporthal.
  • Het  aanbod van korte lessenreeksen is geactualiseerd.
 • In 2021 werd het aanbestedingsdossier voor de padelterreinen opgestart, dit wordt gerealiseerd in 2022.
 • We namen deel aan de 10.000 stappen actie.
 • Interactieve sportmuur  - gerealiseerd 2021
 • Klimwand - gerealiseerd 2021
 • Padelterreinen (2021-2022)
 • Actie ‘Generatie rookvrij’ (2022-2023)
 • In 2021 hadden we studiekosten voor de padelterreinen, uitvoering is voorzien in 2022 (actie PD2-04-02).
 • De uitgaven voor de klimwand en de interactieve sportmuur zijn geboekt onder het actieplan PD1-02
Actieplan PD2-04 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
AG
Exploitatie
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 0 3.000 0 660
Totaal Exploitatie 0 3.000 0 660
Investering
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 0 0 0 7.701
Totaal Investering 0 0 0 7.701
Totaal AG 0 3.000 0 8.361

Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Terug naar navigatie - PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Uit de resultaten van ‘Zegget ne keer’ bleek dat 20 % van de Nazareners zich soms tot vaak wel eens eenzaam voelt. Voor het lokaal bestuur een signaal om hier dieper op in te gaan.

Tijdens de start van de coronapandemie is ‘Nazareth helpt’ opgericht vanuit ‘Vlaanderen helpt’. Onder deze noemer zijn verschillende initiatieven in het leven geroepen (boodschappendienst, telefoonster, verdeelrondes…). We willen deze werking van ‘Nazareth helpt’ deels verderzetten binnen een nieuw kader én onder een nieuwe naam. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn.

We treden naar buiten onder een nieuwe gemeenschappelijke noemer ‘Iedereen Mee’. We volgen dit vanaf 2022 op door een nieuwe actie in het meerjarenplan: 'Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid'.

 • Nieuwe functie maatschappelijk werver buurtzorg in het organogram - gerealiseerd 2020
 • Actieplan eenzaamheid (2020-2021) - gerealiseerd 2021: oprichting van de werking 'Iedereen mee'
 • Oprichting boodschappendienst tijdens de coronapandemie: voor 20 hulpvragers werden 55 boodschappen uitgevoerd

Binnen het prioritaire beleid zijn hier in 2021 geen budgetten aan gekoppeld.

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Terug naar navigatie - PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening gehouden wordt met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt. Er wordt een leeftijdstoets ingevoerd. We willen zowel het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen als een eigen oudervriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

Label 'Kindvriendelijke  gemeente'

In 2020-2021 voerden we een uitgebreide data-analyse uit aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren: hoe kindvriendelijk is de gemeente nu? Op basis hiervan is een overzicht gemaakt van mogelijke acties en aandachtspunten.

Binnen deze veelheid aan mogelijkheden was het nodig om een aantal prioriteiten te bepalen: waar willen we binnen het thema ‘Kindvriendelijke gemeente’ de focus leggen, het verschil maken? Het strategisch platform ‘Kindvriendelijke gemeente’, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende teams binnen het lokaal bestuur’, selecteerde drie thema’s:

 1. Psychosociaal welzijn van kinderen en jongeren
 2. Drempels wegnemen
 3. De Nazareth Ninions in actie: participatie van kinderen en jongeren.

De rode draad doorheen deze drie thema’s is onze basisvisie ‘Jong mogen zijn’: een tolerante houding ten opzichte van kinderen en jongeren waarbij er ruimte is om, met vallen en opstaan, te groeien en te ontwikkelen.  Om de acties van ‘Kindvriendelijke gemeente’ te doen slagen, willen we sterkere netwerken vormen, zowel binnen het lokaal bestuur als met externe partnerorganisaties.

In een vervolgtraject (najaar 2021 , begin 2022) werkten we deze thema’s verder uit:

 • via een nodenbevraging bij kinderen en jongeren, aan de hand van verschillende methodieken (op een informele manier tijdens een nazomerbar, door bevraging via scholen, een online bevraging, …)
 • via een bevraging van de verschillende stakeholders (professionele hulp- en dienstverleners, adviesraden, …).

Wenskaartenactie oudersWenskaarten ouders: 'Ik wens voor mijn kind in 2022 ...'

Aan elk van de thema's koppelen we een aantal concrete acties  en stellen we een kindvriendelijke strategie op.

In 2022 bereiden we het portfoliodossier voor en dienen we dit in bij Vlaanderen, met het oog op het halen van het label kindvriendelijke gemeente tegen 2022.

Oudervriendelijk beleid

 • We zetten de huisbezoeken  aan 75-plussers en alleenstaanden door vrijwilligers en Wijk-Werkers verder.
 • Binnen de ouderenraad ging een werkgroep 'e-inclusie' aan de slag om de digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen.
 • Kindvriendelijke gemeente
  • visietekst kindvriendelijke gemeente (2020-2022)
  • analyse kindvriendelijkheid - gerealiseerd 2021
  • belevingsonderzoek en stakeholderstraject (2021-2022)
  • strategie ontwikkelen, portfolio opstellen en indienen aanvraag (2022)
  • label 'Kindvriendelijke gemeente' (2022)
 • Oudervriendelijk beleid
  • systematische huisbezoeken bij 75+ en alleenstaanden
  • e-inclusie voor ouderen (vanaf 2021)
 • Om het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ te halen, wordt het lokaal bestuur ondersteund door vzw Bataljong. Daarnaast is er budget voorzien om activiteiten rond 'Kindvriendelijke gemeente' te organiseren.
Actieplan PD3-02 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-02-01 Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen 0 500 0 0
PD3-02-02 Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen 0 7.000 0 2.485
Totaal Exploitatie 0 7.500 0 2.485
Totaal Gemeente & OCMW 0 7.500 0 2.485

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Terug naar navigatie - PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er wordt in het bijzonder ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, het nemen van integratiebevorderende maatregelen en schuldpreventie en begeleiding.

Kwetsbare gezinnen en kinderen

 • Bruikleenovereenkomst laptops: in 2021 zijn de laptops niet meer geschonken aan de kwetsbare gezinnen, maar is er overgestapt naar een bruikleensysteem. Op die manier kan er ingespeeld worden op (tijdelijke) noodsituaties en kunnen we ook de nodige technische ondersteuning bieden. Om gezinnen nog beter te ondersteunen is beslist dat personen die een laptop gebruiken via Huis van het Kind ook behoren tot de doelgroep voor de gratis Beego-digicheques (zie ook actieplan PE3-01).
 • Aankoop kindermondmaskers voor kwetsbare gezinnen: met de invoering van de algemene mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 6 jaar, is beslist om kindermondmaskers aan te kopen, specifiek voor de kwetsbare gezinnen. De verkoop van de kindermondmaskers ging snel en wanneer je niet over de nodige financiële middelen beschikt soms té snel. De pakketten zijn verdeeld via het sociaal huis en de scholen. 
 • Huiswerkbegeleiding: eind 2021 startten we met huiswerkbegeleiding. In iedere school begeleiden vrijwilligers een klein groepje leerlingen, waarbij  de focus ligt op taalondersteuning en -stimulering. Zo bevorderen we de integratie van kinderen met een andere moedertaal en bieden we gelijke onderwijskansen.
 • Babbelhuis: een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouders met kleine kinderen (tussen 0 en 2,5 jaar). In 2021 bereidden we dit samen met partners voor, met als oogmerk zo veel mogelijk de doelgroep van kwetsbare ouders te bereiken.
 • Traject 'samen tegen onbetaalde schoolfacturen'. Door de aanhoudende coronaperikelen was er bij de scholen weinig tot geen ruimte om bijkomende initiatieven op te nemen. Dit wordt herbekeken de komende jaren.
 • Zitdagen Groeipakket (heropstart) is omwille van corona uitgesteld naar voorjaar 2022.  Binnen de Actiegroep Huis van het Kind wordt bekeken of een samenwerking met alle (5) uitbetalers nog aan de orde is en of er nog nood is aan effectieve zitdagen in functie van het Groeipakket. 

Opfrissing en renovatie WZC Wielkine

In 2021 namen we de nieuwe zorgflats en de nieuwe polyvalente ruimte in wzc Wielkine in gebruik

Via Zorgband Leie en Schelde maken we een studie op voor de toekomstige herinrichting van het woonzorgcentrum.

De nieuwe zorgflats

Schuldpreventie en begeleiding

In 2021 werkten we aan een aanpassing van het bestaande sensibiliseringspakket op basis van de feedback van de scholen. Het nieuwe thema 'phising' en internet/SMS-fraude zijn geïntegreerd.

Pleegzorggemeente

Het geplande informatiemoment voor kandidaat-pleegouders is, wegens coronamaatregelen, uitgesteld naar 2022.

 • Kwetsbare gezinnen en ouders
  • knutselpakketten voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronapandemie, bestendiging vanaf 2021)
  • laptops voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronapandemie, bestendiging vanaf 2021)
  • huiswerkbegeleiding (2021-2022)
  • heropstart Speelkasteeltje (timing nog te bepalen)
  • zitdagen Groeipakket (vanaf 2022)
  • project 'Samen tegen onbetaalde Schoolfacturen' (2020-2022)
  • erkenning als pleegzorggemeente - gerealiseerd 2020
 • Schuldpreventie en begeleiding
  • sensibiliseringspakket voor de scholen (2021-2022)
 • WZC Wielkine - renovatie en opfrissing
  • studie toekomst WZC
 • We ontvangen subsidies in het kader van socio-culturele participatie en wenden deze mee aan om de kinderarmoede te bestrijden.
 • We voorzien 425.000 euro voor grondige opfrissingswerken in WZC Wielkine (2021-2022), in 2021 gebeurden er nog geen uitgaven.
Actieplan PD3-03 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden 1.700 -8.900 1.648 1.948
PD3-03-05 Pleegzorggemeente 0 650 0 0
Totaal Exploitatie 1.700 -9.550 1.648 1.948
Investering
PD3-03-01 WZC Wielkine opfrissen en renoveren 0 65.000 0 0
Totaal Investering 0 65.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 1.700 -74.550 1.648 1.948

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Terug naar navigatie - PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

Stimuleren van buurtinitiatieven

 • In samenwerking met de organisatie Zorg-Saam is een projectaanvraag ‘Buurten op den buiten’ aangevraagd bij en goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Via deze projectoproep wil men de contacten tussen buurtbewoners in een landelijke omgeving bevorderen. Concreet is het de bedoeling dat gebruikers van vzw De Kruk, bewoners van het LOI en wijkbewoners van de wijk Biesten samen tuinieren.
  • We maakten het project bekend bij buurtbewoners en gebruikers van De Kruk, onder meer via flyers
  • De moestuin is ingericht als een ontmoetingsplaats.
 • We kozen voor de aankoop van  'Give A Day', een buurtapp die het mogelijk maakt om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen op een zeer laagdrempelige en gerichte manier. Voor de uitrol wachten we tot er opnieuw een maatschappelijk werker buurtzorg is aangeworven.
 • We tekenden in op de projectoproep 'Zorgzame buurten' van Vlaanderen, dit wordt opgevolgd in 2022.

Dienstverleningsantennes

 • In het najaar kon het Pluscafé in Nazareth opnieuw opgestart worden met zitdagen en informatiemomenten.
 • Tijdens de maandelijkse alternatieve markt in Eke (nieuw sinds november 2021), gaat er ook een Pluscafé door in cc De Brouwerij.

 

 • Nieuwe functie maatschappelijk werver buurtzorg in het organogram - gerealiseerd 2020
 • Buurttuin De Biesten (2020-2022)
 • Buurtapp Give A Day (2021-2022)
 • Dienstverleningsantennes op 3 locaties: Pluscafé (Dorp Nazareth),   De Brouwerij (Eke), oud wijkschooltje (Eke-Landuit) (2021-2023)
 • Buddywerking (2022-2023)
 • In 2020 ontvingen we  5.000 euro subsidie van de Koning Boudewijnstichting  in het kader van 'Buurten op den Buiten',  hiermee financieren we mee het project 'Buurttuin De Biesten' (actie PD3-04-01).
Actieplan PD3-04 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven 0 7.500 0 7.389
Totaal Exploitatie 0 7.500 0 7.389
Totaal Gemeente & OCMW 0 7.500 0 7.389

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Terug naar navigatie - PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners  versterken, en dit op verschillende gebieden: zorg, activering, …

Eerstelijnszone Schelde – Leie

Ook in 2021 is de werking van de Eerstelijnszone Schelde-Leie gedomineerd door de bestrijding van de coronapandemie met de opvolging van de coronamaatregelen, het organiseren van de lokale contacttracing en het opzetten van de vaccinatiecampagne.

In Nazareth zetten we ook in op (gratis) testbeleid bij jeugdkampen, klassen en verenigingen.

In de sporthal van Nazareth is een vaccinatiecentrum opgezet voor de gemeentes Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem.

Zie ook: https://eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Schelde-en-Leie

Geïntegreerd Breed Onthaal

De prioritaire doelgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal zijn de mensen met een risico op energie-armoede. In 2021 zijn 3 thema's vastgelegd, waar in verschillende taakgroepen wordt aan gewerkt:

 • Taakgroep 1: GBO-netwerk versterken door ontmoeting/ samenwerken/warme doorverwijzing
 • Taakgroep 2: Rechtenverkenning en onderbescherming tegen gaan
 • Taakgroep 3: Energiearmoede

Zie ook: https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband

Wijk-Werken Leie en Schelde

De opdracht van de projectvereniging is uitgebreid: naast Wijk-Werken  (vroegere PWA) is de vereniging nu ook actief op het gebied van sociale economie en tijdelijke werkervaring.

Regierol sociale economie

De vereniging is in 2020 erkend voor de regierol sociale economie en ontvangt hiervoor subsidies.

Er worden acties opgezet voor drie centrale ambities:

 1. Meer mensen aan de slag:
 2. Sterke werkgeversdienstverlening
 3. Levenslang leren - sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

Tijdelijke Werkervaring (TEW)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TEW). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag.

Zie ook: https://www.werkenleieenschelde.be

Samenwerkingsproject 'I can'

Binnen de gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde zijn er dus heel wat activeringsmogelijkheden: tijdelijke werkervaring, wijk-werken, stages, VDAB-trajecten, sociale tewerkstelling, ... . Toch is er nog een groot doelpubliek dat geen aansluiting kan vinden omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is. Via het I CAN- project kan het OCMW beroep doen op de expertise en begeleiding van Emino vzw en Arktos vzw om deze doelgroep te versterken. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer.

Een soortgelijk project maar dan voor de doelgroep jongeren van 18-30 is opgestart in mei 2021 (Link-t)

Sociale kruidenier

De uitwerking loopt vertraging op door gebrek aan mankracht: dit is uitgesteld.

 • Eerstelijnszone Schelde-Leie
  • In kader van coronapandemie:
   • organisatie triagecentrum (2020)
   • lokale contacttracing (2020-2021)
   • tijdelijke uitbouw flexibel testcentrum (2020)
   • vaccinatiecentrum (2021)
  • Project medicatieschema (2021-2022)
 • Geïntegreerd breed onthaal
  • aanwerving coördinator - gerealiseerd 2020
  • goedkeuring subsidiedossier 2020 - 2025 door Vlaamse overheid - gerealiseerd 2020
  • Proactief project  t.a.v. personen met (risico op) energiearmoede (vanaf 2021)
 • Wijk-Werken Leie en Schelde
  • Regierol sociale economie - erkenning - gerealiseerd 2020
  • Aanwerving coördinator Tijdelijke Werkervaring - gerealiseerd 2020
 • Samenwerkingsproject 'I can'
  • Goedkeuring deelname project - gerealiseerd 2020
  • 5 trajecten in 2021 en 5 trajecten in 2020
 • Realisatie van een sociale kruidenier i.s.m. met vzw De Kruk (vanaf 2023)
 • Kosten en uitgaven m.b.t. vaccinatiecentrum zijn geboekt onder het gelijkblijvend beleid (GB1-02-04)
 • GBO: er is 5.000 euro werkingssubsidie voorzien voor de medefinanciering van het personeelslid
 • De projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde ontvangt eveneens 5.000 euro werkingssubsidie.
 • Samenwerkingsproject 'I can': er zijn 5 trajecten gefinancierd.
Actieplan PD3-05 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. 0 5.000 0 0
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking 0 5.000 0 4.164
PD3-05-06 Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek 0 2.800 0 2.800
Totaal Exploitatie 0 12.800 0 6.964
Investering
PD3-05-05 In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 12.800 0 6.964

In cijfers: ontvangsten en uitgaven vaccinatiecampagne

Terug naar navigatie - In cijfers: ontvangsten en uitgaven vaccinatiecampagne
Ontvangsten en uitgaven Covid-vaccinatiecampagne 2021
Uitgaven Ontvangsten Saldo
Nazareth 548.732,87 456.750,00 -91.982,87
De Pinte 19.502,64 -19.502,64
Sint-Martens-Latem € 13.237,84 -13.237,84
Bijdrage vaccinatiecentrum Deinze (vanaf najaar 2021) 47.192,89 -47.192,89
628.666,24 456.750,00 -171.916,24
Saldo te verdelen volgens inwonersaantal op 1/1/2021 inwoners bijdrag obv aantal inw
Nazareth 11.845,00 -65.441,65
De Pinte 10.986,00 -60.695,82
Sint-Martens-Latem 8.286,00 -45.778,77
31.117,00 -171.916,24
Te ontvangen door Gemeente Nazareth van: toegewezen deel reeds zelf betaald Te betalen
De Pinte 60.695,82 19.502,64 41.193,18
Sint-Martens-Latem 45.778,77 13.237,84 32.540,93
Subsidies Vlaanderen uitbetaald
Infrastructuur en uitbating 300.000
Mobiliteit 27.000
Infrastructuur en uitbating (aug-okt) 129.750,00
456.750

Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Terug naar navigatie - PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

 Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd.

In 2021 maakten we een masterplan op. Onder begeleiding van Veneco zijn de noden van verschillende partners op de site Kinderkasteeltje opgelijst. Op basis van deze informatie formuleerden we een visie rond de oriëntatie en indeling van deze site en afstemming van het aanbod op elkaar.

In het najaar startte de procedure voor het aanstellen van één ontwerper voor de totale site en de verschillende infrastructuren. We voorzien de toewijzing in de eerste helft van 2022.

Samenwerking op het gebied van buitenschoolse opvang: implementatie decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten – afgekort ‘BOA’ - voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, welzijn, cultuur of jeugd en sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

In 2021 startten we de voorbereiding met de oprichting van een werkgroep en het volgen van de nodige bijscholingen. In 2022 inventariseren we alle bestaande activiteiten in de gemeente voor de doelgroep van 0-12 jaar en organiseren we een nodenbevraging.

 • Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op de site van 't Kinderkasteeltje
  • afsluiten zakelijk recht met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen (2021-2022)
  • opmaak masterplan site (2021-2022)
  • bouw CKG (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw kinderdagverblijf (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw BKO (lokaal bestuur)
  • bestemming Kinderkasteeltje i.s.m. externe partner
  • toegankelijk maken site Kinderkasteeltje
 • decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten
  • opmaak plan van aanpak (2021-2022)
 • Voor ontwikkeling site Kinderkasteeltje is er in 2021-2022 55.000 euro voorzien voor studiekosten. Er gebeurden nog geen uitgaven in 2021.
Actieplan PD4-01 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0 15.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 15.000 0 0
Investering
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 -15.000 0 0

PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Terug naar navigatie - PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

 • Er zijn, in samenwerking met de vzw Tweety, zomerscholen ingericht voor leerlingen van het 6de leerjaar en het eerste middelbaar. De focus ligt op leerlingen met leerachterstand, waarbij aandacht vooral gaat naar de vakken Nederlands en wiskunde. Voor het bereiken van specifieke doelgroep (kinderen in kwetsbare positie) doen we beroep  op zorgcoördinatoren, CLB, maatschappelijk werkers sociaal huis en partners Huis van het Kind.
 • Door de extra belasting die de coronapandemie met zich mee bracht, zijn verschillende schooloverschrijdende initiatieven uitgesteld en/of geannuleerd. Het fietsexamen kon wel doorgaan.
 • Gebouweninfrastructuur GBS Nazareth: we actualiseren de visienota en bereiden de aanpassingswerken voor die in de volgende legislatuur gepland zijn.  In oktober stelden we een studiebureau aan die ons begeleidt bij de opmaak van een programmastudie. Dit moet toelaten om in 2022 de subsidie aan te vragen bij Agion.
 • Splitsing van de twee lagere scholen en de aanwerving van een tweede schooldirecteur - gerealiseerd 2020
 • Digitalisering onderwijs:
  • aankoop chromebooks voor alle leerkrachten van het gemeentelijk onderwijs - gerealiseerd 2020
  • aankoop chromebooks voor BKO EN BSKO - gerealiseerd 2020
 • Actualiseren en vernieuwen visienota gebouweninfrastructuur gemeentelijke basisschool Nazareth (2021-2022). Bij de Vlaamse overheid worden subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur. Gezien de wachttijden is de realisatie voor de volgende legislatuur, de voorbereiding gebeurt deze legislatuur.
 • Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2021 geen budgetten aan gekoppeld. De uitgaven voor de studiekosten i.v.m. de gebouweninfrastructuur GBSN zijn voorzien in 2022 en 2023.