Duurzaam mobiel

Globale evaluatie

Terug naar navigatie - Globale evaluatie

Het lokaal bestuur Nazareth kiest voor de duurzame weggebruiker. We integreren het fietsbeleidsplan in het mobiliteitsplan en leggen zo de basis voor de realisatie van meer fietspaden, fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied.

We zorgen voor een veilige omgeving door het vernieuwen van de weginfrastructuur. In 2021 startten de werken in de Boeregemstraat  en stelden we een aannemer aan voor de werken in De Lichterveldestraat.

We organiseerden een participatietraject m.b.t. de groene boulevard die de twee dorpskernen moet verbinden. Op basis hiervan bepalen we de verdere planning en uitvoering.

We verhogen de expertise over mobiliteit binnen het lokaal bestuur door het aanwerven van een mobiliteitsdeskundige, zodat er oplossingen op maat komen voor de verkeersknelpunten in onze gemeente.

Wat realiseerden we nog in 2021?

 • Het lokaal bestuur verdedigt een versterking van het openbaar vervoer in het kader van het regionaal mobiliteitsplan.
 • We bieden fietsleasing aan voor medewerkers van het lokaal bestuur met het oog op duurzaam woon-werkverkeer.
 • We startten met de oprichting van een nieuwe mobiliteitsraad.

Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Terug naar navigatie - PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Het mobiliteitsbeleid sluit nauw aan bij het ruimtelijk beleid. De centrale as wordt heringericht tot een groene boulevard die de dorpskernen van Nazareth en Eke verbindt. De weginfrastructuur wordt aangepast voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden. Op verschillende manieren worden inwoners aangezet om meer te stappen en te trappen, waarbij wordt gefocust op de duurzame verplaatsing naar school.

De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard

 • In 2021 organiseerden we een participatietraject. Via een online vragenlijst (329 respondenten) en twee webinars (80 deelnemers) konden inwoners hun input geven. Het leverde naast verhelderende meningen, ook 276 concrete ideeën en bezorgdheden op.  Alle gegevens zijn geanalyseerd en samengevat in een rapport (zie ook www.nazareth.be/groeneboulevard).
 • Op basis hiervan zijn vier type-dwarsprofielen bepaald, voor elk type weg binnen dit traject.
 • In 2022  maken we de verdere planning op voor ontwerp en uitvoering. Als eerste uitvoeringsdossier voorzien we de heraanleg Dorp-Stropstraat (vanaf 2023) waarbij we in overleg gaan met de handelaars om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

groene boulevard

Veilige voet- en fietspaden

 • Het fietsbeleidsplan is  geïntegreerd in het mobiliteitsplan. In 2022 loopt nog een participatietraject. Na goedkeuring starten we met de uitvoering.
 • In het kader van het Octoplusplan brachten we wegmarkeringen aan om de schoolomgeving veiliger te maken.

 • In de Stationsstraat (van station tot rotonde Eke) zorgden we voor de heraanleg van parkeerstrook en fietspad.
 • Fietspaden ruilverkaveling: de provincie vraagt om bij de watertoets grondwatermeterpeilingen en infiltratieproeven toe te voegen in plaats van standaardwaardes. Dit leidt tot bijkomende vertraging. De bouwaanvraag kan ten vroegste medio 2022 worden ingediend; de effectieve opstart is wellicht pas mogelijk vanaf 2024.
 • Groene boulevard: goedkeuring concept (2020-2022)
  • Heraanleg Dorp-Stropstraat (vanaf 2023)
 • Wegmarkeringen veilige schoolomgeving - gerealiseerd 2021
 • Goedkeuring fietsbeleidsplan en integratie in het mobiliteitsplan (2020-2022)
 • Verlichting spoorwegfietspad -  gerealiseerd 2020; geen ontvangsten/uitgaven wegens overname openbare verlichting door Fluvius
 • Fietspaden ruilverkaveling (timing afhankelijk van derden, ten vroegste vanaf 2024)
 • De kosten m.b.t. het participatietraject 'De groene boulevard' vinden we terug op  PB1-01-01.
 • Op de actie PB1-01-02 vinden we studiekosten terug m.b.t. fietsinfrastructuur.
 • We ontvingen 3.832 euro subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen voor het onderhoud van de fietssnelweg F45.
 • De uitgaven ivm fietsbeleidsplan en mobiliteitsplan zijn geboekt onder actieplan PB2-03.
 • De heraanleg in de Stationsstraat is geboekt op het gelijkblijvend beleid (actie GO1-01-01)
 • Volgende subsidies zijn aan dit actieplan gekoppeld:
  • de Vlaamse fietspadensubsidies ('Kopenhagenplan'):  totaal 215.000 euro, gespreid over 2021-2024.
  • de Vlaamse subsidies 'Duurzaam naar school': 21.710 euro
Actieplan PB1-01 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB1-01-04 Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart 0 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0 0
Investering
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard 0 0 0 34.329
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden 70.000 -55.000 0 14.169
PB1-01-03 Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied 0 0 0 0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 21.710 0 8.822 5.404
Totaal Investering 91.710 -55.000 8.822 53.902
Totaal Gemeente & OCMW 91.710 -55.000 8.822 53.902

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Het lokaal bestuur neemt initiatieven om de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer te verhogen, door zowel zelf initiatief te nemen of in overleg te gaan met partners en hogere overheden.

De werking van de vervoerregioraad

Het overleg om het openbaar vervoer te verbeteren gebeurt binnen de vervoerregioraad. In deze raad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen: de gemeenten,  de Vlaamse overheid, De Lijn, de spoorwegen, ... . De vervoerregioraad stelt een regionaal mobiliteitsplan op voor de hele regio en zal dat plan ook opvolgen en evalueren.  Na een oriëntatiefase in 2020 volgde in 2021 de synthesefase en is de opmaak van een visienota voorbereid. De basisprincipes zijn om méér in te zetten op duurzame vervoersmodi en minder op niet-duurzame vervoersmodi. Dit sluit aan bij het lokaal mobiliteitsplan (zie ook actieplan PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting).

Zaken die voor Nazareth ter bespreking voorliggen zijn onder meer de haltes op de N60, vervoer door Landuit, sluiting overwegen,  haltes in de bedrijvenzone Eke, ... .

Ook het Hoppinpunt (zie ook actieplan PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren) wordt binnen de vervoerregioraad uitgewerkt.

Eigen initiatieven

De mogelijkheid om zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus is onderzocht en voorbereid. Door de coronapandemie heeft dit project lange tijd on hold gestaan. Tijdens de vaccinatiecampagne in 2021 is het 'Iedereen mee Busje' wel ingeschakeld voor vervoer van en naar het vaccinatiecentrum.

In de loop van 2022 wordt het project terug opgestart met één vaste route, die flexibel kan aangepast worden op vraag.

 • Regionaal mobiliteitsplan
  • oriëntatienota - gerealiseerd 2020
  • synthesenota en visie (2021-2022)
  • nieuw openbaar vervoerplan (2023)
 • Inrichting vaste ritten met de 'Iedereen mee bus' naar de markt (2020-2022)
 • Halteplaatsomgevingen verbeteren - dit wordt mee opgenomen in  het nieuw openbaar vervoerplan en het project m.b.t. de centrale as 'De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard'

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2021 geen budgetten aan gekoppeld.

Slim en veilig op weg

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Terug naar navigatie - PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Het lokaal bestuur wil de gedeelde mobiliteit faciliteren om de autoafhankelijkheid te reduceren.

Hoppinpunten

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen. Vanuit de Vlaamse Vervoersregio (VVR) Gent is in 2021 een verantwoordingsnota en een schets opgemaakt voor het lokaal Hoppinpunt Station Nazareth - Eke.

In 2022 zal dit definitief vorm krijgen.

Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth

Sinds 1 april 2021 biedt het lokaal bestuur Nazareth fietsleasing aan voor haar personeelsleden. Eind 2021 maakten 14 medewerkers van het lokaal bestuur en 2 leerkrachten van de gemeenteschool hiervan gebruik.

 • Hoppinpunt (realisatie tegen 1 januari 2024)
 • Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth  - gerealiseerd 2021
 • Station Nazareth - Eke is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten subsidieerbaar zijn met een maximum van 50.000 euro. De impact van de gewijzigde regeling (van Mobipunt naar Hoppinpunt) is in onderzoek. In afwachting van meer duidelijkheid zijn de huidige budgetten aangehouden: deze zijn voorzien in 2022, in 2021 waren er hier geen kosten of uitgaven voorzien.
 • Fietsleasing: het lokaal bestuur betaalt 20 euro van de maandelijkse leasingkost van een personeelslid, op voorwaarde dat er op jaarbasis minimum 50 % van het woon-werkverkeer met de fiets wordt afgelegd. Deze personeelsgebonden kosten worden verrekend binnen het gelijkblijvend beleid.

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Terug naar navigatie - PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Om de veiligheid te verhogen wordt er geïnvesteerd in nieuwe wegen.

Voorbereiding en uitvoering van de werken

 • Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat): ontwerp in 2022, uitvoering in 2023. We voorzien overleg met de handelaars om de hinder te beperken.
 • De Lichterveldestraat: de aannemer is eind 2021 aangesteld, de werken zijn in 2022 uitgevoerd.
 • Boeregemstraat: in 2021 is de aannemer aangesteld.  Voor de betrokken inwoners is een informatievergadering georganiseerd. De werken startten eind 2021 en zullen duren tot 2024.
 • Oudenaardseheerweg: de inrichting wordt onderzocht in het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan.  Als de Oudenaardseheerweg (deel noord) kan worden ingeschaald als bovenlokaalfietsroutenetwerk levert dit een hogere graad aan subsidies op.
 • Huisepontweg: Kruisem is akkoord om een fietspad aan te leggen. Verder overleg is nodig om het ontwerp en de planning af te stemmen.
 • 's Gravenstraat/Klapstraat (N437): door middel van een motie is de Vlaamse Regering aangemaand verder te werken aan dit dossier. In 2021 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met Sint-Martens-Latem en is er verder gewerkt aan de onteigeningen door het Agentschap Wegen en Verkeer.
 • Weefstraat-Heerweg: na verschillende overlegmomenten met De Pinte is in 2021 een consensus bereikt omtrent het profiel. We werken het dossier verder uit, de uitvoering zal echter wellicht voor de volgende legislatuur zijn (2025).
 • Landuit: het ontwerp wordt opgemaakt in 2022-2023.
Project 2020 2021 2022 2023 2024
Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)     ontwerp
(via Farys)
uitvoering  

De Lichterveldestraat

aanstellen
ontwerper

omgevings-vergunning

aanbesteding

uitvoering    
Boeregemstraat

ontwerp
omgevings-vergunning

aanbesteding
uitvoering

uitvoering uitvoering uitvoering

Oudenaardseheerweg
(van Lakenmeerstraat tot spoorweg)

    in onderzoek    
Huisepontweg

 

 

ontwerp

ontwerp  
's Gravenstraat/Klapstraat (N437)  

 

ontwerp aanbesteding

uitvoering uitvoering
Weefstraat - Heerweg (2de fase)

overleg De Pinte

 

overleg De Pinte

ontwerp    
Landuit   via Aquario
via Aquario via Aquario via Aquario
Steenweg Astene uitgevoerd def. oplevering      
Bekaertstraat uitgevoerd def. oplevering      
N437: Warandestraat tot Sticheldreef uitgevoerd herstelling riolering def. oplevering    

 

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 gebeurden verder volgende aanpassingen:
  • het budget voor de Boeregemstraat kon verlaagd worden met 238.000 euro
  • de uitgaven voor de Oudenaardsheerweg zijn geschrapt omdat deze volledig subsidieerbaar kunnen zijn in het kader van het mobiliteitsplan.
Actieplan PB2-02 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Investering
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat) 0 0 0 0
PB2-02-52 de Lichterveldestraat 0 0 0 7.362
PB2-02-53 Boeregemstraat 0 0 0 9.734
PB2-02-54 Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg) 0 0 0 0
PB2-02-55 Huisepontweg 0 0 0 0
PB2-02-56 's Gravenstraat/Klapstraat (N437) 0 13.000 0 0
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase) 0 10.000 0 27.129
PB2-02-58 Landuit 0 0 0 0
PB2-02-59 Steenweg Astene 0 -3.240 317.865 2.335
PB2-02-60 Bekaertstraat 0 1.371 0 1.371
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef 0 47.938 0 -39.275
Totaal Investering 0 20.327 317.865 8.656
Totaal Gemeente & OCMW 0 20.327 317.865 8.656

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Terug naar navigatie - PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

De (her)inrichting van wegen gebeurt op zo'n manier dat veiligheid wordt afgedwongen. Hiervoor zullen verkeersdeskundigen worden ingeschakeld.

 • Aan het organogram van het lokaal bestuur is de nieuwe functie van 'Deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' toegevoegd, ter ondersteuning van de teamverantwoordelijke Openbare Werken.  De nieuwe medewerker startte augustus 2021 - voor het uitvoeren van metingen en opvolgen van mobiliteitsindicatoren hebben we nu de deskundigheid zelf in huis.
 • We werkten verder aan het mobiliteitsplan. Na opmaak van een oriëntatienota stelden we een synthesenota op met oplossingsrichtlijnen inzake mobiliteit en vervoersmodi. We voerden bijkomend onderzoek uit die mee richting gaf aan de visie. In 2022 is er nog een participatietraject voorzien, waarna het plan definitief kan goedgekeurd worden.
 • In 2021 werd de snelheid aangeduid op de rijweg: zone 30 en  50km op de invalswegen.
 • We richtten een mobiliteitsraad op die ons adviseert m.b.t. alle mobiliteitsvraagstukken.
 • Nieuwe functie in het lokaal bestuur: deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid - gerealiseerd 2021
 • Systematische opvolging van mobiliteitsindicatoren (vanaf 2022)
 • Mobiliteitsplan (2020-2022):
  • Oriëntatiefase. Wat is er op vandaag:  Knelpunten en kansen - gerealiseerd
  • Synthesefase. Oplossingsrichtingen voor knelpunten kansen (2021-2022)
  • Beleidsfase. Actiepunten op wijk- en straatniveau - definitief beleidsplan (2022)
 • Het bijkomend budget voor de 'deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' is vanaf 2021 voorzien in het gelijkblijvend beleid ( actieplan GB6-01 Personeel).
 • De opmaak van het mobiliteitsplan kost 56.750 euro (inclusief 25.000 euro voor de mobiliteitstoets), waarvan 30.000 euro gesubsidieerd (ontvangst in 2022). (actie PB2-03-01)
 • Het aanduiden van snelheidsmarkeringen op het wegdek kostte 16.072 euro (actie PB2-03-02).
Actieplan PB2-03 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 0 2.500 0 0
Totaal Exploitatie 0 2.500 0 0
Investering
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 0 -56.760 0 60.825
PB2-03-02 Visuele maatregelen nemen om de snelheid te doen dalen 0 0 0 16.072
Totaal Investering 0 -56.760 0 76.897
Totaal Gemeente & OCMW 0 -59.260 0 76.897

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Terug naar navigatie - PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Veiligheid is geen zaak van het lokaal bestuur alleen, maar is een verantwoordelijkheid van iedereen. Er wordt ingezet op een grotere betrokkenheid van inwoners, sensibilisering en een strikter handhavingsbeleid.

 • Binnen de politiezone Schelde - Leie wordt de mogelijkheid onderzocht om als lokaal bestuur GAS-boetes te innen voor beperkte overtredingen.
 • We voeren trajectcontrole uit op de N60
 • In het kader van sensibilisering organiseren we een aantal jaarlijks terugkerende acties , in samenwerking met de scholen.
  • Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar
  • De STRAP-dag
  • Alle scholen hebben zich opnieuw geëngageerd als Octopus-school en willen meewerken aan een veilige en gezonde schoolomgeving.

 

octopusplan

 • Trajectcontrole op de N60 - gerealiseerd 2021
 • GAS-boetes voor beperkte overtredingen via het lokaal bestuur (vanaf 2022 - onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteit)
 • Er is jaarlijks een vast budget van 1.400 euro voor de aankoop van ondersteunend sensibiliseringsmateriaal, deze werden in 2021 niet aangewend.
Actieplan PB2-04 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-04-02 Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen 0 1.400 0 0
Totaal Exploitatie 0 1.400 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 1.400 0 0