Financiële nota

Wat is de financiële nota?

Terug naar navigatie - Wat is de financiële nota?

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar gevoerd heeft. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. de doelstellingenrekening (schema J1);
  2. de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
  3. de realisatie van de kredieten (schema J3);
  4. de balans (schema J4);
  5. de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De eerste drie schema’s zijn samenvattende staten van de budgettaire boekhouding. De balans en de staat van opbrengsten en kosten zijn samenvattende documenten over de gegevens van de algemene boekhouding.

De doelstellingenrekening (schema J1)

Terug naar navigatie - De doelstellingenrekening (schema J1)

De doelstellingenrekening geeft in de eerste plaats een samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen. Daarnaast bevat ze de totale ontvangsten en uitgaven voor de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen en voor de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. Elk van die drie onderdelen geeft afzonderlijke cijfers voor de exploitatie, de investeringen en de financiering en bevat ter vergelijking ook de geraamde ontvangsten en uitgaven van het meerjarenplan of de laatste aanpassing daarvan.

Prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Exploitatie
Uitgave 56.814 35.200
Ontvangst 24.317 7.500
Saldo -32.497 -27.700
Investeringen
Uitgave 0 29.000
Ontvangst
Saldo 0 -29.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave 2.627 1.100
Ontvangst 10.548
Saldo 7.921 -1.100
Investeringen
Uitgave 588.336 2.710.948
Ontvangst 13.986 145.000
Saldo -574.350 -2.565.948
Financiering
Uitgave 0 200.000
Ontvangst 0 2.000.000
Saldo 0 1.800.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Investeringen
Uitgave 53.902 83.000
Ontvangst 8.822 91.710
Saldo -45.080 8.710
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Exploitatie
Uitgave 0 3.900
Ontvangst
Saldo 0 -3.900
Investeringen
Uitgave 85.553 671.377
Ontvangst 317.865 1.346.747
Saldo 232.312 675.370
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Exploitatie
Uitgave 43.422 50.250
Ontvangst 340 0
Saldo -43.082 -50.250
Investeringen
Uitgave 6.724 11.918
Ontvangst 0 0
Saldo -6.724 -11.918
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Investeringen
Uitgave 90.275 105.000
Ontvangst 0
Saldo -90.275 -105.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Exploitatie
Uitgave 500 8.500
Ontvangst
Saldo -500 -8.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 4.801 9.100
Ontvangst 1.857 1.700
Saldo -2.944 -7.400
Investeringen
Uitgave 43.119 193.000
Ontvangst 50.000
Saldo -43.119 -143.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 17.341 19.930
Ontvangst 1.000 200
Saldo -16.341 -19.730
Investeringen
Uitgave 0 7.000
Ontvangst 0 0
Saldo 0 -7.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Exploitatie
Uitgave 18.786 37.350
Ontvangst 1.648 1.700
Saldo -17.138 -35.650
Investeringen
Uitgave 0 300.000
Ontvangst 0
Saldo 0 -300.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Exploitatie
Uitgave 15.000
Ontvangst
Saldo 0 -15.000
Investeringen
Uitgave 0 35.000
Ontvangst 10.000
Saldo 0 -25.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Exploitatie
Uitgave 72.781 65.000
Ontvangst 342
Saldo -72.439 -65.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Exploitatie
Uitgave 680 5.500
Ontvangst
Saldo -680 -5.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Exploitatie
Uitgave 7.751 27.000
Ontvangst 200
Saldo -7.551 -27.000
Investeringen
Uitgave 11.199 80.145
Ontvangst
Saldo -11.199 -80.145
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Exploitatie
Uitgave 5.374 3.050
Ontvangst
Saldo -5.374 -3.050
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 17.594.797 17.816.708
Ontvangst 20.726.295 19.982.193
Saldo 3.131.498 2.165.485
Investeringen
Uitgave 2.648.983 3.065.763
Ontvangst 82.963 97.985
Saldo -2.566.020 -2.967.778
Financiering
Uitgave 1.773.808 1.984.341
Ontvangst 2.899.567 2.495.928
Saldo 1.125.759 511.587
Totaal Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 17.825.674 18.097.588
Ontvangst 20.766.547 19.993.293
Saldo 2.940.873 1.895.705
Investeringen
Uitgave 3.528.091 7.292.150
Ontvangst 423.636 1.741.442
Saldo -3.104.455 -5.550.708
Financiering
Uitgave 1.773.808 2.184.341
Ontvangst 2.899.567 4.495.928
Saldo 1.125.759 2.311.587
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

Terug naar navigatie - De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de gerealiseerde financiële evenwichten van de jaarrekening met de geplande evenwichten uit het (aangepaste) meerjarenplan volgens de drie gekende indicatoren: het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De staat van het financieel evenwicht van het moederbestuur (de gemeente en het OCMW) vermeldt ook de cijfers over het financieel evenwicht van het AG en de geconsolideerde evenwichten op groepsniveau.

Budgettair resultaat Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 2.940.873 1.895.705
a. Ontvangsten 20.766.547 19.993.293
b. Uitgaven 17.825.674 18.097.588
II. Investeringssaldo -3.104.455 -5.550.708
a. Ontvangsten 423.636 1.741.442
b. Uitgaven 3.528.091 7.292.150
III. Saldo exploitatie en investeringen -163.582 -3.655.003
IV. Financieringssaldo 1.125.759 2.311.587
a. Ontvangsten 2.899.567 4.495.928
b. Uitgaven 1.773.808 2.184.341
V. Budgettair resultaat van het boekjaar 962.177 -1.343.416
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 3.516.582 3.516.582
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 4.478.759 2.173.166
VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 4.478.759 2.173.166
Autofinancieringsmarge Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 2.940.873 1.895.705
II. Netto periodieke aflossingen 806.119 766.834
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.050.548 1.033.307
b. Periodieke terugvordering leningen 244.429 266.473
III. Autofinancieringsmarge 2.134.754 1.128.871
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge 2.134.754 1.128.871
II. Correctie op de periodieke aflossingen 249.868 232.627
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.050.548 1.033.307
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 800.680 800.680
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.384.622 1.361.498
Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat
Gemeente en OCMW 4.478.759 2.173.166
AG Nazareth 123.283 309.447
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 4.602.042 2.482.613
II. Autofinancieringsmarge
Gemeente en OCMW 2.134.754 1.128.871
AG Nazareth 25.716 210.381
Totale autofinancieringsmarge 2.160.470 1.339.252
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
Gemeente en OCMW 2.384.622 1.361.498
AG Nazareth -11.042 195.667
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.373.580 1.557.165
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers
KW Budg. 649483 Alg. 23149 / EK Budg. 72115
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
MJP dossiers van andere entiteiten:
AG Nazareth: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218
JR dossiers van andere entiteiten:
AG Nazareth: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Toelichting bij de cijfers

Terug naar navigatie - Toelichting bij de cijfers

Algemene resultaten
Het beschikbaar budgettair resultaat bestaat uit het budgettaire resultaat van het boekjaar (V), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (VI) en de onbeschikbare gelden (VIII). De eerste parameter, het budgettaire resultaat van het boekjaar, is het resultaat van de saldi van het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II) en het financieringsbudget (IV).

Het budgettaire resultaat van het boekjaar (V) is de graadmeter om te vergelijken of de rekening aansluit bij het eindbudget, en dat over alle deelbudgetten heen. In 2021 bedraagt dit 962.178 euro en is hoger dan het voorspelde budgettaire resultaat. Redenen voor het positiever resultaat zijn te vinden in een positiever exploitatiesaldo (1.045.168 euro hoger dan gebudgetteerd), een positiever investeringssaldo (2.446.253 euro hoger dan gebudgetteerd) en een lager financieringssaldo (1.185.828 euro lager dan gebudgetteerd).

Het gecumuleerde budgettaire resultaat dat rekening houdt met de opgebouwde reserve bedraagt 3.516.582 euro. Het beschikbare budgettaire resultaat van 4.478.759 euro bekomen we door van het resultaat van de vorige jaren het resultaat van dit jaar toe te voegen.

Het positieve verschil tussen het gebudgetteerde en gerealiseerde exploitatiesaldo leidt tot een positievere autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge is in 2021 positiever door de combinatie van verminderde exploitatieuitgaven en verhoogde exploitatieontvangsten ten opzichte van het budget. De autofinancieringsmarge is de graadmeter die aantoont of het bestuur in staat is om zelf de jaarlijkse netto-leningsuitgaven te financieren met de exploitatiemiddelen, en dus zonder gebruik te maken van haar reserves. De AFM bedraagt 2.134.754 euro.

Er wordt tevens een gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend met als doel na te gaan of het bestuur wel snel genoeg zijn leningen terugbetaald. De gecorrigeerde AFM bedraagt 2.384.622 euro, dit betekent dat de AFM nog groter is na correctie. We betalen dus voldoende snel onze leningen terug aan de financiële instellingen. Ook geconsolideerd behalen we nog steeds positieve resultaten op onze autofinancieringsmarges, respectievelijk 2.132.531 euro en 2.125.686 euro

 

Exploitatiebudget
Globaal gezien werden de totale exploitatie-uitgaven voor 98% gerealiseerd, de exploitatie-ontvangsten werden voor 104% gerealiseerd. In totaal werd er 271.915 euro minder uitgegeven op exploitatie dan geraamd. Per onderdeel bespreken we verder de realisatie en de verklaring van de verschillen.

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven
Goederen en diensten
Het budget op de code 60/1, uitgaven voor goederen en diensten, is voor 101% gerealiseerd. Er was een tekort van 45.224 euro tussen het budget en de rekening. Het tekort op deze budgetrubriek is te wijten aan de uitgaven voor het vaccinatiecentrum Nazareth waarvoor geen budgetten voorzien waren. Deze bedragen 485.196 euro.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
De personeelsuitgaven (code 62) bedragen bijna 39% van de totale exploitatie-uitgaven. De realisatie bedraagt 100% van het gebudgetteerde bedrag. De totale personeelskost van het eigen personeel bedraagt 6.922.589 euro. Er werd een responsabiliseringsbijdrage voor het OCMW betaald voor 43.504 euro.

De verschillen zijn eerder aan de lage kant. Binnen deze groep zitten ook de lonen van het onderwijzend Personeel (in/uit). Deze is in 2021 geboekt voor 2.338.419 euro, ze was gebudgetteerd voor 2.424.000 euro. Een belangrijk verschil vinden we terug in de lonen van de contractuele personeelsleden.


Specifieke kosten sociale dienst OCMW
Deze rubriek omvat alle uitgaven met betrekking tot de sociale dienst van het OCMW. Het betalen van leeflonen, financiële steunen,… Er zijn verhoogde realisaties in de rubriek Leeflonen door de hogere uitkeringen n.a.v. de coronapandemie.


Toegestane werkingssubsidies
21% van de exploitatieuitgaven zijn werkingssubsidies, m.b. 3.799.679 euro. Deze worden gegeven aan andere besturen, aan verenigingen of aan particulieren. Ze vinden hun oorsprong in een wettelijke basis, samenwerkingsovereenkomsten, subsidiereglementen of nominatieve gemeenteraadsbesluiten. Alle subsidies zijn vrij nauwkeurig te budgetteren, met uitzondering van de subsidies gebaseerd op een kaderreglement. De vraag naar een bepaalde subsidie kan van jaar tot jaar fluctueren.

Een overzicht van alle verstrekte subsidies vindt u in de toelichting bij de financiële nota, m.b. overzicht van de verstrekte exploitatiesubsidies.

Hieronder sommen we enkele overdrachten op:

AG Nazareth (prijssubsidie) 559.902
Dotatie Politiezone Schelde Leie 1.039.905
Dotatie Brandweerzone Centrum 393.568
Afvalintercommunale IVM 734.496
Zorgband 633.829
Erediensten 9.936

Andere operationele uitgaven
Uitgaven die hieronder vallen zijn de verschillende belastingen ten laste van de gemeente, zoals de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing. Ook oninbare fiscale en niet-fiscale opbrengsten zijn hiervan een onderdeel.

Exploitatiebudget - Financiële uitgaven
De financiële uitgaven betreffen de intresten op de verschillende leningen, rekeningen, e.a.

We betaalden in 2021 in totaal 204.694 euro op onze openstaande leningen bij financiële instellingen en 2.264 euro aan financiële kosten voor de leasing van onze openbare verlichting.

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten

Ontvangsten uit de werking
De ontvangsten uit de werking of retributies bedragen 1.052.907 euro en liggen, met een realisatie van 95%, in de lijn van het budget.

Fiscale ontvangsten en boetes
De geïnde belastingen bedragen 50% van de exploitatieontvangsten en zijn globaal gezien correct gebudgetteerd. De grote fiscale ontvangsten (Personenbelasting en Onroerende Voorheffing) zijn 100% gerealiseerd.

De algemene gemeentebelasting bedraagt normaal ongeveer 925.000 euro, in 2021 vorderden we 946.390 euro. De belasting op Tweede verblijven wijkt sterk af van het budget gezien de inkohiering voor aanslagjaar 2020 pas in 20212 gebeurde. Hierdoor is er dit jaar een 'dubbele ontvangst'.

Werkingssubsidies
27% van de ontvangsten zijn werkingssubsidies. Dit zijn ontvangen overdrachten van een andere overheid en gaat over de algemene middelen zoals het Gemeentefonds, de ex-sectorale subsidies, de personeelssubsidies… Ook specifieke werkingssubsidies in het kader van een project horen bij deze budgetrubriek. Uitzonderlijk dit jaar zijn de subsidies die we ontvangen hebben in het kader van het vaccinatiecentrum en de contacttracing, in totaal 482.478,53 euro.

Recuperatie specifieke kosten OCMW
Onder deze rubriek werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. Het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek wordt enkel gebruikt in een OCMW.

Andere operationele ontvangsten
Deze normaal gezien beperkte groep ontvangsten wordt gevormd door inhoudingen op personeelsuitgaven, zoals de persoonlijke bijdrage op de maaltijdcheques van het gemeentepersoneel en de pensioenbijdragen van het politieke personeel. Dit jaar vorderden we ook de tussenkomsten van de Gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem in het kader van het vaccinatiecentrum. Hun tussenkomst bedroeg 73.734,11 euro

Financiële ontvangsten
De financiële ontvangsten betreffen ontvangen dividenden en intresten van onze intercommunales. Ook de creditintresten op diverse bankrekeningen vormen deze groep inkomsten.

Eandis 451.576
AG Nazareth 100.000
Veneco (1% intrest) 12.802
Zefier 7.431
Sociale huisvestingsmaatschappijen 43
  571.852

Investeringsbudget

Uitgaven
Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde uitgaven op het transactiekredieten van 2021. Van de geraamde transactiekredieten op 2021 werd 48% aangerekend.

Alle bedragen vindt u terug in het ‘Detail investeringen & overdrachten’.

Toegestane investeringssubsidies

  Jaarrekening
Politiezone Schelde Leie 48.571
Brandweerzone Centrum 40.213
Zorgband 89.439
Erediensten 0
Anderen 14.610
  192.833

Ontvangsten

Een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde ontvangsten op het transactiekrediet van 2021.

Er werd voor 356.663 euro aan investeringssubsidies gevorderd in 2021, voornamelijk project N437 Warandestraat.

Financieringsbudget

Uitgaven
Aflossing financiële schulden
In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (922.315) aan onze financiële instellingen voor leningen en leasing. De financiële kosten staan bij het exploitatiebudget.
Er was ook een aflossing van onze leasing aan Gaselwest/Eandis in het kader van onze openbare verlichting. Deze aflossing bedroeg 128.233 euro.
De aflossing van 200.000 euro in het kader van de financiering van de recreatiegronden is niet gebeurd gezien de transactie pas plaatsvindt in 2022.


Toegestane leningen
De gebudgetteerde toegestane lening van de gemeente aan het Autonoom Gemeentebedrijf bedroeg 951.034 euro. Daarvan werd effectief 723.260 euro aan lening toegestaan ter financiering van het investeringssaldo 2021 van het gemeentebedrijf.

Ontvangsten
Terugvordering van leningen
De periodieke terugvordering is de terugbetaling van de toegestane lening aan Farys (22.545), Wijkwerken Leie-Schelde (1.928) en de kapitaalsaflossingen (219.956) van het AG Nazareth.
In het kader van de operatie openbare verlichting met Gaselwest/Eandis werd een leasing opgenomen van 655.138 euro voor de investeringen van 2018 (was nog niet verrekend) en 2021.

Opname van leningen
In december 2020 werd een lening van 2.000.000 euro gegund aan ING Bank. Deze werd pas opgenomen in januari 2021 waardoor ze nu in de rekening staat.
De financiering van 2.000.000 euro voor de recreatiegronden heeft nog niet in 2021 plaatsgevonden.

Onbeschikbare gelden
Er zijn geen onbeschikbare gelden.

Schulden
Op 31/12/2021 bedroeg de openstaande schuld van de gemeente en OCMW Nazareth 11.615.124 euro. Hiervan is 9,8 miljoen euro bij financiële instellingen en 1,8 miljoen euro bij Gaselwest/Eandis. In 2022 betalen we 1.153.130 euro terug.

De bruto-schuldratio op onze leningen bij financiële instellingen bedraagt 0,47; de netto-schuldratio = 0,54.

Bruto-schuldratio = schuldsaldo 31/12/2021 gedeeld door de exploitatieontvangsten
Netto-schuldratio = schuldsaldo 31/12/2021 gedeeld door de exploitatieontvangsten min lonen onderwijzend personeel en Zorgband

 

Rekeningtabel

Terug naar navigatie - Rekeningtabel
Jaarrekening 2021
2021
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN Rekening 2021 MJPA 2022/0 (Eindbudget) Verschil Gerealiseerd %
Personeelskost (62) 6.922.589 6.948.348 -25.759 100%
- Politiek personeel 373.078 389.985 -16.907 96%
- Vastbenoemden 1.589.702 1.571.227 18.475 101%
- Contractuelen 4.436.737 4.479.081 -42.344 99%
- Onderwijzend personeel tlv bestuur 75.826 53.203 22.623 143%
- Pensioenen politiek personeel 88.117 86.830 1.287 101%
- Diverse personeelskosten 315.625 316.111 -486 100%
- Responsabiliseringsbijdrage 43.504 51.911 -8.407 84%
Personeel (in/uit) 2.659.400 2.759.555 -100.155 96%
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden 2.338.419 2.424.000 -85.581 96%
- Vastbenoemden Zorgband 320.981 335.555 -14.574 96%
Werkingskost 3.757.658 3.708.226 49.433 101%
- Goederen en diensten (60/61) 3.741.209 3.695.986 45.224 101%
- Andere operationele uitgaven (640/7) 16.449 12.240 4.209 134%
Sociale dienst 478.352 537.901 -59.549 89%
Leefloon (6480) 254.689 284.485 -29.796 90%
Steun (6481-3) 223.663 253.416 -29.753 88%
Overdrachten (649) 3.799.679 3.931.687 -132.008 97%
- Politie 1.039.905 1.344.684 -304.779 77%
- Politie (ristorno) -304.779 304.779 0%
- Brandweer 393.568 424.604 -31.036 93%
- IVM 734.496 730.000 4.496 101%
- Zorgband 633.829 633.829 0 100%
- Kerkbesturen 9.936 20.000 -10.064 50%
- andere besturen 139.532 205.850 -66.318 68%
- Subsidiereglementen 203.311 212.760 -9.449 96%
- Nominatieve subsidies 41.523 40.290 1.233 103%
- Adviesraden 12.600 13.100 -500 96%
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies) 559.902 567.099 -7.197 99%
- andere subsidies 31.077 44.250 -13.173 70%
- subsdies OCMW 0
Financiële kosten 207.995 211.872 -3.877 98%
- Intresten bestaande leningen 204.694 204.696 -2 100%
- Overige financiële kosten 2.264 5.676 -3.412 40%
- Intresten nieuwe leningen 0 0
- Andere financiële uitgaven 1.037 1.500 -463 69%
I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2021
Rekening 2021 MJPA 2022/0 (Eindbudget) Verschil Gerealiseerd %
Prestaties 1.414.675 1.417.697 -3.022 100%
- Ontvangsten uit de werking (70) 1.052.907 1.108.058 -55.151 95%
- Andere operationele ontvangsten (741/7) 361.768 284.058 77.710 127%
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds 0 25.581 -25.581 0%
Overdrachten 16.202.370 15.312.513 889.857 106%
Fiscale ontvangsten (73) 10.534.904 10.493.360 41.544 100%
- Personenbelasting 4.309.488 4.326.948 -17.460 100%
- Opcentiemen onroerende voorheffing 4.772.077 4.712.182 59.896 101%
- Algemene gemeentebelasting 946.390 925.000 21.390 102%
- Motorrijtuigen 231.380 226.231 5.149 102%
- Tweede verblijven 95.000 55.000 40.000 173%
- Verspreiding drukwerk 65.594 110.000 -44.406 60%
- Leegstaande woningen en gebouwen 30.087 20.000 10.087 150%
- Afgifte administratieve stukken 51.317 60.000 -8.684 86%
- Andere 33.571 58.000 -24.429 58%
Andere overdrachten (740) 5.667.465 4.819.152 848.313 118%
- Gemeentefonds 2.356.236 2.293.262 62.974 103%
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies 213.048 213.048 0 100%
- Subsidie: open ruimte 173.073 173.107 -34 100%
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks 194.843 193.458 1.385 101%
- Gesco premies 543.507 543.507 0 100%
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL 38.587 42.474 -3.888 91%
- Andere algemene werkingssubsidies 55.895 52.520 3.375 106%
- Toelagen onderwijs (werking) 325.841 341.140 -15.299 96%
- Toelagen BKO 475.891 258.060 217.831 184%
- Leefloon 198.113 160.000 38.113 124%
- Sociale maribel 172.457 242.400 -69.943 71%
- Andere specifieke werkingssubsidies 919.974 306.176 613.798 300%
Personeel (in/uit) 2.548.818 2.759.555 -210.736 92%
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden 2.338.649 2.424.000 -85.351 96%
- Vastbenoemden Zorgband 210.169 335.555 -125.386 63%
Sociale dienst 27.823 65.862 -38.039 42%
- Recuperatie individuele hulpverlening 27.823 65.862 -38.039 42%
Financiële opbrengsten 572.861 437.667 135.194 131%
- Intresten uit beleggingen 1.000 200 800 500%
- Dividenden 559.059 424.665 134.394 132%
- Andere 12.802 12.802 0 100%
A. Exploitatieuitgaven 17.825.674 18.097.588 -271.915 98%
B. Exploitatieontvangsten 20.766.547 19.993.293 773.254 104%
Exploitatiesaldo (B-A) 2.940.873 1.895.705 1.045.168 155%
II. INVESTERINGSBUDGET 2021
Rekening 2021 MJPA 2022/0 (Eindbudget) Verschil Gerealiseerd %
A. Uitgaven 3.528.091 7.292.150 -3.764.059 48%
Projecten 3.335.257 6.817.376 -3.482.119 49%
Investeringssubsidies Politiezone 48.571 51.601 -3.030 94%
Investeringssubsidie Brandweer 40.213 40.213 0 100%
Investeringssubsidie Zorgband 89.439 327.960 -238.521 27%
Investeringssubsidies erediensten 35.000 -35.000 0%
Investeringssubsidies anderen 14.610 20.000 -5.390 73%
B. Ontvangsten 423.636 1.741.442 -1.317.806 24%
Investeringssubsidies 356.663 1.663.457 -1.306.794 21%
Andere 66.972 77.985 -11.013 86%
Investeringssaldo (B-A) -3.104.455 -5.550.708 2.446.253 56%
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN -163.582 -3.655.003 3.491.421 4%
IV. FINANCIERINGSBUDGET 2021
Rekening 2021 MJPA 2022/0 (Eindbudget) Verschil Gerealiseerd %
A. Uitgaven 1.773.808 2.184.341 -410.533 81%
Kapitaal bestaande bankleningen 922.315 922.315 0 100%
Kapitaal nieuwe bankleningen 0 0
Gespreide betaling recreatiegronden 0 200.000 -200.000 0%
Toegestane leningen AG 723.260 951.034 -227.774 76%
Toegestane leningen anderen 0
Leasing: openbare verlichting 128.233 110.992 17.241 116%
B. Ontvangsten 2.899.567 4.495.928 -1.596.361 64%
Op te nemen leningen 0
Opgenomen leningen 2.000.000 2.000.000 0 100%
Aankoop recreatiegronden 0 2.000.000 -2.000.000 0%
Terugvordering toegestane leningen AG 219.956 242.000 -22.044 91%
Terugvordering toegestane leningen anderen 24.473 24.473 0 100%
Leasing: openbare verlichting 655.138 229.455 425.683 286%
Financieringssaldo (B-A) 1.125.760 2.311.587 -1.185.828 49%
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR 962.178 -1.343.416 2.305.594 -72%
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. 3.516.582 3.516.582 0 100%
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar 0
Overgedragen investeringssaldo 0
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 4.478.759 2.173.166 2.305.594 206%
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN 0 0 0
- voor exploitatie 0
- voor investeringen 0
- voor andere verrichtingen 0
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 4.478.759 2.173.166 2.305.594 206%
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2021
Rekening 2021 MJPA 2022/0 (Eindbudget) Verschil Gerealiseerd %
I. Exploitatiesaldo 2.940.873 1.895.705 1.045.168 155%
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 806.119 766.834 39.285 105%
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.050.548 1.033.307 17.241 102%
b. Periodieke terugvordering leningen 244.429 266.473 -22.044 92%
Autofinancieringsmarge (I-II) 2.134.754 1.128.871 1.005.883 189%

De realisatie van de kredieten (schema J3)

Terug naar navigatie - De realisatie van de kredieten (schema J3)

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan. Zo evalueert de raad in de jaarrekening niet alleen de beleidsinhoud, maar ook de aanwending van de kredieten. Net zoals bij het meerjarenplan worden de kredieten van de gemeente en het OCMW afzonderlijk in het schema opgenomen, zodat elke raad de kredieten van zijn entiteit kan evalueren.

Jaarrekening 2021 Eindkredieten Initiële kredieten
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Gemeente
Exploitatie 14.708.923 19.229.634 14.926.275 18.375.095 15.203.319 18.266.468
Investeringen 2.674.098 423.636 5.909.150 1.741.442 4.465.382 473.128
Financiering 1.729.206 2.899.567 2.139.739 4.495.928 2.881.750 5.604.691
Leningen en leasings 1.005.946 2.655.138 988.705 2.229.455 992.038 5.229.455
Toegestane leningen en betalingsuitstel 723.260 244.429 951.034 266.473 1.889.712 375.236
Overige financieringstransacties 0 0 200.000 2.000.000 0 0
OCMW
Exploitatie 3.116.750 1.536.913 3.171.313 1.618.198 3.440.768 1.600.387
Investeringen 853.993 0 1.383.001 0 963.710 0
Financiering 44.602 0 44.602 0 44.602 0
Leningen en leasings 44.602 0 44.602 0 44.602 0
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

De balans (schema J4)

Terug naar navigatie - De balans (schema J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva. De activa zijn de bezittingen van het bestuur. Het zijn de middelen waarover het beschikt om toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel te creëren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen. Ze zijn ingedeeld in de schulden en het netto-actief. Het netto-actief is het verschil tussen de activa en de schulden. 

2021 2020
ACTIVA 104.234.175 101.564.280
I. Vlottende activa 9.427.357 6.789.708
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 4.393.507 3.126.678
B. Vorderingen op korte termijn 4.768.435 3.443.114
1. Vorderingen uit ruiltransacties 1.005.083 1.367.731
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 3.763.352 2.075.383
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0
D. Overlopende rekeningen van het actief 0 0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 265.415 219.916
II. Vaste activa 94.806.818 94.774.572
A. Vorderingen op lange termijn 4.917.265 4.483.933
1. Vorderingen uit ruiltransacties 4.917.265 4.483.933
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0 0
B. Financiële vaste activa 15.988.742 16.440.758
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 25.000 25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 14.464.286 14.833.402
3. OCMW-verenigingen 1.381.746 1.464.646
4. Andere financiële vaste activa 117.710 117.710
C. Materiële vaste activa 73.582.470 73.661.771
1. Gemeenschapsgoederen 70.298.009 71.024.134
a. Terreinen en gebouwen 51.224.566 50.956.649
b. Wegen en andere infrastructuur 11.946.823 13.269.513
c. Installaties, machines en uitrusting 226.663 152.418
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 313.194 340.250
e. Leasing en soortgelijke rechten 6.586.220 6.304.761
f. Erfgoed 543 543
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.085.694 2.430.883
a. Terreinen en gebouwen 3.046.883 2.392.620
b. Installaties, machines en uitrusting 13.194 1.515
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 25.616 36.747
d. Leasing en soortgelijke rechten 1 1
3. Andere materiële vaste activa 198.767 206.754
a. Terreinen en gebouwen 198.667 206.554
b. Roerende goederen 100 200
D. Immateriële vaste activa 318.342 188.110
2021 2020
PASSIVA 104.234.175 101.564.278
I. Schulden 21.350.013 17.693.644
A. Schulden op korte termijn 6.672.916 4.863.610
1. Schulden uit ruiltransacties 2.454.580 2.745.151
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 508.844 444.374
b. Financiële schulden 2.033 0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 1.943.703 2.300.777
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3.065.205 1.054.298
3. Overlopende rekeningen van het passief 0 0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.153.131 1.064.161
B. Schulden op lange termijn 14.677.097 12.830.034
1. Schulden uit ruiltransacties 14.677.097 12.830.034
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 4.217.136 3.885.693
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4.217.136 3.885.693
2. Andere risico's en kosten 0 0
b. Financiële schulden 10.459.961 8.944.341
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0 0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0
II. Nettoactief 82.884.161 83.870.634
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen 5.050.273 5.023.399
B. Gecumuleerd overschot of tekort 7.043.611 7.576.996
C. Herwaarderingsreserves 2.792.219 3.272.181
D. Overig nettoactief 67.998.058 67.998.058
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

Terug naar navigatie - De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt die van het vorige jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en de financiële kosten en opbrengsten. De regelgeving over BBC erkent geen uitzonderlijke opbrengsten of kosten meer. Buitengewone opbrengsten of kosten worden, naargelang hun aard, gekwalificeerd als operationele of financiële opbrengsten of kosten. Het bestuur kan het uitzonderlijke karakter, het onderscheid met de andere operationele en financiële opbrengsten of kosten en de invloed op het resultaat van het jaar duiden in de toelichting. Het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten resulteert in het overschot of het tekort van het jaar.

2021 2020
I. Kosten 21.637.982 20.560.292
A. Operationele kosten 21.429.987 20.328.995
1. Goederen en diensten 3.741.209 3.225.087
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 9.581.989 8.894.593
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 3.619.475 3.259.546
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 478.352 522.055
5. Toegestane werkingssubsidies 3.799.679 4.271.081
6. Toegestane investeringssubsidies 192.834 140.633
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0
8. Andere operationele kosten 16.449 16.000
B. Financiële kosten 207.995 231.297
II. Opbrengsten 21.104.598 20.372.600
A. Operationele opbrengsten 20.201.947 19.567.233
1. Opbrengsten uit de werking 1.052.907 929.832
2. Fiscale opbrengsten en boetes 10.534.904 10.418.683
3. Werkingssubsidies 8.006.115 7.298.742
a. Algemene werkingssubsidies 3.575.189 3.464.749
b. Specifieke werkingssubsidies 4.430.926 3.833.993
4. Recuperatie individuele hulpverlening 27.823 61.395
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 8.261 273.168
6. Andere operationele opbrengsten 571.937 585.413
B. Financiële opbrengsten 902.651 805.367
III. Overschot of tekort van het boekjaar -533.385 -187.691
A. Operationeel overschot of tekort -1.228.040 -761.761
B. Financieel overschot of tekort 694.655 574.070
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -533.385 -187.691
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -533.385 -187.691
Jaarrekening 2021
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth