Sitemap

Beleidsevaluatie - 2020 Blz. 1
Jaarrekening 2020 Blz. 2
Beleidsevaluatie Blz. 3
Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde Blz. 4
Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten Blz. 5
Actieplannen Blz. 6
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen Blz. 7
PA1-02 De lokale handel stimuleren Blz. 8
Leefbare buitengebieden Blz. 9
Actieplannen Blz. 10
PA2-01 De open ruimte behouden Blz. 11
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk Blz. 12
PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden Blz. 13
Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel Blz. 14
Actieplannen Blz. 15
PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten Blz. 16
Duurzaam mobiel Blz. 17
Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker Blz. 18
Actieplannen Blz. 19
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers Blz. 20
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer Blz. 21
Slim en veilig op weg Blz. 22
Actieplannen Blz. 23
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren Blz. 24
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen Blz. 25
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting Blz. 26
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving Blz. 27
Mobiliteit in beeld Blz. 28
Een schone gemeente Blz. 29
Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak Blz. 30
Actieplannen Blz. 31
PC1-01 Afval voorkomen Blz. 32
PC1-02 Afval op de juiste plaats Blz. 33
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken Blz. 34
Nazareth: zuiver water Blz. 35
Actieplannen Blz. 36
PC2-01 De grond ontharden Blz. 37
PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen Blz. 38
Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 Blz. 39
Actieplannen Blz. 40
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren Blz. 41
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie Blz. 42
Prikkelen tot verbinding en ontmoeting Blz. 43
Ruimte voor ontmoeting en verbinding Blz. 44
Actieplannen Blz. 45
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur Blz. 46
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken Blz. 47
Iedereen prikkelen tot beleving Blz. 48
Actieplannen Blz. 49
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed Blz. 50
PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures Blz. 51
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod Blz. 52
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl Blz. 53
Erfgoed in beeld Blz. 54
Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth Blz. 55
Actieplannen Blz. 56
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan Blz. 57
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden Blz. 58
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth Blz. 59
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten Blz. 60
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners Blz. 61
Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling Blz. 62
Actieplannen Blz. 63
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden Blz. 64
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. Blz. 65
Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven Blz. 66
Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig Blz. 67
Actieplannen Blz. 68
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd Blz. 69
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren Blz. 70
Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie Blz. 71
Actieplannen Blz. 72
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden Blz. 73
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen Blz. 74
Positief Nazareth in beeld Blz. 75
De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken Blz. 76
Actieplannen Blz. 77
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen Blz. 78
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie Blz. 79
PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean Blz. 80
Doe de SDG-toets Blz. 81
Actieplannen Blz. 82
PE4-01 De SDG's bekendmaken Blz. 83
PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren Blz. 84
Overzichtstabellen Blz. 85
PA Ruimte voor een vlinder Blz. 86
Toelichting Blz. 87
Strategisch niveau Blz. 88
Operationeel niveau Blz. 89
PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten Blz. 90
PA2 Leefbare buitengebieden Blz. 91
PB Duurzaam mobiel Blz. 92
Toelichting Blz. 93
Strategisch niveau Blz. 94
Operationeel niveau Blz. 95
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker Blz. 96
PB2 Slim en veilig op weg Blz. 97
PC Een schone gemeente Blz. 98
Toelichting Blz. 99
Strategisch niveau Blz. 100
Operationeel niveau Blz. 101
PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak Blz. 102
PC2 Nazareth: zuiver water Blz. 103
PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 Blz. 104
PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting Blz. 105
Toelichting Blz. 106
Strategisch niveau Blz. 107
Operationeel niveau Blz. 108
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding Blz. 109
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving Blz. 110
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth Blz. 111
PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling Blz. 112
PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven Blz. 113
Toelichting Blz. 114
Strategisch niveau Blz. 115
Operationeel niveau Blz. 116
PE1 Een positieve organisatie Blz. 117
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie Blz. 118
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken Blz. 119
PE4 Doe de SDG-toets Blz. 120
Niet-prioritair beleid Blz. 121
Toelichting Blz. 122
Niet-prioritair beleid Blz. 123
Gemeente en OCMW Blz. 124
Financiële nota Blz. 125
Wat is de financiële nota? Blz. 126
De doelstellingenrekening (schema J1) Blz. 127
De staat van het financieel evenwicht (schema J2) Blz. 128
Toelichting bij de cijfers Blz. 129
Rekeningtabel Blz. 130
De realisatie van de kredieten (schema J3) Blz. 131
De balans (schema J4) Blz. 132
De staat van opbrengsten en kosten (schema J5) Blz. 133
Toelichting Blz. 134
Beschikbaarheid documentatie Blz. 135
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) Blz. 136
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) Blz. 137
Detail van de investeringen & overdrachten - gemeente Blz. 138
Detail van de investeringen & overdrachten - OCMW Blz. 139
Investeringsprojecten (schema T3) Blz. 140
Evolutie financiële schulden (schema T4) Blz. 141
Toelichting bij de balans (schema T5) Blz. 142
Waarderingsregels Blz. 143
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 144
Overzicht deelnemingen Blz. 145
Toegestane leningen Blz. 146
Overzicht van de schulden op lange termijn Blz. 147
Patrimonium Blz. 148
Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Blz. 149
Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering) Blz. 150
Financiële risico's Blz. 151
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat Blz. 152
Diverse toelichtingen Blz. 153
Documentatie Blz. 154
Inleiding Blz. 155
Toegestane werkings- en investeringssubsidies Blz. 156
Samenstelling beleidsdomeinen Blz. 157
Overzicht verbonden entiteiten Blz. 158
Personeelsinzet Blz. 159
Belastingen Blz. 160
Bijlagen Blz. 161
ODAA Blz. 162
AG Blz. 163
Financiële nota AG Blz. 164
Wat is de financiële nota Blz. 165
De doelstellingenrekening (schema J1) Blz. 166
De staat van het financieel evenwicht (schema J2) Blz. 167
Toelichting bij de cijfers Blz. 168
Rekeningtabel Blz. 169
De realisatie van de kredieten (schema J3) Blz. 170
De balans (schema J4) Blz. 171
De staat van opbrengsten en kosten (schema J5) Blz. 172
Toelichting AG Blz. 173
Beschikbaarheid documentatie Blz. 174
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) Blz. 175
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) Blz. 176
Detail investeringen & overdrachten Blz. 177
Investeringsprojecten (schema T3) Blz. 178
Evolutie financiële schulden (schema T4) Blz. 179
Toelichting bij de balans (schema T5) Blz. 180
Waarderingsregels Blz. 181
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 182
Overzicht deelnemingen Blz. 183
Overzicht van de schulden op lange termijn Blz. 184
Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Blz. 185
Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering) Blz. 186
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat Blz. 187
Financiële risico's Blz. 188
Diverse toelichtingen Blz. 189
Bijlagen Blz. 190
Jaarrekening - model Nationale Bank van België Blz. 191
Documentatie AG Blz. 192
Inleiding Blz. 193
Toegestane werkings- en investeringssubsidies Blz. 194
Samenstelling beleidsdomeinen Blz. 195
Overzicht verbonden entiteiten Blz. 196
Personeelsinzet Blz. 197
Belastingen Blz. 198
Overige relevante informatie Blz. 199
Bijlagen Blz. 200
ODAA Blz. 201
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap