Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Terug naar navigatie - PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Ons plan

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium. Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem. Op de Sterrenbossite wordt een speel-en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, de nieuwe lokalen van de KSA en speelpleinwerking op Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

Tijdspad en mijlpalen

 • Digitaal sleutelsysteem
  • gebouwen AG (2021)
  • gebouwen gemeente (2022)
 • Speel- en ontmoetingsruimte
  • ontwerp  gebouw- gerealiseerd 2018-2019
  • aanstellen aannemer - gerealiseerd 2020-2021
  • realisatie jeugdlokaal (2021-2022)
  • ontwerp en inrichting speelzone (2020-2021)
 • Dekenij
  • aanduiden concessiehouder (2020 - 2021)
  • renovatie dekenij (2021 - 2022)
 • Kunstencentrum
  • ontwikkelen visie - gerealiseerd 2020
  • ontwerp (2021)
  • uitvoering (vanaf 2022)

Wat kost het

 • Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/0. In 2021 is het volgende voorzien:
  • Speel en ontmoetingsruimte:  145.000 euro extra  en 15.425 euro minder subsidie-inkomsten  (33% subsidie op aanleg Sterrenbos, met een maximum van 50.000 euro, er was 65.425 euro gebudgetteerd)
  • Dekenij: 100.000 euro extra
  • Kunstencentrum: 10.400 euro minder voor uitrusting en meubilair deeltijds kunstonderwijs
 • Investeringsoverdrachten AG van 2020 naar 2021:
  • voor de realisatie van de speel-en ontmoetingsruimte was 56.518 euro voorzien in 2020, 12.992 hiervan werd besteed  en 43.527 euro is overgedragen naar 2021.
  • voor de herbestemming van de Dekenij was 15.000 euro voorzien in 2020, 5.158 euro hiervan werd besteed en 9.842 euro is overgedragen naar 2021.
  • voor de realisatie van het Kunstencentrum was 30.445  euro voorzien in 2020, 13.998 euro hiervan werd besteed en 16.447 euro is overgedragen naar 2021.
 • Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
  • speelzone Sterrenbos: er was 157.000 euro voorzien in 2020, hiervan is 1.500 besteed en 155.499 euro wordt overgedragen naar 2021.

--

Digitaal sleutelsysteem

Er wordt gestart met de ‘buitenschil’ van de gebouwen. Eerst komen de gebouwen van het AG (culturele centra) aan bod, vervolgens deze van gemeente en OCMW. In 2020 werden verschillende opties onderzocht, de implementatie is voor 2021-2022.

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

Het aanbestedingsdossier voor de bouw van het nieuwe polyvalente jeugdlokaal voor KSA en speelpleinwerking is opgestart eind augustus 2020. Begin 2021 werd de opdracht gegund en konden de werken starten.

Het ontwerp  van de speelzone wordt begeleid door ‘Korstmos’. De opmetingen zijn uitgevoerd, de inrichting verloopt via een uitgebreid participatietraject, aangepast aan de coronamaatregelen. In 2020 werd een praatplan voorgelegd aan de KSA en de kinderen van de BKO, in 2021 wordt dit verder gezet met inspraakmogelijkheden via de infokrant en panelen op de site en afgerond met een digitaal inspraakmoment. De eigenlijke aanleg van de speelzone zal nog voor eind 2021 afgerond zijn.

 

Herbestemming dekenij

 • Het toewijzen van een concessionaris verloopt in verschillende fases:
  • In een eerste fase werden een aantal kandidaturen geselecteerd (oktober 2019- maart 2020)
  • Tijdens de tweede fase die liep  van april  tot september 2020  werden diverse dialooggesprekken met de diverse kandidaat-uitbaters gevoerd. Bij aanvang waren er 7 kandidaten, op het einde bleven er drie over.
  • Bij de derde fase kunnen de overblijvende kandidaten een concreet uitbatingsvoorstel indienen aan de hand van selectieleidraad (goedgekeurd door de raad in oktober).
  • Het traject heeft vertraging opgelopen: waar het toewijzen van een concessionaris oorspronkelijk voorzien was in 2020, is dit nu gepland in de eerste helft van 2021.
 • In april 2020 is een architect aangesteld voor de opmaak van de renovatieplannen. Door de vertraging bij de concessieprocedure zal de dekenij pas vanaf 2021 worden gerenoveerd.

Zorgen voor een divers kunstencentrum

 • Veneco is begin 2020 aangesteld voor de opmaak van een ontwerpend onderzoek m.b.t. de mogelijkheden voor de bouw van een nieuw repetitielokaal in de omgeving van het muziekfiliaal op het Dorp in Nazareth. Hier werd verschillende maanden aan gewerkt en er werd herhaaldelijk in overleg gegaan met vertegenwoordigers van de harmonie Vrank en Vrij, directie van de Muziekschool, directie en inrichtende macht van de Vrije Basisschool Nazareth en het lokaal bestuur.
 • Er werd tevens een architectenwerkgroep samengesteld bestaande uit de architect van de Vrije Basisschool, de architect van renovatieproject van de Dekenij en tenslotte de architecten van Veneco om een door alle partijen gedragen blokkenontwerp uit te werken. Dit blokkenontwerp zal in 2021 als basis dienen voor de ontwerpwedstrijd.
Actieplan PD1-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG
Investering
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur 0 0 0 0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 12.992 56.518 0 0
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij 5.158 15.000 0 0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 13.998 30.445 0 0
Totaal Investering 32.148 101.963 0 0
Totaal AG 32.148 101.963 0 0
Gemeente & OCMW
Investering
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur 0 0 0 0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 1.500 -157.000 0 50.000
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 0 0 0 0
Totaal Investering 1.500 -157.000 0 50.000
Totaal Gemeente & OCMW 1.500 -157.000 0 50.000

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Terug naar navigatie - PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Ons plan

Naast het zorgen voor ‘harde’ infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten … . Zo wordt de bibliotheek heringericht en worden er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd. Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

Tijdspad en mijlpalen

 • Uitbouw van de bib tot 'derde plek'
 • Multisportterrein (2022)
 • Bespeelbare kunst (2020-2022)
 • Herinrichting skatepark (2022)
 • Nieuwe vrijetijdspassen en cheques  - gerealiseerd 2020
 • UitPAS i.s.m. Cultuurregio (2020-2022)
 • Vaste routes voor het Iedereen Mee Busje (2020-2021)
 • Verenigingsbrochure (2021)
 • Bevraging doelgroep lokaal netwerk (2021)

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  • aankoop wijkschooltje Landuit (+ 400.000 euro)
  • investeringssubsidie Landuiters vzw (+ 10.000 euro)
 • Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/0.  In 2021:
  • wordt het het budget voor het multisportterrein verhoogd met 35.000 euro tot 85.000 euro.
 • Investeringsoverdrachten AG van 2020 naar 2021:
  • voor de aanpassingswerken aan de kleine sporthal was 132.107 euro voorzien in 2020, hiervan werd 444 euro besteed en is 131.663 euro overgedragen naar 2021.
 • Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
  • de investeringssubsidie van 10.000 euro voor de Landuiters werd overgedragen naar 2021

 

--

Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'

Het implementatieplan werd uitgetekend, maar door de coronapandemie liep dit enige vertraging op. Volgende stappen werden in 2020 gezet m.b.t. het Open+ concept (het aanbieden van onbemande openingsuren):

 • Er werd een participatie en co-creatietraject opgezet met Open+ ambassadeurs. Na een schriftelijke bevraging, werd eind augustus een workshopavond georganiseerd.
 • Er ging een werkbezoek door aan de bibliotheek in Middelkerke die het concept reeds toepast.

De verdere uitrol van het dossier wordt onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis (zie actieplan PE3-01).

Extra plaatsen voor ontmoeting

Het lokaal bestuur kocht het leegstaande wijkschooltje in Eke-Landuit. Dit werd ter beschikking gesteld aan de vzw Landuiters, met het oog op het creëren van een ontmoetingsplek, een bar en een polyvalente ruimte. Er werd hiertoe een concessieovereenkomst afgesloten. De verbouwingswerken, de onderhoudskosten en de beheerskosten zijn ten laste van de vzw. Zij kregen hiervoor een investeringssubsidie.

schooltje Landuit

 

Andere initiatieven :

 • Er wordt onderzocht welke voorzieningen er nodig zijn om de kleine sporthal geschikt te maken voor grotere evenementen. Bij verenigingen en gebruikers werd een bevraging georganiseerd. De verdere uitrol in 2021 werd 'on hold' gezet door de inrichting van een vaccinatiecentrum op de site.
 • Een beperkt inspraaktraject werd opgezet in functie van de vraag naar petanque-terreinen in de Kapellestraat/Zwanestraat. Hieruit bleek dat het voorstel onvoldoende gedragen is door de buurt, dus op de vraag zal niet worden ingegaan.
 • Gedurende de zomermaanden werden de mogelijkheden bekeken om bespeelbare kunst te plaatsen op het dorpsplein in Nazareth. Door open ruimte een bepaalde inrichting te geven, trachten we spontane ontmoeting te stimuleren. De concrete uitvoering is voor 2021-2022.

Drempels wegnemen voor ontmoeting

 • Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor: drempels wegnemen inzake vrije tijd
  • De vrijetijdscheques voor de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie zijn gelanceerd.
  • Volgende zaken werden omwille van de coronapandemie uitgesteld naar 2021:
   • een aangepaste verenigingsbrochure met alle Nazareense verenigingen;
   • nodenbevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie;
   • het organiseren van een groepsuitstap met het Rap op Stap-kantoor.
 • 'Iedereen mee - bus': drempels wegnemen inzake mobiliteit
  • Er werd gestart met maandelijke ritten naar vzw De Kruk (voedselbedeling).
  • De organisatie van wekelijkse routes naar de markt en het Pluscafé is on hold geplaatst omwille van de coronapandemie.
  • Er ging twee maal een promotieactie door op de wekelijkse markt in Nazareth.
  • Er werd de mogelijkheid gecreëerd om Wijk-Werkers in te schakelen voor het besturen van het busje.
Actieplan PD1-02 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG
Exploitatie
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten 0 0 0 0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 0 5.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 5.000 0 0
Investering
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 444 -132.107 0 170.000
Totaal Investering 444 -132.107 0 170.000
Totaal AG 444 -137.107 0 170.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 0 0 0
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting 2.879 -8.400 5.683 1.750
Totaal Exploitatie 2.879 -8.400 5.683 1.750
Investering
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek' 0 0 0 0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 1.892 2.000 0 0
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 396.397 410.000 0 0
Totaal Investering 398.290 412.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 401.168 -420.400 5.683 1.750

Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Terug naar navigatie - PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Ons plan

Het lokaal roerend en onroerend erfgoed wordt beter beschermd door een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid en het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving bijkomend halftijds administratief medewerker  - gerealiseerd 2020
 • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
  • inventarisatie (2020-2021)
  • waarderingstraject (2021)
  • ontsluiten van foto's en info van objectie via website (2021)
  • publieksactiviteit (2022)
 • Oorlogsmuseum
  • tentoonstelling WO I (2019-2020)
  • uitwerken tentoonstelling WO II (2020-2021)
 • IOED
  • Start werking vanaf 1 januari 2021
  • Actualiseren inventaris onroerend erfgoed (2021)

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd budget verminderd:
  • annulatie activiteiten coronapandemie (- 1.750 euro)
 • Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021. In 2021 wordt:
  • 16.000 euro extra voorzien voor de uitrusting van het Erfgoedhuis en de museuminrichting.

--

Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie

De heemkundige collectie was opgeslagen in de achterbouw van het burgerlijk godshuis. Doordat het dak daar erg beschadigd was werd het daar erg vochtig en dreigde de collectie ook in verval te geraken. Door de inventarisatie en de verhuis van de objecten naar een andere locatie werd er heel wat waardevol erfgoed 'gered' en op een goeie manier bewaard.

In 2020 werden reeds een 1250-tal objecten geïnventariseerd, gefotografeerd en opgeborgen. De inventaris word afgewerkt in 2021, daarna volgt een waarderingstraject i.s.m. de erfgoedcel en het Centrum Agrarische geschiedenis en kan de collectie ontsloten worden.

Werking oorlogsmuseum: inkrimpen tentoonstelling WOI en uitwerken tentoonstelling WOII

 • Er werd een filmpje gemaakt over de tentoonstelling 'leven tijdens WOI in onze streek'. Dit werd verspreid via sociale media en de  website van het lokaal bestuur.
 • De tentoonstelling over WO I werd in december verkleind en teruggebracht naar 3 kleine lokalen vooraan in het burgerlijk godshuis. Op deze manier komt er ruimte voor een nieuwe tentoonstelling over WO II in 2021.

In de kijker zetten van het Nazareense erfgoed

Het Nazareense erfgoed en de erfgoedwerking wordt extra in de kijker gezet. Maandelijks wordt een weetje en infovraag gepubliceerd in de infokrant. Elke donderdag wordt er een erfgoedbericht gedeeld op sociale media in het kader van throwback thursday, een internettrend waarbij gebruikers op donderdag een nostalgie-inducerende foto plaatsen.

Onroerend erfgoed

De erkenningsaanvraag van de IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst) werd in 2020 goedgekeurd. Een medewerker werd aangeworven door Veneco

Op 1 januari 2021 startte de werking en neemt de IOED onder meer volgende taken op zich:

 • Actualiseren inventaris onroerend erfgoed (lokaal erfgoed, landschappen, houtige elementen of bomen met erfgoedwaarde, …).
 • Adviezen geven over vastgesteld, niet-beschermd erfgoed en bij uitbreiding op waardevol, niet-geïnventariseerd erfgoed.
 • Opmaken van een waarderingskader en meewerken aan ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 • Opzetten van publieksactiviteiten rond onroerend erfgoed.

 

Om al deze initiatieven te kunnen realiseren wordt de vrijwilligerswerking rond erfgoed uitgebouwd: zo is er een aparte werkgroep voor de Heemkundige collectie, voor de inventaris van onroerend erfgoed,  rond rouwbrieven, ...

Actieplan PD2-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 11.720 -11.400 0 200
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 0 5.000 0 0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 80 540 0 0
Totaal Exploitatie 11.800 -16.940 0 200
Investering
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 12.401 12.980 0 0
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 0 0 0 0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 0 0 0 0
Totaal Investering 12.401 12.980 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 24.200 -29.920 0 200

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Terug naar navigatie - PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Ons plan

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerhande projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd actualiseren we het totale subsidiebedrag, gezien het hoger aantal socio-culturele initiatieven.

Tijdspad en mijlpalen

 • Visie - gerealiseerd 2020
 • Visie vertalen in reglement (2021)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld. Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien:

 • subsidie huurcontracten (+ 30.420 euro, coronabudget)
 • subsidie Vlaanderen in kader van corona (+ 143.360,13 euro, budget algemene financiering – actie GB4-01-01)

--
 • Op basis van een brainstrom met cultuurverenigingen tijdens het cultuurplatform iseen visienota met uitgangspunten opgesteld.  Het college keurde de visie goed. Dit vormt de grondslag voor een nieuw reglement, uit te werken in 2021.
 • Naar aanleiding van de coronapandemie, nam het lokaal bestuur bijkomende ondersteuningsmaatregelen t.a.v. voor het verenigingsleven. Ook Vlaanderen stelt 143.360 euro ter beschikking. Over de verdeling hiervan werd beslist door de raad op 31 augustus 2020.

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Ons plan

Verenigingen en organisaties hebben een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Vanuit het lokaal bestuur willen op een toegankelijke manier aanvullende activiteiten organiseren.

Tijdspad en mijlpalen

 • Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs (voorzien vanaf 2023)
 • Opstart Kunstenaarsoverleg en voorbereiden eerste activiteiten (2021)
 • Feesteditie 20ste editie van het Kollektief (2022)

Wat kost het

In dit actieplan zijn de kosten verbonden aan het Kollektief opgenomen.

--
 • In het voorjaar van 2020 stelden we een visie-tekst op voor een mogelijke aanpak vanaf 2021. We kiezen voor volgende prioriteiten:
  1.  Inzetten op een doelgroep-specifiek aanbod
  2. Cultuur als middel om te informeren en te sensibiliseren
  3.  Cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming bevorderen 
  4.  Inzetten op kunst- en cultuurvormen die minder aan bod komen in het aanbod van derden
 • Omwille van de coronapandemie was de mogelijkheid om activiteiten te organiseren beperkt. Toch konden volgende zaken doorgaan:
  • Organisatie Kunstatelier voor kinderen van 3de tot 6de leerjaar
  • Organisatie medialab voor kinderen van 5de leerjaar tot 2de middelbaar
  • Organisatie 19de Kollektief in cc De Zwaan
  • Financiële ondersteuning voor Kunst in Nazareth en hulp bij zoektocht naar nieuwe leden voor vzw

Kollectief 2020

Kollektief 2020

Actieplan PD2-03 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 211 1.200 0 0
Totaal Exploitatie 211 1.200 0 0
Investering
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 500 1.500 0 0
Totaal Investering 500 1.500 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 711 2.700 0 0

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Terug naar navigatie - PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Ons plan

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label ‘Gezonde Gemeente’. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de mogelijke aanleg van padelterreinen op de tennissite

Tijdspad en mijlpalen

 • Klimwand (2021)
 • Sportieve apps (2021)
 • Padelterreinen (2021)
 • Actie ‘Generatie rookvrij’ (2021-2022)

Wat kost het

 •  Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien:
  • aankoop mondmaskers (+ 57.000 euro, coronabudget).
 • Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/0: in 2021 wordt
  • het budget voor de aanleg van de padelterreinen verhoogd met 50.000 euro tot 85.000 euro.

--
 • Het uitbreiden van de sportmogelijkheden voor de individuele sporter zoals Zumba, HIT – training (High Intensity Training) en Drumfitness werd voorbereid. Omwille van de coronapandemie konden deze echter nog niet georganiseerd worden.
 • Er ging uiteraard veel aandacht naar het ondersteunen van inwoners bij het bestrijden van de coronapandemie en het verstrekken van de correcte richtlijnen (zie ook onder PE1-02)

mondmaskers

Actieplan PD2-04 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG
Exploitatie
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 0 3.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 3.000 0 0
Investering
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 822 0 0 0
Totaal Investering 822 0 0 0
Totaal AG 822 3.000 0 0

Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Terug naar navigatie - PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Ons plan

Uit de resultaten van ‘Zegget ne keer’ bleek dat 20 % van de Nazareners zich soms tot vaak wel eens eenzaam voelt. Voor het lokaal bestuur een signaal om hier dieper op in te gaan.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving maatschappelijk werver buurtzorg  - gerealiseerd 2020
 • Actieplan eenzaamheid (2020-2021)

Wat kost het

 • Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld. Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien:
  • aankoop mondmaskers (+ 57.000 euro, coronabudget)
  • Nazareth helpt (+ 10.000 euro, jaarlijks, coronabudget)

--
 • Naar aanleiding van de coronapandemie werd versneld gestart met ‘Nazareth helpt’. Het lokaal bestuur brengt hulpzoekers en vrijwillige helpers met elkaar in contact. Zo werd er onder meer:
  • een boodschappendienst opgericht,
  • een telefoonster georganiseerd waarbij vrijwilligers regelmatig contact opnemen met ouderen;
  • een buurtconcert georganiseerd voor de bewoners van de woonzorgcentra;
  • ontbijtpakketten verdeeld voor partnerorganisaties;
  • voor de bedeling van mondmaskers en coronanieuwsbrieven beroep gedaan op vrijwilligers;
  • alle vrijwilligers bedankt met een geschenkpakket;
  • met eindejaar aan alle inwoners een feestpakket bezorgd;
  • ...
 • In 2020-2021 wordt een actieplan tegen eenzaamheid opgemaakt. Dit zal gebeuren door nieuwe maatschappelijke werker buurtgerichte zorg (aanwerving 2020)

 

pakketje hoop

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Terug naar navigatie - PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Ons plan

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening gehouden wordt met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt. Er wordt een leeftijdstoets ingevoerd. We willen zowel het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen als een eigen oudervriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Kindvriendelijke gemeente
  • visietekst kindvriendelijke gemeente (2020-2021)
  • analyse kindvriendelijkheid (2020-2021)
  • belevingsonderzoek en stakeholderstraject (2021)
  • strategie ontwikkelen, portfolio opstellen en indienen aanvraag (2021 2022)
  • label 'Kindvriendelijke gemeente' (2022)
 • Oudervriendelijk beleid
  • Systematische huisbezoeken bij 75+ en alleenstaanden (timing i.f.v. coronapandemie)

 

Wat kost het

Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien:

 • inschakeling Wijk-Werkers (+ 1.500 euro, participatie en eenzaamheidsbestrijding – actie GM1-03-01)

--

Label 'Kindvriendelijke  gemeente'

Om het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ te halen, wordt het lokaal bestuur ondersteund door vzw Bataljong. Door de coronapandemie heeft het project enige vertraging opgelopen. Verschillende activiteiten gericht op kinderen, waar het strategisch platform op wou inspelen, zijn niet doorgaan.

Volgende zaken werden gerealiseerd:

 • De opmaak van een tijdlijn/projectplan en een eerste SWOT-analyse.
 • Data-analyse.
 • De voorbereiding van een visietekst 'kindvriendelijke gemeente'.

Oudervriendelijk beleid

Tijdens de coronapandemie ging er extra aandacht uit naar ouderen:

 • Alle 80-plussers werden in het begin van de pandemie aangeschreven, later volgde ook nog een belronde.
 • Alle alleenstaande 75-plussers kregen een plantje aangeboden aan huis, wat de gelegenheid gaf om mensen persoonlijk aan te spreken.

Er is ook voorzien om huisbezoeken uit te voeren aan 75+ en alleenstaanden door Wijk-werkers en vrijwilligers, hiervoor is het echter wachten op een versoepeling van de coronamaatregelen.

Actieplan PD3-02 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-02-01 Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen 0 500 0 0
PD3-02-02 Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen 2.185 2.000 0 0
Totaal Exploitatie 2.185 2.500 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 2.185 2.500 0 0

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Terug naar navigatie - PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Ons plan

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er wordt in het bijzonder ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, het nemen van integratiebevorderende maatregelen en schuldpreventie en begeleiding.

Tijdspad en mijlpalen

 • Kwetsbare gezinnen en ouders
  • knutselpaketten voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronopandemie, bestendiging vanaf 2021)
  • laptops voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronopandemie, bestendiging vanaf 2021 door jaarlijkse oproep bij bedrijven via Econa)
  • huiswerkbegeleiding (2021-2022)
  • heropstart Speelkasteeltje (2021)
  • zitdagen Groeipakket (timing in functie van coronamaatregelen)
  • project 'Samen tegen onbetaalde Schoolfacturen' (2020-2022)
  • erkenning als pleegzorggemeente - gerealiseerd 2020
 • Schuldpreventie en begeleiding
  • Sensibiliseringspakket voor de scholen (2021-2022)
 • WZC Wielkine - renovatie en opfrissing
  • vervanging meubilair (2020-2021)

 

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 is bijkomend budget voorzien voor:
  • subsidie zorginstellingen n.a.v. coronapandemie (+ 10.010 euro, coronabudget)
  • subsidie (tijdelijk)werklozen (+ 100.000 euro, coronabudget)
  • subsidie Rode Kruis (+ 500 euro, coronabudget)
   Daarnaast worden er vanuit de Vlaamse en federale overheden ook bijkomende subsidiemogelijkheden voorzien.
 • In 2020 was er geen investeringsbudget voorzien voor renovatie WZC Wielkine, maar er was 6.109 euro nodig voor extra bekabeling in kader van de noodcentrales.
 • Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/1:
  • het budget voor de renovatie van WZC Wielkine werd verhoogd met 175.000 euro tot 435.000 euro
  • er was geen investeringsbudget voorzien, maar er was 6.109 euro nodig voor extra bekabeling in functie van noodcentrales.

--

Kwetsbare gezinnen en kinderen

In 2020 werd er voornamelijk ingespeeld op de noden en behoeften als gevolg van de corona-crisis.

 • Door het ter beschikking stellen van laptops voor afstandsonderwijs hebben we ingezet op de gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, in deze specifiek voor kinderen in kwetsbare situaties.
 • Ook op vlak van vrijetijdsbeleving stonden kwetsbare gezinnen voor een extra uitdaging. Ze beschikken over het algemeen over minder spelmateriaal, budget en de mogelijkheden om hun kinderen op een leuke en zinvolle manier bezig te houden. Voor kwetsbare gezinnen kan dit een extra grote uitdaging betekenen. Met de knutselpakketten werd ingespeeld op deze nood.

Andere zaken werden echter uitgesteld omwille van de coronapandemie:

 • De organisatie van huiswerkbegeleiding i.s.m. de scholen.
 • Een heropstart van het Speelkasteeltje - door de huidige crisis merken de verschillende partners echt de nood aan deze lokale, informele ontmoetingsmomenten.
 • Zitdagen rond het groeipakket. Er is een samenwerking opgezet met alle uitbetalingsactoren van het groeipakket. Het doel van de zitdagen is om de doelgroepen te bereiken die omwille van taal, beperkte mobiliteit of digitale vaardigheden niet de informatie vinden via de bestaande kanalen. Door de coronamaatregelen  konden deze echter nog niet doorgaan.

Pleegzorggemeente

 • In september 2020 kreeg Nazareth officieel het label "Pleegzorggemeente" overhandigd.
 • Er volgde een informatiecampagne om Pleegzorg actief te promoten via onze gemeentelijke kanalen en acties. In november 2020 verscheen er een artikel rond Pleegzorg in de infokrant, waarbij de verschillende vormen van pleegzorg en de partnerorganisaties de nodige aandacht kregen.

Het ondersteunend beleid wordt verder uitgewerkt in 2021, onder meer via de organisatie van een infomoment i.s.m. CKG 't Kinderkasteeltje en Zonnehoeve.

pleegzorggemeente

 

Opfrissing en renovatie WZC Wielkine

De eerste voorbereidingen werden getroffen voor opfrissingswerkingen in WZC Wielkine, door de coronapandemie werd de realisatie uitgesteld naar 2021.

Actieplan PD3-03 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden 1.649 -6.400 1.696 1.000
Totaal Exploitatie 1.649 -6.400 1.696 1.000
Investering
PD3-03-01 WZC Wielkine opfrissen en renoveren 6.109 0 0 0
Totaal Investering 6.109 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 7.759 -6.400 1.696 1.000

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Terug naar navigatie - PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Ons plan

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving maatschappelijk werker buurtzorg - gerealiseerd 2020
 • Project 'Buurten op den Buiten' via de Koning Boudewijnstichting (2020-2021)
 • Dienstverleningsantennes op 3 locaties: Pluscafé (Dorp Nazareth),   De Brouwerij (Eke), oud wijkschooltje (Eke-Landuit) (2021-2023)
 • Buddywerking (2022)

Wat kost het

Voor het project ‘Buurten op den Buiten’ ontvangen we € 5.000 subsidie.

--

Stimuleren van buurtinitiatieven

In samenwerking met de organisatie Zorg-Saam werd een projectaanvraag ‘Buurten op den buiten’ aangevraagd bij en goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Via deze projectoproep wil men de contacten tussen buurtbewoners in een landelijke omgeving bevorderen. Concreet is het de bedoeling dat gebruikers van vzw De Kruk, bewoners van het LOI en wijkbewoners van de wijk Biesten samen zullen tuinieren. De uitrol is voorzien in 2021, vanaf 1 januari 2021 gaat de formele samenwerking met 'Zorg-saam' van start.

Dienstverleningsantennes

Het was de bedoeling om de dienstverlening in het Pluscafé uit te breiden (onder meer door infosessies, zitdagen van de maatschappelijk werker thuiszorg van Zorgband Leie en Schelde en maatschappelijk werker Zorgloket Sociaal Huis, ...), door de coronapandemie staat dit echter ‘on hold’.

 

Actieplan PD3-04 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven 0 2.000 5.000 0
Totaal Exploitatie 0 2.000 5.000 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 2.000 5.000 0

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Terug naar navigatie - PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Ons plan

Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners te versterken, en dit op verschillende gebieden: zorg, activering, …

Tijdspad en mijlpalen

 • Eerstelijnszone Schelde-Leie
  • In kader van coronapandemie:
   • organisatie triagecentrum (2020)
   • lokale contacttracing (2020-2021)
   • tijdelijke uitbouw flexibel testcentrum (2020)
   • vaccinantiecentrum (2021)
  • Project medicatieschema (on hold)
 • Geïntegreerd breed onthaal
  • aanwerving coördinator - gerealiseerd 2020
  • goedkeuring subsidiedossier 2020 - 2025 door Vlaamse overheid - gerealiseerd 2020
  • Proactief project  t.a.v. personen met (risico op) energiearmoede (vanaf 2021)
 • Wijk-Werken Leie en Schelde
  • Regierol sociale economie - erkenning - gerealiseerd 2020
  • Aanwerving coördinator Tijdelijke Werkervaring - gerealiseerd 2020
 • Samenwerkingsproject 'I can'
  • Goedkeuring deelname project - gerealiseerd 2020
  • 5 trajecten in 2021 en 5 trajecten in 2020
 • Realisatie van een sociale kruidenier i.s.m. met vzw De Kruk (2021-2022)

Wat kost het

 • Geïntegreerd breed onthaal. Door de goedkeuring van het subsidiedossier was erin 2020 uiteindelijk geen budget nodig. Vanaf 2021 moet er voorzien worden in de medefinanciering van het personeelslid (5.000 euro per jaar) en de vanaf 2022 ook in de werkingskosten (3.000 euro per jaar)
 • Regierol sociale economie: er is  geen financiële impact voor het lokale bestuur. De Vlaamse subsidie (50.000 per jaar) wordt aan de projectvereniging uitgekeerd, er worden geen bijkomende financiële bijdragen van de deelnemende besturen verwacht.
 • TWE: voor de financiering is voorzien in een vaste sokkel van 40% en een variabel deel van 60% in functie van het aantal toeleidingen, te dragen door de deelnemende besturen. Omdat 2020 een opstartjaar is, zal het eerste jaar van de samenwerking de projectvereniging de variabele kosten voor haar nemen (m.a.w. 60% van de kostprijs). De TWE-subsidies van de VDAB blijven uitbetaald worden aan de OCMW’s van de deelnemende besturen.
 • Project I can: 2.800 euro per jaar voor 5 trajecten
 • De investeringssubsidie van 3.000 euro voor de realisatie van een sociale kruidenier in samenwerking met vzw De Kruk, is volledig overgedragen naar 2021.

--

Eerstelijnszone Schelde – Leie

De eerstelijnszone neemt een belangrijke rol op bij het bestrijden van de coronapandemie. In 2020 stonden zij in voor:

 • Opvolging en communicatie maatregelen coronopandemie.
 • De inrichting van een triagecentrum en vervolgens een flexibel testcentrum voor het afnemen van COVID-testen.
 • Het voorbereiden van een schakelzorgcentrum.
 • De organisatie van lokale contacttracing o.b.v. vrijwilligerswerking, inclusief subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid.

Vanaf 2021 staan zij mee in  voor de uitbouw van het vaccinatiecentrum.

 

Begin 2020 werd de eerste fase van het project 'Gemeente op schema' (i.v.m. medicatieschema's), het uitvoeren van een nulmeting, afgerond. Door de coronopandemie staat de verdere uitrol echter volledig 'on hold'.

Zie ook: https://eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Schelde-en-Leie

Geïntegreerd Breed Onthaal

De prioritaire doelgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal zijn de mensen met een risico op energie-armoede. In juni 2020 werd het subsidiedossier goedgekeurd, als 1 van de 5 goedgekeurde Oost-Vlaamse dossiers.

Na twee aanwervingsrondes werd een coördinator aangeworven, zodat de projecten volop van start kunnen gaan vanaf 2021.

Zie ook: https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband.

Wijk-Werken Leie en Schelde

De opdracht van de projectvereniging werd uitgebreid: naast Wijk-Werken  (vroegere PWA) is de vereniging nu ook actief op het gebied van sociale economie en tijdelijke werkervaring.

Regierol sociale economie

De vereniging werd in 2020 erkend voor de regierol sociale economie en ontvangt hiervoor subsidies. In 2020 werden volgende zaken gerealiseerd:

 • Inventarisatie bestaande situatie (sociale economie, tewerkstellingsplaatsen artikel 60, opleidingsnoden).
 • Vorming sociale vaardigheden met het oog op verdere ontwikkeling naar de arbeidsmarkt (thema feedback).
 • Promofilm sociale economie regio Leie en Schelde.
 • Organisatie en deelname in diverse overlegfora en ondersteuning van diverse activiteiten in de regio.

Zie ook: https://www.werkenleieenschelde.be

Tijdelijke Werkervaring (TEW)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TEW). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag, met het oog op onder meer:

 • Verhogen van de expertise inzake Tijdelijke Werkervaring.
 • Afstemmen en verbeteren van de werking van de deelnemende besturen.
 • Overname individuele begeleidingen.

Samenwerkingsproject 'I can'

Binnen de gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde zijn er dus heel wat activeringsmogelijkheden: tijdelijke werkervaring, wijk-werken, stages, VDAB-trajecten, sociale tewerkstelling, ... . Toch is er nog een groot doelpubliek dat geen aansluiting kan vinden omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is.

Via het I CAN- project kan het OCMW beroep doen op de expertise en begeleiding van Emino vzw en Arktos vzw om deze doelgroep te versterken. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer. De begeleiding focust zich in eerste instantie op een actueel probleem waarmee de cursist kampt. Eénmaal het probleem opgelost of onder controle kunnen stappen gezet worden naar een activeringstraject.

Actieplan PD3-05 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. 0 10.500 2.532 0
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking 661 5.000 0 0
Totaal Exploitatie 661 15.500 2.532 0
Financiering
PD3-05-01 De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen 0 2.906 0 0
Totaal Financiering 0 2.906 0 0
Investering
PD3-05-05 In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren 0 3.000 0 0
Totaal Investering 0 3.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 661 21.406 2.532 0

Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Terug naar navigatie - PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op de site van 't Kinderkasteeltje
  • afsluiten zakelijk recht met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen (2021)
  • opmaak masterplan site (2021-2022)
  • bouw CKG (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw kinderdagverblijf (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw BKO (lokaal bestuur) (2022-2024)
  • bestemming Kinderkasteeltje i.s.m. externe partner
  • toegankelijk maken site Kinderkasteeltje (vanaf 2022)
 • Buitenschoolse opvang
  • visie ontwikkelen (2021)

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 is bijkomend budget voorzien voor:
  • subsidie onthaal initiatieven n.a.v. coronapandemie (+ 4.860 euro, coronabudget)
 • Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/0. In 2021 wordt:
  • 30.000 euro voorzien voor de opmaak van het masterplan 'Kinderkasteeltje'.
 • Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021: 
  • bouw BKO: 25.000 euro studiekosten werden volledig overgedragen naar 2021.
 • Het decreet 'Buitenschoolse opvang' heeft vanaf 2024 een impact op de werkingssubsidies van de BKO.

--

Nieuwe inplanting BKO Ter Meeren

In de oorspronkelijke meerjarenplanning was voorzien om de nieuwe inplanting van het BKO Ter Meeren te realiseren op de site van het Sterrenbos. In de loop van 2020 deed er zich echter een opportuniteit voor in de vorm van samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp-en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd. Het lokaal bestuur zorgt voor buitenschoolse kinderopvang (nieuwe inplanting van BKO Ter Meeren), Jeugdhulp Don Bosco bouwt een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) en een kinderdagverblijf. De site wordt zo ruim mogelijk open gesteld voor het publiek.
Voor het Kinderkasteel zelf wordt er gezamenlijk gezocht naar een andere bestemming, in samenwerking met een derde partner.

Samenwerking op het gebied van buitenschoolse opvang

Eind 2020 zou verdere Vlaamse besluitvorming komen rond de financiering en concrete implementatie van het nieuwe opvangdecreet, dit was echter niet het geval. Deze info wordt afgewacht alvorens visies te formuleren rond de implementatie van die nieuwe decreet.

Actieplan PD4-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Investering
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 0 25.000 0 0
Totaal Investering 0 25.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 25.000 0 0

PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Terug naar navigatie - PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Ons plan

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

Tijdspad en mijlpalen

 • Splitsing van de twee lagere scholen en de aanwerving van een tweede schooldirecteur - gerealiseerd 2020
 • Digitalisering onderwijs:
  • aankoop chromebooks voor alle leerkrachten van het gemeentelijk onderwijs - gerealiseerd 2020
  • aankoop chromebooks voor BKO EN BSKO - gerealiseerd 2020
 • Actualiseren en vernieuwen visienota gebouweninfrastructuur gemeentelijke basisschool Nazareth (2021)

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 is bijkomend budget voorzien voor:
  • subsidie onderwijsinstellingen n.a.v. coronapandemie (+ 7.190 euro, coronabudget)
  • ICT-investeringen (o.m. chromebooks leerkrachten) (+ 50.000 euro, budget gemeentelijk onderwijs)

--
 • Het gemeentelijk onderwijs werd geherstructureerd: de twee lagere scholen werden gesplitst. Er werd een tweede schooldirecteur aangeworven: dit zou meer ruimte moeten geven om een sterk pedagogisch beleid te voeren.
 • Naar aanleiding van de coronapandemie werden er diverse acties ondernomen om de digitalisering in het onderwijs te ondersteunen.
  • Voor alle leerkrachten van het gemeentelijk lager- en kleuteronderwijs werden chromebooks aangekocht.
  • Om de kinderen te ondersteunen bij hun studie- en huiswerkopdrachten werden er chromebooks aangekocht voor zowel de twee buitenschoolse, de vier binnenschoolse kinderopvanginitiatieven van Nazareth als de School van Morgen.
  • De leerkracht van het gemeentelijk onderwijs werden kort bevraagd over hun ervaringen en visie m.b.t. digitaal communiceren met leerlingen en ouders. Met de resultaten gaan we samen met beide schooldirecteurs en de ICT-ondersteuning onderwijs aan de slag.
 • Naar aanleiding van de coronapandemie zijn er, in samenwerking met de vzw Tweety, zomerscholen ingericht voor leerlingen van het 6de leerjaar en het eerste middelbaar. Er wordt onderzocht of dit herhaald kan worden.
Actieplan PD4-02 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Investering
PD4-02-01 Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen 8.530 8.525 0 0
PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN 0 0 0 0
Totaal Investering 8.530 8.525 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 8.530 8.525 0 0