Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde

Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Terug naar navigatie - PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Ons plan

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

Tijdspad en mijlpalen

Oprichting van de Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) door de lokale besturen van Nazareth, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (2019) met volgende mijlpalen:

 • oprichting van een gezamenlijk woon- en energieloket met zitdagen in Nazareth  - gerealiseerd 2020
 • overname  opvolging woonkwaliteit  - gerealiseerd 2020
 • uniform leegstandsreglement (van toepassing vanaf 1 januari 2021), inclusief overname leegstandsdossiers - gerealiseerd 2020
 • integratie van een meldpunt 'discriminatie op de private huurmarkt (2021)

Wat kost het

Het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging werd de gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 2,79 euro per huishouden. In de volgende jaren wordt een afrekening gemaakt op basis van de jaarrekening.

--

 

Met de interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) werden volgende zaken gerealiseerd:

 • Het oprichten van een gezamenlijk woon- en energieloket
  • Het loket is operationeel sinds 1 april 2020. In dit opstartjaar werden in totaal 65 vragen van inwoners van Nazareth behandeld.
  • Omwille van de coronapandemie was er slechts een beperkte fysieke aanwezigheid in Nazareth. ILV Wonen Leie en Schelde voorzag in een telefonische permanentie en digitale opvolging.
 •  De opvolging van de woonkwaliteit werd overgenomen. Dit betekent dat de interlokale vereniging:
  • De huisbezoeken uitvoert die nodig zijn om de kwaliteit van de woning te controleren wanneer dit nodig is.
  • Instaat voor de communicatie met de huurders, verhuurders en Wonen Vlaanderen bij de opstart van een procedure tot onbewoonbaarheid of ongeschiktheid. 
  • Steeds terugkoppelt aan het lokaal bestuur, en in het bijzonder de burgemeester die bevoegd is voor het onbewoonbaar verklaren van een woning.
 • Ook de aanpak van leegstand wordt nu opgevolgd door ILV Wonen Leien en Schelde.
  • In het najaar werd een rondgang langs alle leegstaande gebouwen uitgevoerd.
  • Met de 6 deelnemende gemeenten van de ILV werd één uniform leegstandsreglement opgemaakt en goedgekeurd.

Zie ook: https://www.merelbeke.be/interlokale-vereniging-wonen-leie-schelde

Actieplan PA1-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen 13.319 1.000 0 0
Totaal Exploitatie 13.319 1.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 13.319 1.000 0 0
Woonloket - aantal volgens wijze van contactname

Woonloket - aantal volgens thema

PA1-02 De lokale handel stimuleren

Terug naar navigatie - PA1-02 De lokale handel stimuleren

Ons plan

De aanwezigheid van horeca en handel draagt bij tot dynamische dorpskernen. Het lokaal bestuur Nazareth wil de lokale handel dan ook stimuleren. Terzelfdertijd heeft dit ook een duurzaam aspect: lokaal aankopen en verkopen dragen bij tot een verantwoorde consumptie en productie.

Tijdspad en mijlpalen

 • Opmaken en goedkeuren detailhandelsplan - gerealiseerd 2020
 • Subsidiereglement Korte Keten - automaten (nieuw) - gerealiseerd 2020
 • Reglement voor renovatie/vestiging handelszaken (evaluatie en herziening - 2021)
 • Reglement ambulante handel (nieuw - 2021)
 • Een kader voor lokaal en duurzaam aankopen (2021)
 • Nazarethbon: digitaliseren van het werkingsproces (2021)
 • Alternatieve markt in Eke (onderzoek en proeftuinen in 2021)

Detailhandelsplan

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  • detailhandelsplan (+ 25.000 euro)
  • subsidiëring Korte-Keten automaten (+ 3.000 euro)
  • compensatie/hinderpremie (+ 170.000 euro, coronabudget)
  • subsidie middenstand (+ 1.500 euro, coronabudget)
  • horecabon (+ 2.000 euro, coronabudget)
 • Het budget voor terrasmeubilair in kader van het terrasreglement werd doorgeschoven naar 2021.
 • In 2021 is 14.000 euro extra voorzien voor de digitalisering van de Nazarethbon.

--
 • De coronapandemie treft vele lokale handelaars hard. Vanuit het lokaal bestuur werden verschillende initiatieven genomen om hen te ondersteunen, onder meer door:
  • Het ter beschikking stellen van materiaal (vloerstickers, affiches, nadars, ontsmettingszuilen …).
  • De ontwikkeling van de horecabon: elke inwoner krijgt 20 % korting bij aankopen van horecabons.
  •  Het bijkomend ondersteunen van bedrijven die op de hinderpremie en of compensatieregeling beroep moesten doen, en dit via belastingvermindering en bijkomende premie.
  •  Het uitwerken van een regeling om middenstandsacties bijkomend te ondersteunen, zoals via de Nazareth-Eke koopdagen.
 •  Het lokaal bestuur was pilootgemeente voor het uitwerken van een detailhandelsplan. In dit plan werd de visie vastgelegd op de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen inzake detailhandel, rekening houdend met het beleid op ruimtelijk vlak (zie plan PA2-01).
 • We nemen deel aan het project ' Onderneem er op uit' van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met dit traject worden de lokale besturen intensief begeleid om het lokaal aankoopbeleid te optimaliseren. De uitrol is voorzien in 2021.
 • Via de Korte-keten en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen wordt er bijgedragen tot verantwoorde consumptie en productie:
  •  De jaarlijkse terugkerende initiatieven konden door de coronapandemie slechts beperkt worden uitgevoerd. Alle Nazareense scholen ontvingen wel Korte-keten producten voor alle leerlingen. 
  • In het najaar werd, in het kader van de week van de Fair Trade, gratis Nazareth chocomelk aangeboden: lokale verse melk met Fair Trade chocolade.
  • Na overleg met de landbouwraad werd een subsidiereglement om Korte-keten automaten te subsidiëren opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad.
Actieplan PA1-02 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 46.948 -42.200 43.797 7.500
PA1-02-02 Promoten van lokale ondernemingen 8.448 5.000 0 0
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen 1.126 8.000 0 0
Totaal Exploitatie 56.522 -55.200 43.797 7.500
Investering
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 16.771 10.000 0 0
Totaal Investering 16.771 10.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 73.292 -65.200 43.797 7.500

Leefbare buitengebieden

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA2-01 De open ruimte behouden

Terug naar navigatie - PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden. Tegen de zomer van 2021 wil het lokaal bestuur Nazareth haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een ruimtelijk beleidsplan Nazareth. De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij deze visie. In uitvoering van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgestuurd.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ruimtelijk beleidsplan
  • goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan  - gerealiseerd 2020
  • consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • opmaak strategisch plan MER (2021 -2022)
  • voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan (2023)
  • openbaar onderzoek (2023)
  • definitieve vaststelling door de gemeenteraad (2023)

 • RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden (2020-2021)
 • Kader voor verdichting binnen bedrijvenzones (2021)

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  • het participatietraject (+ 6.865 euro)
 • De opmaak van het MER in het kader van het ruimtelijk beleidsplan was niet opgenomen in het oorspronkelijk meerjarenplan, hiervoor is nog krediet te voorzien.
 • Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
  • ruimtelijk beleidsplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen: er was 166.686 euro voorzien in 2020, 112.284 euro hiervan werd besteed en 54.403 euro is overgedragen naar 2021.

--

Ruimtelijk beleidsplan

Een ruimtelijk beleidsplan legt een kader vast voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

 • Het voorontwerp van het ‘ruimtelijk beleidsplan’  werd goedgekeurd met de 4 strategische ambities van het lokaal bestuur Nazareth in mei 2020:
  1) Streven naar een duurzaam ruimtegebruik
  2) Antwoord bieden op de klimaatuitdagingen
  3) Prioriteit geven aan duurzame mobiliteit
  4) Bevorderen van leefkwaliteit
 • Over het voorontwerp is een ruime consultatieronde georganiseerd, zodat alle betrokkenen hun input kunnen geven. Ten gevolge van de coronapandemie ging deze advies- en participatieronde op een aangepaste manier door. Inwoners konden hun mening geven:
  • tijdens tentoonstellingen in cc De Brouwerij (21-24 mei) en cc De Zwaan (30 mei – 1 juni);
  •  via twee online-participatiemomenten op Facebook Live; 
  • in een plenaire vergadering op 16 juni;
  •  via een enquête, die men zowel schriftelijk als digitaal kon invullen.
 • De volgende stap is het opstellen van een milieueffectenrapport (MER).  Dit was oorspronkelijk geen officiële vereiste voor de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan. Inmiddels wordt er vanuit de hogere instanties geadviseerd om dit toch te voorzien, maar dit betekent dat de oorspronkelijke planning niet gehaald kan worden.
  We zoeken naar een studiebureau om ons hierbij te ondersteunen, dit wordt echter bemoeilijkt doordat de informatie vanwege de Vlaamse Overheid nog onzeker en onduidelijk is.

Visiekaart ruimtelijke ontwikkeling

Visiekaart gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden'

In het verlengde van de visie uit het ruimtelijk beleidsplan is ook gestart met het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herbestemming woonuitbreidingsgebieden’. Uitgangspunt  is het verdichten van bestaande woongebieden en het herbestemmen van slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden.

Volgende stappen werden doorlopen in 2020:

 • goedkeuring startnota door CBS (voorjaar 2020)
 • publieke raadpleging en adviesronde (26 mei tot en met 24 juli). Op basis hiervan werd de startnota grondig aangepast en vervangen door de scopingnota.

De opmaak van dit RUP werd doorkruist door nieuwe aangekondigde initiatieven van de Vlaamse overheid. Door de aanpassingen aan het instrumentendecreet zou er een 'stolp' worden geplaatst over de woonuitbreidingsgebieden tot 2040. Bij herbestemming dreigt de factuur voor het lokaal bestuur onbetaalbaar te worden.

Het lokaal bestuur blijft vasthouden aan haar visie, maar focust op het nu haalbare. Het aantal deelplannen werd daarom sterk verminderd van 13 naar 3 deelplannen. De goedkeuring van het RUP 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' is voorzien in 2021.

Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvenzones

Ruimtelijk rendement is reeds een inherent onderdeel bij de toetsing van de goede ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat op de juiste plekken een optimalisatie van de plaatselijke activiteiten kan gebeuren. Dit is vooral bekend bij de toepassing van meergezinswoningbouwprojecten in en nabij de kernen, maar kan evenzeer toegepast worden op de activiteiten van een bedrijvenzone. Momenteel bestaat er naast de algemene wetgeving geen overkoepelend kader voor onze huidige bedrijvenzones (uitzondering Provinciaal RUP voor de Prijkels). In 2021 onderzoeken we hoe dit vorm kan krijgen.

 

Actieplan PA2-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 6.865 6.865 0 0
Totaal Exploitatie 6.865 6.865 0 0
Investering
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 48.945 111.170 0 0
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen 63.339 55.516 0 0
Totaal Investering 112.284 166.686 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 119.149 173.551 0 0

PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Terug naar navigatie - PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Ons plan

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Groene netwerken worden gecreëerd door het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen, blauwe netwerken door de toegankelijkheid naar water te herstellen. Een uitgebreid groenblauw netwerk vraagt echter een ecologisch en onderhoudsvriendelijk groenbeheer. Er wordt werk gemaakt van een duidelijke visie op groenbeheer en een groenbeheersplan. Dit alles moet leiden tot meer en toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ontwikkeling van natuurlijke gebieden
  • Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
  • Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - gerealiseerd 2020
  • Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2021)
  • Ontwikkeling Site De Bekken - Kinderkasteeltje (2020-2022)
  • Aankoop site Kasteelstraat, inrichting en beheersplan (2021)
  • Sterrenbospark (te voorzien in de volgende legislatuur)
  • Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden)
 • Trage wegen:
  • Steinstraat - Sticheldreef (2020-2021)
  • Blauwhuyshoeve (start 2020)
  • regio Huisepontweg (structureel onderhoud - 2021-2022)
 • Beweegroutes:
  • Vlinderwandelpad (2020-2021)
  • Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2022 en 2024.
 • Groenbeheer
  • Visie groenplan (inclusief bepalen prioriteiten groenzones) (2020-2021)
  • Bermbeheersplan (2021-2022)

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  • de ontwikkeling van trage wegen (+ 40.000 euro)
 • Aanpassingen investeringen bij opmaak MJP 2021/0.  In 2021 wordt voorzien:
  •  395.000 euro extra voor het Kasteelpark:
   • 530.000 voor de aankoop
   • 135.000 subsidie (aan te vragen bij ANB in 2021-2022, onder voorbehoud van goedkeuring)
 • Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021
  • Trage wegen: er was 5.000 euro voorzien in 2020, hiervan werd 1.850 euro besteed en 3.150 euro overgedragen naar 2021. Het ontvangstkrediet voor de welvoeglijkheidsvergoeding werd verlaagd van 16.600 euro naar 10.000 euro.
  • Groenbeheer en groenplan: er was 50.000 euro voorzien in 2020, hiervan werd 13.455 euro besteed en 36.545 overgedragen naar 2021.
  • Vlinderwandelpad: er was 5.000 euro voorzien in 2020, hiervan werd 2624 euro besteed en 2376 euro overgedragen naar 2021. In 2021 is nog 5.750 euro provinciale subsidie ingeschreven.

--
 • In het centrum van de gemeente wordt een groen netwerk gecreëerd waarbij de site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark.
  • De site 'Kinderkasteeltje' bestaat uit de zone 'De Bekken' en een deel van het domein rond het 'Kinderkasteeltje'. Via het afsluiten van een erfpachtovereenkomst komt de site gedurende 99 jaar ter beschikking van de bevolking.
   'De Bekken' werd in 2020 in erfpacht gegeven. Daarnaast startte een samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco (zie ook plan PD4-01) om op de nabijgelegen gronden van het Kinderkasteeltje een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod te ontwikkelen.  Dit creëert de mogelijkheid om ook daar meer groen toegankelijk te maken voor het brede publiek.
  • De aanleg en ontwikkeling van deze zone wordt afgestemd op de  site van het 'Kasteelpark' (verwerving in 2021)  aan de overkant van de centrale as.
  • In 2021 organiseren we een participatief traject om de invulling en verdere ontwikkeling mee vorm te geven.
 • De ontwikkeling van volgende trage wegen staat op de planning:
  • tussen Steinstraat en Sticheldreef: dit dossier werd voorbereid in 2020, de uitvoering is voorzien in 2021.
  • Blauwhuyshoeve: er wordt onderzocht of een kleine verschuiving van het traject van de voetweg mogelijk is.
 • In het kader van het recreatietoerisme wordt een eerste van de drie geplande beweegroutes gerealiseerd: via een participatietraject komt er in 2021 een wandelroute in de Scheldevallei (zie ook plan E2-01)
 • We zetten de eerste stappen naar een visie op het groenplan. Omwille van de vervanging van de deskundige groen werd de afwerking en goedkeuring uitgesteld naar 2021.

De Bekken

 

 

Actieplan PA2-02 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG
Investering
PA2-02-51 Sterrenbospark 0 15.000 0 0
Totaal Investering 0 15.000 0 0
Totaal AG 0 15.000 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen 156 0 0 0
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 3.718 0 0 0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 427 0 0 0
Totaal Exploitatie 4.302 0 0 0
Investering
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 1.850 -5.000 0 10.000
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 13.455 50.000 0 0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 2.624 -5.000 0 5.750
PA2-02-52 Site 'de Bekken' 782.190 780.000 0 0
Totaal Investering 800.119 -840.000 0 15.750
Totaal Gemeente & OCMW 804.421 -840.000 0 15.750

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Terug naar navigatie - PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Ons plan

Leefbare buitengebied betekent leefbare land- en tuinbouw. Er wordt een nieuw landbouwbeleidsplan opgemaakt en land- en tuinbouwers worden gestimuleerd voor milieuvriendelijke innovaties.

Tijdspad en mijlpalen

 • Evaluatie van subsidiereglementen:
  • actualisatie en samenvoeging van de reglementen 'herstel halfopen landschap' en 'verwerking fijn snoeihout (2020-2021) - gerealiseerd
 • Evaluatie huidig landbouwbeleidsplan (uitgesteld naar 2021) 
 • Opmaak nieuw landbouwbeleidsplan (2021)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

--
 • De evaluatie van het huidig landbouwbeleidsplan werd  uitgesteld van 2020 naar 2021. De maatregelen ten gevolge van de coronapandemie beperkten de mogelijkheden voor een uitgebreide overlegronde met de landbouwraad en andere stakeholders. De opmaak van een nieuw plan blijft wel voorzien in 2021.
 • In het kader van de evaluatie van subsidiereglementen werd het reglement ‘herstel halfopen landschap’ en het reglement ‘verwerking fijn snoeihout’ samengevoegd. Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de raad in januari 2021.

Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Terug naar navigatie - PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Ons plan

Gezien het grote belang van grote verkeersaders (zoals de E17, N60 en de N35) voor Nazareth, kunnen deze niet worden weggenomen. We kunnen wel de barrièrewerking proberen te verzachten.

Tijdspad en mijlpalen

 • Geluidsarme asfalt op de N60 geluidsarme asfalt 2020 - gerealiseerd

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

--
 • Er werden in 2020 geluidsmetingen uitgevoerd in de Heerweg i.f.v. geluidsoverlast op de E17. In overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt de mogelijkheid van geluidsschermen onderzocht.
 • De problematiek ter hoogte van de Eikenstraat en van de N35 werd eveneens aangekaart bij het AWV.

Dit wordt verder opgevolgd in de eerste helft van 2021.