Financiële nota

Wat is de financiële nota?

Terug naar navigatie - Wat is de financiële nota?

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar gevoerd heeft. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. de doelstellingenrekening (schema J1);
  2. de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
  3. de realisatie van de kredieten (schema J3);
  4. de balans (schema J4);
  5. de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De eerste drie schema’s zijn samenvattende staten van de budgettaire boekhouding. De balans en de staat van opbrengsten en kosten zijn samenvattende documenten over de gegevens van de algemene boekhouding.

De doelstellingenrekening (schema J1)

Terug naar navigatie - De doelstellingenrekening (schema J1)

De doelstellingenrekening geeft in de eerste plaats een samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen. Daarnaast bevat ze de totale ontvangsten en uitgaven voor de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen en voor de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. Elk van die drie onderdelen geeft afzonderlijke cijfers voor de exploitatie, de investeringen en de financiering en bevat ter vergelijking ook de geraamde ontvangsten en uitgaven van het meerjarenplan of de laatste aanpassing daarvan.

 

Prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Exploitatie
Uitgave 69.841 56.200
Ontvangst 43.797 7.500
Saldo -26.044 -48.700
Investeringen
Uitgave 16.771 10.000
Ontvangst
Saldo -16.771 -10.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave 11.167 6.865
Ontvangst
Saldo -11.167 -6.865
Investeringen
Uitgave 912.403 1.006.686
Ontvangst 15.750
Saldo -912.403 -990.936
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgave 22.886 228.000
Ontvangst 160.320
Saldo -22.886 -67.680
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Exploitatie
Uitgave 2.100 11.400
Ontvangst
Saldo -2.100 -11.400
Investeringen
Uitgave 375.773 946.234
Ontvangst 1.376.747
Saldo -375.773 430.513
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Exploitatie
Uitgave 35.290 54.050
Ontvangst
Saldo -35.290 -54.050
Investeringen
Uitgave 6.639 13.901
Ontvangst 4.589
Saldo -6.639 -9.312
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Exploitatie
Uitgave 3.681 5.500
Ontvangst
Saldo -3.681 -5.500
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 2.879 8.400
Ontvangst 5.683 1.750
Saldo 2.804 -6.650
Investeringen
Uitgave 399.790 569.000
Ontvangst 50.000
Saldo -399.790 -519.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 12.010 18.140
Ontvangst 200
Saldo -12.010 -17.940
Investeringen
Uitgave 12.901 14.480
Ontvangst 0 0
Saldo -12.901 -14.480
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Exploitatie
Uitgave 4.496 26.400
Ontvangst 9.229 1.000
Saldo 4.733 -25.400
Investeringen
Uitgave 6.109 3.000
Ontvangst
Saldo -6.109 -3.000
Financiering
Uitgave 2.906
Ontvangst
Saldo 0 -2.906
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgave 8.530 33.525
Ontvangst
Saldo -8.530 -33.525
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Exploitatie
Uitgave 114.078 125.000
Ontvangst
Saldo -114.078 -125.000
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Exploitatie
Uitgave 227 6.500
Ontvangst
Saldo -227 -6.500
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Exploitatie
Uitgave 2.299 3.000
Ontvangst
Saldo -2.299 -3.000
Investeringen
Uitgave 6.855 60.000
Ontvangst
Saldo -6.855 -60.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Exploitatie
Uitgave 6.915 3.050
Ontvangst
Saldo -6.915 -3.050
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Financiering
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 16.895.131 18.424.503
Ontvangst 19.699.895 19.813.985
Saldo 2.804.764 1.389.481
Investeringen
Uitgave 4.337.515 5.565.901
Ontvangst 986.172 1.078.746
Saldo -3.351.342 -4.487.155
Financiering
Uitgave 1.097.500 1.351.718
Ontvangst 1.619.493 1.673.252
Saldo 521.993 321.534
Totaal Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 17.160.113 18.749.008
Ontvangst 19.758.603 19.824.435
Saldo 2.598.491 1.075.427
Investeringen
Uitgave 6.106.172 8.450.728
Ontvangst 986.172 2.686.152
Saldo -5.119.999 -5.764.576
Financiering
Uitgave 1.097.500 1.354.624
Ontvangst 1.619.493 1.673.252
Saldo 521.993 318.628
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers Eindkrediet Budg. 71932
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932

De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

Terug naar navigatie - De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de gerealiseerde financiële evenwichten van de jaarrekening met de geplande evenwichten uit het (aangepaste) meerjarenplan volgens de drie gekende indicatoren: het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De staat van het financieel evenwicht van het moederbestuur (de gemeente en het OCMW) vermeldt ook de cijfers over het financieel evenwicht van het AG en de geconsolideerde evenwichten op groepsniveau.

Budgettair resultaat Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 2.598.491 1.075.426
a. Ontvangsten 19.758.603 19.824.435
b. Uitgaven 17.160.113 18.749.008
II. Investeringssaldo -5.119.999 -5.764.576
a. Ontvangsten 986.172 2.686.152
b. Uitgaven 6.106.172 8.450.728
III. Saldo exploitatie en investeringen -2.521.509 -4.689.150
IV. Financieringssaldo 521.993 318.628
a. Ontvangsten 1.619.493 1.673.252
b. Uitgaven 1.097.500 1.354.624
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -1.999.515 -4.370.522
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 5.516.097 5.516.097
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 3.516.582 1.145.575
VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 3.516.582 1.145.575
Autofinancieringsmarge Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 2.598.491 1.075.426
II. Netto periodieke aflossingen 752.638 742.150
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 968.875 1.028.718
b. Periodieke terugvordering leningen 216.237 286.568
III. Autofinancieringsmarge 1.845.853 333.277
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge 1.845.853 333.277
II. Correctie op de periodieke aflossingen 202.523 262.788
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 968.875 1.028.718
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 766.352 765.930
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.048.375 596.064
Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat
Gemeente en OCMW 3.516.582 1.145.575
AG Nazareth 99.067 5.840
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 3.615.649 1.151.415
II. Autofinancieringsmarge
Gemeente en OCMW 1.845.853 333.277
AG Nazareth 49.828 -43.761
Totale autofinancieringsmarge 1.895.681 289.516
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
Gemeente en OCMW 2.048.375 596.064
AG Nazareth -18.399 220.262
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.029.976 816.326
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers Eindkrediet Budg. 71932
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Algemeen directeur: Steven Van de Velde - Financieel directeur: Jeffrey De Cock
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP dossiers van andere entiteiten:
AG Nazareth: MJP_VOORLOPIG_2_2020 2020:
JR dossiers van andere entiteiten:
AG Nazareth: JR_ORIGINEEL_2019 2019: Budg. 37814 Alg. 8828
MJP:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932

Toelichting bij de cijfers

Terug naar navigatie - Toelichting bij de cijfers

Algemene resultaten
Het beschikbaar budgettair resultaat bestaat uit het budgettaire resultaat van het boekjaar (V), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (VI) en de onbeschikbare gelden (VIII). De eerste parameter, het budgettaire resultaat van het boekjaar, is het resultaat van de saldi van het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II) en het financieringsbudget (IV).

Het budgettaire resultaat van het boekjaar (V) is de graadmeter om te vergelijken of de rekening aansluit bij het eindbudget, en dat over alle deelbudgetten heen. In 2020 bedraagt dit -1.999.515 euro en is hoger dan het voorspelde budgettaire resultaat. Redenen voor het positiever resultaat zijn te vinden in een positiever exploitatiesaldo (1.523.064 euro hoger dan gebudgetteerd), een positiever investeringssaldo (644.577 euro hoger dan gebudgetteerd) en een hoger financieringssaldo (203.365 euro hoger dan gebudgetteerd).

Het gecumuleerde budgettaire resultaat dat rekening houdt met de opgebouwde reserve bedraagt 5.516.097 euro. Het beschikbare budgettaire resultaat van 3.516.582 euro bekomen we door van het resultaat van de vorige jaren het resultaat van dit jaar af te trekken.

Het positieve verschil tussen het gebudgetteerde en gerealiseerde exploitatiesaldo leidt tot een positievere autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge is in 2020 positiever door de combinatie van verminderde exploitatieuitgaven en verhoogde exploitatieontvangsten ten opzichte van het budget. De autofinancieringsmarge is de graadmeter die aantoont of het bestuur in staat is om zelf de jaarlijkse netto-leningsuitgaven te financieren met de exploitatiemiddelen, en dus zonder gebruik te maken van haar reserves. De AFM bedraagt 1.845.853 euro.

Er wordt tevens een gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend met als doel na te gaan of het bestuur wel snel genoeg zijn leningen terugbetaald. De gecorrigeerde AFM bedraagt 2.048.375 euro, dit betekent dat de AFM nog groter is na correctie. We betalen dus voldoende snel onze leningen terug aan de financiële instellingen.

 

Exploitatiebudget
Globaal gezien werden de totale exploitatie-uitgaven voor 91,53% gerealiseerd, de exploitatie-ontvangsten werden voor 99,67% gerealiseerd. In totaal werd er 1,6 miljoen euro minder uitgegeven op exploitatie dan geraamd. Per onderdeel bespreken we verder de realisatie en de verklaring van de verschillen.

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven
Goederen en diensten
Het budget op de code 60/1, uitgaven voor goederen en diensten, is voor 81% gerealiseerd. Er is nog een verschil van 742.905 euro tussen het budget en de rekening. Hoewel het intrinsieke karakter van een budget dat er wat marge is, moeten we waakzaam blijven om het niet-gerealiseerde budget zo laag als mogelijk te houden. Bijna 150.000 euro werd gebudgetteerd bij de goederen en diensten maar werd uitgegeven in de rubriek subsidies. Het betreft de uitbating van ons Recyclagepark door IVM, de uitgave hiervoor voorzien we als een overdracht naar IVM en niet langer als een werkingskost aan derden. We merken dat dit verschil zich logischerwijze ook manifesteert in de overdrachten.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
De personeelsuitgaven (code 62) bedragen bijna 38% van de totale exploitatie-uitgaven. De realisatie bedraagt 92% van het gebudgetteerde bedrag. De totale personeelskost van het eigen personeel bedraagt 6.440.876 euro. Er werd een responsabiliseringsbijdrage voor het OCMW betaald voor 21.393 euro.

De verschillen zijn eerder aan de lage kant. Binnen deze groep zitten ook de lonen van het onderwijzend Personeel (in/uit). Deze is in 2020 geboekt voor 2.111.235 euro, ze was gebudgetteerd voor 2.400.000 euro. Een belangrijk verschil vinden we terug in de lonen van de contractuele personeelsleden. Op een budget van 4,5 miljoen euro was 420.506 euro niet nodig. Dit heeft voornamelijk te maken met afwezigheden door ziekte en later in dienst treden bij nieuwe aanwervingen.
Er was ook een te hoge raming voor de presentiegelden van de raadsleden. Hier is een niet-realisatie van 67.000 euro.


Specifieke kosten sociale dienst OCMW
Deze rubriek omvat alle uitgaven met betrekking tot de sociale dienst van het OCMW. Het betalen van leeflonen, financiële steunen,… Er zijn verhoogde realisaties in de rubriek Leeflonen door de hogere uitkeringen n.a.v. de coronapandemie.


Toegestane werkingssubsidies
25% van de exploitatieuitgaven zijn werkingssubsidies, m.b. 4.271.081 euro. Deze worden gegeven aan andere besturen, aan verenigingen of aan particulieren. Ze vinden hun oorsprong in een wettelijke basis, samenwerkingsovereenkomsten, subsidiereglementen of nominatieve gemeenteraadsbesluiten. Alle subsidies zijn vrij nauwkeurig te budgetteren, met uitzondering van de subsidies gebaseerd op een kaderreglement. De vraag naar een bepaalde subsidie kan van jaar tot jaar fluctueren. Er werden in 2020 extra subsidies uitbetaald aan verenigingen, gezinnen en bedrijven om de effecten van de coronapandemie op te vangen.

Een overzicht van alle verstrekte subsidies vindt u in de toelichting bij de financiële nota, m.b. overzicht van de verstrekte exploitatiesubsidies.

Hieronder sommen we enkele overdrachten op:

AG Nazareth (prijssubsidie) 318.555
Dotatie Politiezone Schelde Leie 1.100.838
Dotatie Brandweerzone Centrum 393.158
Afvalintercommunale IVM 573.224
Zorgband 989.556
Erediensten 15.000

Andere operationele uitgaven
Uitgaven die hieronder vallen zijn de verschillende belastingen ten laste van de gemeente, zoals de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing. Ook oninbare fiscale en niet-fiscale opbrengsten zijn hiervan een onderdeel.

Exploitatiebudget - Financiële uitgaven
De financiële uitgaven betreffen de intresten op de verschillende leningen, rekeningen, e.a.

We betaalden in 2020 in totaal 222.761 euro op onze openstaande leningen bij financiële instellingen en 7.604 euro aan financiële kosten voor de leasing van onze openbare verlichting.

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten

Ontvangsten uit de werking
De ontvangsten uit de werking of retributies bedragen 4,7% van de exploitatieontvangsten en liggen duidelijk lager in 2020 dan andere jaren. Heel wat dienstverlening van het gemeentebestuur kon niet op normale wijze aangeboden worden (school, kinderopvang, activiteiten,…). In 2019 hadden we 1.171.000 euro aan ontvangsten uit de werking t.o.v. 930.000 euro dit jaar. Een lagere realisatie dus van 241.000 euro.

Fiscale ontvangsten en boetes
De geïnde belastingen bedragen 53% van de exploitatieontvangsten en zijn globaal gezien correct gebudgetteerd. De grote fiscale ontvangsten (Personenbelasting en Onroerende Voorheffing) zijn 100% gerealiseerd. Voor deze grote belastingen hebben we in 2020 nog geen corona-effecten. Dit zal de volgende jaren komen.

De algemene gemeentebelasting bedraagt normaal ongeveer 900.000 euro. Door de toegekende verminderingen bedraagt deze in 2020 750.000 euro. De belasting op Tweede verblijven wijkt sterk af van het budget gezien de ontvangsten pas begin 2021 werden ingeschreven.

Werkingssubsidies
26% van de ontvangsten zijn werkingssubsidies. Dit zijn ontvangen overdrachten van een andere overheid en gaat over de algemene middelen zoals het Gemeentefonds, de ex-sectorale subsidies, de personeelssubsidies… Ook specifieke werkingssubsidies in het kader van een project horen bij deze budgetrubriek.

Recuperatie specifieke kosten OCMW
Onder deze rubriek werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. Het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek wordt enkel gebruikt in een OCMW.

Andere operationele ontvangsten
Deze normaal gezien beperkte groep ontvangsten wordt gevormd door inhoudingen op personeelsuitgaven, zoals de persoonlijke bijdrage op de maaltijdcheques van het gemeentepersoneel en de pensioenbijdragen van het politieke personeel. Deze liggen allen in de lijn van het budget, m.u.v. de subsidies voor de BKO. Enerzijds zijn er verhoogde subsidies gekomen n.a.v. de coronapandemie, anderzijds verklaren deze niet volledig de verhoging. De budgetraming van deze BKO-subsidies lag ook te laag en moeten geëvalueerd worden. De andere specifieke werkingssubsidies zijn 104.000 euro hoger dan gebudgetteerd, heel vaak zijn dit extra’s n.a.v. de coronapandemie, zoals voor onderwijs, kwetsbare bevolking, voedselhulp, verhoogde tegemoetkomingen voor cliënten die een leefloon genieten, psychologisch welzijn,…

Financiële ontvangsten
De financiële ontvangsten betreffen ontvangen dividenden en intresten van onze intercommunales. Ook de creditintresten op diverse bankrekeningen vormen deze groep inkomsten.

Eandis 439.800
Veneco (1% intrest) 12.802
Zefier 6.681
AG Nazareth 4.698
Sociale huisvestingsmaatschappijen 37
  464.018

Investeringsbudget

Uitgaven
Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde uitgaven op het transactiekredieten van 2020. Van de geraamde transactiekredieten op 2020 werd 72,26% aangerekend, 63% als we de operatie van de openbare verlichting niet meetellen.

Voor Gemeente en OCMW samen was er voor 6,1 miljoen euro aan investeringsuitgaven geraamd. Daarvan is bijna 3,9 miljoen euro aangerekend, 2,2 miljoen euro is over te dragen naar 2021. Van de 2,34 miljoen euro aan potentiële overdracht is er 2,04 overgedragen, 298.000 euro is niet overgedragen en is ten gunste van het resultaat.

Alle bedragen vindt u terug in het ‘Detail investeringen & overdrachten’.

Toegestane investeringssubsidies

  Jaarrekening
Politiezone Schelde Leie 77.364
Brandweerzone Centrum 36.941
Zorgband 22.040
Erediensten 4.289
  104.633

Ontvangsten

Een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde ontvangsten op het transactiekrediet van 2020.

Er werden geen investeringssubsidies gevorderd in 2020. Er was wel de uitboeking van het openbaar verlichtingspark. Deze activa werden overgedragen aan Gaselwest, zij staan vanaf 2020 in voor het onderhoud van de openbare verlichting.

Financieringsbudget

Uitgaven
Aflossing financiële schulden
In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (847.147) aan onze financiële instellingen voor leningen en leasing. De financiële kosten staan bij het exploitatiebudget.

Er was ook een eerste aflossing van onze leasing aan Gaselwest/Eandis in het kader van onze openbare verlichting. Deze aflossing bedroeg 121.728 euro.


Toegestane leningen
De gebudgetteerde toegestane lening van de gemeente aan het Autonoom Gemeentebedrijf bedroeg 323.000 euro. Daarvan werd effectief 128.625 euro aan lening toegestaan ter financiering van het investeringssaldo 2020 van het gemeentebedrijf.

Ontvangsten
Terugvordering van leningen
De periodieke terugvordering is de terugbetaling van de toegestane lening aan Farys (22.545) en de kapitaalsaflossingen (193.692) van het AG Nazareth.

In het kader van de operatie openbare verlichting met Gaselwest/Eandis werd een leasing opgenomen van 1.403.256 euro.

Opname van leningen
In december 2020 werd een lening van 2.000.000 euro gegund aan ING Bank. Deze werd pas opgenomen in januari 2021. Het engagement staat wel in klasse 0 van de balans.

Onbeschikbare gelden
Er zijn geen onbeschikbare gelden.

Schulden
Op 31/12/2020 bedroeg de openstaande schuld van de gemeente en OCMW Nazareth 10.008.502 euro. Hiervan is 8,7 miljoen euro bij financiële instellingen en 1,3 miljoen euro bij Gaselwest/Eandis. In 2021 betalen we 1.064.160 euro terug.

De bruto-schuldratio op onze leningen bij financiële instellingen bedraagt 0,44, de netto-schuldratio = 0,50.

Eind januari 2021 is er wel een opname van 2 miljoen euro bij ING Bank van de in 2020 gegunde lening.

Bruto-schuldratio = schuldsaldo 31/12/2020 gedeeld door de exploitatieontvangsten
Netto-schuldratio = schuldsaldo 31/12/2020 gedeeld door de exploitatieontvangsten min lonen onderwijzend personeel en Zorgband

 

Rekeningtabel

Terug naar navigatie - Rekeningtabel
Jaarrekening 2020
2020
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN Rekening 2020 MJPA 2021-0 (Eindbudget) Verschil Gerealiseerd %
Personeelskost (62) 6.440.876 6.984.545 -543.669 92,22%
- Politiek personeel 355.744 422.438 -66.694 84,21%
- Vastbenoemden 1.550.867 1.564.036 -13.169 99,16%
- Contractuelen 4.091.591 4.512.097 -420.506 90,68%
- Onderwijzend personeel tlv bestuur 43.184 38.042 5.143 113,52%
- Pensioenen politiek personeel 89.807 85.127 4.680 105,50%
- Diverse personeelskosten 288.290 321.068 -32.778 89,79%
- Responsabiliseringsbijdrage 21.393 41.737 -20.344 51,26%
Personeel (in/uit) 2.453.717 2.808.325 -354.608 87,37%
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden 2.111.235 2.400.000 -288.765 87,97%
- Vastbenoemden Zorgband 342.481 408.325 -65.844 83,87%
Werkingskost 3.241.087 3.981.682 -740.595 81,40%
- Goederen en diensten (60/61) 3.225.087 3.967.992 -742.905 81,28%
- Andere operationele uitgaven (640/7) 16.000 13.690 2.310 116,87%
Sociale dienst 522.055 501.550 20.505 104,09%
Leefloon (6480) 316.471 203.500 112.971 155,51%
Steun (6481-2) 205.584 298.050 -92.466 68,98%
Overdrachten (649) 4.271.081 4.242.053 29.027 100,68%
- Politie 1.345.467 1.345.467 0 100,00%
- Politie (ristorno) -244.629 -165.000 -79.629 148,26%
- Brandweer 393.158 433.209 -40.051 90,75%
- IVM 573.224 380.000 193.224 150,85%
- Zorgband 989.556 989.556 0 100,00%
- Kerkbesturen 15.000 30.000 -15.000 50,00%
- andere besturen 291.100 299.500 -8.400 97,20%
- Subsidiereglementen 483.958 418.060 65.898 115,76%
- Nominatieve subsidies 48.714 77.570 -28.857 62,80%
- Adviesraden 12.600 13.100 -500 96,18%
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies) 318.555 369.151 -50.596 86,29%
- andere subsidies 44.379 51.440 -7.061 86,27%
- subsdies OCMW 0
Financiële kosten 231.297 230.853 444 100,19%
- Intresten bestaande leningen 222.761 223.413 -652 99,71%
- Overige financiële kosten 7.604 6.340 1.264 119,93%
- Intresten nieuwe leningen 0 0 0
- Andere financiële uitgaven 932 1.100 -168 84,72%
I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2020
Rekening 2020 MJPA 2021-0 (Eindbudget) Verschil Gerealiseerd %
Prestaties 1.251.123 1.268.801 -17.678 98,61%
- Ontvangsten uit de werking (70) 929.832 942.911 -13.079 98,61%
- Andere operationele ontvangsten (741/7) 321.291 305.022 16.269 105,33%
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds 0 20.868 -20.868 0,00%
Overdrachten 15.606.190 15.256.787 349.403 102,29%
Fiscale ontvangsten (73) 10.418.683 10.500.458 -81.775 99,22%
- Personenbelasting 4.512.897 4.500.011 12.886 100,29%
- Opcentiemen onroerende voorheffing 4.764.193 4.755.182 9.011 100,19%
- Algemene gemeentebelasting 750.056 730.000 20.056 102,75%
- Motorrijtuigen 216.936 225.765 -8.829 96,09%
- Tweede verblijven 15.000 55.000 -40.000 27,27%
- Verspreiding drukwerk 63.830 80.000 -16.170 79,79%
- Leegstaande woningen en gebouwen 25.502 20.000 5.502 127,51%
- Afgifte administratieve stukken 35.783 100.000 -64.217 35,78%
- Andere 34.487 34.500 -13 99,96%
Andere overdrachten (740) 5.187.507 4.756.329 431.178 109,07%
- Gemeentefonds 2.215.452 2.152.295 63.157 102,93%
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies 213.048 213.048 0 100,00%
- Subsidie: open ruimte 83.627 83.719 -92 99,89%
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks 193.458 193.458 0 100,00%
- Gesco premies 543.507 543.507 0 100,00%
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL 25.480 20.869 4.611 122,09%
- Andere algemene werkingssubsidies 190.177 209.433 -19.256 90,81%
- Toelagen onderwijs (werking) 339.270 334.450 4.820 101,44%
- Toelagen BKO 460.536 253.000 207.536 182,03%
- Leefloon 263.136 184.500 78.636 142,62%
- Sociale maribel 227.430 240.000 -12.570 94,76%
- Andere specifieke werkingssubsidies 432.385 328.050 104.336 131,80%
Personeel (in/uit) 2.375.358 2.806.769 -431.411 84,63%
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden 2.111.235 2.400.000 -288.765 87,97%
- Vastbenoemden Zorgband 257.759 406.769 -149.010 63,37%
- Diversen 6.363 0 6.363
Sociale dienst 61.395 75.026 -13.631 81,83%
- Recuperatie individuele hulpverlening 61.395 75.026 -13.631 81,83%
Financiële opbrengsten 464.537 417.052 47.485 111,39%
- Intresten uit beleggingen 506 200 306 253,09%
- Dividenden 451.217 404.051 47.166 111,67%
- Intresten uit toegestane leningen 12.802 12.802 0 100,00%
- Andere 12 0 12
A. Exploitatieuitgaven 17.160.113 18.749.008 -1.588.896 91,53%
B. Exploitatieontvangsten 19.758.603 19.824.435 -65.832 99,67%
Exploitatiesaldo (B-A) 2.598.490,50 1.075.426 1.523.064 241,62%
II. INVESTERINGSBUDGET 2020
Rekening 2020 MJPA 2021-0 (Eindbudget) Verschil Gerealiseerd %
A. Uitgaven 6.106.172 8.450.728 -2.344.556 72,26%
Projecten 3.866.457 6.106.537 -2.240.079 63,32%
Openbare verlichting 2.099.081 2.082.509 16.572 100,80%
Investeringssubsidies Politiezone 77.364 77.364 0 100,00%
Investeringssubsidie Brandweer 36.941 86.806 -49.866 42,56%
Investeringssubsidie Zorgband 22.040 39.512 -17.472 55,78%
Investeringssubsidies erediensten 4.289 35.000 -30.711 12,25%
Investeringssubsidies anderen 0 23.000 -23.000 0,00%
B. Ontvangsten 986.172,38 2.686.151,90 -1.699.979,52 36,71%
Investeringssubsidies 1.632.406 -1.632.406 0,00%
Verkoop patrimonium (openbare verlichting) 986.172 1.053.746 -67.574 93,59%
Investeringssaldo (B-A) -5.119.999 -5.764.576 644.577 88,82%
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN -2.521.509 -4.689.150 2.167.641 53,77%
IV. FINANCIERINGSBUDGET Rekening 2020 MJPA 2021-0 (Eindbudget) Verschil Gerealiseerd %
A. Uitgaven 1.097.500 1.354.624 -257.124 81,02%
Kapitaal bestaande bankleningen 847.147 847.147 0 100,00%
Kapitaal nieuwe bankleningen 0 0 0
Toegestane leningen AG 128.625 323.000 -194.375 39,82%
Toegestane leningen anderen 0 2.906 -2.906 0,00%
Leasing: openbare verlichting 121.728 181.571 -59.843 67,04%
B. Ontvangsten 1.619.493 1.673.252 -53.759 96,79%
Op te nemen leningen 0 0 0
Terugvordering toegestane leningen AG 193.692 264.023 -70.331 73,36%
Terugvordering toegestane leningen anderen 22.545 22.545 0 100,00%
Leasing: openbare verlichting 1.403.256 1.386.684 16.572 101,20%
Financieringssaldo (B-A) 521.993 318.628 203.365 163,83%
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR -1.999.515 -4.370.522 2.371.006 45,75%
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. 5.516.097 5.516.097 0 100,00%
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 3.516.582 1.145.575 2.371.006 306,97%
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN 0 0 0
- voor exploitatie
- voor investeringen
- voor andere verrichtingen
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 3.516.582 1.145.575 2.371.006 306,97%
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2020
Rekening 2020 MJPA 2021-0 (Eindbudget) Verschil Gerealiseerd %
I. Exploitatiesaldo 2.598.491 1.075.426 1.523.064 241,62%
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 752.638 742.150 10.488 101,41%
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 968.875 1.028.718 -59.843 94,18%
b. Periodieke terugvordering leningen 216.237 286.568 -70.331 75,46%
Autofinancieringsmarge (I-II) 1.845.853 333.277 1.512.576 553,85%

De realisatie van de kredieten (schema J3)

Terug naar navigatie - De realisatie van de kredieten (schema J3)

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan. Zo evalueert de raad in de jaarrekening niet alleen de beleidsinhoud, maar ook de aanwending van de kredieten. Net zoals bij het meerjarenplan worden de kredieten van de gemeente en het OCMW afzonderlijk in het schema opgenomen, zodat elke raad de kredieten van zijn entiteit kan evalueren.

Jaarrekening 2020 Eindkredieten Initiële kredieten
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Gemeente
Exploitatie 13.702.124 18.018.337 15.145.442 18.189.875 14.721.639 18.178.657
Investeringen 4.634.675 986.172 6.516.468 2.686.152 3.613.199 469.908
Financiering 1.054.541 1.619.493 1.311.665 1.673.252 2.314.154 4.029.845
Leningen en leasings 925.916 1.403.256 985.759 1.386.684 804.188 3.700.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel 128.625 216.237 325.906 286.568 1.509.966 329.845
OCMW
Exploitatie 3.457.989 1.740.266 3.603.566 1.634.560 3.472.887 1.632.500
Investeringen 1.471.497 0 1.934.260 0 2.454.210 0
Financiering 42.959 0 42.959 0 42.959 0
Leningen en leasings 42.959 0 42.959 0 42.959 0
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers Eindkrediet Budg. 71932, Initieel krediet 718371
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932
MJP initieel krediet:
MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 718371

De balans (schema J4)

Terug naar navigatie - De balans (schema J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva. De activa zijn de bezittingen van het bestuur. Het zijn de middelen waarover het beschikt om toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel te creëren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen. Ze zijn ingedeeld in de schulden en het netto-actief. Het netto-actief is het verschil tussen de activa en de schulden.

2020 2019
ACTIVA 101.564.278 101.428.432
I. Vlottende activa 6.789.708 9.171.203
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 3.126.678 4.623.042
B. Vorderingen op korte termijn 3.443.114 4.333.688
1. Vorderingen uit ruiltransacties 1.367.731 2.957.888
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 2.075.383 1.375.800
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0
D. Overlopende rekeningen van het actief 0 0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 219.916 214.473
II. Vaste activa 94.774.570 92.257.229
A. Vorderingen op lange termijn 4.483.933 4.576.988
1. Vorderingen uit ruiltransacties 4.483.933 4.576.988
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0 0
B. Financiële vaste activa 16.440.757 14.232.598
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 25.000 25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 14.833.402 14.089.889
3. OCMW-verenigingen 1.464.646 0
4. Andere financiële vaste activa 117.710 117.710
C. Materiële vaste activa 73.661.770 73.241.985
1. Gemeenschapsgoederen 71.024.134 70.795.697
a. Terreinen en gebouwen 50.956.649 50.598.001
b. Wegen en andere infrastructuur 13.269.513 14.362.105
c. Installaties, machines en uitrusting 152.418 143.690
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 340.250 423.975
e. Leasing en soortgelijke rechten 6.304.761 5.267.884
f. Erfgoed 543 43
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.430.883 2.231.590
a. Terreinen en gebouwen 2.392.620 781.790
b. Installaties, machines en uitrusting 1.515 136.432
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 36.747 138.325
d. Leasing en soortgelijke rechten 1 1.175.043
3. Andere materiële vaste activa 206.754 214.698
a. Terreinen en gebouwen 206.554 214.698
b. Roerende goederen 200 0
D. Immateriële vaste activa 188.110 205.657
2020 2019
PASSIVA 101.564.278 101.428.431
I. Schulden 17.693.643 17.112.350
A. Schulden op korte termijn 4.863.610 4.978.043
1. Schulden uit ruiltransacties 2.745.151 2.957.321
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 444.374 425.084
b. Financiële schulden 0 5.277
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 2.300.777 2.526.961
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 1.054.298 1.173.575
3. Overlopende rekeningen van het passief 0 0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.064.161 847.147
B. Schulden op lange termijn 12.830.034 12.134.307
1. Schulden uit ruiltransacties 12.830.034 12.134.307
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 3.885.693 3.407.334
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 3.885.693 3.407.334
2. Andere risico's en kosten 0 0
b. Financiële schulden 8.944.341 8.726.973
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0 0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0
II. Nettoactief 83.870.635 84.316.082
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen 5.023.399 5.386.829
B. Gecumuleerd overschot of tekort 7.576.996 7.764.687
C. Herwaarderingsreserves 3.272.181 3.166.508
D. Overig nettoactief 67.998.058 67.998.058
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers JR-1 Budg. 628110 Alg. 54255
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2019 2019: Budg. 628110 Alg. 54255

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

Terug naar navigatie - De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt die van het vorige jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en de financiële kosten en opbrengsten. De regelgeving over BBC erkent geen uitzonderlijke opbrengsten of kosten meer. Buitengewone opbrengsten of kosten worden, naargelang hun aard, gekwalificeerd als operationele of financiële opbrengsten of kosten. Het bestuur kan het uitzonderlijke karakter, het onderscheid met de andere operationele en financiële opbrengsten of kosten en de invloed op het resultaat van het jaar duiden in de toelichting. Het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten resulteert in het overschot of het tekort van het jaar.

2020 2019
I. Kosten 20.560.292 21.977.961
A. Operationele kosten 20.328.995 21.735.197
1. Goederen en diensten 3.225.087 3.784.993
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.894.593 12.350.875
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 3.259.546 2.670.160
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 522.055 432.535
5. Toegestane werkingssubsidies 4.271.081 2.368.618
6. Toegestane investeringssubsidies 140.633 59.165
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0
8. Andere operationele kosten 16.000 68.851
B. Financiële kosten 231.297 242.764
II. Opbrengsten 20.372.601 23.203.736
A. Operationele opbrengsten 19.567.234 22.391.740
1. Opbrengsten uit de werking 929.832 4.239.072
2. Fiscale opbrengsten en boetes 10.418.683 10.891.858
3. Werkingssubsidies 7.298.742 6.777.474
a. Algemene werkingssubsidies 3.464.749 3.088.745
b. Specifieke werkingssubsidies 3.833.993 3.688.729
4. Recuperatie individuele hulpverlening 61.395 58.057
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 273.168 18.670
6. Andere operationele opbrengsten 585.413 406.610
B. Financiële opbrengsten 805.367 811.996
III. Overschot of tekort van het boekjaar -187.691 1.225.774
A. Operationeel overschot of tekort -761.761 656.543
B. Financieel overschot of tekort 574.070 569.232
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -187.691 1.225.774
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -187.691 1.225.774
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers JR-1 Budg. 628110 Alg. 54255
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Algemeen directeur: Steven Van de Velde - Financieel directeur: Jeffrey De Cock
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2019 2019: Budg. 628110 Alg. 54255