Een schone gemeente

Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC1-01 Afval voorkomen

Terug naar navigatie - PC1-01 Afval voorkomen

Ons plan

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, onder meer door sensibilisatie, het bevorderen van de circulaire economie en het organiseren van afvalvrije evenementen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Visiebepaling (2020 - 2021)
 • Verbod op gebruik wegwerpmaterialen in alle culturele infrastructuur van het lokaal bestuur (2021)

Wat kost het

 • In 2020 werd er:
  • herbruikbaar materiaal aangekocht
  • werd er voor 500 euro aan cadeaubonnen gekocht om aankopen via de Kringwinkel te stimuleren
 • Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
  • afvalvrije evenementen: er was 6.900 euro voorzien in 2020, hiervan is 1.983 besteed en 4.917 euro wordt overgedragen naar 2021.

--
 • Het organiseren en sensibiliseren van afvalarme initiatieven en evenementen is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen.
  • Er zijn diverse opleidingen en webinars gevolgd m.b.t dit thema.
  • Voor de verenigingen van Nazareth werd een informatiemoment georganiseerd over de nieuwe regelgeving.
 • De acties om de circulaire economie te bevorderen konden maar beperkt en in aangepaste vorm doorgaan omwille van de coronapandemie.
  • Er werd 1 Repair café georganiseerd.
  • Het kringloopweekend in juni kon enkel in digitale vorm doorgaan via filmpjes op Facebook
  • De jaarlijkse ecobouwerscampagne 'circulaire bouwen' werd online georganiseerd.
  • Van december 2020 tot december 2021 loopt er een specifieke doelgroepactie om het kopen van hergebruikgoederen in de Kringwinkel te stimuleren. Via het Sociaal Huis worden cadeaubonnen verdeeld.

 

Actieplan PC1-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-01-03 De circulaire economie bevorderen 10.806 14.300 0 0
Totaal Exploitatie 10.806 14.300 0 0
Investering
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen 1.983 6.900 0 0
Totaal Investering 1.983 6.900 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 12.789 21.200 0 0

PC1-02 Afval op de juiste plaats

Terug naar navigatie - PC1-02 Afval op de juiste plaats

Ons plan

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig. Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamelpunten kunnen voorzien worden. Daarnaast werkt Nazareth mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

Tijdspad en mijlpalen

 • Peukenplan (2020-2021)
 • Selectieve vuilnisbakken (2021-2022)
 • Vlaanderen asbestveilig (2020-2022)
 • Collectieve inzamelpunten op bedrijven terreinen (vanaf 2022, afhankelijk van initiatieven OVAM)

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomende inkomsten voorzien voor:
  • subsidie OVAM (project mooimakers) voor selectieve afvalbakken (+ 4.589 euro). Er kan aanspraak worden gemaakt worden op een projectsubsidie van 75% voor de personeelskosten en 100% voor de overige kosten

--

Het peukenplan

In 2020 werd gekozen voor een thematisch project, namelijk een peukenplan. Dit voorziet in de aankoop van enkele verschillende types peukenrecipiënten om op 13 doellocaties (openbare plaatsen en gebouwen met gekende peuken(over)last) te plaatsen. Er werd gekozen voor 2 verschillende types recipiënten: een peukensleuf en een stembak, waarbij met specifieke stickers kan 'gestemd' worden op een bepaalde stelling door het wegwerpen van een sigarettenpeuk in het recipiënt. De recipiënten worden om de 3 maanden gewisseld om gewenning tegen te gaan. Het peukenplan omvat ook verschillende metingen en evaluatiemomenten over de werkingsperiode van 2 jaar.

Peukenplan

 

 Alle medewerkers 'Milieu en economie' kregen een opleiding ‘vuilnisbakkenplan

Vlaanderen asbestveilig 20240

De asbestinzameling in het kader van de Vlaamse actie ‘Vlaanderen asbestveilig 2040’ liep door de coronapandemie vertraging op werd verlengd tot 2022. Sinds eind 2020 zijn er op het recyclagepark kleine asbestzakken gratis beschikbaar.

Actieplan PC1-02 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Investering
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken 4.656 -7.000 0 4.589
PC1-02-02 Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien 0 1 0 0
Totaal Investering 4.656 -7.001 0 4.589
Totaal Gemeente & OCMW 4.656 -7.001 0 4.589

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Terug naar navigatie - PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Ons plan

Het lokaal bestuur pakt zwerfvuil gericht aan, onder meer door de inzet van een clean team.

Tijdspad en mijlpalen

 • Thematische aanpak 'hondenpoep' (2021)
 • Hinder door glasbollen: evaluatie van alle sites (2021)

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  • aankoop technisch materiaal Cleanteam (+ 2.500 euro)

 

--
 • Door de coronapandemie werd de zwerfvuilactie in het voorjaar geannuleerd, in het najaar ging dit door zoals gepland.  Dit leverde 83 zakken zwerfvuil op, daarbovenop werden nog heel wat grote stukken sluikstort opgehaald.
 • De werking van het cleanteam wordt verder geoptimaliseerd. Zo heeft iedere begraafplaats sinds 2020 een eigen verantwoordelijke.
 • De werking en het budget van de groendienst werd geëvalueerd en bijgestuurd.

Actieplan PC1-03 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-03-01 Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth 24.484 39.750 0 0
Totaal Exploitatie 24.484 39.750 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 24.484 39.750 0 0

Nazareth: zuiver water

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC2-01 De grond ontharden

Terug naar navigatie - PC2-01 De grond ontharden

Ons plan

Door te ontharden kan regenwater beter in de bodem dringen. Er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en verlaagt de kans op wateroverlast. Terzelfdertijd worden de grondwatervoorraden aangevuld.

Tijdspad en mijlpalen

 • Speelplein gemeentelijke basisschool (2020-2021)
 • Burgerlijk Godshuis - gedeeltelijke ontharding omgeving (2022+)

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  •  de ontharding speelplaats (15.000 euro)

--

Als lokaal bestuur geven we het goede voorbeeld en ontharden we het eigen patrimonium. In 2020-2021 staat de ontharding van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool  Nazareth op de planning, maar dit heeft vertraging opgelopen.

 • In eerste instantie werd besloten om dit uit te besteden. De ingediende offerte was echter veel hoger dan de raming, en de procedure werd stopgezet. Vervolgens beslisten we om de werken zelf uit te voeren, omdat normaliter een nieuwe deskundige openbare werken zou starten in mei. Deze gaf echter vrij snel ontslag. Daarom is uiteindelijk besloten om opnieuw met een overheidsopdracht te werken.
 • Vooraleer de uitvoering op te starten, zijn er eerst voorstellen van het oudercomité gevraagd. De aanleg is  nu voorzien in 2021.

 

Actieplan PC2-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Investering
PC2-01 De grond ontharden 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 0 0

PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Terug naar navigatie - PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de zuiveringsgraad verhogen. Het uiteindelijke doel is 93,30% (streefcijfer Vlaamse Milieumaatschappij)

Tijdspad en mijlpalen

 • Opmaak planning (2020) - gerealiseerd
 • Uitrol (2020-2022)

Wat kost het

De IBA’s worden gefinancierd via het budget van Aquario. Er is 8285,67 euro vanuit AquaRio als resultaat opgegeven voor uitvoering van de werken in 2020.

Kostprijs IBA (gemiddeld): 5.500 euro.

 • aanrekening klant aansluitingsvergoeding voor plaatsing IBA: 1415,09 euro.
 • subsidie door VMM voor IBA’s prio 0 aan FARYS: 1750 euro
 • subsidie afkoppelingswerken aan klant: maximaal 1250 euro per woning
 • kostprijs voor de gemeente: gemiddeld per IBA 2335 euro  per IBA + maximaal 1250 euro subsidie voor afkoppelingswerken, financiering via de Aquario-budgetten.

--

Behalve met de geplande rioleringswerken verhogen we de zuiveringsgraad door de rode clusters versneld te voorzien van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Rode clusters zijn zones in het buitengebied waar nooit riolering zal komen en waar afvalwater momenteel ongezuiverd geloosd wordt in het oppervlaktewater. Er zijn 250 punten aangeduid waar een IBA moet komen..

 • In het meerjarenplan was voorzien om versneld uit te rollen tegen 2025, er werd echter beslist om nog sneller te gaan en de IBA's tegen 2023 te realiseren.
 • In 2020 werden reeds 3 IBA's aangelegd (Hanestraat, Kortrijkseheerweg en de Mantelstraat)

Werking IBA

Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Terug naar navigatie - PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Ons plan

In het SEAP-actieplan worden de maatregelen beschreven die het lokaal bestuur onderneemt om de CO2-uitstoot te beperken. Vertrekkende vanuit een gedeelde visie en emissie-inventaris worden acties gedefinieerd zowel voor individuen, ondernemingen als het lokaal bestuur.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ondertekenen burgemeestersconvenant - gerealiseerd 2020
 • Participatie traject opmaak adapatieplan (2021-20222)
 • Actualisatie SEAP-actieplan (tegen 2022)
 • Opmaak adaptatieplan (tegen 2022)

Wat kost het

Het budget (3.000 euro) voor de opmaak van actieplan en adaptatieplan werd doorgeschoven naar 2021 omwille van vertraging bij de provincie met het opstarten van de ondersteuning.

--
 • Op de gemeenteraad van juni 2020 werd de toetreding tot het vernieuwde Burgemeestersconvenant 2030 goedgekeurd.
 • De provincie begeleidt de actualisatie van het SEAP-actieplan en de opmaak van het adaptatieplan. Nazareth maakt deel uit van een cluster met De Pinte en Nazareth. In de planning was voorzien om in het najaar van 2020 op te starten, omwille van vertraging bij de provincie werd dit uitgesteld naar 2021.
Actieplan PC3-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren 0 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 0 0

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Terug naar navigatie - PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Ons plan

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Het lokaal bestuur Nazareth wil bijdragen aan het efficiënter gebruiken van energie en aan een grotere inzet van hernieuwbare energiebronnen.

Tijdspad en mijlpalen

• Evaluatie subsidiereglement verbeteringswerken en energiebesparing (2021-2022)

Wat kost het

 • In 2020 is 3180 euro subsidie uitbetaald aan 6 aanvragers in het kader van het subsidiereglement 'duurzaam bouwen en verbouwen'.

--

In 2020 lag de focus voornamelijk op de jaarlijkse terugkerende acties.

 • Groepsaankopen: 
  • groene stroom – via de provincie (voorjaar 2020): in Nazareth waren er 103 inschrijvingen en 37 overstappers
  • zonnepanelen – via de provincie: dit is niet doorgegaan wegens een juridisch dispuut. 
  • spouwmuurisolatie  - i.s.m. Veneco (voorjaar 2020 en wegens coronapandemie verlengd): 73 deelnemers en 23 werven
  • stookolietanksanering - i.s.m. Veneco: 57 deelnemers, 39 werven
 • De informatieavonden i.v.m. betaalbare en duurzame energie werden omwille van de coronapandemie uitgesteld tot oktober en gingen uiteindelijk in digitale vorm door.
 • Iedere inwoner van Nazareth kan ook voor gratis bouwadvies terecht bij het steunpunt Duurzaam Bouwen van de Provincie en de Milieuadvieswinkel.
Actieplan PC3-02 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-02-01 Duurzaam energiegebruik stimuleren 3.681 5.500 0 0
Totaal Exploitatie 3.681 5.500 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 3.681 5.500 0 0