Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd

Terug naar navigatie - PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd

Ons plan

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Dit realiseren we door ons te profileren als een aantrekkelijk werkgever, zowel bij werving als selectie als in het retentiebeleid. Door een strategisch VTO-beleid investeren we in permanente kennisontwikkeling.

Tijdspad en mijlpalen

 • Kader telewerk - gerealiseerd 2020
 • Kaderuitzendarbeid - gerealiseerd 2020
 • Aanwervingskanalen optimaliseren (2021)
 • Onthaalbeleid stroomlijnen en het uitwerken van een 'on boarding - trajct' (2020-2021)
 • Geïntegreerd HRM-softwarepakket (2020-2021)
 • Het ontwikkelen van eigen e-vorming (vanaf 2021)
 • Evaluatie en herziening organogram (2021)

Wat kost het

Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:

 • aanwervingen, evaluatiesysteem, vorming/opleiding (+ 65.000 euro)

--

Het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever

 • Er is een kader voor uitzendarbeid goedgekeurd. Hierdoor kan het lokaal bestuur, mits het respecteren van een aantal spelregels, sneller reageren bij plotse personeelstekorten of tijdelijke vermeerdering van werk.
 • Naar aanleiding van de coronapandemie werd thuiswerken tijdelijk de regel. Op basis van een evaluatie door medewerkers en diensthoofden (zowel via enquête als via digitale overlegmomenten), werd een kader uitgewerkt om toe te passen na het beëindigen van de coronamaatregelen.
 • Ter ondersteuning van de volledige HRM-werking, wordt een geïntegreerd softwarepakket geïmplementeerd. Verschillende toepassingen zoals het loonpakket, evaluatiesysteem, vormingsregistratie, ... worden naar één pakket geconverteerd. Eind 2020 werden 2 modules geactiveerd, de verdere implementatie volgt in 2021.

Werk maken van leren

 • Leren begint vanaf de eerste werkdag in het lokaal bestuur. Uit een evaluatie en ideeëninventarisatie m.b.t. het onthaalbeleid van nieuwe medewerkers bleek dat de voorbereiding van een eerste werkdag en de eerste werkdag zelf als positief worden ervaren. Er kan echter nog meer ingezet worden op een betere begeleiding tijdens de eerste weken en maanden van de tewerkstelling. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt, met o.m. een opleidingstraject voor nieuwe medewerkers en het stroomlijnen van het peter/meterschap.
Actieplan PE1-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE1-01-01 De juiste persoon op de juiste plaats 88.913 77.000 0 0
PE1-01-02 Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid 25.165 48.000 0 0
Totaal Exploitatie 114.078 125.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 114.078 125.000 0 0

PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren

Terug naar navigatie - PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren

Ons plan

De communicatie van het lokaal bestuur moet bijdragen aan alle strategische en operationele doelstellingen. In het permanent en proactief communiceren over beslissingen en realisaties, willen we de nadruk leggen op positieve taal en beelden, zodat iedereen (beleid, inwoners; medewerkers) zich betrokken voelt bij het lokaal bestuur en haar werking. Toegankelijke communicatie is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Tijdspad en mijlpalen

 • Film over Nazareth (2020-2021)
 • Strategische communicatieplanning (2021)

Wat kost het

Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:

 • filmpje over Nazareth (+ 2.500 euro)
 • coronacommunicatie (+ 8.700 euro, coronabudget)

--

Positieve taal en beelden

 • Naar aanleiding van de coronapandemie ging er veel aandacht naar positieve en toegankelijke communicatie.
  • Verschillende papieren infoflitsen zijn bedeeld. Toegankelijke informatie is hier de focus: we bereiken op papier ook personen die we digitaal niet bereiken; we gebruiken extra eenvoudig Nederlands (onder meer op basis van de website van Wablieft); met pictogrammen en foto’s verduidelijken we de tekst; we verwijzen naar websites in eenvoudig Nederlands en in andere talen.
  • Met affiches aan de openbare gebouwen en in winkels zorgen we ervoor dat ook 'niet-digitale' inwoners de belangrijkste informatie krijgen.
  • Ondanks de crisis doorspekken we onze berichten met positieve verhalen. In diverse kanalen zijn de solidaire acties van het bestuur en vrijwilligers in de kijker geplaatst: postkaartjes, foto's, nieuwjaarspakketjes, ...
 • In de infokrant is er altijd een rubriek ‘beleidsbeslissingen’, waarin we de belangrijkste beslissingen en realisaties van het lokaal bestuur voorstellen.
 • Het meerjarenplan werd toegankelijk gemaakt via het 'Vlinderboekje'. De illustraties worden blijvend gebruikt ter ondersteuning van communicatie over beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld in verband met het ruimtelijk beleidsplan, het participatietraject voor een wandelroute in de Scheldevallei, het handelsbeleidsplan.

vlinder

Communicatiefilm over Nazareth

Het concept en de prijsofferte werd in 2020 vastgelegd. De opnames waren gepland voor het najaar van 2020, maar omwille van het slechte weer uitgesteld naar 2021.

Actieplan PE1-02 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren 0 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 0 0

Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden

Terug naar navigatie - PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden

Ons plan

Via de opmaak van een participatiekader zal participatie structureel verankerd worden in de organisatie. Een bijzondere vorm van participatie is de betrokkenheid van de raadsleden: we zoeken naar werkvormen waarbij de raad een forum van echt maatschappelijk debat kan worden

Tijdspad en mijlpalen

 • Ondertekening engagamentsverklaring 'participatie van raadsleden' -gerealiseerd 2020
 • Actuaforum - gerealiseerd 2020
 • Kader voor participatie (2020-2021)

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2020/1 werd het bedrag dat recurrent voorzien verlaagd.

--
 • Onder projectbegeleiding van Levuur werkte het lokaal bestuur Nazareth aan de versterking van de rol van de raad en het vastleggen van een participatiekader:
  • Het Actuaforum is een nieuw initiatief in Nazareth, waarin de raad actief betrokken wordt bij actuele beleidsthema’s. Door inhoudelijk over het beleid te debatteren en tijdig in te spelen op veranderingen in de samenleving, bepalen de raadsleden de juiste prioriteiten. Het eerste actuaforum ging in door januari 2020.
  • In een cocreatietraject met raadsleden, inwoners en partners werd gezamenlijk een wandelroute uitgestippeld.
  • Er werd een kader voor participatietrajecten uitgewerkt. In 2021 wordt dit verder uitgerold binnen de organisatie van het lokaal bestuur en gevalideerd in een reglement.
 • Er is geïnvesteerd in aangepaste software om raadsleden en inwoners efficiënter en effectiever te informeren over meerjarenplanning, zowel financieel als inhoudelijk. Dit werd voorbereid in 2020 en zal operationeel zijn in 2021.

actuaforum

Actuaforum 2020

 

Actieplan PE2-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE2-01-01 Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022. 0 1.500 0 0
PE2-01-02 De rol van de raad versterken 227 3.000 0 0
Totaal Exploitatie 227 4.500 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 227 4.500 0 0

PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen

Terug naar navigatie - PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen

Ons plan

Participatie betekent ook dat er een deel van de verantwoordelijkheid bij inwoners komt te liggen. Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast ‘zeggen’ ook dingen ‘doen’. Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten hieraan kan bijdragen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Communiceren via storytelling (vanaf 2020)
 • Wijkoverleg in de Wijk Landuit-Schelde - pilootproject (timing afhankelijk van de coronamaatregelen).

Wat kost het

Jaarlijks is er budget voorzien om het wijkoverleg te ondersteunen - in 2020 werd dit niet aangewend omwille van de coronapandemie.

--
 • Via 'storytelling' worden er verhalen van inwoners, ondernemers en organisaties gebracht. In 2020 werd hierover opleiding gevolgd en volgende zaken gerealiseerd:
  • 'Helden van Nazareth', 3 verhalen via Instagram en in de Infokrant.
  •  Nazareth TV:  4 afleveringen op Instagram, Facebook en Youtube.
  • 'Duurzame lokale helden': 7 verhalen van ondernemers
 • Er werd een oriëntatienota goedgekeurd i.v.m. wijkoverleg. Vanaf 2021 wordt gestart, met de wijk Landuit-Schelde als pilootproject.
Actieplan PE2-02 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE2-02-01 Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners 0 500 0 0
PE2-02-02 Het organiseren van wijkoverleg 0 1.500 0 0
Totaal Exploitatie 0 2.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 2.000 0 0

De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen

Terug naar navigatie - PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen

Ons plan

Het huidig dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Vertrekkend vanuit een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit … creëren we een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel, op maat en voor iedereen toegankelijk. Dit vraagt een evenwichtsoefening tussen de noden en behoeften van inwoners en wat voor de organisatie efficiënt en haalbaar is Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis.

Tijdspad en mijlpalen

 • Dienstverleningsmodel:
  • kader bereikbaarheid - gerealiseerd 2020
  • start onthaalteam - gerealiseerd 2020
  • productcatalogus en kanaalstrategie (2020-2021)
  • afsprakensoftware (2020-2021)
 • Site gemeentehuis
  • opmaak visienota (2021)
  • aanstellen architect (2021)
  • globaal ontwerp en eerste herinrichtingsplannen (2021)
  • uitvoering eerste herinrichtingsdossier (2022)

Wat kost het

 • Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
  • site gemeentehuis:  er was 60.000 euro voorzien in 2020, hiervan is 6.855 besteed en 53.145 euro wordt overgedragen naar 2021.

--

Dienstverleningsmodel

Ten gevolge van de coronapandemie werd de planning grondig bijgestuurd. Zo werd de opmaak van een productcatalogus en het ontwikkelen van een kanaalstrategie uitgesteld. Tegelijkertijd noodzaakte de crisis het lokaal bestuur om de wijze waarop ze haar dienstverlening aanbiedt te herdenken en werden nieuwe mogelijkheden benut.

In 2020 zijn volgende zaken gerealiseerd:

 • Het vastleggen van een kader bereikbaarheid: wanneer en hoe is het lokaal bestuur beschikbaar (digitaal, telefonisch, aan het loket, op bezoek).
 • Het opstarten van één onthaalteam dat instaat voor de telefonische bereikbaarheid, snelloket en het fysiek onthaal.
 • Een digitale telefooncentrale, inclusief nieuwe telefoonnummers voor alle teams.
 • De ontwikkeling van het Pluscafé naar een dienstverleningsantenne (beperkt wegens de coronamaatregelen, zie ook actieplan PD3-04).KlikBelKom

Herinrichting gemeentehuis

 • In de eerste helft van 2020 werd verder gewerkt op basis van de plannen die de interieurarchitecte maakte in 2019. Eind augustus keurde de gemeenteraad het bestek goed voor de aanstelling van een architect.
 • In oktober is de procedure stopgezet omdat wordt vastgesteld dat het herinrichtingsproject van het gemeentehuis in een ruimere context dient bekeken te worden.  Er is het gebouw op zich, maar ook de relatie met de ruimere omgeving (parking achteraan, het dorp aan de voorzijde) en de verschillende functies die de site huisvest. Er wordt een studiebureau aangesteld om een begeleidingstraject op te zetten met bestuur en administratie in 2021.

 

Actieplan PE3-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022 629 3.000 0 0
Totaal Exploitatie 629 3.000 0 0
Investering
PE3-01-02 Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023. 6.855 60.000 0 0
Totaal Investering 6.855 60.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 7.484 63.000 0 0

PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie

Terug naar navigatie - PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie

Ons plan

Nauw samenhangend met het nieuwe dienstverleningsmodel, is de doorgedreven digitalisering van de organisatie. Digitalisering van de werking betekent dat processen efficiënter verlopen en dat er een vlottere gegevensuitwisseling is tussen de verschillende diensten. Digitalisering van de dienstverlening speelt in op de noden van de moderne burger die veel zaken reeds via digitale weg regelt (bank, vakantie, …). Digitale dienstverlening is echter slechts één van de pijlers van het nieuwe dienstverleningsmodel. Daarnaast blijven andere kanalen belangrijk, zoals de loketfunctie, het werken op afspraak, … . Om dit vorm te geven zal er een strategische visie op ICT worden uitgewerkt:

Tijdspad en mijlpalen

 • Strategische visie op ICT (2020-2021)
 • Bedrijfscontinuïteitsplan en disaster recovery room (2021)
 • Cashloze organisatie - gerealiseerd 2020

Wat kost het

 • Het gebruik van Microsoft Teams was gedurende de eerste 6 maanden van de pandemie gratis. Vanaf september 2020 diende echter bijkomend budget voorzien te worden (ICT-budget, gelijkblijvend beleid).
 • 1670 euro voor audit ICT.
 • In 2020 hebben we kosten gemaakt voor de aankoop van mobiele betaaltoestellen (via datanetwerk) zodat deze overal ingezet kunnen worden in de gemeente. De opstart van de webshop betreft een maandelijkse abonnementsprijs + personeelsuren voor de ontwikkeling ervan.

 

--

Strategische visie op ICT

Het traject voor de opmaak van een strategische visie op ICT stond klaar om uit te rollen vanaf maart 2020, maar werd on hold gezet door de coronapandemie.

Het voorbije jaar hebben we enerzijds grote stappen vooruit gezet op het vlak van digitalisering (videovergaderen, interne processen die werden gedigitaliseerd, ...), anderzijds botsen we ook op grenzen. Digitaliseren is geen middel zoals een ander, de digitalisering (de technologie ) transformeert ons. Begin 2021 wordt het traject opnieuw opgestart, waarbij wordt nagegaan welke weg we hebben afgelegd en in welke richting we willen verder gaan, en dit zowel op het gebied van:

 • Organisatiedoelstellingen: welke impact heeft digitalisering op onze doelstellingen en hoe we deze kunnen realiseren.
 • Op het gebied van organisatie: de wijze waarop we samenwerken, de organisatiecultuur.
 • Op het gebied van technologie: op welke principes baseren we onze keuzes.

Doorgedreven digitalisering maakt ons echter ook kwetsbaar. Met het oog op het versterken van het informatiebeveiligingsniveau werd een ICT-audit uitgevoerd. Er werd hiervoor ingetekend op de raamovereenkomst van Audit Vlaanderen, waarbij de Vlaamse overheid 2/3 van de kosten op zich neemt. Op basis van de audit werd een actieplan opgemaakt, dat in 2021 verder wordt opgevolgd. De voornaamste punten zijn:

 • Evaluatie van het serverbeheer.
 • Het wachtwoordbeleid versterken en uitbreiden (inclusief multifactorauthentification).
 • De opmaak van een bedrijfscontinuïteitsplan (inclusief inrichting disaster recovery room).

Cashloze organisatie

Mede door de coronapandemie werd de cashloze organisatie gerealiseerd in 2020. Realisaties:

 • Organisatiebrede invoering van elektronische betaaloplossingen.
 • Na een sensibilisering bij klanten om elektronisch te betalen zijn we overgegaan tot het cashloos maken van enkele diensten
 • Opstart van een webshop om een selectie van producten te kunnen verkopen zelfs tijdens sluitingsperiodes van de gemeentelijke diensten.

Daarnaast gebeurde een marktconsultatie en werden technische mogelijkheden geïnventariseerd om vanaf 2021 te werken met QR-codes met betaallink op uitgaande facturen en aanslagbiljetten.

 

Actieplan PE3-02 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE3-02-01 In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald. 1.670 0 0 0
Totaal Exploitatie 1.670 0 0 0
Investering
PE3-02-03 Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 1.670 0 0 0

PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

Terug naar navigatie - PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

Ons plan

De raad keurde op 4 november 2019 het kader voor organisatiebeheersingssysteem goed. De organisatiebeheersing wordt zowel organisatie-breed als op afdelingsniveau georganiseerd. Organisatie-breed ligt de focus op de ondersteunende en managementprocessen. Op afdelingsniveau ligt het accent vooral op de kernprocessen. Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo ‘lean’ mogelijk maken van de organisatie door efficiëntie en klantvriendelijkheid.

Tijdspad en mijlpalen

In januari - februari 2020 werd door het MAT een inventaris gemaakt van mogelijke projecten in het kader van het organisatiebeheersingssysteem.

Zij baseerden zich hiervoor op de resultaten van de globale zelfevaluatie uitgevoerd in 2018 en de activiteiten in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Op basis hiervan werden de prioriteiten voor 2020-2021 bepaald. In de loop van 2020 kwamen hier nog een aantal actiepunten (debiteurenbeheer, audit cyberveilige gemeente).

Voor de volledige evaluatie, zie het afzonderlijk verslag 'Organisatiebeheersing - rapport 2020'.

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

--

Wat is de stand van zaken?

Door het MAT werd de planning voor 2020-2021 opgemaakt. Per kwartaal wordt een stand van zaken opgemaakt met het MAT. Dit gebeurde een eerste maal op 10 juni 2020. In de eerste helft van 2020 werd onder meer gewerkt aan volgende zaken:

 • een opvolgings- en rapporteringstool meerjarenplan;
 • de afsprakennota CBS-MAT en de deontologische code voor mandatarissen werd goedgekeurd;
 • de implementatie van een managementinformatiesysteem wordt voorbereid;
 • de optimalisatie van het betalingsproces;
 • organisatiestructuur, meer specifiek audit technische dienst;
 • acties uit het meerjarenplan zoals het dienstverleningsmodel, de cashloze organisatie, ICT-audit,…

Tijdspad en verdere planning

In het najaar van 2020 worden volgende zaken opgestart:

 • contractmanagement
 • evaluatie werkwijze subsidies/premies
 • debiteurenbeheer
 • toepassing visumprocedure

Doe de SDG-toets

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PE4-01 De SDG's bekendmaken

Terug naar navigatie - PE4-01 De SDG's bekendmaken

Ons plan

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG’s, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken bij het grote publiek

Tijdspad en mijlpalen

 • Klimaatdorp
 • Deelname campagne '10 mondiale uitdagingen' (2020-2021)
 • Jaarlijks een bestaand evenement 'SDG'-proof maken

Wat kost het

Het Klimaatdorp kon in  2020  niet doorgaan - er wordt in 2021 opnieuw 1.500 extra voorzien

 

--
 • Op 24 april was het Klimaatdorp gepland. Door de coronapandemie kon dit doorgaan, in 2021 wordt gezocht naar een alternatief.
 • Jaarlijks wordt er één evenement SDG-proof gemaakt. In 2020 was dit het vrijwilligersontbijt begin maart, waarbij gesensibiliseerd werd rond de SDG's (Fair Traide producten, duurzaam aankopen, klimaatactie).
 • Via de actie 'Duurzame lokale helden' werden de verhalen van 7 lokale duurzame helden in de kijker geplaatst.
 • Het lokaal bestuur ging in op de oproep van de provincie om 10 mondiale uitdagingen aan te gaan en die in een tijdspanne van een jaar te behalen. De uitdagingen gaan over diverse thema's die duurzame beleidskeuzes in een mondiale context stimuleren. Het doel is om zowel intern (medewerkers gemeente, raadsleden, schepenen, ...) als extern (bevolking, scholen, organisaties, ...) te communiceren, te sensibiliseren en aan te zetten tot meer duurzaam handelen. In 2020 werden er reeds 2 uitdagingen gerealiseerd:
  • Mondiale uitdaging 6: "Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de gemeente" met 11.11.11-campagne en info-avond "Het prijskaartje van Katoen" - november 2020

  • Mondiale uitdaging 8 : "Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te stimuleren" met chocolademelkactie i.k.v. de week van de Fair Trade - oktober 2020

duurzame held

De Kringwinkel als duurzame ereheld

Actieplan PE4-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE4-01-01 Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's 6.915 3.050 0 0
Totaal Exploitatie 6.915 3.050 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 6.915 3.050 0 0

PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren

Terug naar navigatie - PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren

Ons plan

Het engagement voor de SDG’s is niet vrijblijvend. Ook hier wil het lokaal bestuur een inspirerend voorbeeld zijn en kaders uitwerken om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsprincipes verankerd worden in de organisatie. Zo zullen er toetsinstrumenten worden ontworpen m.b.t. duurzaam aankopen , het sociale aspect van de verschillende reglementen van het lokaal bestuur, duurzaam bouwen en renoveren, …

Tijdspad en mijlpalen

 • Kader 'duurzaam en lokaal aankopen' (2020-2021)
 • Sociale toets m.b.t. reglementen lokaal bestuur (vanaf 2022)
 • Kader 'bouwprojecten lokaal bestuur Nazareth (2021)

SDG's

 

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

--

Duurzaam aankopen

 • Er werd deelgenomen aan diverse trajecten  begeleiding van de provincie, onder meer:
  • textiel
  • aankopen en verbouwen;
  • herbruikbare bekers.
 • Er wordt een kader vastgelegd m.b.t. duurzaam aankoopbeleid: in 2020 ging een eerste workshop door met het college, in 2021 zullen de basisprincipes verankerd worden en toegepast op concrete dossiers.

Duurzaam bouwen en renoveren

 • Het Vlaams Energiebedrijf voert energiescans uit in zorggebouwen (BKO Ter Biesten, sociaal huis, gemeentehuis). Op basis van de resultaten wordt een actieplan opgemaakt in 2021.