Duurzaam mobiel

Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Terug naar navigatie - PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Ons plan

Het mobiliteitsbeleid sluit nauw aan bij het ruimtelijk beleid. De centrale as wordt heringericht tot een groene boulevard die de dorpskernen van Nazareth en Eke verbindt. De weginfrastructuur wordt aangepast voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden. Op verschillende manieren worden inwoners aangezet om meer te stappen en te trappen, waarbij er wordt gefocust op de duurzame verplaatsing naar school.

Tijdspad en mijlpalen

 • Centrale as: goedkeuring concept (2020-2021)
 • Goedkeuring fietsbeleidsplan en integratie in het mobiliteitsplan (2020-2021)
 • Verlichting spoorwegfietspad -  gerealiseerd 2020
 • Wegmarkeringen veilige schoolomgeving (2021)

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  • concept groene as (+ 3.000 euro)
  • eindvorderingsstaten diverse projecten (+ 25.000 euro)
  • verlichting spoorwegfietspad (+ 40.000 euro). 
 • Aanpassingen investeringen bij opmaak MJP 2021/0:
  • er werd 150.000 euro geschrapt wegens niet verder zetten van de 'Strap-app'
  • er wordt 215.000 euro fietspadensubsidie Vlaanderen voorzien ('Kopenhagenplan')
 • Investeringsoverdracht gemeente van 2020 naar 2021:
  • aanpassen weginfrastructuur voor meer veilige voet- en fietspaden: er was 25.000 euro voorzien in 2020, hiervan wordt 15.000 euro overgedragen naar 2021.
  • verlichting spoorwegfietspad: de openbare verlichting is overgenomen door Fluvius. Daarom zal er geen subsidie ontvangen worden, er staan echter ook geen uitgaven meer tegenover. De kredieten (zowel ontvangsten als uitgaven) worden daarom niet overgedragen naar 2021.

 

De fietsenstalling van het Sociaal Huis en het WZC werd gebudgetteerd en geboekt onder gelijkblijvend beleid (GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen).

--

Fietsbeleidsplan

 In 2020 werden volgende stappen ondernomen:

 • Inventarisatieoefening
  • Op basis van de resultaten van ‘Zegget ne keer’ werd een samenvatting gemaakt van de voornaamste knelpunten voor fietsers.
  •  I.s.m. met Veneco en de verkeersdeskundige MINT werd een inventarisatie opgesteld van de fietspaden
 • Er is een eerste ontwerp van fietsbeleidsplan opgemaakt en in verschillende feedbackrondes werd er teruggekoppeld
  • aan het beleid;
  • aan geïnteresseerden 
  • aan alle adviesraden - zowel de werkgroep mobiliteit, de cultuurraad als de ouderenraad gingen hier op in en gaven advies.

Op basis hiervan wordt in 2021 een fietsbeleidsplan opgemaakt en geïntegreerd in het mobiliteitsplan.

Fietsparkeerplaatsen

Jaarlijks wordt er 10.000 euro voorzien voor fietsparkeerplaatsen. In 2020 werden volgende zaken gerealiseerd:

 • Fietsenstallingen aan cc Het Centrum, het Sociaal Huis en WZC Wielkine.
 • 4 nieuwe fietsbeugels ter hoogte van hoek Dorp / 's Gravenstraat.

Aangepaste weginfrastructuur

 • In 2020 werd er een eerste conceptstudie gemaakt om de twee dorpskernen te verbinden door een groene boulevard. Volgende stappen zijn voorzien in 2021:
  • De vernieuwing van de centrale as heeft een grote impact. Vooraleer tot een  ontwerp over te gaan, wordt er een breed participatietraject georganiseerd
  • Er wordt een studiebureau aangesteld om de technische aspecten verder uit te werken van het gedeelte tussen Stropstraat en Drapstraat..
 • Het spoorwegfietspad werd voorzien van verlichting. Fluvius werkte een voorstel uit conform de voorwaarden opgelegd door de provincie, eind maart werd de vergunning ontvangen van Infrabel. De eigenlijke aanleg van de verlichting werd uitgevoerd september 2020. Herstel van het wegdek bleek  niet nodig.

Spoorwegfietspad

Samen duurzaam naar school

 • Er was voorzien om een 'Strap-app' te implementeren in 2020. Via een dergelijke app, gekoppeld aan een beloningssysteem, worden kinderen gestimuleerd om te voet of met de fiets naar  hun school of vereniging te gaan. Na verder onderzoek en overleg met de verschillende betrokkenen werd besloten om dit voorlopig stop te zetten en eerst te investeren in een voldoende veilige schoolomgeving en veilige verkeersroutes.
 • In het kader van het Octoplusplan werden 'Octopuswegmarkeringen' aangekocht om de schoolzones af te bakenen.
Actieplan PB1-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB1-01-04 Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart 0 0 0 0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 0 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0 0
Investering
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard 13.654 13.000 0 0
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden 0 25.000 0 0
PB1-01-03 Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied 0 0 0 0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 9.232 0 0 50.320
PB1-01-51 Verlichting Spoorwegfietspad 0 -190.000 0 110.000
Totaal Investering 22.886 -228.000 0 160.320
Totaal Gemeente & OCMW 22.886 -228.000 0 160.320

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Ons plan

Het lokaal bestuur neemt initiatieven op de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer te verhogen, door zowel zelf initiatief te nemen of in overleg te gaan met partners en hogere overheden.

Tijdspad en mijlpalen

 • Regionaal mobiliteitsplan (implementatie vanaf 1 januari 2022)
 • Nieuw Openbaar Vervoerplan (2021)
 • Inrichting vaste ritten met de 'Iedereen mee bus' naar de markt (2020-2021)
 • Halteplaatsomgevingen verbeteren (vanaf 2022, in functie van het project m.b.t. de centrale as 'De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard')

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

--

De werking van de Vervoerregioraad

In overleg met partners van de vervoerregioraad Gent wordt gewerkt aan een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan.

 • Er werd gestart met een plan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn wordt vastgelegd. Voor dit regionaal mobiliteitsplan is momenteel de oriëntatienota opgesteld.
 • Daarnaast heeft de vervoerregio ook de opdracht een nieuw Openbaar Vervoerplan te ontwikkelen. Dit omvat een plan voor het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat.
  • Het voorstel voor het kernnet en het aanvullend net werd eind 2020 goedgekeurd op de Vervoersregioraad . Het lokaal bestuur Nazareth gaf hierover echter een negatief advies omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met een aantal Nazareense noden (zoals  de bediening van de wijk Eke-Landuit met een vaste busverbinding, het vervoer van en naar de bedrijvenzones Eke en De Prijkels, ...)
  • Het voorstel inzake 'Vervoer op Maat' wordt in 2021 uitgewerkt.

Eigen initiatieven

De mogelijkheid om zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus werd onderzocht en voorbereid. De routes liggen vast en er zijn vrijwillige chauffeurs gezocht. Door de coronapandemie staat dit project echter voorlopig on hold en zal pas verder uitgerold worden in 2021.

Slim en veilig op weg

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Terug naar navigatie - PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de gedeelde mobiliteit faciliteren om de autoafhankelijkheid te reduceren.

Tijdspad en mijlpalen

 • Hoppinpunt (realisatie tegen 1 januari 2024)
 • Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth (2020-2021)

Wat kost het

In het meerjarenplan is de kost van een mobipunt/hoppinpunt geraamd op 23.000 euro, waarvan 75 % door Vlaanderen gefinancierd zou worden, en 25 % door het lokaal bestuur Nazareth.

--

Hoppinpunten

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen.

In overleg met de provincie en Veneco is een voorstel voor de inrichting van het mobipunt besproken met de NMBS. Ook vanuit de Vervoerregioraad wordt er echter gewerkt aan mobiliteitscentrales waarbij deelfietsen zijn voorzien.

Momenteel wordt onderzocht wat door wie kan ter beschikking worden gesteld, en welke zaken er gesubsidieerd kunnen worden.

Fietsleasing

Uit een peiling bij werknemers van het lokaal bestuur bleek een grote interesse te bestaan voor de mogelijkheid van fietsleasing.

De modaliteiten  en het opstarten van een overheidsopdracht zijn voorbereid in 2020 , met het oog op invoering in 2021.

Actieplan PB2-01 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Investering
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 0 0

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Terug naar navigatie - PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Ons plan

Om de veiligheid te verhogen wordt er geïnvesteerd in nieuwe wegen.

Tijdspad en mijlpalen

Planning grote wegenwerken

Project 2020 2021 2022 2022+
Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)   ontwerp
(via Farys)
uitvoering  

De Lichterveldestraat
met 2 jaar uitgesteld door bouw WZC De Lichtervelde

aanstellen
ontwerper

omgevings-vergunnig

aanbesteding
uitvoering

 
Boeregemstraat

ontwerp
omgevings-vergunning

aanbesteding
uitvoering

uitvoering uitvoering
(tot 2024)

Oudenaardseheerweg
(van Lakenmeerstraat tot spoorweg)

  ontwerp

aanbesteding
uitvoering

 
Huisepontweg

ontwerp-voorbereiding

ontwerp-goedkeuring

aanbesteding
uitvoering

 
's Gravenstraat/Klapstraat (N437)  

ontwerp
aanbesteding

uitvoering  
Weefstraat Heerweg (2de fase)

overleg De Pinte

 

ontwerp
aanbesteding
uitvoering

   
Landuit   via Aquario
   
Steenweg Astene uitgevoerd def. oplevering    
Bekaertstraat uitgevoerd def. oplevering    
N437: Warandestraat tot Sticheldreef uitgevoerd      

Grote onderhoudswerken

Eind 2020 is een raamcontract opgemaakt voor het onderhoud van wegenwerken in 2021.

 

 

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  • eindvorderingsstaten diverse projecten (+ 22.948 euro)
 • Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplanplan 2021/0: de uitvoering van de riolering en wegenwerken Landuit is voor het volgend meerjarenplan. 750.000 euro aan uitgaven en en 250.000 euro aan ontvangsten werden geschrapt.
 • Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
  • Boeregemstraat: er was 26.401 euro voorzien in 2020, 28 euro werd uitgegeven en 26.373 euro is overgedragen naar 2021.
  • Huisepontweg: er was 12.100 euro voorzien in 2020, 5.834 euro werd uitgegeven en 6.266 euro is overgedragen naar 2021.
  • Steenweg Astene: er was 184.295 euro voorzien in 2020,  75.643 euro werd uitgegeven en 108.652 euro is overgedragen naar 2021.
  • Bekaertstraat: er was 104.702 euro voorzien in 2020, 76.948 euro werd uitgegeven en 40.000 euro is overgedragen naar 2021.
  • Warandestraat: er was 486.476 euro voorzien in 2020, 196.149 euro werd uitgegeven en 290.326 euro is overgedragen naar 2021.
 • De te ontvangen investeringssubsidies voor Steenweg Astene en N437 dragen we over naar 2021. De eindafrekeningen zullen dan worden opgemaakt, vervolgens kunnen we de subsidie vorderen van de hogere overheid. De uitgaven van deze wegenisprojecten werden reeds in vorige boekjaren aangerekend.

--

Volgende werken werden voorbereid: 

 • Boeregemstraat
  • De procedures zijn gevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Aquafin. Er was een bewonersvergadering gepland bij de start van de werken, dit werd echter uitgesteld en uiteindelijk afgelast omwille van de coronapandemie. Ook de voorziene infomarkt eind augustus ging niet door. In de plaats hiervan is een presentatie op één centrale website geplaatst.
  • Eind 2020 werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.
 • Huisepontweg:
  • Het studiewerk is bijna afgerond. Doordat beslist werd om alle ingebuisde grachten te inspecteren, kan zowel het RWA (regenweerafvoer) als het DWA (droogweerafvoer) in het midden van de weg aangelegd worden. Hierdoor komt nagenoeg de volledige bovenbouw in aanmerking voor subsidie.
  • Aan Kruisem werd de vraag gesteld of ze bereid zijn om mee een fietspad aan te leggen - zij zullen dit onderzoeken als de werken verder gevorderd zijn.
 • Weefstraat – Heerweg (2de fase): er gingen verschillende overlegmomenten door met De Pinte om te komen tot een gezamenlijke visie over de inrichting (rondpunt of kruispunt). De ontwerper maakt een voorstel op basis van de mogelijke opties.
 • Landuit: de planning wordt uitgewerkt in overleg met De Pinte

Volgende werken werden voorlopig opgeleverd in 2020:

 • Steenweg Astene
 • Bekaertstraat
 • N437: Warandestraat tot Sticheldreef.

Definitieve oplevering is voorzien in 2021.

Opening Bekaertstraat

 

Actieplan PB2-02 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Investering
PB2-02-01 Investeren in het vernieuwen van wegen 8.755 29.500 0 0
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat) 0 0 0 0
PB2-02-52 de Lichterveldestraat 0 0 0 0
PB2-02-53 Boeregemstraat 28 26.401 0 0
PB2-02-55 Huisepontweg 5.834 12.100 0 0
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase) 24.466 10.000 0 0
PB2-02-58 Landuit 0 0 0 0
PB2-02-59 Steenweg Astene 75.643 -184.295 0 338.793
PB2-02-60 Bekaertstraat 64.897 140.702 0 0
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef 196.149 -486.476 0 1.007.954
Totaal Investering 375.773 -889.474 0 1.346.747
Totaal Gemeente & OCMW 375.773 -889.474 0 1.346.747

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Terug naar navigatie - PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Ons plan

De (her)inrichting van wegen gebeurt op zo'n manier dat veiligheid wordt afgedwongen. Hiervoor zullen verkeersdeskundigen worden ingeschakeld.

Tijdspad en mijlpalen

 • Nieuwe functie in het lokaal bestuur: deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid (2021)
 • Systematische opvolging van mobiliteitsindicatoren (vanaf 2021)

Wat kost het

 • Het bijkomend budget voor de 'deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' wordt vanaf 2021 voorzien in het gelijkblijvend beleid ( actieplan GB6-01 Personeel)
 • Investeringsoverdracht gemeente van 2020 naar 2021:
  • de investeringskredieten (56.760 euro uitgaven en 30.000 investeringssubsidie) worden volledige overgedragen naar 2021.

--
 • Er werd een eerste statistische analyse gemaakt op basis van verkeerscontroles uitgevoerd in de periode 2011 – 2019.
 • Aan het organogram van het lokaal bestuur werd de nieuwe functie van 'Deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' toegevoegd, ter ondersteuning van de teamverantwoordelijke Openbare Werken.  Hierdoor:
  • moet er minder beroep gedaan worden op externen en kan er zich binnen het lokaal bestuur  zelf expertise en kennis ontwikkelen.
  •  komt er meer ruimte vrij om de beleidsdossiers inzake mobiliteit en verkeersveiligheid op een kwaliteitsvolle manier op te volgen.
 • Volgende visuele maatregelen werden genomen om de snelheid te doen dalen:
  •  in het bestek ‘wegmarkeringen’ werd de aanduiding ‘zone 50’ opgenomen.
  • in de Plaanstraat werd een drempel geplaatst, in de Steenweg is een drempel geplaatst aan het kruispunt met de Kwaadstraat.

 

Actieplan PB2-03 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 2.090 10.000 0 0
Totaal Exploitatie 2.090 10.000 0 0
Investering
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 0 -56.760 0 30.000
Totaal Investering 0 -56.760 0 30.000
Totaal Gemeente & OCMW 2.090 -66.760 0 30.000

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Terug naar navigatie - PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Ons plan

Veiligheid is geen zaak van het lokaal bestuur alleen, maar is een verantwoordelijkheid van iedereen. Er wordt ingezet op een grotere betrokkenheid van inwoners, sensibilisatie en een strikter handhavingsbeleid.

Tijdspad en mijlpalen

 • GAS-boetes voor beperkte overtredingen via het lokaal bestuur (vanaf 2021 - onderzoek naar de mogelijkheden)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

--
 • We voeren trajectcontrole in op de N60:
  • Er worden camera’s geplaatst, net voor de afslagstrook aan het kruispunt met de Grenadierslaan en net voor de Gaversepontweg. In 2021 wordt een protocol ondertekend met alle betrokken overheden.
  • Voor wat betreft N60c werd de vraag gesteld aan de politiezone om dit te voorzien.
 • In het kader van sensibilisatie organiseren we een aantal jaarlijks terugkerende acties , in samenwerking met de scholen.
  • Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar werd geannuleerd omwille van de coronapandemie.
  • In september ging de STRAP-dag door.
Actieplan PB2-04 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-04-02 Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen 10 1.400 0 0
Totaal Exploitatie 10 1.400 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 10 1.400 0 0