Financiële nota AG

Wat is de financiële nota

Terug naar navigatie - Wat is de financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar gevoerd heeft. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. de doelstellingenrekening (schema J1);
 2. de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
 3. de realisatie van de kredieten (schema J3);
 4. de balans (schema J4);
 5. de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De eerste drie schema’s zijn samenvattende staten van de budgettaire boekhouding. De balans en de staat van opbrengsten en kosten zijn samenvattende documenten over de gegevens van de algemene boekhouding.

De doelstellingenrekening (schema J1)

Terug naar navigatie - De doelstellingenrekening (schema J1)

De doelstellingenrekening geeft in de eerste plaats een samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen. Daarnaast bevat ze de totale ontvangsten en uitgaven voor de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen en voor de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. Elk van die drie onderdelen geeft afzonderlijke cijfers voor de exploitatie, de investeringen en de financiering en bevat ter vergelijking ook de geraamde ontvangsten en uitgaven van het meerjarenplan of de laatste aanpassing daarvan.

Prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgave 15.000
Ontvangst
Saldo 0 -15.000
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 0 5.000
Ontvangst 0
Saldo 0 -5.000
Investeringen
Uitgave 32.592 234.071
Ontvangst 170.000
Saldo -32.592 -64.071
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 0 3.000
Ontvangst 0
Saldo 0 -3.000
Investeringen
Uitgave 822
Ontvangst
Saldo -822 0
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 417.833 507.988
Ontvangst 661.352 736.250
Saldo 243.520 228.262
Investeringen
Uitgave 95.211 243.567
Ontvangst 0
Saldo -95.211 -243.567
Financiering
Uitgave 193.692 264.023
Ontvangst 128.625 323.000
Saldo -65.067 58.977
Totaal Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 417.833 515.988
Ontvangst 661.352 736.250
Saldo 243.520 220.262
Investeringen
Uitgave 128.625 492.637
Ontvangst 0 170.000
Saldo -128.625 -322.637
Financiering
Uitgave 193.692 264.023
Ontvangst 128.625 323.000
Saldo -65.067 58.977
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers Eindkrediet budg. 5923
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923

De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

Terug naar navigatie - De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de gerealiseerde financiële evenwichten van de jaarrekening met de geplande evenwichten uit het (aangepaste) meerjarenplan volgens de drie gekende indicatoren: het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De staat van het financieel evenwicht van het moederbestuur (de gemeente en het OCMW) vermeldt ook de cijfers over het financieel evenwicht van het AG en de geconsolideerde evenwichten op groepsniveau.

Budgettair resultaat Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 243.520 220.262
a. Ontvangsten 661.352 736.250
b. Uitgaven 417.833 515.988
II. Investeringssaldo -128.625 -322.637
a. Ontvangsten 0 170.000
b. Uitgaven 128.625 492.637
III. Saldo exploitatie en investeringen 114.895 -102.375
IV. Financieringssaldo -65.067 58.977
a. Ontvangsten 128.625 323.000
b. Uitgaven 193.692 264.023
V. Budgettair resultaat van het boekjaar 49.828 -43.398
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 49.239 49.239
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 99.067 5.840
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 99.067 5.840
Autofinancieringsmarge Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 243.520 220.262
II. Netto periodieke aflossingen 193.692 264.023
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 193.692 264.023
b. Periodieke terugvordering leningen
III. Autofinancieringsmarge 49.828 -43.761
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge 49.828 -43.761
II. Correctie op de periodieke aflossingen -68.227 2.104
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 193.692 264.023
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 261.919 261.919
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge -18.399 -41.657
Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening 2020 Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat
AG Nazareth 99.067 5.840
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 99.067 5.840
II. Autofinancieringsmarge
AG Nazareth 49.828 -43.761
Totale autofinancieringsmarge 49.828 -43.761
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
AG Nazareth -18.399 -41.657
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge -18.399 -41.657
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers Eindkrediet budg. 5923
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923

Toelichting bij de cijfers

Terug naar navigatie - Toelichting bij de cijfers

Algemene resultaten

Het beschikbaar budgettair resultaat bestaat uit het budgettaire resultaat van het boekjaar (V), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (VI) en de eventueel onbeschikbare gelden (VIII). De eerste parameter, het budgettaire resultaat van het boekjaar, is het resultaat van de saldi van het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II) en het financieringsbudget (IV).

Het budgettaire resultaat van het boekjaar (V) is de graadmeter om te vergelijken of de rekening aansluit bij het eindbudget, en dat over alle deelbudgetten heen. In de financiële schema’s leest u dat het budgettaire resultaat van het boekjaar 49.828 euro bedraagt.

Het exploitatiebudget sloot af met een positief saldo van 243.520 euro. De kredieten op het investeringsbudget werden minder gerealiseerd dan verwacht en worden overgedragen naar 2021. Een detail van de investeringen en de overdrachten vindt u in de toelichting. Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar dat rekening houdt met de opgebouwde reserve bedraagt 49.239 euro.

De autofinancieringsmarge bedraagt 49.828 euro. Dit betekent dat er voldoende financieel draagvlak was om de aflossingen van de schulden te dragen. Er wordt tevens een gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend met als doel na te gaan of het bestuur wel snel genoeg zijn leningen terugbetaald. Het terugbetalingsritme van de leningen van het Autonoom Gemeentebedrijf is verbonden met het afschrijvingsritme. Gezien de vele investeringen in onroerende goederen en de lange afschrijvingstermijn (33 jaar) zijn de werkelijke aflossingen lager dan de gecorrigeerde aflossingen. Hierdoor is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge lager dan de reële autofinancieringsmarge. Het AG Nazareth leent echter alleen maar van de Gemeente Nazareth waardoor we dit niet hoeven te beschouwen als een risico.


Exploitatiebudget
Het exploitatiebudget is het werkingsbudget van het gemeentebedrijf. Alle gewone en recurrente uitgaven en ontvangsten komen op de exploitatie. De uitgaven zijn voor 81% gerealiseerd, de ontvangsten voor 90%. In de exploitatieuitgaven is het dividend opgenomen dat het AG uitkeert aan de Gemeente. Dit dividend bedraagt 100.000 euro voor boekjaar 2020. Als we het dividend uit de exploitatieuitgaven halen merken we dat de realisatiegraad van de uitgaven daalt van 81% naar 62%.

De realisatiegraad van de exploitatieuitgaven is zeer laag, mede door het effect van de coronacrisis.

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven
Goederen en diensten
Het budget op de Goederen en diensten is voor 62% gerealiseerd. Er is een verschil van 189.199 euro tussen het budget en de rekening. Hoewel het intrinsieke karakter van een budget dat er wat marge is, moeten we waakzaam blijven om het niet-gerealiseerde budget zo laag als mogelijk te houden. Verklaring van de verschillen:

 • Algemeen bestuur
  • Beheer- en werkingskosten ICT: overschot van 41.492 euro
 • Vrije Tijd
  • Aankoop van dranken: overschot van 18.660 euro
  • Prestaties gebouwen: 59.526 euro niet gebruikt
  • Nutsvoorzieningen: overschot van 6.795euro
  • Verzekeringen: tekort van 9.674 euro
  • Vergoedingen voor optredens: 17.624 euro ongebruikt
  • Andere erelonen en vergoedingen: 26.000 euro ongebruikt
  • Prestaties derden: 6.256 euro ongebruikt
  • Huur technisch materiaal: 9.643 euro overschot

Andere operationele uitgaven
Uitgaven die hieronder vallen zijn de verschillende belastingen ten laste van het AG, zoals de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en de provinciebelasting. Er is bijna 9.000 euro overschot op deze budgetrubriek door het niet ontvangen van een aanslagbiljet voor onroerende voorheffing

Financiële uitgaven
Zeer kleine uitgaven met betrekking tot bankkosten.

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten
Ontvangsten uit de werking
De in het eindbudget geraamde ontvangsten uit de werking bedroeg 179.440 euro, de rekening sluit af met een omzet van 148.099 euro. Het AG had zwaar te lijden onder de coronapandemie doordat er geen verhuur van cultuur- en sportzalen mogelijk was. Enkele zalen werden echter lange tijd door de gemeente gebruikt voor allerlei activiteiten. Hierdoor was de omzet relatief gunstig, alsook de gekoppelde prijssubsidie.

De Raad van Bestuur heeft beslist om in 2020 de concessievergoedingen weg te laten vallen of te reduceren voor elke periode waar geen of beperkte activiteiten mogelijk waren door de concessionarissen.

Werkingssubsidies
Het AG Nazareth wordt in gewone tijden gefinancierd met enerzijds omzet uit de verhuur van haar zalen, concessies en activiteiten; anderzijds door de aan de omzet gekoppelde prijssubsidie. Om te vermijden dat het AG Nazareth in financiële problemen zou komen heeft de Gemeente Nazareth beslist om een werkingssubsidie van 200.000 euro uit te keren. Uit rekeningcijfers blijkt dat deze werkingssubsidie op zich niet nodig was. Gezien de beslissing om deze uit te keren reeds in juli genomen was door de Gemeenteraad werd de subsidie toch betaald aan het AG Nazareth.

Andere operationele ontvangsten

 • Terugbetaling nutsvoorzieningen: 4.704 euro
 • Opbrengsten uit zonnepanelen: 5.766 euro

Financiële ontvangsten
Ontvangen betalingskortingen

 

Investeringsbudget
Uitgaven
Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota, rubriek ‘Detail investeringen & overdrachten’. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde uitgaven op het transactiekrediet van 2020. Van de geraamde investeringsbudgetten werd 26% aangerekend. De niet-gebruikte investeringskredieten van 2020 van lopende projecten werden overgedragen naar 2021. Deze overdracht naar 2021 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 22 februari 2020 en vindt u terug in de toelichting.

Ontvangsten
Er waren geen investeringsontvangsten in 2020.

 

Liquiditeitenbudget
Uitgaven
Aflossing financiële schulden
In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (193.692 euro) van de renteloze leningen die het AG terugbetaalt aan de Gemeente Nazareth. Een detail van de aflossingen vindt u verderop terug in de toelichting bij de jaarrekening.

Ontvangsten
Op te nemen leningen en leasings
Het investeringssaldo van het AG wordt gefinancierd met de opname van een renteloze lening die ter beschikking wordt gesteld door de Gemeente Nazareth. Gezien het investeringssaldo lager is dan gebudgetteerd, is ook de op te nemen lening lager. Meer info vindt u in het overzicht van de schulden op lange termijn. De opgenomen lening in 2020 bedraagt 128.625,30 euro.

Rekeningtabel

Terug naar navigatie - Rekeningtabel
Rekening 2020
I.A EXPLOITATIEUITGAVEN 2020
Rekening MJPA 2021-0 (Eindbudget) verschil Gerealiseerd %
Personeelskost (62) - - -
- Diverse personeelskosten - - -
-
Werkingskost 317.820 515.988 -198.168 62%
- Goederen en diensten (60/61) 310.239 499.438 -189.199 62%
- Andere operationele uitgaven (640/7) 7.581 16.550 -8.969 46%
Overdrachten (649) - - -
- Overdrachten -
Financiële kosten 13 - 13
- Overige financiële kosten 13 13
Rechthebbenden uit het overschot 100.000 - 100.000
- Uitkering dividend 100.000 100.000
I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2020
Rekening MJPA 2021-0 (Eindbudget) verschil Gerealiseerd %
Prestaties 450.865 529.900 -79.035 85%
- Ontvangsten uit de werking (70) 148.099 179.440 -31.341 83%
- Prijssubsidies 302.766 350.460 -47.694 86%
- Eenmalige ontvangsten uit de werking -
Overdrachten 200.000 200.000 - 100%
Fiscale ontvangsten (73) -
Andere overdrachten (740) 200.000 200.000 - 100%
Overdrachten 10.502 6.350 4.152 165%
- Andere operationele ontvangsten (741/7) 10.502 6.350 4.152 165%
Financiële opbrengsten -14 - -14
- Diverse financiële opbrengsten -14 -14
A. Exploitatieuitgaven 417.833 515.988 -98.155 81%
B. Exploitatieontvangsten 661.352 736.250 -74.898 90%
Exploitatiesaldo (B-A) 243.520 220.262 23.258 111%
II. INVESTERINGSBUDGET 2020
Rekening MJPA 2021-0 (Eindbudget) verschil Gerealiseerd %
A. Uitgaven 128.625 492.637 -364.012 26%
Projecten 128.625 492.637 -364.012 26%
Investeringssubsidies anderen -
B. Ontvangsten - 170.000 -170.000 0%
Investeringssubsidies - 170.000 -170.000 0%
Andere -
Investeringssaldo (B-A) -128.625 -322.637 194.012 40%
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN 114.895 -102.375 217.270 -112%
IV. FINANCIERINGSBUDGET 2020
Rekening MJPA 2021-0 (Eindbudget) verschil Gerealiseerd %
A. Uitgaven 193.692 264.023 -70.331 73%
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente) 193.692 264.023 -70.331 73%
B. Ontvangsten 128.625 323.000 -194.375 40%
Op te nemen leningen 128.625 323.000 -194.375 40%
Andere -
Financieringssaldo (B-A) -65.067 58.977 -124.044 -110%
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR 49.828 -43.398 93.226 -115%
-
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. 49.239 49.239 - 100%
Overgedragen investeringssaldo
-
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 99.067 5.840 93.226 1696%
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - - -
- voor exploitatie - -
- voor investeringen - -
- voor andere verrichtingen - -
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 99.067 5.840 93.226 1696%
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2020
Rekening MJPA 2021-0 (Eindbudget) verschil Gerealiseerd %
I. Exploitatiesaldo 243.520 220.262 23.258 111%
-
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 193.692 264.023 -70.331 73%
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 193.692 264.023 -70.331 73%
b. Periodieke terugvordering leningen -
Autofinancieringsmarge (I-II) 49.828 -43.761 93.589 -114%

De realisatie van de kredieten (schema J3)

Terug naar navigatie - De realisatie van de kredieten (schema J3)

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan. Zo evalueert de raad in de jaarrekening niet alleen de beleidsinhoud, maar ook de aanwending van de kredieten.

Jaarrekening 2020 Eindkredieten Initiële kredieten
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
AG
Exploitatie 417.833 661.352 515.988 736.250 506.643 789.990
Investeringen 128.625 0 492.637 170.000 1.507.060 0
Financiering 193.692 128.625 264.023 323.000 305.372 1.507.060
Leningen en leasings 193.692 128.625 264.023 323.000 305.372 1.507.060
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers Eindkrediet budg. 5923, initieel krediet Budg. 718365
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923
MJP initieel krediet MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 718365

De balans (schema J4)

Terug naar navigatie - De balans (schema J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva. De activa zijn de bezittingen van het bestuur. Het zijn de middelen waarover het beschikt om toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel te creëren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen. Ze zijn ingedeeld in de schulden en het netto-actief. Het netto-actief is het verschil tussen de activa en de schulden.

2020 2019
ACTIVA 3.890.535 3.664.695
I. Vlottende activa 504.304 207.325
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 5.717 66.920
B. Vorderingen op korte termijn 478.745 130.100
1. Vorderingen uit ruiltransacties 77.697 49.014
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 401.048 81.086
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 9.247 10.304
D. Overlopende rekeningen van het actief 10.595 0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0 0
II. Vaste activa 3.386.231 3.457.370
A. Vorderingen op lange termijn 0 0
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
B. Financiële vaste activa 1.250 1.250
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.250 1.250
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
C. Materiële vaste activa 3.373.871 3.456.120
1. Gemeenschapsgoederen 0 1.574
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Installaties, machines en uitrusting
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.574
e. Leasing en soortgelijke rechten
f. Erfgoed
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.373.871 3.454.547
a. Terreinen en gebouwen 3.017.847 3.072.617
b. Installaties, machines en uitrusting 310.519 338.240
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 45.505 43.690
d. Leasing en soortgelijke rechten 0
3. Andere materiële vaste activa 0 0
a. Terreinen en gebouwen
b. Roerende goederen
D. Immateriële vaste activa 11.110
2020 2019
PASSIVA 3.890.535 3.664.695
I. Schulden 3.595.812 3.423.266
A. Schulden op korte termijn 580.838 337.782
1. Schulden uit ruiltransacties 364.837 132.651
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 364.837 132.651
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 20.558 15.131
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 195.443 190.000
B. Schulden op lange termijn 3.014.974 3.085.484
1. Schulden uit ruiltransacties 3.014.974 3.085.484
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0 0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Andere risico's en kosten
b. Financiële schulden 3.013.474 3.083.984
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 1.500 1.500
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
II. Nettoactief 294.722 241.430
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen 175.745 181.818
B. Gecumuleerd overschot of tekort 93.977 34.612
C. Herwaarderingsreserves 0 0
D. Overig nettoactief 25.000 25.000
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers JR-1 Budg. 37814 Alg. 8828
AG Nazareth (0643.819.583)
Algemeen directeur: Steven Van de Velde - Financieel directeur: Jeffrey De Cock
JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2019 2019: Budg. 37814 Alg. 8828

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

Terug naar navigatie - De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt die met het vorige jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en de financiële kosten en opbrengsten. De regelgeving over BBC erkent geen uitzonderlijke opbrengsten of kosten meer. Buitengewone opbrengsten of kosten worden, naargelang hun aard, gekwalificeerd als operationele of financiële opbrengsten of kosten. Het bestuur kan het uitzonderlijke karakter, het onderscheid met de andere operationele en financiële opbrengsten of kosten en de invloed op het resultaat van het jaar duiden in de toelichting. Het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten resulteert in het overschot of het tekort van het jaar.

2020 2019
I. Kosten 508.060 595.585
A. Operationele kosten 508.047 595.486
1. Goederen en diensten 300.701 384.606
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 199.765 195.792
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
5. Toegestane werkingssubsidies
6. Toegestane investeringssubsidies
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
8. Andere operationele kosten 7.581 15.089
B. Financiële kosten 13 98
II. Opbrengsten 667.425 619.075
A. Operationele opbrengsten 661.366 613.015
1. Opbrengsten uit de werking 450.865 603.750
2. Fiscale opbrengsten en boetes
3. Werkingssubsidies 200.000 0
a. Algemene werkingssubsidies 200.000
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie individuele hulpverlening
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
6. Andere operationele opbrengsten 10.502 9.265
B. Financiële opbrengsten 6.059 6.061
III. Overschot of tekort van het boekjaar 159.366 23.491
A. Operationeel overschot of tekort 153.320 17.528
B. Financieel overschot of tekort 6.046 5.962
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 159.366 23.491
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 100.000 4.698
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 59.366 18.793
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers JR-1 Budg. 37814 Alg. 8828
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2019 2019: Budg. 37814 Alg. 8828