Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde

Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Terug naar navigatie - PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Ons plan

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

Stand van zaken

 •  We werken verder samen met de  interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV).  Binnen deze vereniging nemen we als lokaal bestuur onze regierol op inzake het lokaal woonbeleid. Zie ook: https://www.merelbeke.be/interlokale-vereniging-wonen-leie-schelde
 • Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente, de Woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij opereert in een uniek, niet-overlappend en aaneensluitend werkingsgebied binnen de vastgelegde regio en verenigt alle sociale huur- én koopactiviteiten in de gemeente of in een cluster van gemeente. Voor Nazareth is er het voorstel om te behoren tot een werkingsgebied met de gemeenten Aalter, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Lievegem, Melle, Merelbeke , Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.

Tijdspad en mijlpalen

 • Oprichting van de Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) door de lokale besturen van Nazareth, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (2019) met volgende mijlpalen:
  • oprichting van een gezamenlijk woon- en energieloket met zitdagen in Nazareth  - gerealiseerd 2020
  • overname  opvolging woonkwaliteit  - gerealiseerd 2020
  • uniform leegstandsreglement (van toepassing vanaf 1 januari 2021), inclusief overname leegstandsdossiers - gerealiseerd 2020
  • integratie van een meldpunt 'discriminatie op de private huurmarkt (2021)
  • het aanpassen van de opcentiemen m.b.t. Vlaamse heffing op ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen - gerealiseerd 2021
  • beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest-  gerealiseerd 2021;
  • reglement m.b.t. tweede verblijven.
 • Toetreden tot 1 woningmaatschappij tegen 1 januari 2023.

Wat kost het

 •  Voor het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging  Wonen Leie en Schelde werd werd de gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 2,79 euro per huishouden. Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd voor de volgende jaren  een minimumbudget van 3,15 euro per huishouden voorzien, voor Nazareth bedraagt dit 15.500 euro op jaarbasis . Een definitieve afrekening wordt gemaakt op basis van de jaarrekening van de ILV.

Actieplan PA1-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PA1-01-01 Een woon- en energieloket organiseren i.s.m. andere besturen 13.319 6.000 15.500 15.500 15.500 15.500
Totaal Uitgaven 13.319 6.000 15.500 15.500 15.500 15.500
Totaal Exploitatie -13.319 -6.000 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500
Totaal Gemeente & OCMW -13.319 -6.000 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500

PA1-02 De lokale handel stimuleren

Terug naar navigatie - PA1-02 De lokale handel stimuleren

Ons plan

De aanwezigheid van horeca en handel draagt bij tot dynamische dorpskernen. Het lokaal bestuur Nazareth wil de lokale handel dan ook stimuleren. Terzelfdertijd heeft dit ook een duurzaam aspect: lokaal aankopen en verkopen dragen bij tot een verantwoorde consumptie en productie.

Stand van zaken

 • We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen.
  • De voor- en nadelen van een digitalisering van de Nazarethbon werden onderzocht. In 2022 werken we een voorstel uit.
  • Alternatieve markt in Eke: na een onderzoeksfase ging in het najaar van 2021 de eerste alternatieve markt door in Eke. In 2022 bouwen we dit verder uit.
  • We nemen deel aan het project ' Onderneem er op uit' van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) waarbij de lokale besturen intensief begeleid worden om het lokaal aankoopbeleid te optimaliseren. Nazareth koos voor het quick-win traject 'Kenbaar maken van diensten op het e-loket voor ondernemers' en bouwt mee aan een ondernemersloket.
  • Nazareth sluit aan bij 'JobsIn', een jobportaal voor steden en gemeenten i.s.m. VOKA.  JobsIn promoot werk in eigen streek en biedt zo ondersteuning aan lokale bedrijven in een alsmaar krappere arbeidsmarkt.
 • Via de Korte Keten en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen dragen we bij tot verantwoorde consumptie en productie. Jaarlijks organiseren we activiteiten in de week van de Korte Keten.

Tijdspad en mijlpalen

 • Opmaken en goedkeuren detailhandelsplan - gerealiseerd 2020
 • Subsidiereglement Korte Keten - automaten (nieuw) - gerealiseerd 2020
 • Reglement voor renovatie/vestiging handelszaken (evaluatie en herziening - 2021)
 • Reglement ambulante handel - gerealiseerd 2021
 • Een kader voor lokaal en duurzaam aankopen (2021-2022)
 • Nazarethbon: digitaliseren van het werkingsproces (2021-2022)
 • Alternatieve markt in Eke (onderzoek en proeftuinen in 2021; evaluatie in 2022)

Wat kost het

 • Op de actie PA1-02-01 worden de uitgaven en ontvangsten geboekt van o.m. het terrasreglement, de Nazarethbon en de subsidies voor het oprichten/moderniseren van een handelszaak. Bij meerjarenplanaanpassing 2022 voorzien we extra budget voor:
  • de opstart van de markt in Eke (5.000 euro in 2022)
  • de website 'Jobs in Nazareth' (jaarlijks 1.500 euro; in 2022 en 2023)
 • De 5000 euro op actie PA1-02-02 betreft de nominatieve subsidie aan vzw Econa.
 • De investeringen op PA1-02-01 betreft de aankoop van terrasmeubilair in het kader van het terrassenreglement.
 • Op de actie PA1-02-03 is het budget voorzien voor Korte-Keten initiatieven, inclusief de subsidie voor de Korte Keten - automaten.

Actieplan PA1-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 43.797 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Totaal Ontvangsten 43.797 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Uitgaven
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 46.948 17.200 23.750 18.750 18.750 18.750
PA1-02-02 Promoten van lokale ondernemingen 8.448 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen 1.126 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Totaal Uitgaven 56.522 29.200 34.750 29.750 29.750 29.750
Totaal Exploitatie -12.724 -21.700 -27.250 -22.250 -22.250 -22.250
Investering
Uitgaven
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 16.771 29.000 15.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 16.771 29.000 15.000 0 0 0
Totaal Investering -16.771 -29.000 -15.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -29.495 -50.700 -42.250 -22.250 -22.250 -22.250

Leefbare buitengebieden

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA2-01 De open ruimte behouden

Terug naar navigatie - PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden. Tegen de zomer van 2021 wil het lokaal bestuur Nazareth haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een ruimtelijk beleidsplan Nazareth. De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij deze visie. In uitvoering van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgestuurd.

Stand van zaken

Ruimtelijk beleidsplan

Een ruimtelijk beleidsplan legt een kader vast voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

Na goedkeuring van het voorontwerp en een aansluitende consultatieronde, is de volgende stap de opmaak van een strategisch milieueffectrapport (MER). Dit was oorspronkelijk geen officiële vereiste voor de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan. Inmiddels wordt er vanuit de hogere instanties geadviseerd om dit toch te voorzien, maar dit betekent dat de oorspronkelijke planning niet gehaald kan worden.

In september 2021 tekenden we in op  een raamovereenkomst met Veneco met het oog op  de opmaak van het MER in 2022.

 

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' (RUP)

In het verlengde van de visie uit het ruimtelijk beleidsplan is ook gestart met het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herbestemming woonuitbreidingsgebieden’. Uitgangspunt  is het verdichten van bestaande woongebieden en het herbestemmen van slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden.

 • In het najaar van 2021 liep het openbaar onderzoek i.v.m. het RUP  'Herbestemming woonuitbreidingsgebied'. Definitieve vaststelling door de gemeenteraad is voorzien in 2022.
 • Naast de huidige sportsite liggen er gronden in woonuitbreidingsgebied. Het lokaal bestuur nam in september 2021 de principiële beslissing om deze gronden te verwerven. In de de toekomst wensen we hier recreatiegronden van te maken om zo mee de open ruimte te bewaren.

 

Voorstel aankoop recreatiegronden

Ruilverkaveling Schelde-Leie

Voor algemene informatie zoals het doel van het project en de stand van zaken zie: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/Schelde-Leie

Het ruilverkavelingscomité heeft het voorstel klaar voor de her-verkaveling van de nieuwe kavels, ook wel de “eerste neerlegging toedeling” genoemd. Dit lag ter inzage van 15 juni tot 15 juli 2021. In deze periode konden suggesties, verbeteringen, opmerkingen of bezwaren  worden ingediend. Deze zullen door het ruilverkavelingscomité en de commissie van advies grondig worden onderzocht. Vervolgens zal de herverkaveling een tweede keer worden neergelegd. Als alles volgens plan verloopt, zullen de nieuwe percelen eind 2022 of eind 2023 in gebruik worden genomen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ruimtelijk beleidsplan
  • goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • opmaak strategisch plan MER (2021 -2022)
  • voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan (2023)
  • openbaar onderzoek (2023)
  • definitieve vaststelling door de gemeenteraad (2023)
 • RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden (2020-2022)
 • De aankoop van recreatiegronden ter hoogte van de sportsite met het oog op het behouden van de open ruimte (2021-2022)
 • Kader voor verdichting binnen bedrijvenzones (2021-2022)
 • Ruilverkaveling Schelde-Leie (2023 - timing afhankelijk van derden)

Wat kost het

Bij de meerjarenplanaanpassing 2022 werd bijkomend budget voorzien voor:

 • de opmaak van het MER (65.000 euro op de actie PA2-01-01)
 • 2.000.000 voor de aankoop van recreatiegronden (nieuwe actie PA2-01-05)

Actieplan PA2-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 6.865 0 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 6.865 0 0 0 0 0
Totaal Exploitatie -6.865 0 0 0 0 0
Investering
Uitgaven
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 48.945 44.403 65.000 0 0 0
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen 63.339 10.000 0 0 0 0
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden 0 2.000.000 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 112.284 2.054.403 65.000 0 0 0
Totaal Investering -112.284 -2.054.403 -65.000 0 0 0
Financiering
Ontvangsten
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden 0 2.000.000 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 2.000.000 0 0 0 0
Uitgaven
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Totaal Uitgaven 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Totaal Financiering 0 1.800.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Totaal Gemeente & OCMW -119.149 -254.403 -265.000 -200.000 -200.000 -200.000

PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Terug naar navigatie - PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Ons plan

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Groene netwerken worden gecreëerd door het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen, blauwe netwerken door de toegankelijkheid naar water te herstellen. Een uitgebreid groenblauw netwerk vraagt echter een ecologisch en onderhoudsvriendelijk groenbeheer. Er wordt werk gemaakt van een duidelijke visie op groenbeheer en een groenbeheersplan. Dit alles moet leiden tot meer en toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme.

Stand van zaken

 • In het centrum van de gemeente wordt een groen netwerk gecreëerd waarbij de site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark.
  • Voor het ontwerp van de gronden rond de site van het Kinderkasteeltje (voorheen: site 'De Bekken)'  stellen we een studiebureau aan. In het voorjaar van 2022 plannen we een uitgebreid participatietraject. Op basis van ideeën en voorstellen van inwoners maken we een ontwerp tegen het najaar. De uitvoering plannen we in 2023. Op de site zelf ontwikkelen we samen met jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening voor kinderen en jongeren en maken we een masterplan op voor de gebouwenstructuur (zie actieplan PD4-01).
  • De aanleg en ontwikkeling van deze zone wordt afgestemd op de  site van het 'Kasteelpark'   aan de overkant van de centrale as, en andere groene zones in de gemeente zoals de sportsite en het Sterrenbos.

Sites en kasteeldreven

Sites en dreven

 • Ontwikkeling van trage wegen:
  • tussen Steinstraat en Sticheldreef: de werken  starten in het 4de kwartaal van 2021 en worden afgewerkt in 2022.
  • De aanleg van paden in halfverharding in het Kasteelpark werden aan het aanbestedingsdossier van de Steinstraat/Sticheldreef toegevoegd en zullen uitgevoerd worden in 2022.
  • Rond de Blauwhuyshoeve leggen we  paden aan.
  • We maken een kaart op van de trage wegen in Nazareth.
 • In het kader van het recreatietoerisme wordt een eerste van de drie geplande beweegroutes gerealiseerd: via een participatietraject komt er een wandelroute in de Scheldevallei (zie ook plan E2-01). In de eerste helft van 2021 werden stakeholders zoals Natuurpunt, Velt, Waterwegen, Toerisme Leie en Pasar geconsulteerd. In 2022 werken we de route af.
 • We werken aan een visie op het groenplan , met inbegrip van een bermbeheersplan, een veegplan en een onthardingsbeleid. Door in te zetten op meer vergroening dragen we  bij aan het lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ontwikkeling van natuurlijke gebieden
  • Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
  • Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - gerealiseerd 2020
  • Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2021)
  • Ontwikkeling Site De Bekken - Kinderkasteeltje (2020-2023)
  • Aankoop site Kasteelstraat, inrichting en beheersplan (2021)
  • Sterrenbospark (te voorzien in de volgende legislatuur)
  • Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden)
 • Trage wegen:
  • Steinstraat - Sticheldreef (2020-2022)
  • Blauwhuyshoeve (2020-2022)
  • regio Huisepontweg (structureel onderhoud - 2021-2022)
 • Beweegroutes:
  • Vlinderwandelpad (2020-2021)
  • Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2023 en 2025.
 • Visie op Groenbeheer (2021-2022)

Wat kost het

 • Voor het geboortemonument is een financiële ondersteuning voorzien van € 500 elke 2 jaar (en een gelijke bijdrage vanuit de provincie).
 • Ontwikkeling van trage wegen - bij meerjarenplanaanpassing 2022 voorzien we:
  • Steinstraat-Sticheldreef: 40.000 euro in 2021
  • Paden Blauwhuyshoeve: 30.000 euro in 2022
  • Paden Kasteelpark: 45.000 euro in 2022
  • Trage wegenkaart: 5.000 euro in 2022
 • Site Kinderkasteeltje (voorheen Site De Bekken): bij meerjarenplanaanpassing 2022 wordt 50.000 euro extra voorzien  voor participatie en ontwerp , de 100.000 euro voor uitvoering in 2023 blijft behouden.
 • Voor het groenbeheer vragen we subsidies aan in het kader van het lokaal Energie en Klimaatpact.

Actieplan PA2-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Investering
Uitgaven
PA2-02-51 Sterrenbospark 0 15.000 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 0 15.000 0 0 0 0
Totaal Investering 0 -15.000 0 0 0 0
Totaal AG 0 -15.000 0 0 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 0 0 19.122 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 19.122 0 0 0
Uitgaven
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen 156 1.100 0 500 0 500
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 3.718 0 0 0 0 0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 427 0 2.000 2.000 2.000 2.000
PA2-02-52 Site 'Kinderkasteeltje' 0 0 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 4.302 1.100 2.000 2.500 2.000 2.500
Totaal Exploitatie -4.302 -1.100 17.122 -2.500 -2.000 -2.500
Investering
Ontvangsten
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 0 10.000 0 0 0 0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 0 0 5.750 0 0 0
PA2-02-54 Kasteelpark 0 135.000 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 145.000 5.750 0 0 0
Uitgaven
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 1.850 40.000 80.000 10.000 10.000 10.000
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 13.455 86.545 50.000 50.000 50.000 50.000
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 2.624 0 2.376 5.000 0 5.000
PA2-02-52 Site 'Kinderkasteeltje' 782.190 0 50.000 100.000 0 0
PA2-02-51 Sterrenbospark 0 0 0 0 0 0
PA2-02-53 Ruilverkaveling Schelde-Leie 0 0 0 0 100.000 100.000
PA2-02-54 Kasteelpark 0 530.000 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 800.119 656.545 182.376 165.000 160.000 165.000
Totaal Investering -800.119 -511.545 -176.626 -165.000 -160.000 -165.000
Totaal Gemeente & OCMW -804.421 -512.645 -159.504 -167.500 -162.000 -167.500

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Terug naar navigatie - PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Ons plan

Leefbare buitengebied betekent leefbare land- en tuinbouw. Er wordt een nieuw landbouwbeleidsplan opgemaakt en land- en tuinbouwers worden gestimuleerd voor milieuvriendelijke innovaties.

Stand van zaken

 • De evaluatie van het huidig landbouwbeleidsplan  werd  vanwege de coronapandemie uitgesteld van 2020 naar 2021. 
 • Na een uitgebreide participatieronde van alle land- en tuinbouwers in 2021, keuren we in  2022 een nieuw landbouwbeleidsplan goed.

Tijdspad en mijlpalen

 • Evaluatie van subsidiereglementen:
  • actualisatie en samenvoeging van de reglementen 'herstel halfopen landschap' en 'verwerking fijn snoeihout (2020-2021) - gerealiseerd
 • Evaluatie huidig landbouwbeleidsplan  (2021) 
 • Opmaak nieuw landbouwbeleidsplan (2021 - 2022)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.

Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Terug naar navigatie - PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Ons plan

Gezien het grote belang van grote verkeersaders (zoals de E17, N60 en de N35) voor Nazareth, kunnen deze niet worden weggenomen. We kunnen wel de barrièrewerking proberen te verzachten.

Stand van zaken

We overleggen verder met het Agentschap Wegen en Verkeer inzake geluidsmetingen en het beperken van de geluidsoverlast.

Tijdspad en mijlpalen

 • Geluidsarme asfalt op de N60 geluidsarme asfalt 2020 - gerealiseerd

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.