Een schone gemeente

Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC1-01 Afval voorkomen

Terug naar navigatie - PC1-01 Afval voorkomen

Ons plan

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, onder meer door sensibilisatie, het bevorderen van de circulaire economie en het organiseren van afvalvrije evenementen.

Stand van zaken

 • Het organiseren en sensibiliseren van afvalarme initiatieven en evenementen is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen. Na de principiële beslissing in 2021 om het gebruik van wegwerpmateriaal in alle culturele infrastructuur te verbieden, ondersteunen we de verenigingen verder om hun evenementen afvalvrij te organiseren.
 • Nadat de acties m.b.t. circulaire economie in 2020-2021 omwille van de coronapandemie op een laag pitje werden geplaatst, nemen we in 2022 volop de draad weer op met o.m. wijkdemo's thuiscomposteren, het Kringloopweekend, kringlooptuinieren, ... .

Tijdspad en mijlpalen

 • Visiebepaling (2020 - 2021)
 • Verbod op gebruik wegwerpmaterialen in alle culturele infrastructuur van het lokaal bestuur - gerealiseerd 2021

Wat kost het

 • Naast de activiteiten i.v.m. circulaire economie, zijn op deze actie  volgende jaarlijkse subsidies voorzien:
  • vzw Ateljee ontvangt 12.500 werkingsubsidies via het lokaal bestuur,
  • het Repair Café ontvangt een nominatieve subsidie van 300 euro, bij meerjarenplanaanpassing 2022 trekken we dit op  naar 500 euro.

Actieplan PC1-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PC1-01-03 De circulaire economie bevorderen 10.806 15.800 16.000 16.000 16.000 16.000
Totaal Uitgaven 10.806 15.800 16.000 16.000 16.000 16.000
Totaal Exploitatie -10.806 -15.800 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Investering
Uitgaven
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen 1.983 4.917 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 1.983 4.917 0 0 0 0
Totaal Investering -1.983 -4.917 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -12.789 -20.717 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

PC1-02 Afval op de juiste plaats

Terug naar navigatie - PC1-02 Afval op de juiste plaats

Ons plan

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig. Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamelpunten kunnen voorzien worden. Daarnaast werkt Nazareth mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

Stand van zaken

 • We ontvangen subsidies van OVAM voor de aanpak van hondenpoep. Dit project loopt van 30 juni 2021 tot 2023, begin 2022 maken we een eerste tussentijdse rapportage op.
 • In samenwerking met IVM onderzoeken we de mogelijkheden van ondergrondse afvalinzameling.
 • Vlaanderen asbestveilig 2024: de asbestinzameling in het kader van de Vlaamse actie ‘Vlaanderen asbestveilig 2040’ liep door de coronapandemie vertraging op en werd verlengd tot 2022. Sinds eind 2020 zijn er op het recyclagepark kleine asbestzakken gratis beschikbaar, evenals containers voor landbouwers.

Tijdspad en mijlpalen

 • Peukenplan (2020-2021)
 • Selectieve vuilnisbakken (2021-2022)
 • Vlaanderen asbestveilig (2020-2022)
 • Aanpak hondenpoep (2021-2023)
 • Collectieve inzamelpunten op bedrijven terreinen (vanaf 2022, afhankelijk van initiatieven OVAM)

Wat kost het

 • De uitgaven i.v.m. bestrijding van hondenpoep zijn voorzien op de actie PC1-02-01 in 2021, we zullen hiervoor ook nog 7.185 euro subsidie van OVAM ontvangen.

Actieplan PC1-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Ontvangsten
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken 0 0 4.589 7.150 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 4.589 7.150 0 0
Uitgaven
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken 4.656 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
PC1-02-02 Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien 0 1 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 4.656 7.001 7.000 7.000 7.000 7.000
Totaal Investering -4.656 -7.001 -2.411 150 -7.000 -7.000
Totaal Gemeente & OCMW -4.656 -7.001 -2.411 150 -7.000 -7.000

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Terug naar navigatie - PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Ons plan

Het lokaal bestuur pakt zwerfvuil gericht aan, onder meer door de inzet van een clean team.

Stand van zaken

 • We organiseren de jaarlijkse terugkerende acties: twee maal per jaar een zwerfvuilactie, deelname handhavingsweek Mooimakers, ...
 • Er staan  ‘tijdelijk’ vaste camera’s van IVM op niet-besloten plaatsen ter bestrijding van zwerfvuil en sluikstort en dit tot en met 31/12/2025.
 • Hinder door glasbollen: we evalueren alle sites en maken op basis hiervan een plan van aanpak

Tijdspad en mijlpalen

 • Hinder door glasbollen: evaluatie van alle sites (2021-2022)
 • Plaatsen van vaste camera's ter bestrijding van zwerfvuil (2021-2025)

Wat kost het

 • Op deze actie worden de materiaalkosten van het cleanteam gebudgetteerd. Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd het jaarlijkse bedrag licht verhoogd met 2.400 euro per jaar.

Actieplan PC1-03 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 24.484 34.450 36.850 36.850 36.850 36.850
Totaal Exploitatie -24.484 -34.450 -36.850 -36.850 -36.850 -36.850
Totaal Gemeente & OCMW -24.484 -34.450 -36.850 -36.850 -36.850 -36.850

Nazareth: zuiver water

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC2-01 De grond ontharden

Terug naar navigatie - PC2-01 De grond ontharden

Ons plan

Door te ontharden kan regenwater beter in de bodem dringen. Er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en verlaagt de kans op wateroverlast. Terzelfdertijd worden de grondwatervoorraden aangevuld.

Stand van zaken

 • Vanuit Veneco wordt een regionale onthardingsstrategie ontwikkelt. Het lokaal bestuur engageerde zich om hier aan mee te werken.
 • We maken tegelijkertijd  werk van een eigen beleidsvisie op ontharding: een eerste ontwerp werd besproken door de gemeenteraadscommissie in het najaar van 2021, we keuren een definitieve versie goed in 2022. Tevens onderzoeken we de mogelijkheid van kleinschalige onthardingsprojecten op het publieke domein.

Tijdspad en mijlpalen

 • Speelplein gemeentelijke basisschool (2020-2021) - gerealiseerd
 • Beleidsvisie ontharding lokaal bestuur Nazareth (2021-2022)
 • Burgerlijk Godshuis - gedeeltelijke ontharding omgeving (2022+)

Speelplaats GBSN

Speelplaats gemeentelijke basisschool Nazareth

 

Wat kost het

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd er 35.000 euro extra voorzien de heraanleg van het speelplaats van de GBSN (uitgevoerd in 2021).

Actieplan PC2-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Uitgaven
PC2-01-01 Het eigen patrimonium ontharden 0 105.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal Uitgaven 0 105.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal Investering 0 -105.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Totaal Gemeente & OCMW 0 -105.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Terug naar navigatie - PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de zuiveringsgraad verhogen. Het uiteindelijke doel is 93,30% (streefcijfer Vlaamse Milieumaatschappij)

Stand van zaken

Behalve met de geplande rioleringswerken verhogen we de zuiveringsgraad door de rode clusters versneld te voorzien van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Rode clusters zijn zones in het buitengebied waar nooit riolering zal komen en waar afvalwater momenteel ongezuiverd geloosd wordt in het oppervlaktewater. Er zijn 250 punten aangeduid waar een IBA moet komen.

 

Dit beleid zetten we verder in 2022.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aantal IBA's in 2020: 15

Wat kost het

De IBA’s worden gefinancierd via het budget van Aquario.

Kostprijs IBA (gemiddeld): 5.500 euro.

 • aanrekening klant aansluitingsvergoeding voor plaatsing IBA: 1415,09 euro.
 • subsidie door VMM voor IBA’s prio 0 aan FARYS: 1750 euro
 • subsidie afkoppelingswerken aan klant: maximaal 1250 euro per woning
 • kostprijs voor de gemeente: gemiddeld per IBA 2335 euro  + maximaal 1250 euro subsidie voor afkoppelingswerken.

Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Terug naar navigatie - PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Ons plan

In het SEAP-actieplan worden de maatregelen beschreven die het lokaal bestuur onderneemt om de CO2-uitstoot te beperken. Vertrekkende vanuit een gedeelde visie en emissie-inventaris worden acties gedefinieerd zowel voor individuen, ondernemingen als het lokaal bestuur.

Stand van zaken

De provincie begeleidt de actualisatie van het SEAP-actieplan en de opmaak van het adaptatieplan. Nazareth maakt deel uit van een cluster met De Pinte en Nazareth. In de planning was voorzien om in het najaar van 2020 op te starten, omwille van vertraging bij de provincie werd dit uitgesteld. Een studiebureau voor de begeleiding werd aangesteld, uitvoering is voorzien in de periode najaar 2021 - voorjaar 2022.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ondertekenen burgemeestersconvenant - gerealiseerd 2020
 • Participatie traject opmaak adapatieplan (2022)
 • Actualisatie SEAP-actieplan (tegen 2022)
 • Opmaak adaptatieplan (tegen 2022)

Wat kost het

 • De opmaak van het adaptatieplan kost 5.560 euro, de actualisatie van het mitigatieplan 2.500 euro.

Actieplan PC3-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PC3-01-01 Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren 0 3.000 6.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 0 3.000 6.000 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 -3.000 -6.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 -3.000 -6.000 0 0 0

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Terug naar navigatie - PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Ons plan

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Het lokaal bestuur Nazareth wil bijdragen aan het efficiënter gebruiken van energie en aan een grotere inzet van hernieuwbare energiebronnen.

Stand van zaken

 • In samenwerking met Veneco starten we in 2022 met een mobiel loket voor wijkrenovatie: één keer per jaar zal het mobiel loket in een wijk (gekozen door de gemeente) gedurende 14 dagen neerstrijken en een intensief wijkrenovatietraject opstarten. Aan de hand van thermografische gevelscans en één op één gesprekken krijgen bewoners informatie op maat en wordt men gestimuleerd om energie besparende maatregelen te nemen en te kiezen voor hernieuwbare energie.
 • In 2021 ondertekende de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact en engageert ze zich om in samenwerking met diverse partnerorganisaties de doelstellingen van het Pact na te streven. Hierdoor ontvangt het lokaal bestuur jaarlijks Vlaamse werkingssubsidies om het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten met als doel de energietransitie en klimaatadaptatie een merkbare versnelling hoger te schakelen. In 2022 zetten we in op vergroening, ontharding en hernieuwbare energie.
 • Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende acties:
  • groepsaankopen (groene stroom, zonnepanelen, spouwmuurisolatie en stookoliesanering), in 2021 kwam hier hoogrendementsbeglazing bij
  • promotie gratis bouwadvies via Steunpunt duurzaam bouwen

Tijdspad en mijlpalen

 • Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - gerealiseerd 2021
 • Evaluatie subsidiereglement verbeteringswerken en energiebesparing (2022 -2023, te bekijken bij actualisatie SEAP-actieplan)

Wat kost het

 • Aan vzw Stroomvloed wordt 500 euro nominatieve subsidie toegekend.
 • Op deze actie is het budget voor de gemeentelijke subsidies 'Duurzaam bouwen en verbouwen' voorzien
 • We ontvangen 38.244 euro subsidies in 2022 in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, ook de volgende jaren zullen we subsidies ontvangen (bedragen nog niet gekend).
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 voorzien we jaarlijks 1.000 euro  extra voor het mobiel loket voor wijkrenovatie (cofinanciering voor communicatie en wervingscampagne, de overige kosten worden gesubsidieerd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via Veneco)

Actieplan PC3-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PC3-02-01 Duurzaam energiegebruik stimuleren 3.681 5.500 6.500 6.500 6.500 5.500
Totaal Uitgaven 3.681 5.500 6.500 6.500 6.500 5.500
Totaal Exploitatie -3.681 -5.500 -6.500 -6.500 -6.500 -5.500
Totaal Gemeente & OCMW -3.681 -5.500 -6.500 -6.500 -6.500 -5.500