Duurzaam mobiel

Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Terug naar navigatie - PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Ons plan

Het mobiliteitsbeleid sluit nauw aan bij het ruimtelijk beleid. De centrale as wordt heringericht tot een groene boulevard die de dorpskernen van Nazareth en Eke verbindt. De weginfrastructuur wordt aangepast voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden. Op verschillende manieren worden inwoners aangezet om meer te stappen en te trappen, waarbij er wordt gefocust op de duurzame verplaatsing naar school.

Stand van zaken

De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard

 • In 2021 organiseerden we een participatietraject. Via een online vragenlijst (329 respondenten) en twee webinars (80 deelnemers) konden inwoners hun input geven. Het leverde naast verhelderende meningen, ook 276 concrete ideeën en bezorgdheden op.
 •  Alle gegevens worden geanalyseerd. en worden samengevat in een rapport. Op basis hiervan leggen we in 2022 het verdere plan van aanpak vast voor opmaak ontwerp en uitvoering. Als eerste uitvoeringsdossier voorzien we de heraanleg Dorp-Stropstraat (2023).

groene boulevard

Veilige voet- en fietspaden

 • Het fietsbeleidsplan is  geïntegreerd in het mobiliteitsplan dat begin 2022 wordt goedgekeurd. Daarna starten we met de uitvoering.
 • Fietspaden ruilverkaveling: de provincie vraagt om bij de watertoets grondwatermeterpeilingen en infiltratieproeven toe te voegen in plaats van standaardwaardes. Dit leidt tot bijkomende vertraging. De bouwaanvraag kan ten vroegste medio 2022 worden ingediend; de effectieve opstart is wellicht pas mogelijk vanaf 2024.

Tijdspad en mijlpalen

 • Groene boulevard: goedkeuring concept (2020-2022)
  • Heraanleg Dorp-Stropstraat (2023)
 • Goedkeuring fietsbeleidsplan en integratie in het mobiliteitsplan (2020-2021)
 • Verlichting spoorwegfietspad -  gerealiseerd 2020; geen ontvangsten/uitgaven wegens overname openbare verlichting door Fluvius
 • Wegmarkeringen veilige schoolomgeving (2021)
 • Overdekte en bewaakte fietsenstalling tegenover het station op gemeentelijke grond (2023)
 • Fietspaden ruilverkaveling (timing afhankelijk van derden)

Wat kost het

 • Voor het participatietraject en de studiekosten voor 'De groene boulevard' is 50.000 euro voorzien (2021-2022), de bedragen voor de uitvoering worden verschoven.
 • De extra kosten voor aanleg fietsinfrastructuur bij het project 'De Lichterveldestraat' (zie actieplan PB2-02) worden voorzien via de budgetten aan dit actieplan (actie PB1-01-02)
 • Volgende subsidies zijn aan dit actieplan gekoppeld:
  • de Vlaamse fietspadensubsidies ('Kopenhagenplan'):  totaal 215.000 euro, gespreid over 2021-2024.
  • de Vlaamse subsidies 'Duurzaam naar school': 21.710 euro

Actieplan PB1-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PB1-01-04 Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart 0 0 0 2.000 0 0
Totaal Uitgaven 0 0 0 2.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0 -2.000 0 0
Investering
Ontvangsten
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden 0 70.000 37.500 37.500 70.000 0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 0 21.710 0 0 0 0
PB1-01-51 Verlichting Spoorwegfietspad 0 0 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 91.710 37.500 37.500 70.000 0
Uitgaven
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard 13.654 0 50.000 220.000 0 0
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden 0 80.000 75.000 75.000 140.000 0
PB1-01-03 Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied 0 0 0 97.500 0 0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 9.232 3.000 0 0 0 0
PB1-01-51 Verlichting Spoorwegfietspad 0 0 0 0 0 0
PB1-01-52 Fietspaden ruilverkaveling 0 0 0 0 530.000 0
Totaal Uitgaven 22.886 83.000 125.000 392.500 670.000 0
Totaal Investering -22.886 8.710 -87.500 -355.000 -600.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -22.886 8.710 -87.500 -357.000 -600.000 0

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Ons plan

Het lokaal bestuur neemt initiatieven op de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer te verhogen, door zowel zelf initiatief te nemen of in overleg te gaan met partners en hogere overheden.

Stand van zaken

De werking van de Vervoerregioraad

 • In het kader van het nieuw Openbaar Vervoerplan wordt een voorstel inzake 'Vervoer op Maat' uitgewerkt
 • Het regionaal mobiliteitsplan wordt geïmplementeerd vanaf 2022.

Eigen initiatieven

De mogelijkheid om zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus werd onderzocht en voorbereid. Door de coronapandemie heeft dit project lange tijd on hold gestand staan. Tijdens de vaccinatiecampagne werd het 'Iedereen mee Busje' wel ingeschakeld voor vervoer van en naar het vaccinatiecentrum.

In 2022 wordt het project terug opgestart met één vaste route, die flexibel kan aangepast worden op vraag.

Tijdspad en mijlpalen

 • Regionaal mobiliteitsplan (implementatie vanaf 1 januari 2022)
 • Nieuw Openbaar Vervoerplan (2021)
 • Inrichting vaste ritten met de 'Iedereen mee bus' naar de markt (2020-2022)
 • Halteplaatsomgevingen verbeteren - dit wordt mee opgenomen in  het nieuw openbaar vervoerplan en het project m.b.t. de centrale as 'De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard'

Wat kost het

 • Jaarlijks is er 1.000 euro voorzien om vaste ritten te organiseren met de 'Iedereen mee bus'.

Actieplan PB1-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PB1-02-03 Eigen gemeenschappelijk vervoer in Nazareth organiseren 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal Uitgaven 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal Exploitatie 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Slim en veilig op weg

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Terug naar navigatie - PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de gedeelde mobiliteit faciliteren om de autoafhankelijkheid te reduceren.

Stand van zaken

Hoppinpunten

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen. Vanuit de Vlaamse Vervoersregio (VVR) Gent werd in 2021 een verantwoordingsnota en een schets opgemaakt voor het lokaal Hoppinpunt Station Nazareth - Eke.

In 2022 zal dit definitief vorm krijgen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Hoppinpunt (realisatie tegen 1 januari 2024)
 • Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth (2020-2021) - gerealiseerd

Wat kost het

 • Station Nazareth - Eke is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten subsidieerbaar zijn met een maximum van 50.000 euro. De impact van de gewijzigde regeling (van Mobipunt naar Hoppinpunt) is in onderzoek - in afwachting van meer duidelijkheid werden de huidige budgetten aangehouden.
 • Fietsleasing: het lokaal bestuur betaalt 20 euro van de maandelijkse leasingkost van een personeelslid, op voorwaarde dat er op jaarbasis minimum 50 % van het woon-werkverkeer met de fiets wordt afgelegd. Deze personeelsgebonden kosten worden verrekend binnen het gelijkblijvend beleid.

Actieplan PB2-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Ontvangsten
PB2-01-01 Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke. 0 0 17.563 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 17.563 0 0 0
Uitgaven
PB2-01-01 Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke. 0 0 23.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 0 0 23.000 0 0 0
Totaal Investering 0 0 -5.437 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 -5.437 0 0 0

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Terug naar navigatie - PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Ons plan

Om de veiligheid te verhogen wordt er geïnvesteerd in nieuwe wegen.

Stand van zaken

Voorbereiding en uitvoering van de werken

 • Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat): ontwerp in 2022, uitvoering in 2023.
 • De Lichterveldestraat: de aannemer wordt eind 2021 aangesteld, start van de werken is voorzien in januari 2022.
 • Boeregemstraat: het aanbestedingsdossier voor de uitvoering van de werken werd gepubliceerd door Aquafin begin juni 2021. De werken starten eind 2021 en zullen duren tot 2024.
 • Oudenaardseheerweg: voor dit project dienen we een subsidieaanvraag in. Bij goedkeuring betekent dit dat we meer werken kunnen uitvoeren (Bosstraat en Zagmanstraat).
 • Huisepontweg: Kruisem is akkoord om een fietspad aan te leggen. Verder overleg is nodig om het ontwerp en de planning af te stemmen.
 • 's Gravenstraat/Klapstraat (N437): na goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Sint-Martens-Latem (november 2021), kan de opmaak van het ontwerp starten in 2022.
 • Weefstraat-Heerweg: na verschillende overlegmomenten met De Pinte werd in 2021 een consensus bereikt omtrent het profiel. We werken het dossier verder uit, de uitvoering is voorzien vanaf 2023
 • Landuit: het ontwerp wordt opgemaakt in 2022.

Tijdspad en mijlpalen

Project 2020 2021 2022 2023 2024
Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)     ontwerp
(via Farys)
uitvoering  

De Lichterveldestraat

aanstellen
ontwerper

omgevings-vergunning

aanbesteding
uitvoering

   
Boeregemstraat

ontwerp
omgevings-vergunning

aanbesteding
uitvoering

uitvoering uitvoering uitvoering

Oudenaardseheerweg
(van Lakenmeerstraat tot spoorweg)

    ontwerp uitvoering  
Huisepontweg

 

ontwerp

ontwerp

   
's Gravenstraat/Klapstraat (N437)  

 

ontwerp aanbesteding

uitvoering uitvoering
Weefstraat - Heerweg (2de fase)

overleg De Pinte

 

overleg De Pinte

ontwerp aanbesteding uitvoering  
Landuit   via Aquario
via Aquario via Aquario via Aquario
Steenweg Astene uitgevoerd def. oplevering      
Bekaertstraat uitgevoerd def. oplevering      
N437: Warandestraat tot Sticheldreef uitgevoerd herstelling riolering def. oplevering    

 

Wat kost het

 • De extra kosten voor aanleg fietsinfrastructuur bij het project 'De Lichterveldestraat' worden mee voorzien via de budgetten van de actie PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden.
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 gebeurden verder volgende aanpassingen:
  • het budget voor de Boeregemstraat kon verlaagd worden met 238.000 euro
  • de uitgaven voor de Oudenaardsheerweg werden geschrapt omdat deze volledig subsidieerbaar kunnen zijn in het kader van het mobiliteitsplan.

Actieplan PB2-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Ontvangsten
PB2-02-53 Boeregemstraat 0 0 0 478.000 0 0
PB2-02-54 Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg) 0 0 0 0 0 0
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase) 0 0 0 80.000 0 0
PB2-02-58 Landuit 0 0 0 0 0 0
PB2-02-59 Steenweg Astene 0 338.793 0 0 0 0
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef 0 1.007.954 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 1.346.747 0 558.000 0 0
Uitgaven
PB2-02-01 Investeren in het vernieuwen van wegen 8.755 0 0 0 0 0
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat) 0 0 50.000 350.000 0 0
PB2-02-52 de Lichterveldestraat 0 0 125.000 0 0 0
PB2-02-53 Boeregemstraat 28 146.373 320.000 120.000 0 0
PB2-02-54 Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg) 0 0 0 0 0 0
PB2-02-55 Huisepontweg 5.834 6.266 121.000 0 0 0
PB2-02-56 's Gravenstraat/Klapstraat (N437) 0 13.000 0 200.000 110.000 0
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase) 24.466 10.000 150.000 162.500 0 0
PB2-02-58 Landuit 0 0 76.230 0 0 0
PB2-02-59 Steenweg Astene 75.643 108.652 0 0 0 0
PB2-02-60 Bekaertstraat 64.897 40.000 0 0 0 0
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef 196.149 290.326 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 375.773 614.617 842.230 832.500 110.000 0
Totaal Investering -375.773 732.130 -842.230 -274.500 -110.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -375.773 732.130 -842.230 -274.500 -110.000 0

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Terug naar navigatie - PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Ons plan

De (her)inrichting van wegen gebeurt op zo'n manier dat veiligheid wordt afgedwongen. Hiervoor zullen verkeersdeskundigen worden ingeschakeld.

Stand van zaken

 • Aan het organogram van het lokaal bestuur werd de nieuwe functie van 'Deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' toegevoegd, ter ondersteuning van de teamverantwoordelijke Openbare Werken.  De nieuwe medewerker startte augustus 2021 - voor het uitvoeren van metingen en opvolgen van mobiliteitsindicatoren hebben we nu de deskundigheid zelf in huis.
 • Het mobiliteitsplan wordt afgewerkt eind 2021-begin 2022 waarna we aan de uitvoering kunnen beginnen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Nieuwe functie in het lokaal bestuur: deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid - gerealiseerd 2021
 • Systematische opvolging van mobiliteitsindicatoren (vanaf 2021)
 • Mobiliteitsplan (2020-2021)

Wat kost het

 • Het bijkomend budget voor de 'deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' is vanaf 2021 voorzien in het gelijkblijvend beleid ( actieplan GB6-01 Personeel). Omwille van deze aanwerving werd bij meerjarenplanaanpassing 2022 het jaarlijkse budget voor metingen door externen verlaagd van 10.000 euro naar 2.500 euro.
 • De opmaak van het mobiliteitsplan kostte 56.750 euro (inclusief 25.000 euro voor de mobiliteitstoets), waarvan 30.000 euro gesubsidieerd (ontvangst in 2022).

Actieplan PB2-03 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 2.090 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Totaal Uitgaven 2.090 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Totaal Exploitatie -2.090 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Investering
Ontvangsten
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 0 0 30.000 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 30.000 0 0 0
Uitgaven
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 0 56.760 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 0 56.760 0 0 0 0
Totaal Investering 0 -56.760 30.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -2.090 -59.260 27.500 -2.500 -2.500 -2.500

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Terug naar navigatie - PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Ons plan

Veiligheid is geen zaak van het lokaal bestuur alleen, maar is een verantwoordelijkheid van iedereen. Er wordt ingezet op een grotere betrokkenheid van inwoners, sensibilisatie en een strikter handhavingsbeleid.

Stand van zaken

 • Binnen de politiezone Schelde - Leie wordt de mogelijkheid onderzocht om als lokaal bestuur GAS-boetes te innen voor beperkte overtredingen.
 • We voeren trajectcontrole uit op de N60
 • In het kader van sensibilisatie organiseren we een aantal jaarlijks terugkerende acties , in samenwerking met de scholen.
  • Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar
  • De STRAP-dag

Tijdspad en mijlpalen

 • Trajectcontrole op de N60 - gerealiseerd 2021
 • GAS-boetes voor beperkte overtredingen via het lokaal bestuur (vanaf 2021 - onderzoek naar de mogelijkheden)

Wat kost het

 • Er is jaarlijks een vast budget van 1.400 euro voor de aankoop van ondersteunend sensibiliseringsmateriaal.

Actieplan PB2-04 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PB2-04-02 Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen 10 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Totaal Uitgaven 10 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Totaal Exploitatie -10 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
Totaal Gemeente & OCMW -10 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400