Motivering van de wijzigingen

Documenten

Motivering

Terug naar navigatie - Motivering

In bijlage vindt u de wijzigingsvariant van zowel de strategische nota als het financieel evenwicht (M2), met een vergelijking t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.

  2021 2022
Exploitatieuitgaven -546.498 445.383
Personeelskost (62) Daling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2021
 • Daling in de statutaire loonkost door pensioneringen maar grote stijging bij de contractuelen door twee snel op elkaar volgende  indexeringen en een toename van de personeelsbezetting met enkele nieuwe functies.
 • Aanpassing van de responsabiliseringsbijdragen door nieuw ontvangen simulaties, impact op alle jaren.
Goederen en diensten (60/61)
 • Verschuiving van 280.000 euro naar overdrachten voor uitbating recyclagepark
 • Diverse aanpassingen in + en - op de verschillende acties.
 • Jaarlijkse actualisatie van de werkingskredieten.
 • Een belangrijk bedrag gaat wel over van goederen en diensten naar overdrachten (uitbating recyclagepark), zie ook 2021.
 • Budget voor externe schoonmaak in scholen is geschrapt
 • Extra budgetten voor sneeuw- en ijzelbestrijding.
Leefloon (6480) Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2021. Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2021.
Steun (6481-2) Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2021. Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2021.
Overdrachten    
 • Politie
Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het rekeningresultaat 2020.  
 • Brandweer
Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het rekeningresultaat 2020.  
 • IVM
Toevoegen van het bedrag voor de exploitatie van het recyclagepark aan de overdrachten. 280.000 euro komt van Goederen en diensten. Toevoegen van het bedrag voor de exploitatie van het recyclagepark aan de overdrachten. 280.000 euro komt van Goederen en diensten. Daarnaast ook stijging van de werkingskosten en verwerkingskosten voor IVM.
 • Zorgband
Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het rekeningresultaat 2020.  
 • Kerkbesturen
Actualisatie budgetten  
 • Subsidiereglementen
aanpassing budgetten voor OCMW coronasubsidies  
 • Adviesraden
  Mobiliteitsraad en Toegankelijkheidsraad
 • AG Nazareth
Werkingssubsidie van 100.000 euro om belangrijke impact van corona op het resultaat 2021 te milderen. Significante daling in de uit te betalen prijssubsidie voor 2022 gezien lagere kapitaalsaflossingen door verschuiving van investeringen in de tijd.
Financiële kosten Actualisatie aan aflossingstabellen Actualisatie aan aflossingstabellen
     
  2021 2022
Exploitatieontvangsten +129.438 -57.820
Andere operationele  ontvangsten (741/7) tussenkomst door andere gemeenten in de samenwerking van de dienst Collectieve schuldenregeling tussenkomst door andere gemeenten in de samenwerking van de dienst Collectieve schuldenregeling

Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage
Fiscale ontvangsten    
 • Aanvullende Personenbelasting
Herraming 2021 Raming 2022
 • Opcentiemen onroerende voorheffing
  Raming 2022
 • Algemene gemeentebelasting
Actualisatie aan cijfers 2021 Actualisatie aan cijfers 2021
 • Verspreiding drukwerk
  Grote daling aan verspreid drukwerk
Ontvangen subsidies    
 •  Gemeentefonds
Recentste ramingen Recentste ramingen
 • Andere algemene werkingssubsidies
  Nieuwe subsidie Vlaanderen: compensatie dividenden (59.774 euro)
 • Leefloon
Te hoog ingeschreven Te hoog ingeschreven
 • Andere specifieke werkingssubsidies
  Nieuwe subsidie Vlaanderen: Vlaams lokaal energie- en klimaatpact (38.244 euro)
Financiële opbrengsten
  Daling dividenden elektriciteit door nieuwe tariefpolitiek VREG + impact verleddingsoperatie

 

 

Investeringen (een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie)
2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Investeringsuitgaven -173.670 -279.214 +582.116 +925.946 -25.116 +1.030.062
Projecten -113.964 -383.529 +556.500 +925.000 -25.000 +959.007
Investeringssubsidies Politie -9.548 +55.964 +27.355     +73.771
Investeringssubsidie Brandweer -47.158 +45.351 -1.739 +946 -116 -2.716
Investeringssubsidie Zorgband           0
Investeringssubsidie erediensten           0
Investeringssubsidie anderen -3.000 +3.000       0
Investeringsontvangsten -207.902 -37.098 +194.750 0 0 -50.250
Investeringssubsidies
-217.902 -42.097 +194.750     -65.250
Anderen +10.000 +5.000       +15.000

 

 

  2021 2022
Financieringsuitgaven -742.011 +214.375
Kapitaal bestaande bankleningen Opname in deze lijn van de kapitaalsaflossing van de lening opgenomen in 2021. Opname in deze lijn van de kapitaalsaflossing van de lening opgenomen in 2021.
Kapitaal nieuwe bankleningen Verhuis naar bestaande bankleningen Geen kapitaalsaflossingen van nieuwe leningen in 2022
Gespreide betaling recreatiegronden 1/10 van 2 miljoen = 200.000 euro 1/10 van 2 miljoen = 200.000 euro
Toegestane leningen aan AG Financiering van het investeringssaldo van het AG. Verschuiving van de transactiekredieten naar de volgende jaren. Financiering van het investeringssaldo van het AG. Verschuiving van de transactiekredieten naar de volgende jaren.
     
Financieringsontvangsten -1.108.763 -412.181
Op te nemen leningen
Daling van 5 miljoen naar 2 miljoen
Daling van 5,8 miljoen naar 5,5 miljoen
Aankoop recreatiegronden "Leningsontvangst" van 2 miljoen euro  
Terugvordering toegestane leningen AG Aanpassing aan afschrijvingen van de onderliggende investeringen Aanpassing aan afschrijvingen van de onderliggende investeringen

 

  2021 2022
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging) +2.082.447 +1.194.803
Autofinancieringsmarge (wijziging) +567.507 -415.386