Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Terug naar navigatie - PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Ons plan

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium. Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem. Op de Sterrenbossite wordt een speel-en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, de nieuwe lokalen van de KSA en speelpleinwerking op Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

Stand van zaken

Digitaal sleutelsysteem

 • Er werd beslist om deze legislatuur enkel nog de gebouwen van het AG (culturele centra) aan te pakken, de gebouwen van gemeente en OCMW worden verschoven omwille van de geplande werken op de site van het gemeentehuis (zie ook actieplan PE3-01) .
 • De uitvoering is gepland in 2022, er wordt gestart met de ‘buitenschil’ van de gebouwen.

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

 • Begin 2021 werd de opdracht voor de bouw van het nieuwe polyvalente jeugdlokaal gegund en konden de werken starten, in 2022 zal het gebouw af zijn.
 • Het ontwerpbureau dat instaat voor de herinrichting van de speelzone kreeg een uitbreiding van hun opdracht om ook een ontwerp voor de omgeving rond de jeugdinfrastructuur op te maken.  Na een uitgebreid participatietraject keurden we in september 2021 het definitief ontwerp goed; de uitvoering is voor 2022.

Ontwerp speelzone Sterrenbossite

 

Herbestemming dekenij

 • Het gelijkvloers blijft behouden voor een horecaproject, de renovatie wordt opgestart. Voor de twee bovenverdiepingen en de zolder onderzoeken we andere opportuniteiten en maken we de koppeling met het naastgelegen 'divers kunstencentrum'.
 • De zoektocht naar een concessionaris wordt opnieuw opgestart als de renovatiewerken verder gevorderd zijn.

Zorgen voor een divers kunstencentrum

 • Na het ontwerpend onderzoek en de opmaak van een blokkenontwerp in 2020, werd in 2021 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, toewijs is voorzien eind 2021. In 2022 maken we het definitieve ontwerp op, waarna de uitvoering kan beginnen vanaf 2023.
 • We gaan na of de eerste verdieping en de zolder kunnen ingericht worden als bijkomende ruimtes voor het kunstencentrum. Dit laat een nog meer polyvalent gebruik toe.

Tijdspad en mijlpalen

 • Digitaal sleutelsysteem
  • gebouwen AG (2022)
  • gebouwen gemeente - niet meer deze legislatuur
 • Speel- en ontmoetingsruimte
  • ontwerp  gebouw- gerealiseerd 2018-2019
  • aanstellen aannemer - gerealiseerd 2020-2021
  • realisatie jeugdlokaal (2021-2022)
  • ontwerp en inrichting speelzone (2020-2022)
 • Dekenij
  • aanduiden concessiehouder (2020 - 2021) - geen kandidaat gevonden, on hold tot renovatie dekenij
  • renovatie dekenij (2021 - 2023)
 • Kunstencentrum
  • ontwikkelen visie - gerealiseerd 2020
  • ontwerp (2021-2022)
  • uitvoering (2023-2024)

Wat kost het

 • Digitaal sleutelsysteem: bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd:
  • het bedrag voor de gebouwen voor het AG verhoogd met 70.000 euro tot 110.000 euro
  • het bedrag voor de gebouwen van gemeente en OCMW geschrapt (-35.000 euro)
 • Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite:
  • Het polyvalent jeugdlokaal wordt gerealiseerd via het AG, de speelzone via de gemeente.
  • Voor dit project werden subsidies aangevraagd. Door de stijgende prijzen van de grondstoffen dreigt de kost van het gebouw boven 1 miljoen euro uit te komen waardoor we niet langer aan de subsidievoorwaarden voldoen. We volgen dit verder op en gaan het gesprek aan met de provincie.
  • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd in totaal 120.000 euro extra voorzien.
 • Herbestemmen dekenij: er is 650.000 euro voorzien voor de renovatie van het gelijkvloers tot een horecaruimte.
 • Divers kunstencentrum: bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd:
  • het budget op het AG verhoogd met 1.090.000: enerzijds komt dit door bijkomend bouwvolume (de overkapping over de toegangspoort van de Vrije Basisschool was initieel niet voorzien) en anderzijds doordat de eerste verdieping en de zolder van de dekenij mee in dit project werden opgenomen.
  • het budget op gemeente en OCMW verlaagd met 62.000 euro (een aantal uitgaven in het muziekfiliaal zijn niet langer nodig gelet op de geplande werken m.b.t. kunstencentrum)

Actieplan PD1-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Investering
Ontvangsten
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0 0 150.000 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 150.000 0 0 0
Uitgaven
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur 0 0 110.000 0 0 0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 12.992 410.000 893.527 165.000 0 0
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij 5.158 59.842 200.000 385.000 0 0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 13.998 66.448 100.000 800.000 870.000 0
Totaal Uitgaven 32.148 536.289 1.303.527 1.350.000 870.000 0
Totaal Investering -32.148 -536.289 -1.153.527 -1.350.000 -870.000 0
Totaal AG -32.148 -536.289 -1.153.527 -1.350.000 -870.000 0
Gemeente & OCMW
Investering
Ontvangsten
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0 50.000 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 50.000 0 0 0 0
Uitgaven
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur 0 0 0 0 0 0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 1.500 155.500 0 0 0 0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 0 2.500 15.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 1.500 158.000 15.000 0 0 0
Totaal Investering -1.500 -108.000 -15.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -1.500 -108.000 -15.000 0 0 0

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Terug naar navigatie - PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Ons plan

Naast het zorgen voor ‘harde’ infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten … . Zo wordt de bibliotheek heringericht en worden er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd. Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

Stand van zaken

Creëren van plaatsen voor ontmoeting

 • Uitbouwen van de bib tot 'derde plek': na een participatie en co-creatietraject in 2020, werd de verdere uitrol van het dossier onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis. Begin september 2021 werd beslist om het traject verder te zetten, de uitvoering voorzien we in 2022.
 • Multisportterrein: er werd beslist om dit niet meer deze legislatuur te realiseren.
 • Speelweefsel voor kinderen: op de planning voor 2022 staan bespeelbare kunst en de inrichting van het skatepark.
 • We onderzoeken welke voorzieningen er nodig zijn om de kleine sporthal geschikt te maken voor grotere evenementen. Bij verenigingen en gebruikers werd een bevraging georganiseerd. De verdere uitrol in 2021 werd 'on hold' gezet door de inrichting van een vaccinatiecentrum op de site, maar wordt terug oppgepikt vanaf 2022.

Drempels wegnemen voor ontmoeting

 • Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor, drempels wegnemen inzake vrije tijd: in 2021 organiseren we een bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk. In 2022 plannen we nieuwe acties op basis van de resultaten.
 • Oprichten van een toegankelijksheidraad: drempels wegnemen voor inwoners met een fysieke of mentale handicap: in 2021 werd beslist tot de oprichting van een nieuw adviesorgaan, de werking starten we op in  2022.
 • I.s.m. de Cultuurregio starten we de voorbereidingen voor de UitPas: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd.

Tijdspad en mijlpalen

 • Uitbouw van de bib tot 'derde plek' (2020-2022)
 • Multisportterrein - uitgesteld tot volgende legislatuur
 • Bespeelbare kunst (2020-2022)
 • Herinrichting skatepark (2022)
 • Nieuwe vrijetijdspassen en cheques  - gerealiseerd 2020
 • UitPAS i.s.m. Cultuurregio (2020-2022)
 • Verenigingsbrochure (2021-2022)
 • Bevraging doelgroep lokaal netwerk (2021)
 • Oprichting toegankelijkheidsraad (2021)

Wat kost het

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd:
  • het bedrag voor de uitbouw van de bibliotheek verhoogd met 3.250 euro
  • de investering in het mulitsportterrein geschrapt (-85.000 euro), realisatie is voor de  volgende legislatuur.
  • 2.500 euro extra voorzien om acties te kunnen plannen op basis van de bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.

Actieplan PD1-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten 0 2.000 0 0 0 0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal Uitgaven 0 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal Exploitatie 0 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Investering
Ontvangsten
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 170.000 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 170.000 0 0 0 0
Uitgaven
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten 0 0 0 0 0 0
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 444 112.316 19.347 0 0 0
Totaal Uitgaven 444 112.316 19.347 0 0 0
Totaal Investering -444 57.684 -19.347 0 0 0
Totaal AG -444 50.684 -24.347 -5.000 -5.000 -5.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting 5.683 1.700 1.500 1.700 1.700 1.700
Totaal Ontvangsten 5.683 1.700 1.500 1.700 1.700 1.700
Uitgaven
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting 2.879 9.100 9.900 7.600 7.600 7.600
Totaal Uitgaven 2.879 9.100 10.900 8.600 8.600 8.600
Totaal Exploitatie 2.804 -7.400 -9.400 -6.900 -6.900 -6.900
Investering
Uitgaven
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek' 0 0 113.250 0 0 0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 1.892 0 33.000 10.000 10.000 10.000
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 396.397 35.000 0 95.000 0 0
Totaal Uitgaven 398.290 35.000 146.250 105.000 10.000 10.000
Totaal Investering -398.290 -35.000 -146.250 -105.000 -10.000 -10.000
Totaal Gemeente & OCMW -395.486 -42.400 -155.650 -111.900 -16.900 -16.900

Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Terug naar navigatie - PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Ons plan

Het lokaal roerend en onroerend erfgoed wordt beter beschermd door een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid en het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen.

Stand van zaken

Een ruimere erfgoedwerking en een museaal beleid

 • We investeren in lokaal erfgoed: de bibliotheek van Eke naar ontwerp van Juliaan Lampens. In samenwerking met vzw Lampens, het museum Dhondt-Dhaenens,  de cultuurregio Leie en Schelde en het Vlaams Architectuurinstituut willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven. Met de huidige eigenaar sluiten we een erfpacht af en in 2022 doen we de nodige investeringen zodat er een inhoudelijke werking kan uitgebouwd worden.
 • In het oorlogsmuseum organiseren we een tentoonstelling over WO II, met bijzondere aandacht over het verzet en de rol van de vrouw in de oorlog. Naast infopanelen, materialen en foto's zetten we binnen de tentoonstelling ook in op beleving.
 • Volgende activiteiten gaan verder door in 2022:
  • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
  • In de kijker zetten van het Nazareense erfgoed
  • Uitbouw van een vrijwilligerswerking rond erfgoed
  • Inzetten op een publiekswerking rond erfgoed, onder meer door deelname aan de Erfgoeddag

bib Eke

Bibliotheek Eke naar ontwerp J. Lampens

Onroerend erfgoed - samenwerking met IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst)

 • Daarnaast kregen we ook een subsidie van de provincie voor een project rond onze erfgoedbomen. Dit werd opgestart in 2021 en voeren we verder uit in 2022.
 • De inventaris onroerend erfgoed wordt geactualiseerd.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving bijkomend halftijds administratief medewerker  - gerealiseerd 2020
 • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
  • inventarisatie (2020-2021)
  • waarderingstraject (2021)
  • ontsluiten van foto's en info van objectie via website (2021)
  • publieksactiviteit (2022)
 • Oorlogsmuseum
  • tentoonstelling WO I (2019-2020) - gerealiseerd
  • uitwerken tentoonstelling WO II (2021-2022)
 • IOED
  • Start werking vanaf 1 januari 2021
  • Actualiseren inventaris onroerend erfgoed (2021)
  • Project erfgoedbomen (2021-2022)
 • Bibliotheek Eke naar ontwerp Juliaans Lampens (vanaf 2022)
 • Restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld en de Sint-Annakapel (2022)

Wat kost het

 • De IOED ontvangt jaarlijks 5.000 euro werkingssubsidies.
 • De overige kosten betreffen uitgaven voor tentoonstellingen, erfgoedactiviteiten, inrichting Burgerlijk Godshuis, ...
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd voorzien:
  • voor de bibliotheek Eke (nieuwe actie)  jaarlijks 9.000 euro (o.m. erfpachtvergoeding) en 200.000 investeringen in 2022. We vragen subsidies aan voor het onderhoud van beschermde gebouwen (40 %), zodat we per saldo 120.000 euro investeren.
  • 3.000 euro extra  voor de tentoonstelling over WO II in het Burgerlijks Godshuis, evenals 8.500 voor inrichting Burgerlijks Godshuis algemeen
  • 20.000 euro extra voor de restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld en de Sint Annakapel

Actieplan PD2-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 0 200 200 200 200 200
Totaal Ontvangsten 0 200 200 200 200 200
Uitgaven
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 11.720 13.150 16.150 13.150 13.150 13.150
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 80 580 580 580 580 580
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000
Totaal Uitgaven 11.800 18.730 30.730 27.730 27.730 27.730
Totaal Exploitatie -11.800 -18.530 -30.530 -27.530 -27.530 -27.530
Investering
Uitgaven
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 12.401 0 8.500 0 0 0
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 0 0 27.100 0 0 0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 0 7.000 16.500 0 0 0
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens 0 0 200.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 12.401 7.000 252.100 0 0 0
Totaal Investering -12.401 -7.000 -252.100 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -24.200 -25.530 -282.630 -27.530 -27.530 -27.530

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Terug naar navigatie - PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Ons plan

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerhande projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd actualiseren we het totale subsidiebedrag, gezien het hoger aantal socio-culturele initiatieven.

Stand van zaken

In 2020 werd op basis van een brainstorm met cultuurverenigingen tijdens het cultuurplatform een visienota met uitgangspunten opgesteld.  Dit vormt de grondslag voor een nieuw reglement, uit te werken in 2021-2022.

Tijdspad en mijlpalen

 • Visie - gerealiseerd 2020
 • Visie vertalen in reglement (2021-2022)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Ons plan

Verenigingen en organisaties hebben een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Vanuit het lokaal bestuur willen op een toegankelijke manier aanvullende activiteiten organiseren.

Stand van zaken

 • In 2022 vieren we de 20ste editie van het Kollektief en maken we er een feesteditie van . Een speciale werkgroep werd opgericht.

  Het Kollektief is een tweejaarlijkse tentoonstelling waar kunstenaars uit Nazareth hun werk tonen aan het grote publiek. Een jury kiest het knapste werk eruit en schuift dat kunstwerk naar voor om aan te kopen door het gemeentebestuur. Het werk krijgt zo een permanente plaats in onze gemeentelijke infrastructuur. Kollektief wordt afgewisseld met Perspectieven: een tweejaarlijkse tentoonstelling met werk van de drie laureaten die het jaar voordien deelnamen aan het Kollektief.

 • Het Kunstenaarsoverleg krijgt verder vorm en zal de eerste activiteiten organiseren
 • We zetten de kunstateliers voor de kinderen van de lagere school verder

Tijdspad en mijlpalen

 • Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs (voorzien vanaf 2023)
 • Opstart Kunstenaarsoverleg (vanaf 2021)
 • Feesteditie 20ste editie van het Kollektief (2022)

Wat kost het

 • In dit actieplan zijn de kosten verbonden aan het Kollektief opgenomen. Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd 3.000 euro extra voorzien om van de 20ste editie van het Kollektief een feesteditie te maken.

Actieplan PD2-03 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 211 1.200 4.200 1.200 1.200 1.200
Totaal Uitgaven 211 1.200 4.200 1.200 1.200 1.200
Totaal Exploitatie -211 -1.200 -4.200 -1.200 -1.200 -1.200
Investering
Uitgaven
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 500 0 1.500 0 1.500 0
Totaal Uitgaven 500 0 1.500 0 1.500 0
Totaal Investering -500 0 -1.500 0 -1.500 0
Totaal Gemeente & OCMW -711 -1.200 -5.700 -1.200 -2.700 -1.200

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Terug naar navigatie - PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Ons plan

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label ‘Gezonde Gemeente’. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de mogelijke aanleg van padelterreinen op de tennissite

Stand van zaken

 • Actie 'Generatie Rookvrij': dit werd in 2020 uitgesteld omwille van de coronapandemie, in 2021 werd dit nog niet opgestart omdat de functie van deskundige gezondheid slechts tijdelijk werd ingevuld. We hernemen dit in 2022.
 • We breiden de sportmogelijkheden voor individuele sporters uit. In 2022 leggen we nieuwe loopomlopen aan.
 • In 2021 werd het aanbestedingsdossier voor de padel-terreinen opgestart, we richten ons op het eerste kwartaal van 2022 voor de realisatie.

Tijdspad en mijlpalen

 • Klimwand (2021) - gerealiseerd
 • Sportieve apps (2021) - gerealiseerd
 • Padelterreinen (2021-2022)
 • Actie ‘Generatie rookvrij’ (2022-2023)

Wat kost het

 • De padelterreinen kosten 220.000 euro, bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd hiervoor 135.000 bijkomend voorzien (er werd gekozen voor een extra terrein).

Actieplan PD2-04 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Totaal Uitgaven 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Totaal Exploitatie 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Investering
Uitgaven
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 822 0 223.000 0 0 2.000
Totaal Uitgaven 822 0 223.000 0 0 2.000
Totaal Investering -822 0 -223.000 0 0 -2.000
Totaal AG -822 -3.000 -226.000 -3.000 -3.000 -5.000

Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Terug naar navigatie - PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Ons plan

Uit de resultaten van ‘Zegget ne keer’ bleek dat 20 % van de Nazareners zich soms tot vaak wel eens eenzaam voelt. Voor het lokaal bestuur een signaal om hier dieper op in te gaan.

Stand van zaken

Tijdens de start van de coronapandemie werd ‘Nazareth helpt’ opgericht vanuit ‘Vlaanderen helpt’. Onder deze noemer werden verschillende initiatieven in het leven geroepen (boodschappendienst, telefoonster, verdeelrondes…). We willen deze werking van ‘Nazareth helpt’ deels verderzetten binnen een nieuw kader én onder een nieuwe naam. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn.

We treden naar buiten onder een nieuwe gemeenschappelijke noemer ‘Iedereen Mee’. We volgen dit op door een nieuwe actie in het meerjarenplan: 'Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid'.

In 2022 maken we het concept bekend bij de inwoners van Nazareth, sturen we de bestaande initiatieven waar nodig bij en ontwikkelen we nieuwe hulp- en dienstverlening.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving maatschappelijk werver buurtzorg
 • Actieplan eenzaamheid (2020-2021) - gerealiseerd 2021: oprichting van de werking 'Iedereen mee'

Wat kost het

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd 2000 euro voorzien om het concept 'Iedereen mee' bekend te maken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Actieplan PD3-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PD3-01-02 Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid 0 0 2.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 0 0 2.000 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 -2.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 -2.000 0 0 0

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Terug naar navigatie - PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Ons plan

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening gehouden wordt met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt. Er wordt een leeftijdstoets ingevoerd. We willen zowel het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen als een eigen oudervriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

Stand van zaken

Label 'Kindvriendelijke  gemeente'

Na een uitgebreid voorbereidingstraject in 2020-2021 met het opstellen van een visietekst, het uitvoeren van een data-analyse, belevingsonderzoek en stakeholderstraject, maken we ons klaar om tegen juni 2022 het aanvraagdossier 'Kindvriendelijke gemeente' in te dienen.

Oudervriendelijk beleid

 • We zetten de huisbezoeken  aan 75-plussers en alleenstaanden door vrijwilligers en Wijk-Werkers verder.
 • Binnen de ouderenraad gaat een werkgroep 'e-inclusie' aan de slag om de digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Kindvriendelijke gemeente
  • visietekst kindvriendelijke gemeente (2020-2021)
  • analyse kindvriendelijkheid (2020-2021)
  • belevingsonderzoek en stakeholderstraject (2021)
  • strategie ontwikkelen, portfolio opstellen en indienen aanvraag (2021 2022)
  • label 'Kindvriendelijke gemeente' (2022)
 • Oudervriendelijk beleid
  • Systematische huisbezoeken bij 75+ en alleenstaanden
  • E-inclusie voor ouderen (vanaf 2021)

Wat kost het

 • Om het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ te halen, wordt het lokaal bestuur ondersteund door vzw Bataljong. Daarnaast is er budget voorzien om activiteiten rond 'Kindvriendelijke gemeente' te organiseren.

Actieplan PD3-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PD3-02-01 Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen 0 500 500 500 500 500
PD3-02-02 Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen 2.185 7.000 4.000 2.000 2.000 2.000
Totaal Uitgaven 2.185 7.500 4.500 2.500 2.500 2.500
Totaal Exploitatie -2.185 -7.500 -4.500 -2.500 -2.500 -2.500
Totaal Gemeente & OCMW -2.185 -7.500 -4.500 -2.500 -2.500 -2.500

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Terug naar navigatie - PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Ons plan

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er wordt in het bijzonder ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, het nemen van integratiebevorderende maatregelen en schuldpreventie en begeleiding.

Stand van zaken

Kwetsbare gezinnen en kinderen

 • We starten een studie- en gezinsondersteuningsproject op in samenwerking met vzw De Katrol. De ondersteuning is preventief. Dit wil zeggen dat men zo vroeg als mogelijk wil interveniëren om een (schools en educatief) achterstand en mogelijks uitval te voorkomen. De focusgroep bestaat uit kinderen uit derde kleuter, 1e en 2e leerjaar, maar alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden echter bij de ondersteuning betrokken (baby’s, kinderen uit secundair, …).
 • Volgende activiteiten worden verder gezet:
  • 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' i.s.m. Nazareense scholen.
  • Project huiswerkbegeleiding: met hulp van vrijwilligers voor de begeleiding van kinderen
  • Pleegzorggemeente: ondersteunend beleid naar pleeggezinnen

Opfrissing en renovatie WZC Wielkine

In 2022 is er 125.000 euro voorzien voor opfrissingswerken in WZC Wielkine

Schuldpreventie en begeleiding

We introduceren het nieuwe sensibiliseringspakket (inclusief nieuwe thema's zoals phishing en internet/SMS-fraude) bij de scholen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Kwetsbare gezinnen en ouders
  • knutselpaketten voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronopandemie, bestendiging vanaf 2021)
  • laptops voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronopandemie, bestendiging vanaf 2021 door jaarlijkse oproep bij bedrijven via Econa)
  • huiswerkbegeleiding (2021-2022)
  • heropstart Speelkasteeltje (timing nog te bepalen)
  • zitdagen Groeipakket (vanaf 2021))
  • project 'Samen tegen onbetaalde Schoolfacturen' (2020-2022)
  • erkenning als pleegzorggemeente - gerealiseerd 2020
 • Schuldpreventie en begeleiding
  • Sensibiliseringspakket voor de scholen (2021-2022)
 • WZC Wielkine - renovatie en opfrissing
  • vervanging meubilair (2020-2021)

Wat kost het

 • We ontvangen subsidies in het kader van socio-culturele participatie en wenden deze mee aan om de kinderarmoede te bestrijden.
 • We voorzien 425.000 euro voor grondige opfrissingswerken in WZC Wielkine (2021-2022)

Actieplan PD3-03 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden 1.696 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Totaal Ontvangsten 1.696 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Uitgaven
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden 1.649 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900
PD3-03-05 Pleegzorggemeente 0 650 650 650 650 650
Totaal Uitgaven 1.649 9.550 9.550 9.550 9.550 9.550
Totaal Exploitatie 47 -7.850 -7.850 -7.850 -7.850 -7.850
Investering
Uitgaven
PD3-03-01 WZC Wielkine opfrissen en renoveren 6.109 300.000 125.000 0 0 10.000
Totaal Uitgaven 6.109 300.000 125.000 0 0 10.000
Totaal Investering -6.109 -300.000 -125.000 0 0 -10.000
Totaal Gemeente & OCMW -6.062 -307.850 -132.850 -7.850 -7.850 -17.850

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Terug naar navigatie - PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Ons plan

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

Stand van zaken

Stimuleren van buurtinitiatieven

 • In 2022 gaan we van start met 'Give A Day': een buurtapp die het mogelijk maakt om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen op een zeer laagdrempelige en gerichte manier.
 • De werking rond de buurttuin De Biesten wordt verder gezet: buurtbewoners van de Biestenwijk en gebruikers van vzw De Kruk kweken samen groenten die nadien via vzw De Kruk worden verdeeld.
 • We tekenden in op de projectoproep 'Zorgzame buurten' van Vlaanderen, dit wordt opgevolgd in 2022.
 • We onderzoeken de mogelijkheden van 'Buddywerking'.

Dienstverleningsantennes

 • We breiden de dienstverleningsantennes uit naar De Brouwerij (Eke) en het oud wijkschooltje (Eke-Landuit).  In Eke maken we aansluiting met de nieuwe maandelijkse alternatieve markt.

 

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving maatschappelijk werker buurtzorg - gerealiseerd 2020
 • Buurttuin De Biesten (2020-2022)
 • Buurtapp Give A Day (2022)
 • Dienstverleningsantennes op 3 locaties: Pluscafé (Dorp Nazareth),   De Brouwerij (Eke), oud wijkschooltje (Eke-Landuit) (2021-2023)
 • Buddywerking (2022)

Wat kost het

 • In 2020 ontvingen we  5.000 euro subsidie van de Koning Boudewijnstichting  in het kader van 'Buurten op den Buiten',  hiermee financieren we het project 'Buurttuin De Biesten'
 • Daarnaast voorzien we kredieten voor de buurtapp 'Give A Day'

Actieplan PD3-04 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven 5.000 0 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 5.000 0 0 0 0 0
Uitgaven
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven 0 7.500 8.000 7.000 7.000 7.000
Totaal Uitgaven 0 7.500 8.000 7.000 7.000 7.000
Totaal Exploitatie 5.000 -7.500 -8.000 -7.000 -7.000 -7.000
Totaal Gemeente & OCMW 5.000 -7.500 -8.000 -7.000 -7.000 -7.000

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Terug naar navigatie - PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Ons plan

Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners te versterken, en dit op verschillende gebieden: zorg, activering, …

Stand van zaken

Eerstelijnszone Schelde – Leie

 • We lanceren de 'Gele Doos': dit is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast bewaard wordt. De doos maakt het voor hulpverleners gemakkelijker om snel en adequaat hulp te bieden. In een eerste fase opteren wij om 75-plussers en alleenstaanden met een chronische ziekte een Gele Doos gratis aan te bieden.
 • Volgende acties worden verder gezet:
  • bestrijding van de coronapandemie, onder meer via verlenging van de vaccinatiecampagne
  • 'Gemeente op schema': opvolgen van medicatieschema's

Gele Doos

 

Zie ook: https://eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Schelde-en-Leie

Geïntegreerd Breed Onthaal

De prioritaire doelgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal zijn de mensen met een risico op energie-armoede.

Er wordt verder gewerkt binnen de taakgroepen die in 2021 werden opgericht:

 • Taakgroep 1: GBO-netwerk versterken door ontmoeting/ samenwerken/warme doorverwijzing
 • Taakgroep 2: Rechtenverkenning en onderbescherming tegen gaan
 • Taakgroep 3: Energiearmoede

Zie ook: https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband

Wijk-Werken Leie en Schelde

De opdracht van de projectvereniging werd uitgebreid: naast Wijk-Werken  (vroegere PWA) is de vereniging nu ook actief op het gebied van sociale economie en tijdelijke werkervaring.

Regierol sociale economie

De vereniging werd in 2020 erkend voor de regierol sociale economie en ontvangt hiervoor subsidies.

Er worden acties opgezet voor drie centrale ambities:

 1. Meer mensen aan de slag:
 2. Sterke werkgeversdienstverlening
 3. Levenslang leren - sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

Tijdelijke Werkervaring (TEW)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TEW). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag.

Zie ook: https://www.werkenleieenschelde.be

Samenwerkingsproject 'I can'

Binnen de gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde zijn er dus heel wat activeringsmogelijkheden: tijdelijke werkervaring, wijk-werken, stages, VDAB-trajecten, sociale tewerkstelling, ... . Toch is er nog een groot doelpubliek dat geen aansluiting kan vinden omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is. Via het I CAN- project kan het OCMW beroep doen op de expertise en begeleiding van Emino vzw en Arktos vzw om deze doelgroep te versterken. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer.

Een soortgelijk project maar dan voor de doelgroep jongeren van 18-30 werd opgestart in mei 2021 (Link-t)

Sociale kruidenier

De uitwerking loopt vertraging op door gebrek aan mankracht: dit werd uitgesteld.

Tijdspad en mijlpalen

 • Eerstelijnszone Schelde-Leie
  • In kader van coronapandemie:
   • organisatie triagecentrum (2020)
   • lokale contacttracing (2020-2021)
   • tijdelijke uitbouw flexibel testcentrum (2020)
   • vaccinatiecentrum (2021)
  • Project medicatieschema
 • Geïntegreerd breed onthaal
  • aanwerving coördinator - gerealiseerd 2020
  • goedkeuring subsidiedossier 2020 - 2025 door Vlaamse overheid - gerealiseerd 2020
  • Proactief project  t.a.v. personen met (risico op) energiearmoede (vanaf 2021)
 • Wijk-Werken Leie en Schelde
  • Regierol sociale economie - erkenning - gerealiseerd 2020
  • Aanwerving coördinator Tijdelijke Werkervaring - gerealiseerd 2020
 • Samenwerkingsproject 'I can'
  • Goedkeuring deelname project - gerealiseerd 2020
  • 5 trajecten in 2021 en 5 trajecten in 2020
 • Realisatie van een sociale kruidenier i.s.m. met vzw De Kruk (2022-2023)

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd:

 • er 3.500 euro extra voorzien voor het project 'De gele doos'  van de Eerstelijnszone
 • er jaarlijks 2.000 euro extra voorzien voor de begeleiding van 3 werktrajecten via het samenwerkingsverband m.b.t. Tijdelijke Werkevaringstrajecten.

Actieplan PD3-05 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. 2.532 0 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 2.532 0 0 0 0 0
Uitgaven
PD3-05-01 De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen 0 0 3.500 0 0 0
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. 0 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking 661 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000
PD3-05-06 Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek 0 2.800 2.800 0 0 0
Totaal Uitgaven 661 12.800 21.300 15.000 15.000 15.000
Totaal Exploitatie 1.871 -12.800 -21.300 -15.000 -15.000 -15.000
Investering
Uitgaven
PD3-05-05 In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren 0 0 3.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 0 0 3.000 0 0 0
Totaal Investering 0 0 -3.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 1.871 -12.800 -24.300 -15.000 -15.000 -15.000

Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Terug naar navigatie - PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

Stand van zaken

Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd.

In 2022 stellen we één ontwerper aan voor de totale site en de verschillende infrastructuren.  De toewijs van deze opdracht is gepland in april 2022, waarna  de definitieve ontwerpen kunnen opgemaakt en goedgekeurd worden.

Samenwerking op het gebied van buitenschoolse opvang: implementatie decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten – afgekort ‘BOA’- voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, welzijn, cultuur of jeugd en sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

Eind 2021, begin 2022 maken we een tijdspad op voor alle toekomstige fasen binnen de overgangsfase van het decreet.

Tijdspad en mijlpalen

 • Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op de site van 't Kinderkasteeltje
  • afsluiten zakelijk recht met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen (2021)
  • opmaak masterplan site (2021-2022)
  • bouw CKG (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw kinderdagverblijf (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw BKO (lokaal bestuur) (2022-2024)
  • bestemming Kinderkasteeltje i.s.m. externe partner
  • toegankelijk maken site Kinderkasteeltje (vanaf 2022)
 • decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten
  • opmaak plan van aanpak (2021-2022)

Wat kost het

 • Voor ontwikkeling site Kinderkasteeltje is er in 2021-2022 55.000 euro voorzien voor studiekosten (aandeel lokaal bestuur Nazareth), in 2023-2024 is de bouw van de nieuwe BKO gepland.

Actieplan PD4-01 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal Uitgaven 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal Exploitatie 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Investering
Ontvangsten
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0 10.000 5.000 0 750.000 0
Totaal Ontvangsten 0 10.000 5.000 0 750.000 0
Uitgaven
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0 20.000 35.000 375.000 375.000 0
Totaal Uitgaven 0 20.000 35.000 375.000 375.000 0
Totaal Investering 0 -10.000 -30.000 -375.000 375.000 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 -25.000 -45.000 -390.000 360.000 -15.000

PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Terug naar navigatie - PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Ons plan

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

Stand van zaken

 • Digitalisering in het onderwijs:
  • Met die digi-sprongsubsidie voor de gemeentelijke basisscholen kopen we chromebooks aan voor iedere leerling van het 5de en 6de leerjaar die in de klas gebruikt kunnen worden. In (of nabij de klas) voorzien we een oplaadkast.
 • Gebouweninfrastructuur GBS Nazareth:
  • we actualiseren de visienota en bereiden de aanpassingswerken voor die in de volgende legislatuur gepland zijn.

Tijdspad en mijlpalen

 • Splitsing van de twee lagere scholen en de aanwerving van een tweede schooldirecteur - gerealiseerd 2020
 • Digitalisering onderwijs:
  • aankoop chromebooks voor alle leerkrachten van het gemeentelijk onderwijs - gerealiseerd 2020
  • aankoop chromebooks voor BKO EN BSKO - gerealiseerd 2020
 • Actualiseren en vernieuwen visienota gebouweninfrastructuur gemeentelijke basisschool Nazareth (2021-2022). Bij de Vlaamse overheid zijn subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur. Gezien de wachttijden is de realisatie voor de volgende legislatuur, de voorbereiding gebeurt deze legislatuur.

Wat kost het

 • De Vlaamse overheid voorziet in het kader van Digisprong (digitaliseringsproject) een subsidie voor de schoolbesturen van het gewoon- en buitengewoon-, kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Het lokaal bestuur Nazareth heeft recht op ongeveer 50.000 euro. Deze subsidie is opgenomen onder het gelijkblijvend beleid.
 • Er is 15.000 euro voorzien voor de actualisatie van de visienota m.b.t. gebouwenstructuur, en 85.000 euro voor het opmaken van een ontwerp.

Actieplan PD4-02 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Uitgaven
PD4-02-01 Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen 8.530 0 0 0 0 0
PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN 0 15.000 35.000 50.000 0 0
Totaal Uitgaven 8.530 15.000 35.000 50.000 0 0
Totaal Investering -8.530 -15.000 -35.000 -50.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -8.530 -15.000 -35.000 -50.000 0 0