Sitemap

Opvolgingsrapport - 2022 Blz. 1
Opvolgingsrapportering 2022 Blz. 2
Opvolgingsrapport Blz. 3
Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde Blz. 4
Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten Blz. 5
Actieplannen Blz. 6
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen Blz. 7
PA1-02 De lokale handel stimuleren Blz. 8
Leefbare buitengebieden Blz. 9
Actieplannen Blz. 10
PA2-01 De open ruimte behouden Blz. 11
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk Blz. 12
PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden Blz. 13
Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel Blz. 14
Actieplannen Blz. 15
PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten Blz. 16
Duurzaam mobiel Blz. 17
Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker Blz. 18
Actieplannen Blz. 19
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers Blz. 20
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer Blz. 21
Slim en veilig op weg Blz. 22
Actieplannen Blz. 23
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren Blz. 24
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen Blz. 25
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting Blz. 26
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving Blz. 27
Een schone gemeente Blz. 28
Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak Blz. 29
Actieplannen Blz. 30
PC1-01 Afval voorkomen Blz. 31
PC1-02 Afval op de juiste plaats Blz. 32
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken Blz. 33
Nazareth: zuiver water Blz. 34
Actieplannen Blz. 35
PC2-01 De grond ontharden Blz. 36
PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen Blz. 37
Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 Blz. 38
Actieplannen Blz. 39
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren Blz. 40
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie Blz. 41
Prikkelen tot verbinding en ontmoeting Blz. 42
Ruimte voor ontmoeting en verbinding Blz. 43
Actieplannen Blz. 44
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur Blz. 45
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken Blz. 46
Iedereen prikkelen tot beleving Blz. 47
Actieplannen Blz. 48
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed Blz. 49
PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures Blz. 50
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod Blz. 51
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl Blz. 52
Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth Blz. 53
Actieplannen Blz. 54
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan Blz. 55
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden Blz. 56
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth Blz. 57
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten Blz. 58
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners Blz. 59
Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling Blz. 60
Actieplannen Blz. 61
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden Blz. 62
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. Blz. 63
Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven Blz. 64
Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig Blz. 65
Actieplannen Blz. 66
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd Blz. 67
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren Blz. 68
Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie Blz. 69
Actieplannen Blz. 70
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden Blz. 71
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen Blz. 72
De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken Blz. 73
Actieplannen Blz. 74
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen Blz. 75
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie Blz. 76
PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean Blz. 77
Doe de SDG-toets Blz. 78
Actieplannen Blz. 79
PE4-01 De SDG's bekendmaken Blz. 80
PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren Blz. 81
Gemeente en OCMW Blz. 82
Vergelijking ontvangsten en uitgaven Blz. 83
Toelichting Blz. 84
Doelstellingenrekening (schema J1) Blz. 85
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) Blz. 86
Aanvullende informatie Blz. 87
Aanvullende informatie Blz. 88
AG Blz. 89
Vergelijking ontvangsten en uitgaven AG Blz. 90
Toelichting Blz. 91
Doelstellingenrekening (schema J1) Blz. 92
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) Blz. 93
Aanvullende informatie AG Blz. 94
Aanvullende informatie Blz. 95
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap