Vergelijking ontvangsten en uitgaven AG

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

In dit deel vindt u een aantal financiële schema’s. Omwille van
financieel-technische redenen omvatten deze de gegevens van de eerste twee kwartalen (tot en met 30 juni
2021).

Doelstellingenrekening (schema J1)

Terug naar navigatie - Doelstellingenrekening (schema J1)
Prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgave 15.000
Ontvangst
Saldo 0 -15.000
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 915 5.000
Ontvangst 0
Saldo -915 -5.000
Investeringen
Uitgave 457.600 1.518.738
Ontvangst 320.000
Saldo -457.600 -1.198.738
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 1.301 3.000
Ontvangst 0
Saldo -1.301 -3.000
Investeringen
Uitgave 274.068 223.000
Ontvangst
Saldo -274.068 -223.000
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Exploitatie
Uitgave 948 3.000
Ontvangst 0
Saldo -948 -3.000
Investeringen
Uitgave 3.536 223.000
Ontvangst
Saldo -3.536 -223.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 290.895 393.794
Ontvangst 134.148 720.699
Saldo -156.747 326.905
Investeringen
Uitgave 81.232 413.220
Ontvangst 0 0
Saldo -81.232 -413.220
Financiering
Uitgave 0 310.000
Ontvangst 0 1.845.958
Saldo 0 1.535.958
Totaal Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 294.058 401.794
Ontvangst 134.124 720.699
Saldo -159.934 318.905
Investeringen
Uitgave 816.436 2.169.958
Ontvangst 0 320.000
Saldo -816.436 -1.849.958
Financiering
Uitgave 0 310.000
Ontvangst 0 1.845.958
Saldo 0 1.535.958
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2020: Budg. 6275

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 317.820 362.794 294.058 401.794 399.244 404.244 399.244
1. Goederen en diensten 310.239 355.523 286.761 394.044 391.494 396.494 391.494
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - - - - - -
a. Politiek personeel
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
f. Andere personeelskosten
g. Pensioenen
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
4. Toegestane werkingssubsidies - - - - - -
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
5. Andere operationele uitgaven 7.581 7.271 7.297 7.750 7.750 7.750 7.750
B. Financiële uitgaven 13 3 - - - - -
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6 - - - - -
- aan financiële instellingen 6
- aan andere entiteiten
2. Andere financiële uitgaven 7 3
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 100.000 150.000
417.832,54 512.797,00 294.058 401.794 399.244 404.244 399.244
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 661.366 758.480 134.123 720.699 786.408 853.487 851.585
1. Ontvangsten uit de werking 450.865 748.815 127.235 714.223 779.867 846.881 844.914
2. Fiscale ontvangsten en boetes - - - - - -
a. Aanvullende belastingen - - - - - -
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen en boetes
3. Werkingssubsidies 200.000 - - - - - -
a. Algemene werkingssubsidies 200.000 - - - - - -
- andere algemene werkingssubsidies 200.000 -
- van de gemeente 200.000 -
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
b. Specifieke werkingssubsidies - - - - - -
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
4. Recuperatie individuele hulpverlening
5. Andere operationele ontvangsten 10.502 9.665 6.888 6.476 6.541 6.606 6.671
B. Financiële ontvangsten -14 -11 1
661.352,43 758.469,00 134.124 720.699 786.408 853.487 851.585
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
243.520 245.672 -159.934 318.905 387.164 449.243 452.341
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 116.948 693.109 786.828 2.124.957 1.400.500 928.000 35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 116.948 693.109 786.828 2.124.957 1.400.500 928.000 35.000
a. Terreinen en gebouwen 88.121 385.507 755.939 1.828.858 1.360.000 895.000 2.000
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen 28.827 307.602 30.889 296.099 40.500 33.000 33.000
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 11.677 42.151 29.607 45.000 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
128.625 735.260 816.435 2.169.957 1.400.500 928.000 35.000
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 12.000 0 320.000 0 0 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 320.000
- van de provincie
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten 12.000
0 12.000 0 320.000 0 0 0
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-128.625 -723.260 -816.435 -1.849.957 -1.400.500 -928.000 -35.000
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
114.895 -477.588 -976.369 -1.531.052 -1.013.336 -478.757 417.341
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 193.692 219.956 0 310.000 382.000 445.000 450.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 193.692 219.956 0 310.000 382.000 445.000 450.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
193.692 219.956 0 310.000 382.000 445.000 450.000
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 128.625 723.260 0 1.845.958 1.400.500 928.000 35.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 128.625 723.260 0 1.845.958 1.400.500 928.000 35.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden -1.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
128.625 721.760 0 1.845.958 1.400.500 928.000 35.000
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-65.067 501.804 - 1.535.958 1.018.500 483.000 -415.000
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
49.828 24.216 -976.369 4.906 5.164 4.243 2.341
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2020: Budg. 6275
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966
Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 42424 Alg. 1680