Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde

Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Terug naar navigatie - PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Ons plan

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

Stand van zaken

 •  We werken verder samen met de  interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV).  Binnen deze vereniging nemen we als lokaal bestuur onze regierol op inzake het lokaal woonbeleid.
  Zie ook: https://www.merelbeke.be/interlokale-vereniging-wonen-leie-schelde

  Na 3 jaar werking, bereiden we een nieuw subsidiedossier voor de periode 2023 - 2025.
  • Het lokaal bestuur Destelbergen wenst toe te treden tot de ILV Wonen Leie en Schelde. Naar aanleiding hiervan pasten we de statuten van de vereniging aan.
  • We zetten in op volgende aanvullende acties:
   1. Een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de gemeente
   2. Een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt wordt, en woningen met dergelijke conformiteitsattesten opvolgen
   3. Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken
   4. De lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid
   5. Samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder in het kader van de procedure gerechtelijke uithuiszetting.
 • Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente, de Woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij opereert in een uniek, niet-overlappend en aaneensluitend werkingsgebied binnen de vastgelegde regio en verenigt alle sociale huur- én koopactiviteiten in de gemeente of in een cluster van gemeenten.

  In februari 2022 keurde de Vlaamse regering de werkingsgebieden goed. Nazareth behoort tot het gebied met de gemeenten Aalter, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Lievegem, Melle, Merelbeke , Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.

Tijdspad en mijlpalen

 • Oprichting van de Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) door de lokale besturen van Nazareth, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (2019) met volgende mijlpalen:
  • oprichting van een gezamenlijk woon- en energieloket met zitdagen in Nazareth  - gerealiseerd 2020
  • overname  opvolging woonkwaliteit  - gerealiseerd 2020
  • uniform leegstandsreglement (van toepassing vanaf 1 januari 2021), inclusief overname leegstandsdossiers - gerealiseerd 2020
  • integratie van een meldpunt 'discriminatie op de private huurmarkt'  - gerealiseerd 2021
  • het aanpassen van de opcentiemen m.b.t. Vlaamse heffing op ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen - gerealiseerd 2021
  • beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest-  gerealiseerd 2021
  • toetreding lokaal bestuur Destelbergen - gerealiseerd 2022
 • Visie op sociaal wonen  - gerealiseerd 2021
 • Toetreden tot 1 woningmaatschappij tegen 1 januari 2023.

Wat kost het

 •  Voor het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging  Wonen Leie en Schelde werd werd de gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 2,79 euro per huishouden. Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd voor de volgende jaren  een minimumbudget van 3,15 euro per huishouden voorzien, voor Nazareth bedraagt dit 15.500 euro op jaarbasis . Een definitieve afrekening wordt gemaakt op basis van de jaarrekening van de ILV.
  • In 2022 werd 14.348 euro aangerekend.
Actieplan PA1-01 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA1-01-01 Een woon- en energieloket organiseren i.s.m. andere besturen 15.500 14.348 0 0
Totaal Exploitatie 15.500 14.348 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 15.500 14.348 0 0

PA1-02 De lokale handel stimuleren

Terug naar navigatie - PA1-02 De lokale handel stimuleren

Ons plan

De aanwezigheid van horeca en handel draagt bij tot dynamische dorpskernen. Het lokaal bestuur Nazareth wil de lokale handel dan ook stimuleren. Terzelfdertijd heeft dit ook een duurzaam aspect: lokaal aankopen en verkopen dragen bij tot een verantwoorde consumptie en productie.

Stand van zaken

We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen.

 • We onderzochten de voor- en nadelen van een digitalisering van de Nazarethbon, en vergeleken het aanbod van verschillende leveranciers. Uiteindelijk kozen we voor digitalisering en wezen we de opdracht toe. In het najaar van 2022:
  • passen we het reglement aan (gemeenteraad september);
  • implementeren we het softwarepakket en zorgen we voor de nodige communicatie naar handelaars en inwoners.
 • Markten:
  • Alternatieve markt in Eke: na een onderzoeksfase ging in het najaar van 2021 de eerste alternatieve markt door in Eke. In september 2022 plannen we een evaluatie in.
  • Jaarlijkse avondmarkt in Eke (juli): na het afhaken van de Gezinsbond als organisator, nam het lokaal bestuur deze rol over.
 • We nemen deel aan het project ' Onderneem er op uit' van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) waarbij de lokale besturen intensief begeleid worden om het lokaal aankoopbeleid te optimaliseren. We nemen deel aan volgende trajecten:
  • 'Kenbaar maken van diensten op het e-loket voor ondernemers': in het najaar van 2022 is het ondernemersloket operationeel.
  • 'Ondersteuning van startende onderneming': we gaan na hoe we startende ondernemingen kunnen steunen en koppelen dit aan een herziening van het subsidiereglement m.b.t. modernisering van handelszaken.
 • Nazareth sluit aan bij 'JobsIn', een jobportaal voor steden en gemeenten i.s.m. VOKA.  JobsIn promoot werk in eigen streek en biedt zo ondersteuning aan lokale bedrijven in een alsmaar krappere arbeidsmarkt.


Via de Korte Keten en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen dragen we bij tot verantwoorde consumptie en productie. In mei organiseerden we verschillen acties in de Week van de Korte Keten: aardappelverkoop op 4 landbouwbedrijven, proeven van lokale vruchtensappen, diverse acties op de markt in Eke zoals verkoop van hoevezuivel en een social media-actie.

Tijdspad en mijlpalen

 • Opmaken en goedkeuren detailhandelsplan - gerealiseerd 2020
 • Subsidiereglement Korte Keten - automaten (nieuw) - gerealiseerd 2020
 • Reglement voor renovatie/vestiging handelszaken (evaluatie en herziening - 2021-2022)
 • Reglement ambulante handel - gerealiseerd 2021
 • Een kader voor lokaal en duurzaam aankopen (2021-2022)
 • Nazarethbon: digitaliseren van het werkingsproces (2021-2022)
 • Alternatieve markt in Eke -  gerealiseerd - eerste editie november 2021
 • Feestelijke avondmarkt Eke: organisatie door lokaal bestuur - gerealiseerd 2022
 • Ondernemersloket (2021-2022)

Wat kost het

 • Op de actie PA1-02-01 worden de uitgaven en ontvangsten geboekt van o.m. het terrasreglement, de Nazarethbon en de subsidies voor het oprichten/moderniseren van een handelszaak. Bij meerjarenplanaanpassing 2022 is  extra budget voorzien voor:
  • de opstart van de markt in Eke (5.000 euro in 2022)
  • de website 'Jobs in Nazareth' (jaarlijks 1.500 euro; in 2022 en 2023)
 • De 5000 euro op actie PA1-02-02 betreft de nominatieve subsidie aan vzw Econa.
 • De investeringen op PA1-02-01 betreft de aankoop van terrasmeubilair in het kader van het terrassenreglement.
 • Op de actie PA1-02-03 is het budget voorzien voor Korte-Keten initiatieven, inclusief de subsidie voor de Korte Keten - automaten.
Actieplan PA1-02 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen -23.750 7.208 7.500 10.526
PA1-02-02 Promoten van lokale ondernemingen 5.000 5.000 0 0
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen 6.000 1.144 0 0
Totaal Exploitatie -34.750 13.352 7.500 10.526
Investering
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 29.000 14.115 0 0
Totaal Investering 29.000 14.115 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -63.750 27.467 7.500 10.526

Leefbare buitengebieden

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA2-01 De open ruimte behouden

Terug naar navigatie - PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden. Tegen de zomer van 2021 wil het lokaal bestuur Nazareth haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een ruimtelijk beleidsplan Nazareth. De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij deze visie. In uitvoering van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgestuurd.

Stand van zaken

Ruimtelijk beleidsplan

Een ruimtelijk beleidsplan legt een kader vast voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

Na goedkeuring van het voorontwerp en een aansluitende consultatieronde, is de volgende stap de opmaak van een strategisch milieueffectrapport (MER).

In de eerste helft van 2022 werkten we aan de opmaak van het MER, de finalisering is voorzien tegen het einde van het jaar. Het project zit op schema.

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' (RUP)

In het verlengde van de visie uit het ruimtelijk beleidsplan is ook gestart met het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herbestemming woonuitbreidingsgebieden’. Uitgangspunt  is het verdichten van bestaande woongebieden en het herbestemmen van slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden.

 • In het najaar van 2021 liep het openbaar onderzoek i.v.m. het RUP  'Herbestemming woonuitbreidingsgebied'. Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 28 februari 2022. Het traject is hierbij afgerond.
 • Naast de huidige sportsite liggen er gronden in woonuitbreidingsgebied. Het lokaal bestuur nam in september 2021 de principiële beslissing om deze gronden te verwerven. In de de toekomst wensen we hier recreatiegronden van te maken om zo mee de open ruimte te bewaren. De overeenkomst wordt in 2022 ondertekend.

 

Voorstel aankoop recreatiegronden

Ruilverkaveling Schelde-Leie

Voor algemene informatie zoals het doel van het project en de stand van zaken zie: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/Schelde-Leie

In 2021 heeft het ruilverkavelingscomité heeft het voorstel voor de her-verkaveling van de nieuwe kavels voorgelegd, ook wel de “eerste neerlegging toedeling” genoemd. Hierop konden suggesties, verbeteringen, opmerkingen of bezwaren  worden ingediend.

Dit jaar en begin volgend jaar worden alle bezwaren besproken door de 'commissie van advies'.  Tegen eind 2023 zou de effectieve grondenruil afgewerkt moeten zijn, het ministerieel besluit tot formalisering van de ruilen is gepland in het voorjaar van 2024.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ruimtelijk beleidsplan
  • goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • opmaak strategisch plan MER (2021 - 2022)
  • voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan (2023)
  • openbaar onderzoek (2023)
  • definitieve vaststelling door de gemeenteraad (2023)
 • RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden - gerealiseerd 2022
 • De aankoop van recreatiegronden ter hoogte van de sportsite met het oog op het behouden van de open ruimte - principieel akkoord 2021
 • Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden)

Wat kost het

Bij de meerjarenplanaanpassing 2022 is bijkomend budget voorzien voor:

 • de opmaak van het MER (65.000 euro op de actie PA2-01-01)
 • 2.000.000 voor de aankoop van recreatiegronden (nieuwe actie PA2-01-05). De betaling gebeurt gespreid over 10 jaar, te starten vanaf 2022.
Actieplan PA2-01 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Investering
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 104.000 77.440 0 0
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen 1.500 0 0 0
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden 2.000.000 0 0 0
Totaal Investering 2.105.500 77.440 0 0
Financiering
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden -200.000 0 2.000.000 0
Totaal Financiering -200.000 0 2.000.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -2.305.500 77.440 2.000.000 0

PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Terug naar navigatie - PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Ons plan

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Groene netwerken worden gecreëerd door het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen, blauwe netwerken door de toegankelijkheid naar water te herstellen. Een uitgebreid groenblauw netwerk vraagt echter een ecologisch en onderhoudsvriendelijk groenbeheer. Er wordt werk gemaakt van een duidelijke visie op groenbeheer en een groenbeheersplan. Dit alles moet leiden tot meer en toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme.

Stand van zaken

 • In het centrum van de gemeente creëren we een groen netwerk waarbij de site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark.
  • Voor het ontwerp van de gronden rond de site van het Kinderkasteeltje (voorheen: site 'De Bekken)'  stelden we een studiebureau aan.
   • In het voorjaar van 2022 organiseerden we een uitgebreid participatietraject, met onder meer twee co-creatiesessies. Op basis van de ideeën en voorstellen maakte het bureau een schetsontwerp.
   • In het najaar vragen we feedback aan alle stakeholders, met het oog op de goedkeuring van het definitief ontwerp eind dit jaar.
   • De uitvoering plannen we in 2023 - 2024. Op de site zelf ontwikkelen we samen met jeugdhulp Don Bosco een hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren en maken we een masterplan op voor de gebouwenstructuur (zie actieplan PD4-01).


Schetsontwerp site Kinderkasteeltje met groen-blauwe dooradering

  • De aanleg en ontwikkeling van deze zone wordt afgestemd op de  site van het 'Kasteelpark'  aan de overkant van de centrale as, en andere groene zones in de gemeente zoals de sportsite en het Sterrenbos.
 • Ontwikkeling van trage wegen:
  • Tussen Steinstraat en Sticheldreef: de werken  startten in het 4de kwartaal van 2021 en waren afgerond in april 2022.
  • De aanleg van paden in halfverharding in het Kasteelpark werden aan het aanbestedingsdossier van de Steinstraat/Sticheldreef toegevoegd en zijn gepland voor 2022. Dit loopt echter vertraging op door een beroepsprocedure in het vergunningsdossier. 
  • Rond de Blauwhuyshoeve leggen we  paden aan. De werken startten op 1 juli 2022.

Trage weg Blauwhuyshove

  • Tussen de Nieuwlandstraat en de Mantelstraat: de bestaande wandel- en fietsverbinding krijgt een nieuwe halfverharding. In april 2022 wezen we de opdracht toe.
  • We maken een kaart op van de trage wegen in Nazareth. In het najaar zetten we een project op: 'Allemaal samen voor groene wegen pleintjes'. Doelstelling is om de verschillende pleintjes, dreven, paden, ... in kaart te brengen en deze op verschillende manieren bekend te maken ( vanuit cultuur, erfgoed, sport, kindvriendelijke gemeente, milieu, landbouw, gezondheid, veilige wegen naar school, ...). Op basis hiervan kunnen diverse voetgangers en fietskaarten worden opgemaakt.
 • In het kader van het recreatietoerisme realiseerden we twee beweegroutes:
  • Va een participatietraject kwam de  Vlinderwandelroute tot stand (zie ook plan E2-01).
  • Binnen het jaarthema 'Vrouwen aan zet' is een wandeling uitgestippeld die in september wordt ingewandeld.
 • We werken aan een visie op het groenplan , met inbegrip van een bermbeheersplan, een veegplan en een onthardingsbeleid. Door in te zetten op meer vergroening dragen we  bij aan het lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten.
  • Een eerste aanzet tot visie op onthardingsbeleid is besproken door de beleidsorganen.
  • Bermbeheerplan: we onderzoeken de mogelijkheid om dit in samenwerking met partners op te stellen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ontwikkeling van natuurlijke gebieden
  • Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
  • Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - gerealiseerd 2020
  • Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2022)
  • Ontwikkeling Site De Bekken - Kinderkasteeltje (2020-2024)
  • Aankoop site Kasteelstraat, inrichting en beheersplan (2021)
  • Sterrenbospark (te voorzien in de volgende legislatuur)
  • Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden)
 • Trage wegen:
  • Steinstraat - Sticheldreef - gerealiseerd 2022
  • Blauwhuyshoeve (2021-2022)
  • Heraanleg trage weg Nieuwlandstraat-Mantelstraat (2022)
 • Beweegroutes:
  • Vlinderroute en rupsroute - gerealiseerd 2022
  • Wandeling 'vrouwen aan zet' - gerealiseerd 2022
  • Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2023 en 2025.
 • Visie op Groenbeheer (2021-2022)

Sites en dreven sluiten op elkaar aan

Wat kost het

 • Voor het geboortemonument is een financiële ondersteuning voorzien van € 500 elke 2 jaar (en een gelijke bijdrage vanuit de provincie).
 • Ontwikkeling van trage wegen - bij meerjarenplanaanpassing 2022 voorzien we:
  • Steinstraat-Sticheldreef: 40.000 euro in 2021
  • Paden Blauwhuyshoeve: 30.000 euro in 2022
  • Paden Kasteelpark: 45.000 euro in 2022
  • Trage wegenkaart: 5.000 euro in 2022
  • Voor de heraanleg van de Nieuwlandstraat-Mantelstraat ontvangen we subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Site Kinderkasteeltje (voorheen Site De Bekken): bij meerjarenplanaanpassing 2022 is 50.000 euro extra voorzien  voor participatie en ontwerp , de 100.000 euro voor uitvoering in 2023 blijft behouden.
 • Voor het groenbeheer vragen we subsidies aan in het kader van het lokaal Energie en Klimaatpact.
Actieplan PA2-02 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
AG
Investering
PA2-02-51 Sterrenbospark 15.000 0 0 0
Totaal Investering 15.000 0 0 0
Totaal AG 15.000 0 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen 0 0 0 0
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 0 0 19.122 19.259
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 2.000 1.416 0 0
PA2-02-52 Site 'Kinderkasteeltje' 0 1.115 0 0
Totaal Exploitatie -2.000 2.531 19.122 19.259
Investering
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 120.000 131.835 0 0
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 93.178 19.343 0 0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 -2.376 1.129 5.750 0
PA2-02-52 Site 'Kinderkasteeltje' 50.000 53.210 0 0
Totaal Investering -265.554 205.517 5.750 0
Totaal Gemeente & OCMW -267.554 208.047 24.872 19.259

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Terug naar navigatie - PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Ons plan

Leefbare buitengebied betekent leefbare land- en tuinbouw. Er wordt een nieuw landbouwbeleidsplan opgemaakt en land- en tuinbouwers worden gestimuleerd voor milieuvriendelijke innovaties.

Stand van zaken

 • De evaluatie van het huidig landbouwbeleidsplan  werd  vanwege de coronapandemie uitgesteld van 2020 naar 2021. 
 • Na een uitgebreide participatieronde van alle land- en tuinbouwers in 2021, bespraken we het ontwerp van landbouwbeleidsplan met de landbouwraad. De goedkeuring en actualisatie is voorzien in de tweede helft van 2022.

Tijdspad en mijlpalen

 • Evaluatie van subsidiereglementen:
  • actualisatie en samenvoeging van de reglementen 'herstel halfopen landschap' en 'verwerking fijn snoeihout - gerealiseerd 2020-2021
 • Evaluatie huidig landbouwbeleidsplan  - gerealiseerd 2021
 • Opmaak nieuw landbouwbeleidsplan (2021 - 2022)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.

Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Terug naar navigatie - PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Ons plan

Gezien het grote belang van grote verkeersaders (zoals de E17, N60 en de N35) voor Nazareth, kunnen deze niet worden weggenomen. We kunnen wel de barrièrewerking proberen te verzachten.

Stand van zaken

We overleggen verder met het Agentschap Wegen en Verkeer inzake geluidsmetingen en het beperken van de geluidsoverlast. De resultaten van een eerste onderzoek zijn besproken in februari 2022, verdere metingen zijn aangevraagd. 

Tijdspad en mijlpalen

 • Geluidsarme asfalt op de N60 geluidsarme asfalt 2020 - gerealiseerd

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.