Vergelijking ontvangsten en uitgaven

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

In dit deel  ‘Vergelijking ontvangsten en uitgaven’ vindt u een aantal financiële schema’s. Omwille van
financieel-technische redenen omvatten deze de gegevens van de eerste twee kwartalen (tot en met 30 juni
2022).

Doelstellingenrekening (schema J1)

Terug naar navigatie - Doelstellingenrekening (schema J1)
Prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Exploitatie
Uitgave 23.470 50.250
Ontvangst 11.294 7.500
Saldo -12.176 -42.750
Investeringen
Uitgave 14.115 29.000
Ontvangst
Saldo -14.115 -29.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave 2.531 2.000
Ontvangst 19.259 19.122
Saldo 16.728 17.122
Investeringen
Uitgave 96.635 2.371.054
Ontvangst 0 5.750
Saldo -96.635 -2.365.304
Financiering
Uitgave 0 200.000
Ontvangst 0 2.000.000
Saldo 0 1.800.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Exploitatie
Uitgave 0 1.000
Ontvangst 0 0
Saldo 0 -1.000
Investeringen
Uitgave 0 153.000
Ontvangst 0 37.500
Saldo 0 -115.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Exploitatie
Uitgave 919 3.900
Ontvangst
Saldo -919 -3.900
Investeringen
Uitgave 239.527 1.500.174
Ontvangst 0 1.394.310
Saldo -239.527 -105.864
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Exploitatie
Uitgave 18.549 52.850
Ontvangst 0 0
Saldo -18.549 -52.850
Investeringen
Uitgave 4.169 11.213
Ontvangst 0 4.589
Saldo -4.169 -6.624
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Investeringen
Uitgave 0 20.000
Ontvangst 0
Saldo 0 -20.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Exploitatie
Uitgave 2.839 10.900
Ontvangst 19 1.500
Saldo -2.820 -9.400
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 4.801 9.100
Ontvangst 1.857 1.700
Saldo -2.944 -7.400
Investeringen
Uitgave 11.877 311.089
Ontvangst 50.000
Saldo -11.877 -261.089
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 24.459 34.930
Ontvangst 0 200
Saldo -24.459 -34.730
Investeringen
Uitgave 12.162 260.600
Ontvangst 0 0
Saldo -12.162 -260.600
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Exploitatie
Uitgave 11.771 45.350
Ontvangst 28.750 1.700
Saldo 16.979 -43.650
Investeringen
Uitgave 0 363.000
Ontvangst 0
Saldo 0 -363.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Exploitatie
Uitgave 112 15.000
Ontvangst
Saldo -112 -15.000
Investeringen
Uitgave 68.809 105.000
Ontvangst 15.000
Saldo -68.809 -90.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Exploitatie
Uitgave 91.798 72.500
Ontvangst 0
Saldo -91.798 -72.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Exploitatie
Uitgave 0 3.000
Ontvangst
Saldo 0 -3.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Exploitatie
Uitgave 4.436 27.000
Ontvangst 40
Saldo -4.396 -27.000
Investeringen
Uitgave 35.881 491.145
Ontvangst
Saldo -35.881 -491.145
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Exploitatie
Uitgave 3.653 1.550
Ontvangst
Saldo -3.653 -1.550
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 8.840.947 18.934.444
Ontvangst 3.865.347 20.219.148
Saldo -4.975.600 1.284.704
Investeringen
Uitgave 564.682 3.869.851
Ontvangst 0 177.985
Saldo -564.682 -3.691.866
Financiering
Uitgave 200.798 2.781.901
Ontvangst 0 6.063.928
Saldo -200.798 3.282.027
Totaal Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 9.026.981 19.267.174
Ontvangst 3.923.557 20.249.170
Saldo -5.103.424 981.996
Investeringen
Uitgave 1.047.587 9.485.126
Ontvangst 0 1.685.134
Saldo -1.047.587 -7.799.992
Financiering
Uitgave 200.798 2.981.901
Ontvangst 0 8.063.928
Saldo -200.798 5.082.027
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 16.928.816 17.617.679 8.989.163 19.073.979 19.405.328 19.798.881 20.089.705
1. Goederen en diensten 3.225.087 3.741.209 1.743.477 3.745.595 3.589.351 3.575.025 3.570.982
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.894.594 9.581.990 3.826.281 10.302.299 10.658.951 10.925.630 11.184.866
a. Politiek personeel 355.745 372.864 184.528 399.508 405.598 411.811 418.147
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.914.742 1.954.402 917.623 1.880.841 1.947.614 2.067.919 2.178.101
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.091.591 4.436.737 2.478.850 5.070.468 5.317.889 5.424.249 5.532.737
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 43.184 75.826 5.113 54.103 55.352 56.459 57.588
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.111.235 2.338.419 2.448.240 2.472.722 2.497.449 2.522.423
f. Andere personeelskosten 288.290 315.625 194.093 358.216 367.034 373.146 379.381
g. Pensioenen 89.807 88.117 46.074 90.923 92.742 94.597 96.489
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 522.055 478.352 311.302 531.871 533.858 535.868 537.898
4. Toegestane werkingssubsidies 4.271.080 3.799.679 3.101.903 4.481.923 4.610.825 4.749.962 4.783.509
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 532.675 581.706 420.073 519.839 588.100 583.898
- aan welzijnsverenigingen 990.756 635.029 965.082 965.082 982.328 1.005.883 1.024.134
- aan andere OCMW-verenigingen 5.855 5.923 - - - -
- aan de politiezone 1.100.837 1.039.905 1.453.379 1.453.379 1.455.162 1.459.478 1.463.490
- aan de hulpverleningszone 393.158 393.568 183.296 455.921 475.313 490.707 517.621
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 589.028 758.423 406.723 831.050 840.250 849.634 859.206
- aan besturen van de eredienst 15.000 9.936 41.358 22.773 20.000 20.000
- aan andere begunstigden 643.772 375.189 93.423 315.060 315.160 336.160 315.160
5. Andere operationele uitgaven 16.000 16.449 6.200 12.291 12.343 12.396 12.450
B. Financiële uitgaven 231.297 207.995 37.820 193.195 215.022 214.834 208.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 230.365 206.958 37.096 191.945 213.772 213.584 206.750
- aan financiële instellingen 222.761 204.694 37.096 184.725 205.125 203.628 195.603
- aan andere entiteiten 7.604 2.264 7.220 8.647 9.956 11.147
2. Andere financiële uitgaven 932 1.037 724 1.250 1.250 1.250 1.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
17.160.112,91 17.825.674,00 9.026.983 19.267.174 19.620.350 20.013.715 20.297.705
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 19.294.066 20.193.685 3.923.521 19.981.565 21.080.438 21.504.899 22.015.025
1. Ontvangsten uit de werking 929.832 1.052.907 462.877 1.145.715 1.153.881 1.163.534 1.173.279
2. Fiscale ontvangsten en boetes 10.418.683 10.534.904 451.834 10.572.048 11.468.544 11.674.593 11.970.736
a. Aanvullende belastingen 9.494.026 9.312.945 102.890 9.401.548 10.200.773 10.396.549 10.682.317
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.764.193 4.772.077 15.427 4.863.519 5.246.723 5.305.892 5.432.982
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.512.897 4.309.488 - 4.304.461 4.704.930 4.846.078 4.991.460
- Andere aanvullende belastingen 216.936 231.380 87.463 233.568 249.120 244.579 257.875
b. Andere belastingen en boetes 924.657 1.221.959 348.944 1.170.500 1.267.771 1.278.044 1.288.419
3. Werkingssubsidies 7.298.743 8.006.114 2.894.751 7.557.032 7.740.323 7.893.225 8.054.247
a. Algemene werkingssubsidies 3.464.749 3.575.189 1.893.745 3.768.799 3.950.413 4.063.074 4.183.328
- Gemeentefonds 2.621.958 2.764.127 1.734.444 2.780.237 2.863.527 2.949.739 3.039.052
- andere algemene werkingssubsidies 842.791 811.062 159.301 988.562 1.086.886 1.113.335 1.144.276
* van de federale overheid 126 126 - - - - -
* van de Vlaamse overheid 842.665 809.885 159.301 988.562 1.086.886 1.113.335 1.144.276
* van de provincie - - - - - - -
* van andere entiteiten 1.051
b. Specifieke werkingssubsidies 3.833.993 4.430.925 1.001.006 3.788.233 3.789.910 3.830.151 3.870.919
- van de federale overheid 746.640 603.401 225.143 661.997 664.904 667.840 670.806
- van de Vlaamse overheid 2.983.543 3.670.768 693.559 3.123.886 3.122.456 3.159.761 3.197.563
- van de provincie 4.000 8.664 - 1.300 1.500 1.500 1.500
- van andere entiteiten 99.810 148.092 82.304 1.050 1.050 1.050 1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening 61.395 27.823 26.689 66.201 66.542 66.889 67.239
5. Andere operationele ontvangsten 585.413 571.937 87.370 640.569 651.148 706.657 749.524
B. Financiële ontvangsten 464.537 572.861 37 267.604 220.718 220.518 185.031
19.758.602,75 20.766.546,00 3.923.558 20.249.169 21.301.156 21.725.417 22.200.056
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
2.598.490 2.940.872 -5.103.425 981.996 1.680.807 1.711.702 1.902.351
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 695.825 168.832 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 695.825 168.832 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 5.090.473 2.972.481 830.550 8.275.407 3.449.955 2.686.455 1.060.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.090.473 2.972.284 830.550 8.275.407 3.449.955 2.686.455 1.060.955
a. Terreinen en gebouwen 2.785.342 1.658.589 245.703 5.046.702 1.365.000 1.165.000 290.000
b. Wegen en andere infrastructuur 620.669 256.263 349.993 2.106.578 1.625.000 1.190.000 415.000
c. Roerende goederen 280.706 402.294 234.854 809.072 185.500 100.500 126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.403.256 655.138 0 229.455 229.455 229.455 229.455
e. Erfgoed 500 0 0 83.600 45.000 1.500 0
2. Andere materiële vaste activa 0 197 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen 197
C. Investeringen in immateriële vaste activa 179.241 193.944 90.197 440.617 80.000 30.000 0
D. Toegestane investeringssubsidies 140.633 192.833 126.839 769.102 153.344 106.601 111.472
- aan welzijnsverenigingen 22.040 89.439 86.439 385.000 25.000 25.000 35.000
- aan de politiezone 77.364 48.571 0 239.828 52.355 25.000 25.000
- aan de hulpverleningszone 36.941 40.213 40.400 95.884 50.989 51.601 46.472
- aan besturen van de eredienst 4.289 0 0 40.000 25.000 5.000 5.000
- aan andere begunstigden 0 14.610 0 8.390 0 0 0
6.106.172 3.528.090 1.047.586 9.485.126 3.683.299 2.823.056 1.172.427
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 57.985 57.985 0 57.985 57.985 57.985 57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 57.985 57.985 0 57.985 57.985 57.985 57.985
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 928.187 8.987 0 0 0 750.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 928.187 8.987 0 0 0 750.000 0
a. Terreinen en gebouwen 750.000
b. Wegen en andere infrastructuur 927.775 8.987 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 412 0
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 356.664 0 1.612.149 622.650 70.000 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 30.800 0 209.652 622.650 70.000 0
- van de provincie 322.864 0 1.402.497 0 0 0
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten 3.000
986.172,38 423.636,19 0 1.685.134 680.635 877.985 57985
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-5.119.999 -3.104.454 -1.047.586 -7.799.992 -3.002.664 -1.945.071 -1.114.442
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-2.521.509 -163.582 -6.151.011 -6.817.996 -1.321.857 -233.369 787.909
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 968.875 1.050.548 200.798 1.130.527 1.528.436 1.717.173 1.916.536
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 968.875 1.050.548 200.798 1.130.527 1.528.436 1.717.173 1.916.536
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 128.625 723.260 0 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
1. Toegestane leningen 128.625 723.260 0 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 128.625 723.260 0 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
1.097.499,89 1.773.808,00 200.798 2.981.901 3.128.936 2.845.173 2.151.536
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 1.403.256 2.655.138 0 5.729.455 3.229.455 2.729.455 729.455
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 2.000.000 0 5.500.000 3.000.000 2.500.000 500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.403.256 655.138 0 229.455 229.455 229.455 229.455
B. Aangaan van niet-financiële schulden
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 216.237 244.429 0 334.473 404.545 467.545 472.545
1. Terugvordering van toegestane leningen 216.237 244.429 0 334.473 404.545 467.545 472.545
a. Periodieke terugvorderingen 216.237 244.429 0 334.473 404.545 467.545 472.545
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
1.619.493,17 2.899.567,00 0 6.063.928 3.634.000 3.197.000 1.202.000
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
521.993 1.125.759 -200.798 3.082.027 505.064 351.827 -949.536
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-1.999.516 962.177 -6.351.809 -3.735.969 -816.793 118.458 -161.627
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_VOORLOPIG_2020 2020:
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 751047 Alg. 21916