Een schone gemeente

Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC1-01 Afval voorkomen

Terug naar navigatie - PC1-01 Afval voorkomen

Ons plan

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, onder meer door sensibilisatie, het bevorderen van de circulaire economie en het organiseren van afvalvrije evenementen.

Stand van zaken

 • Het organiseren en sensibiliseren van afvalarme initiatieven en evenementen is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen.
  • Na de principiële beslissing in 2021 om het gebruik van wegwerpmateriaal in alle culturele infrastructuur te verbieden, sensibiliseren we de verenigingen verder om hun evenementen afvalvrij te organiseren. We starten met een proefproject waarbij we het huren van herbruikbare bekers faciliteren. We kopen de bekers niet zelf aan, maar doen hiervoor beroep op een gespecialiseerde firma.
  • Door de nieuwe Vlaamse regelgeving (Vlarema 8 - 2021) wordt evenementenafval beschouwd als bedrijfsafval waarvoor andere regels gelden. We onderzoeken een passende oplossing voor enerzijds grote evenementen buiten de cc's/sportsite en anderzijds afval afkomstig van de cc's/sportsite.
 • Nadat de acties m.b.t. circulaire economie in 2020-2021 omwille van de coronapandemie op een laag pitje werden geplaatst, nemen we in 2022 volop de draad weer op met o.m.
  • de organisatie van het Repaircafé (vanaf juni)
  • wijkdemo's thuiscomposteren (vanaf april)
  • het Kringloopweekend in juni
  • kringlooptuinieren (opgenomen in de leertuinen).

Tijdspad en mijlpalen

 • Visiebepaling afvalarme initiatieven en evenementen  - gerealiseerd 2021
 • Verbod op gebruik wegwerpmaterialen in alle culturele infrastructuur van het lokaal bestuur - gerealiseerd 2021
 • Gemeentelijk afvalbeleid evenementen (2021-2022)

Wat kost het

 • Naast de activiteiten i.v.m. circulaire economie, zijn op deze actie  volgende jaarlijkse subsidies voorzien:
  • vzw Ateljee ontvangt 12.500 werkingsubsidies via het lokaal bestuur,
  • het Repair Café ontvangt een nominatieve subsidie van 300 euro, bij meerjarenplanaanpassing 2022 verhoogden we dit  naar 500 euro.
Actieplan PC1-01 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-01-03 De circulaire economie bevorderen 16.000 14.000 0 0
Totaal Exploitatie 16.000 14.000 0 0
Investering
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen 4.213 4.169 0 0
Totaal Investering 4.213 4.169 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 20.213 18.169 0 0

PC1-02 Afval op de juiste plaats

Terug naar navigatie - PC1-02 Afval op de juiste plaats

Ons plan

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig. Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamelpunten kunnen voorzien worden. Daarnaast werkt Nazareth mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

Stand van zaken

Hondenpoep

We ontvangen subsidies van OVAM voor de aanpak van hondenpoep. Dit project loopt van 30 juni 2021 tot 2023.

We plaatsten 2 types hondenpoep-recipiënten op 5 doellocaties (openbare plaatsen met gekende hondenpoepoverlast): een zuilvormige vuilnisbak met een beperkte ingooi-opening en een  vuilnisbak met hondenpoepzakjes dispenser.

Het eerste jaar zetten we in op communicatie en sensibilisering, het tweede jaar van het project verschuift de focus naar handhaving.

Vlaanderen asbestveilig 2040

 • De asbestinzameling in het kader van de Vlaamse actie ‘Vlaanderen asbestveilig 2040’ liep door de coronapandemie vertraging op en is verlengd tot 2022. Sinds eind 2020 zijn er op het recyclagepark kleine asbestzakken gratis beschikbaar, evenals containers voor landbouwers. Eind 2021 is het project uitgebreid naar KMO's en verenigingen, voor landbouw wordt een specifiek protocol met OVAM afgesloten.
 • In mei 2022 dienden we het subsidiedossier in.  Een totaalbedrag van 16.035,30 euro komt in aanmerking voor subsidie. 

Initiatieven inzake afvalinzameling

 • IVM formuleerde een voorstel om in te stappen naar een traject voor ondergrondse afvalinzameling. Voor een gemeente als Nazareth is dit economisch niet rendabel, daarom besliste het college om niet deel te nemen.
 • In samenwerking met POM Oost-Vlaanderen organiseerden de bedrijvenzones van de Prijkels en Eke een collectieve afvalinzameling van specifieke materiaalstromen bedrijfsafval. Het lokaal bestuur ondersteunde met haar kennis en expertise.

Tijdspad en mijlpalen

 • Peukenplan (2020-2021) - gerealiseerd.
 • Vlaanderen asbestveilig (2020-2023)
 • Aanpak hondenpoep (2021-2023)
 • Collectieve inzamelpunten op bedrijven terreinen (vanaf 2022, afhankelijk van initiatieven OVAM)
 • Ondergrondse afvalinzameling: na onderzoek beslissing om dit niet te organiseren - afgesloten 2022

Wat kost het

 • De uitgaven voor het peukenplan gebeurden in 2020, de subsidie zullen we ontvangen in 2022.
 • De uitgaven i.v.m. de bestrijding van hondenpoep gebeurden in 2021, we zullen hiervoor ook nog 7.185 euro subsidie ontvangen van OVAM in 2023.
 • Voor de asbestinzameling dienden we in mei 2022 een subsidiedossier in.
Actieplan PC1-02 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken 0 0 0 5.157
Totaal Exploitatie 0 0 0 5.157
Investering
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken -7.000 1.971 4.589 0
Totaal Investering -7.000 1.971 4.589 0
Totaal Gemeente & OCMW -7.000 1.971 4.589 5.157

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Terug naar navigatie - PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Ons plan

Het lokaal bestuur pakt zwerfvuil gericht aan, onder meer door de inzet van een clean team.

Stand van zaken

 • In de eerste helft van 2022 lag de focus op de aanpak van peuken.
  • De jaarlijkse lenteschoonmaak had als thema 'peuken'.
  • We sensibiliseerden aan de hand van de slogan 'Hier begint de zee'.

 • We schakelen over van de 'We Plog' app naar de Mooimakers app. In het najaar zorgen we voor de nodige communicatie.
 • Er staan  ‘tijdelijk’ vaste camera’s van IVM op niet-besloten plaatsen ter bestrijding van zwerfvuil en sluikstort en dit tot en met 31/12/2025.
 • Hinder door glasbollen: we beslisten om niet in te zetten op ondergrondse afvalinzameling wegens niet economisch rendabel.

Tijdspad en mijlpalen

 • Hinder door glasbollen: onderzoek binnen samenwerking met IVM rond ondergrondse afvalinzameling (2021-2023)
 • Plaatsen van vaste camera's ter bestrijding van zwerfvuil (2021-2025)

Wat kost het

 • Op deze actie worden de materiaalkosten van het cleanteam gebudgetteerd. Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd het jaarlijkse bedrag licht verhoogd met 2.400 euro per jaar.
 • De ontvangsten hebben betrekking op boetes inzake sluikstorten.
Actieplan PC1-03 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-03-01 Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth 36.850 30.681 0 500
Totaal Exploitatie 36.850 30.681 0 500
Totaal Gemeente & OCMW 36.850 30.681 0 500

Nazareth: zuiver water

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC2-01 De grond ontharden

Terug naar navigatie - PC2-01 De grond ontharden

Ons plan

Door te ontharden kan regenwater beter in de bodem dringen. Er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en verlaagt de kans op wateroverlast. Terzelfdertijd worden de grondwatervoorraden aangevuld.

Stand van zaken

 • Vanuit Veneco wordt een regionale onthardingsstrategie ontwikkelt. Het lokaal bestuur engageerde zich om hier aan mee te werken.
 • We maken tegelijkertijd  werk van een eigen beleidsvisie op ontharding: Een eerste aanzet tot visie op onthardingsbeleid is besproken door de beleidsorganen.
 • Tevens onderzochten we de mogelijkheid van kleinschalige onthardingsprojecten op het publieke domein, zoals bijvoorbeeld in Ten Edestraat. Uiteindelijk werd daar gekozen om enkel het fietspad te herstellen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Speelplein gemeentelijke basisschool (2020-2021) - gerealiseerd
 • Beleidsvisie ontharding lokaal bestuur Nazareth (2021-2022)

Speelplaats GBSN

Speelplaats gemeentelijke basisschool Nazareth

 

Wat kost het

 • Er is 20.000 euro voorzien voor kleinschalige onthardingsprojecten.
Actieplan PC2-01 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Investering
PC2-01-01 Het eigen patrimonium ontharden 20.000 0 0 0
Totaal Investering 20.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 20.000 0 0 0

PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Terug naar navigatie - PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de zuiveringsgraad verhogen. Het uiteindelijke doel is 93,30% (streefcijfer Vlaamse Milieumaatschappij)

Stand van zaken

Behalve met de geplande rioleringswerken verhogen we de zuiveringsgraad door de rode clusters versneld te voorzien van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Rode clusters zijn zones in het buitengebied waar nooit riolering zal komen en waar afvalwater momenteel ongezuiverd geloosd wordt in het oppervlaktewater. Er zijn 250 punten aangeduid waar een IBA moet komen.

 

Dit beleid zetten we verder in 2022. Alle aan te schrijven adressen  voor 2022 werden in de eerste helft van het jaar reeds gecontacteerd. De uitvoering met aannemer van Farys verloopt vlot, het traject zit op schema.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aantal IBA's in 2020: 15
 • Aantal IBA's in 2021: 77 dossiers opgestart

Wat kost het

De IBA’s worden gefinancierd via het budget van Aquario.

Kostprijs IBA (gemiddeld): 5.500 euro.

 • aanrekening klant aansluitingsvergoeding voor plaatsing IBA: 1415,09 euro.
 • subsidie door VMM voor IBA’s prio 0 aan FARYS: 1750 euro
 • subsidie afkoppelingswerken aan klant: maximaal 1250 euro per woning
 • kostprijs voor de gemeente: gemiddeld per IBA 2335 euro  + maximaal 1250 euro subsidie voor afkoppelingswerken.

Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Terug naar navigatie - PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Ons plan

In het SEAP-actieplan worden de maatregelen beschreven die het lokaal bestuur onderneemt om de CO2-uitstoot te beperken. Vertrekkende vanuit een gedeelde visie en emissie-inventaris worden acties gedefinieerd zowel voor individuen, ondernemingen als het lokaal bestuur.

Stand van zaken

De provincie begeleidt de actualisatie van het SEAP-actieplan en de opmaak van het adaptatieplan. Nazareth maakt deel uit van een cluster met De Pinte en Nazareth. In de planning was voorzien om in het najaar van 2020 op te starten, omwille van vertraging bij de provincie is dit met een jaar uitgesteld.

In december 2021 ging het eerste klimaatteam door, gevolgd door een werkgroep met deskundigen en een inspraakmoment 'Klimaattafel' voor de inwoners in januari 2022.

 • Adaptieplan (aanpassen aan de klimaatverandering): na een bijkomende adviesronde bij  de milieuraad, GECORO en landbouwraad in het tweede kwartaal van 2022  is het klimaatadaptatieplan goedgekeurd door de gemeenteraad in juni 2022.
 • Mitigatieplan (tegengaan van de klimaatverandering). 
  • We bereidden dit voor in de eerste helft van 2022 met  interne evaluatiemomenten, de opmaak van een energie-inventaris en opleidingen.
  • Een eerste versie maken we op in september samen met de provincie en het begeleidend studiebureau. De daaropvolgende versie zal afgetoetst worden met de raden en de inwoners tijdens een Klimaattafel in oktober 2022. 
  • De goedkeuring van het mitigatieplan is voorzien tegen eind 2022.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ondertekenen burgemeestersconvenant - gerealiseerd 2020
 • Adaptatieplan (2020-2022) - gerealiseerd 2022
 • Mitigatieplan (2020-2022)

Wat kost het

 • De opmaak van het adaptatieplan kost 5.560 euro, de actualisatie van het mitigatieplan 2.500 euro.
Actieplan PC3-01 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-01-01 Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren 6.000 5.500 0 0
Totaal Exploitatie 6.000 5.500 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 6.000 5.500 0 0

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Terug naar navigatie - PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Ons plan

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Het lokaal bestuur Nazareth wil bijdragen aan het efficiënter gebruiken van energie en aan een grotere inzet van hernieuwbare energiebronnen.

Stand van zaken

 • In samenwerking met Veneco starten we in 2022 met een mobiel loket voor wijkrenovatie: één keer per jaar zal het mobiel loket in een wijk (gekozen door de gemeente) gedurende 14 dagen neerstrijken en een intensief wijkrenovatietraject opstarten. Aan de hand van thermografische gevelscans en één op één gesprekken krijgen bewoners informatie op maat en stimuleren we om energiebesparende maatregelen te nemen en te kiezen voor hernieuwbare energie.
  • De eerste editie van de wijkmobiel gaat door in het derde kwartaal van 2022.
 • In juni 2022 keurde de gemeenteraad het beleidskader voor kleine en middelgrote windturbines goed. We organiseren informatiemomenten voor landbouwers en ondernemers.
 • In 2021 ondertekende de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact en engageert ze zich om in samenwerking met diverse partnerorganisaties de doelstellingen van het Pact na te streven. Hierdoor ontvangt het lokaal bestuur jaarlijks Vlaamse werkingssubsidies om het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten met als doel de energietransitie en klimaatadaptatie een merkbare versnelling hoger te schakelen.
  • In 2022 zetten we in op vergroening, ontharding en hernieuwbare energie.
 • Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende acties:
  • groepsaankopen: groene stroom, zonnepanelen en thuisbatterij, spouwmuurisolatie en stookoliesanering
  • promotie gratis bouwadvies via Steunpunt duurzaam bouwen

Tijdspad en mijlpalen

 • Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - gerealiseerd 2021
 • Evaluatie subsidiereglement verbeteringswerken en energiebesparing (2022 -2023, op te nemen bij actualisatie SEAP-actieplan)
 • Beleidskaders windturbines (2021-2022) - gerealiseerd 2022
 • Mobiel loket wijkrenovatie (2022-2024)

Wat kost het

 • Aan vzw Stroomvloed kennen we 500 euro nominatieve subsidie toe.
 • Op deze actie is het budget voor de gemeentelijke subsidies 'Duurzaam bouwen en verbouwen' voorzien
 • We ontvangen 38.244 euro subsidies in 2022 in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, ook de volgende jaren zullen we subsidies ontvangen (bedragen nog niet gekend).
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 voorzien we jaarlijks 1.000 euro  extra voor het mobiel loket voor wijkrenovatie (cofinanciering voor communicatie en wervingscampagne, de overige kosten worden gesubsidieerd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via Veneco)
Actieplan PC3-02 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-02-01 Duurzaam energiegebruik stimuleren 6.500 1.500 0 0
Totaal Exploitatie 6.500 1.500 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 6.500 1.500 0 0