Duurzaam mobiel

Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Terug naar navigatie - PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Ons plan

Het mobiliteitsbeleid sluit nauw aan bij het ruimtelijk beleid. De centrale as wordt heringericht tot een groene boulevard die de dorpskernen van Nazareth en Eke verbindt. De weginfrastructuur wordt aangepast voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden. Op verschillende manieren worden inwoners aangezet om meer te stappen en te trappen, waarbij er wordt gefocust op de duurzame verplaatsing naar school.

Stand van zaken

De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard

 • In 2021 organiseerden we een participatietraject.   Alle gegevens zijn geanalyseerd en samengevat in een rapport (zie ook www.nazareth.be/groeneboulevard). Op basis hiervan zijn vier type-dwarsprofielen bepaald, voor elk type weg binnen dit traject.
 • In 2022  maken we de verdere planning op voor ontwerp en uitvoering. Als eerste uitvoeringsdossier voorzien we de heraanleg Dorp-Stropstraat:
  • De zone van de uitvoering korten we in tot en met de drempel t.h.v. Stropstraat.
  • In het najaar starten we de voorbereidingen:
   • opstarten overheidopdracht;
   • overleg met nutsmaatschappijen;
   • communicatietraject met handelaar.
  • de eigenlijke werken zijn gepland in 2023.

Veilige voet- en fietspaden

 • Fietspad in de Ten Edestraat: het fietspad  was niet meer veilig doordat duwende boomwortels zorgden voor hoogteverschillen tussen de betonplaten. Via een innovatieve techniek kan het fietspad hersteld worden zonder de wortels te beschadigen: een gespecialiseerde firma injecteert hars onder de betonnen platen, zodat deze weer mooi aansluiten. In juli liep een projectproject, de resterende werken voeren we uit in september;
 • Het fietsbeleidsplan is  geïntegreerd in het mobiliteitsplan (zie verder onder actieplan PB2-03)
 • Fietspaden ruilverkaveling: volgens de huidige planning zullen de werken uitgevoerd worden in 2024.

Samen duurzaam naar school

 • Er loopt een project m.b.t. het verbeteren van de veiligheid aan de schoolpoort van GBS Eke.
 • Zichtbaarheid schoolomgevingen: samen met de scholen zoeken we naar een uniforme en duidelijke omgeving.
 • Nieuw is het project 'Op wielekes': via een eenvoudig en voordelig fietsdeelsysteem maken we kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk voor iedereen. In augustus startten we het project op en we rollen dit uit in het najaar.

Tijdspad en mijlpalen

 • Groene boulevard: goedkeuring concept (2020-2022)
  • Heraanleg Dorp-Stropstraat (vanaf 2023)
 • Wegmarkeringen veilige schoolomgeving - gerealiseerd 2021
 • Goedkeuring fietsbeleidsplan en integratie in het mobiliteitsplan (2020-2022)
 • Verlichting spoorwegfietspad -  gerealiseerd 2020; geen ontvangsten/uitgaven wegens overname openbare verlichting door Fluvius
 • Fietspaden ruilverkaveling (timing afhankelijk van derden, ten vroegste vanaf 2024)
 • Fietsdeelsysteem voor kinder fietsen 'Op wielekes' (2022-2023)

Wat kost het

 • Voor het participatietraject en de studiekosten voor 'De groene boulevard' is 50.000 euro voorzien (2021-2022), de bedragen voor de uitvoering worden verschoven.
 • De Vlaamse fietspadensubsidies ('Kopenhagenplan') zijn aan de actieplan gekoppeld:  totaal 215.000 euro, gespreid over 2021-2024.
 • Fietspaden ruilverkaveling: het voorziene aandeel van de gemeente zal gedurende deze legislatuur voor maximum 330.000 euro opgevraagd worden.
 • De uitgaven i.v.m. fietsbeleidsplan en mobiliteitsplan zijn geboekt onder actieplan PB2-03.
Actieplan PB1-01 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB1-01-04 Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart 0 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0 0
Investering
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard 50.000 0 0 0
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden -100.000 59.218 37.500 0
PB1-01-03 Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied 0 0 0 0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 3.000 0 0 0
PB1-01-52 Fietspaden ruilverkaveling 0 0 0 0
Totaal Investering -153.000 59.218 37.500 0
Totaal Gemeente & OCMW -153.000 59.218 37.500 0

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Ons plan

Het lokaal bestuur neemt initiatieven op de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer te verhogen, door zowel zelf initiatief te nemen of in overleg te gaan met partners en hogere overheden.

Stand van zaken

De werking van de Vervoerregioraad

Het overleg om het openbaar vervoer te verbeteren gebeurt binnen de vervoerregioraad. In deze raad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen: de gemeenten,  de Vlaamse overheid, De Lijn, de spoorwegen, ... . De vervoerregioraad stelt een regionaal mobiliteitsplan op voor de hele regio en zal dat plan ook opvolgen en evalueren.  Na een oriëntatiefase in 2020 volgde in 2021 de synthesefase en is de opmaak van een visienota voorbereid. De basisprincipes zijn om méér in te zetten op duurzame vervoersmodi en minder op niet-duurzame vervoersmodi. Dit sluit aan bij het lokaal mobiliteitsplan (zie ook actieplan PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting).

Zaken die voor Nazareth ter bespreking voorliggen zijn onder meer de haltes op de N60, vervoer door Landuit, sluiting overwegen,  haltes in de bedrijvenzone Eke, ... .

Ook het Hoppinpunt (zie ook actieplan PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren) wordt binnen de vervoerregioraad uitgewerkt.

Eigen initiatieven

De mogelijkheid om zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus werd onderzocht en voorbereid. Door de coronapandemie heeft dit project lange tijd on hold gestaan. Tijdens de vaccinatiecampagne werd het busje wel ingeschakeld voor vervoer van en naar het vaccinatiecentrum.

We wensten het project opnieuw op te starten 2022, het is echter wachten op de aanwerving van de nieuwe maatschappelijk werker buurtzorg.

Tijdspad en mijlpalen

 • Regionaal mobiliteitsplan
  • oriëntatienota - gerealiseerd 2020
  • synthesenota en visie (2021-2022)
  • nieuw openbaar vervoerplan (2023)
 • Inrichting vaste ritten met de 'Iedereen mee bus' naar de markt (2020-2022)
 • Halteplaatsomgevingen verbeteren - dit wordt mee opgenomen in  het nieuw openbaar vervoerplan en het project m.b.t. de centrale as 'De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard'

Wat kost het

 • Jaarlijks is er 1.000 euro voorzien om vaste ritten te organiseren met de 'Iedereen mee bus'.
Actieplan PB1-02 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW 1.000 0 0 0

Slim en veilig op weg

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Terug naar navigatie - PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de gedeelde mobiliteit faciliteren om de autoafhankelijkheid te reduceren.

Stand van zaken

Hoppinpunten

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen. Vanuit de Vlaamse Vervoersregio (VVR) Gent werd in 2021 een verantwoordingsnota en een schets opgemaakt voor het lokaal Hoppinpunt Station Nazareth - Eke.

Dit project loopt vertraging op bij de Vervoersregio waardoor de realisatie is uitgesteld van 2022 naar 2023.

Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth

Sinds 1 april 2021 biedt het lokaal bestuur Nazareth fietsleasing aan voor haar personeelsleden.
Door een wijziging in de Vlaamse regelgeving is het mogelijk om over te schakelen naar een systeem van betaling via de eindejaarstoelage voor medewerkers van het lokaal bestuur. We bereiden dit voor zodat dit in voege kan treden vanaf 2023.

Tijdspad en mijlpalen

 • Hoppinpunt (realisatie tegen 1 januari 2024)
 • Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth (2020-2021) - gerealiseerd

Wat kost het

 • Station Nazareth - Eke is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten subsidieerbaar zijn met een maximum van 50.000 euro. De impact van de gewijzigde regeling (van Mobipunt naar Hoppinpunt) is in onderzoek - in afwachting van meer duidelijkheid werden de huidige budgetten aangehouden.
 • Fietsleasing: het lokaal bestuur betaalt 20 euro van de maandelijkse leasingkost van een personeelslid, op voorwaarde dat er op jaarbasis minimum 50 % van het woon-werkverkeer met de fiets wordt afgelegd. Deze personeelsgebonden kosten worden verrekend binnen het gelijkblijvend beleid. Vanaf 2023 vervalt dit, omdat dan de betaling gebeurt via de eindejaarstoelage.
Actieplan PB2-01 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Investering
PB2-01-01 Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke. -23.000 0 17.563 0
Totaal Investering -23.000 0 17.563 0
Totaal Gemeente & OCMW -23.000 0 17.563 0

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Terug naar navigatie - PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Ons plan

Om de veiligheid te verhogen wordt er geïnvesteerd in nieuwe wegen.

Stand van zaken

Voorbereiding en uitvoering van de werken

 • Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat): ontwerp in 2022, uitvoering in 2023.
  • We voorzien overleg met de handelaars om de hinder te beperken.
  • We maken een communicatieplan op met focus op parkeermogelijkheden en verkeerscirculatie. Naast de gewone communicatiekanalen voorzien we extra affichage op de openbare weg zoals stoepborden en nadarbanners.
 • De Lichterveldestraat: de aannemer is eind 2021 aangesteld, de werken zijn in 2022 uitgevoerd.
 • Boeregemstraat: in 2021 is de aannemer aangesteld.  Voor de betrokken inwoners is een informatievergadering georganiseerd. De werken startten eind 2021 en zullen duren tot 2024.
  • De uitvoering verloopt vlot. Na het bouwverlof werd gestart aan het kruispunt Edemolen zodat in de eerste helft van september fase 1 kan geasfalteerd worden.
 • Oudenaardseheerweg: de inrichting wordt onderzocht in het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan.  Als de Oudenaardseheerweg (deel noord) kan worden ingeschaald als bovenlokaalfietsroutenetwerk levert dit een hogere graad aan subsidies op.
 • Huisepontweg: Kruisem is akkoord om een fietspad aan te leggen. In september is  er overleg om het ontwerp en de planning af te stemmen.
 • 's Gravenstraat/Klapstraat (N437): door middel van een motie is de Vlaamse Regering aangemaand verder te werken aan dit dossier. In 2021 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met Sint-Martens-Latem.
  • In de eerste helft van 2022 zijn de aangepaste onteigeningsplannen afgewerkt. De raming van de onteigeningen en de opmaak van het ministerieel besluit moeten nog worden opgemaakt. De uitvoering is wellicht niet meer voor deze legislatuur.
 • Weefstraat-Heerweg: na verschillende overlegmomenten met De Pinte is in 2021 een consensus bereikt omtrent het profiel.
  • We organiseerden verschillende informatiemomenten voor inwoners.
  • We bereiden het aanbestedingsdossier voor.
 • Landuit: het ontwerp wordt opgemaakt in 2022-2023. Dit zal gebeuren door Aquafin, het dossier moet nog opgestart worden.

Tijdspad en mijlpalen

Project 2020 2021 2022 2023 2024
Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)     ontwerp
(via Farys)
uitvoering  

De Lichterveldestraat

aanstellen
ontwerper

omgevings-vergunning

aanbesteding
uitvoering

oplevering

   
Boeregemstraat

ontwerp
omgevings-vergunning

aanbesteding
uitvoering

uitvoering uitvoering uitvoering

Oudenaardseheerweg
(van Lakenmeerstraat tot spoorweg)

    ontwerp ontwerp  
Huisepontweg

 

ontwerp

overleg Kruisem

   
's Gravenstraat/Klapstraat (N437)  

 

ontwerp

ontwerp  
Weefstraat - Heerweg (2de fase)

overleg De Pinte

 

overleg De Pinte

ontwerp aanbesteding uitvoering  
Landuit   via Aquario
via Aquario via Aquario via Aquario
Steenweg Astene uitgevoerd def. oplevering      
Bekaertstraat uitgevoerd def. oplevering      
N437: Warandestraat tot Sticheldreef uitgevoerd herstelling riolering def. oplevering    

 

Wat kost het

 • De extra kosten voor aanleg fietsinfrastructuur bij het project 'De Lichterveldestraat' worden mee voorzien via de budgetten van de actie PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden.
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 gebeurden verder volgende aanpassingen:
  • het budget voor de Boeregemstraat kon verlaagd worden met 238.000 euro. Door de stijging van de grondstofprijzen, zal er nu toch nog extra budget voorzien moeten worden.
  • de uitgaven voor de Oudenaardsheerweg werden geschrapt omdat deze volledig subsidieerbaar kunnen zijn in het kader van het mobiliteitsplan.
 • In 2019 werd de Prijkelstraat heraangelegd. Er werd toen beslist dat na de waarborgperiode van drie jaar na voorlopige oplevering, Veneco het globaal afgerekend uitvoeringsperiode zou factureren aan het lokaal bestuur. De facturatie zal dus gebeuren eind 2022.
Actieplan PB2-02 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Investering
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat) 50.000 0 0 0
PB2-02-52 de Lichterveldestraat 125.000 133.977 0 0
PB2-02-53 Boeregemstraat -466.373 565.406 0 0
PB2-02-54 Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg) 0 13.500 0 0
PB2-02-55 Huisepontweg 127.266 33.061 0 0
PB2-02-56 's Gravenstraat/Klapstraat (N437) 0 0 0 0
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase) 150.000 0 0 0
PB2-02-58 Landuit 76.230 0 0 0
PB2-02-59 Steenweg Astene -105.412 57.430 338.793 0
PB2-02-60 Bekaertstraat 38.629 24.835 0 0
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef -338.264 293.414 1.007.954 0
PB2-02-62 Prijkelstraat 0 597.210 0 0
Totaal Investering -1.477.174 1.718.833 1.346.747 0
Totaal Gemeente & OCMW -1.477.174 1.718.833 1.346.747 0

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Terug naar navigatie - PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Ons plan

De (her)inrichting van wegen gebeurt op zo'n manier dat veiligheid wordt afgedwongen. Hiervoor zullen verkeersdeskundigen worden ingeschakeld.

Stand van zaken

 • In 2022 voeren we volgende analyses en onderzoeken uit:
  • Analyse van de verschillende metingen (analysetoestellen en smileys)
  • Uitvoeren van herkomst-bestemming onderzoek zone ten zuiden van E17 en ten westen van N35
 • We werken het mobiliteitsplan af in 2022 waarna we aan de uitvoering kunnen beginnen.
  • We maakten een synthesenota op. Voor deze nota baseerden we ons op de oriëntatienota, die de knelpunten en kansen van de Nazarethse mobiliteit in kaart bracht. Tegelijk houden we rekening met de doelstellingen van de Vlaamse overheid en de Vervoerregio Gent en verwerken we onze eigen ambities in het plan.
  • In de eerste helft van 2022 organiseerden we hierover een participatietraject met o.m. twee informatievergadering en een aparte webpagina.
  • In het najaar leggen we de beleidsnota m.b.t. mobiliteitsplan ter goedkeuring voor en koppelen we terug aan de inwoners.

Tijdspad en mijlpalen

 • Nieuwe functie in het lokaal bestuur: deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid - gerealiseerd 2021
 • Systematische opvolging van mobiliteitsindicatoren (vanaf 2022)
 • Mobiliteitsplan (2020-2022):
  • Oriëntatiefase. Wat is er op vandaag:  Knelpunten en kansen - gerealiseerd
  • Synthesefase. Oplossingsrichtingen voor knelpunten kansen (2021-2022)
  • Beleidsfase. Actiepunten op wijk- en straatniveau - definitief beleidsplan (2022)

Wat kost het

 • Het bijkomend budget voor de 'deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' is vanaf 2021 voorzien in het gelijkblijvend beleid ( actieplan GB6-01 Personeel). Omwille van deze aanwerving werd bij meerjarenplanaanpassing 2022 het jaarlijkse budget voor metingen door externen verlaagd van 10.000 euro naar 2.500 euro.
 • De opmaak van het mobiliteitsplan kostte 56.750 euro (inclusief 25.000 euro voor de mobiliteitstoets), waarvan 30.000 euro gesubsidieerd (ontvangst in 2022).
Actieplan PB2-03 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 2.500 919 0 0
Totaal Exploitatie 2.500 919 0 0
Investering
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 0 0 30.000 0
Totaal Investering 0 0 30.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -2.500 919 30.000 0

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Terug naar navigatie - PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Ons plan

Veiligheid is geen zaak van het lokaal bestuur alleen, maar is een verantwoordelijkheid van iedereen. Er wordt ingezet op een grotere betrokkenheid van inwoners, sensibilisatie en een strikter handhavingsbeleid.

Stand van zaken

 • Binnen de politiezone Schelde - Leie wordt de mogelijkheid onderzocht om als lokaal bestuur GAS-boetes te innen voor beperkte overtredingen.
 • We voeren trajectcontrole uit op de N60
 • In het kader van sensibilisatie organiseren we een aantal jaarlijks terugkerende acties , in samenwerking met de scholen.
  • Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar
  • De STRAP-dag
  • Alle scholen hebben zich opnieuw geëngageerd als Octopus-school en willen meewerken aan een veilige en gezonde schoolomgeving.

Tijdspad en mijlpalen

 • Trajectcontrole op de N60 - gerealiseerd 2021
 • GAS-boetes voor beperkte overtredingen via het lokaal bestuur (vanaf 2022 - onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten)

Wat kost het

 • Er is jaarlijks een vast budget van 1.400 euro voor de aankoop van ondersteunend sensibiliseringsmateriaal.
Actieplan PB2-04 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-04-02 Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen 1.400 0 0 0
Totaal Exploitatie 1.400 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 1.400 0 0 0