Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Terug naar navigatie - PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Ons plan

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium. Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem. Op de Sterrenbossite wordt een speel-en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, de nieuwe lokalen van de KSA en speelpleinwerking op Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

Stand van zaken

Digitaal sleutelsysteem

Er is beslist om deze legislatuur enkel nog de gebouwen van het AG (culturele centra) aan te pakken, de gebouwen van gemeente en OCMW verschuiven we omwille van de geplande werken op de site van het gemeentehuis (zie ook actieplan PE3-01) .

 • In 2022 stelden we een studiebureau aan om een voorstel uit te werken. Dit wordt ter bespreking voorgelegd in september.

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

 • Begin 2021 werd de opdracht voor de bouw van het nieuwe polyvalente jeugdlokaal gegund en konden de werken starten.
  • De infrastructuur kan in gebruik genomen worden in het najaar van 2022.
  • We onderzoeken welke de mogelijkheden zijn voor de oude KSA-gebouwen en de oude sanitaire ruimte. In het najaar nemen we een beslissing over het al dan niet slopen van de gebouwen.
  • Het ontwerpbureau dat instaat voor de herinrichting van de speelzone kreeg een uitbreiding van hun opdracht om ook een ontwerp voor de omgeving rond de jeugdinfrastructuur op te maken. 
 • Speelzone: na een uitgebreid participatietraject keurden we in september 2021 het definitief ontwerp goed.
  • De uitvoering liep vertraging op omdat de eerste aanbestedingsprocedure geen geschikte offertes opleverde.
  • Na de opmaak van een aangepast bestek en een tweede overheidsprocedure, kon de opdracht begin juli worden toegewezen. De werken starten na het zomerverlof.
 • We beslisten tot de aankoop van een stuk grond in de Drapstraat aan met het oog op de aanleg van een parking voor de site Sterrenbos (gemeenteraad augustus).

Herbestemming dekenij en het divers kunstencentrum

 • Divers kunstencentrum: na het ontwerpend onderzoek en de opmaak van een blokkenontwerp in 2020, is in 2021 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. In januari 2022 wezen we de opdracht toe. Tegen eind 2022 maken we het definitieve ontwerp op, waarna de uitvoering (rekening houdend met de werken van de Vrije Basisschool) ten vroegste kan beginnen vanaf 2024-2025.
 • Voor de herinrichting van de dekenij maken we de koppeling met het naastgelegen divers kunstencentrum. De architecten van beide projecten werken een gezamenlijk plan van aanpak met het oog op een gezamenlijke omgevingsvergunning en aanbestedingsprocedure.

Ontwerp divers kunstencentrum en dekenij

Tijdspad en mijlpalen

 • Digitaal sleutelsysteem
  • gebouwen AG (2022)
  • gebouwen gemeente - niet meer deze legislatuur
 • Speel- en ontmoetingsruimte Sterrenbos
  • ontwerp  gebouw- gerealiseerd 2018-2019
  • aanstellen aannemer gebouw - gerealiseerd 2020-2021
  • realisatie gebouw (2021-2022)
  • participatieproces ontwerp  speelzone - gerealiseerd 2020-2021
  • inrichting speelzone (2022-2023)
 • Dekenij
  • aanduiden concessiehouder (2020 - 2021) - geen kandidaat gevonden, on hold tot renovatie dekenij
  • renovatie dekenij (2021 - 2025)
 • Kunstencentrum
  • ontwikkelen visie - gerealiseerd 2020
  • ontwerp (2021-2022)
  • uitvoering (2024-2025)

Wat kost het

 • Digitaal sleutelsysteem: bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd:
  • het bedrag voor de gebouwen voor het AG verhoogd met 70.000 euro tot 110.000 euro
  • het bedrag voor de gebouwen van gemeente en OCMW geschrapt (-35.000 euro)
 • Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite:
  • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd in totaal 120.000 euro extra voorzien.
  • Het polyvalent jeugdlokaal wordt gerealiseerd via het AG, de speelzone via de gemeente.
  • Voor dit project werden subsidies aangevraagd. Door de stijgende prijzen van de grondstoffen komt de kost van het gebouw boven 1 miljoen euro uit te komen waardoor we niet langer aan de subsidievoorwaarden voldoen. Van de 150.000 euro subsidie zouden we alsnog 50.000 euro subsidie kunnen verkrijgen via de provincie.
  • Het uitgavekrediet voor de aankoop van grond in Drapstraat was voorzien in 2023, er deed zich echter een opportuniteit voor om eerder aan te kopen. De kosten bedragen 37.500 euro (+ notariskosten).
 • Herbestemmen dekenij: er is 650.000 euro voorzien voor de renovatie van het gelijkvloers tot een horecaruimte.
 • Divers kunstencentrum: bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd:
  • het budget op het AG verhoogd met 1.090.000: enerzijds komt dit door bijkomend bouwvolume (de overkapping over de toegangspoort van de Vrije Basisschool was initieel niet voorzien) en anderzijds doordat de eerste verdieping en de zolder van de dekenij mee in dit project werden opgenomen.
  • het budget op gemeente en OCMW verlaagd met 62.000 euro (een aantal uitgaven in het muziekfiliaal zijn niet langer nodig gelet op de geplande werken m.b.t. kunstencentrum)
Actieplan PD1-01 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
AG
Exploitatie
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0 915 0 0
Totaal Exploitatie 0 915 0 0
Investering
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur 110.000 0 0 0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite -940.189 833.284 150.000 0
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij 256.940 36.940 0 0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 154.881 24.715 0 0
Totaal Investering -1.462.010 894.939 150.000 0
Totaal AG -1.462.010 895.854 150.000 0
Gemeente & OCMW
Investering
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur 0 0 0 0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite -141.949 243.922 50.000 0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 17.500 7.246 0 0
Totaal Investering -159.449 251.169 50.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -159.449 251.169 50.000 0

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Terug naar navigatie - PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Ons plan

Naast het zorgen voor ‘harde’ infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten … . Zo wordt de bibliotheek heringericht en worden er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd. Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

Stand van zaken

Creëren van plaatsen voor ontmoeting

 • Uitbouwen van de bib tot 'derde plek': na een participatie en co-creatietraject in 2020, werd de verdere uitrol van het dossier onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis. Begin september 2021 werd beslist om het traject verder te zetten, de uitvoering gebeurt in 2022:
  • In de eerste helft van 2022 liep de aanbestedingsprocedure voor de leverancier van zelfuitleenbalies en het domoticasysteem. De toewijzing gebeurde in mei, waarna we met de uitvoering konden starten.
  • Vanaf januari 2023 zal het 'OpenBib systeem' een feit zijn. Naast bemande openingsuren, kunnen we dan ook onbemande openingsuren aanbieden. Een aangepast huishoudelijk reglement leggen we voor aan de gemeenteraad in het najaar.
 • Speelweefsel voor kinderen:
  • Het project rond bespeelbare kunst wordt stopgezet. Het budget zal gebruik worden voor de realisatie van speelweefsel in het Sterrenbos en op de site van het Kinderkasteeltje.
  • Inrichting van het skatepark: we werken een voorstel uit op basis van de resultaten van een rondvraag bij jongeren tijdens de nazomerbar (september 2021).
 • We onderzoeken welke voorzieningen er nodig zijn om de kleine sporthal geschikt te maken voor grotere evenementen. Bij verenigingen en gebruikers organiseerden we in 2020 een bevraging. De verdere uitrol in 2021 werd 'on hold' gezet door de inrichting van een vaccinatiecentrum op de site, maar wordt terug oppgepikt vanaf 2022.
 • We trachten de dorpskernen en open ruimtes actiever te gebruiken door er activiteiten te organiseren en zo mensen er naar toe te lokken. Voorbeelden daarbij zijn de organisatie van een cultuurmarkt op het binnenplein van cc De Zwaan, een pop-upzomerbar aan het skateterrein,...

Drempels wegnemen voor ontmoeting

 • Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor, drempels wegnemen inzake vrije tijd: in de eerste helft van 2022 organiseerden we een bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk. Op basis van de resultaten zullen we nieuwe acties plannen.
 • Oprichten van een toegankelijksheidraad: drempels wegnemen voor inwoners met een fysieke of mentale handicap: in 2021 werd beslist tot de oprichting van een nieuw adviesorgaan, de werking startten we op in  2022. De toegankelijkheidsraad is samengesteld en kwam reeds meerdere keren bijeen.
 • I.s.m. de Cultuurregio starten we de voorbereidingen voor de UitPas: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd.

Tijdspad en mijlpalen

 • Uitbouw van de bib tot 'derde plek' (2020-2022)
 • Klimwand - gerealiseerd 2021
 • Interactieve sportmuur - gerealiseerd 2021
 • Beweegbanken - gerealiseerd 2021
 • Multisportterrein - uitgesteld tot volgende legislatuur
 • Bespeelbare kunst (2020-2022)
 • Herinrichting skatepark (2022-2023)
 • Nieuwe vrijetijdspassen en cheques  - gerealiseerd 2020
 • UitPAS i.s.m. Cultuurregio (2020-2022)
 • Verenigingsbrochure (2021-2022)
 • Bevraging doelgroep lokaal netwerk (2021-2022)
 • Oprichting toegankelijkheidsraad - gerealiseerd 2021

Wat kost het

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd:
  • het bedrag voor de uitbouw van de bibliotheek verhoogd met 3.250 euro
  • de investering in het mulitsportterrein geschrapt (-85.000 euro), realisatie is voor de  volgende legislatuur.
  • 2.500 euro extra voorzien om acties te kunnen plannen op basis van de bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.
Actieplan PD1-02 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
AG
Exploitatie
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten 0 0 0 0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 5.000 0 0 0
Totaal Exploitatie 5.000 0 0 0
Investering
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting -56.728 0 170.000 0
Totaal Investering -56.728 0 170.000 0
Totaal AG -61.728 0 170.000 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 1.000 593 0 0
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting -9.900 4.623 1.500 65
Totaal Exploitatie -10.900 5.216 1.500 65
Investering
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek' 113.250 74.816 0 0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 33.000 0 0 0
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 5.390 19.912 0 0
Totaal Investering 151.640 94.728 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -162.540 99.944 1.500 65

Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Terug naar navigatie - PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Ons plan

Het lokaal roerend en onroerend erfgoed wordt beter beschermd door een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid en het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen.

Stand van zaken

Een ruimere erfgoedwerking en een museaal beleid

 • We investeren in lokaal erfgoed: de bibliotheek van Eke naar ontwerp van Juliaan Lampens. In samenwerking met vzw Lampens, het museum Dhondt-Dhaenens,  de cultuurregio Leie en Schelde en het Vlaams Architectuurinstituut willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven. Met de huidige eigenaar sloten we een erfpacht af voor 25 jaar.
  • In het voorjaar van 2022 organiseerden we voorbereidende gesprekken met de verschillende partners.
  • Tegen september 2022 willen we alle engagementen van de verschillende partners bundelen in een consortium -overeenkomst.
  • We onderzoeken de mogelijkheden van bijkomende subsidiëring voor de inhoudelijke werking.
 • In het oorlogsmuseum organiseren we een tentoonstelling over WO II, met bijzondere aandacht over het verzet en de rol van de vrouw in de oorlog.
  • Op 8 mei werd de nieuwe tentoonstelling over het Vergeten Verzet geopend. er kwamen die dag meer dan 200 bezoekers over de vloer. Sindsdien zijn we elke 1ste en 3de zaterdag open voor het publiek en zetten we actief in op groepsbezoeken op afspraak.

Opening tentoonstelling Het Vergeten Verzet

 • Volgende activiteiten gaan verder door in 2022:
  • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie:  alle materialen werden gefotografeerd en kregen een plaats op de eerste verdieping van het erfgoedhuis (archief). In samenwerking met CAG werken we de inventaris af (deadline september 2022). Daarna zullen de de collectie ontsluiten via  de website van Erfgoedinzicht (voorzien eind 2022 - begin 2023).
  • In de kijker zetten van het Nazareense erfgoed
  • Uitbouw van een vrijwilligerswerking rond erfgoed
  • Inzetten op  publiekswerking rond erfgoed, onder meer door de jaarlijkse deelname aan de Erfgoeddag en de Open Monumentendag, de organisatie van een lezing met Kristien Hemmerechts, een wandeling in de Eekse Scheldevallei waarbij via QR-codes weetjes over de vroegere steenbakkerij worden gedeeld, ...

Onroerend erfgoed - samenwerking met IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst)

 • We krijgen een subsidie van de provincie voor een project rond onze erfgoedbomen. Tijdens de Open Monumentendag zetten we de erfgoedbomen in de kijker met een brochure en bijhorende wandeling.
 • In 2022 startten we met de opmaak van een waarderingskader voor het vastgesteld bouwkundig erfgoed. Samen met de aangesloten gemeenten ontwikkelen we een methodologie die in elke gemeente uniform toepasbaar is.
 • In samenwerking met de andere cultuur- en erfgoedactoren in de referentieregio Gent, dienden we een regionaal doorbraakproject erfgoed en cultuur in bij Labo Regiovorming (VVSG). Doel is om de samenwerking in het brede erfgoed- en cultuurlandschap van de nieuwe referentieregio Gent te bevorderen. 
 • We bereiden een project voor rond de bunkergordel ‘Bruggenhoofd Gent’ (i.s.m. IOED Viersprong en IOED Schelde-Durme). 

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving bijkomend halftijds administratief medewerker  - gerealiseerd 2020
 • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
  • Inventarisatie (2020-2021)
  • Waarderingstraject (2021)
  • Ontsluiten van foto's en info van objectie via website (2021-2022)
  • Publieksactiviteit (2023)
 • Oorlogsmuseum
  • Tentoonstelling WO I (2019-2020) - gerealiseerd
  • Tentoonstelling WO II 'Het vergeten verzet' (2021-2023)  - gerealiseerd
 • IOED
  • Start werking vanaf 1 januari 2021
  • Project erfgoedbomen (2021-2022)
 • Bibliotheek Eke naar ontwerp Juliaans Lampens - publieksfunctie realiseren (2022-2023)

Wat kost het

 • De IOED ontvangt jaarlijks 5.000 euro werkingssubsidies.
 • De overige kosten betreffen uitgaven voor tentoonstellingen, erfgoedactiviteiten, inrichting Burgerlijk Godshuis, ...
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd voorzien:
  • voor de bibliotheek Eke (nieuwe actie)  jaarlijks 9.000 euro (o.m. erfpachtvergoeding) en 200.000 investeringen in 2022. We vragen subsidies aan voor het onderhoud van beschermde gebouwen (40 %), zodat we per saldo 120.000 euro investeren.
  • 3.000 euro extra  voor de tentoonstelling over WO II in het Burgerlijks Godshuis, evenals 8.500 voor inrichting Burgerlijks Godshuis algemeen
  • 20.000 euro extra voor de restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld en de Sint Annakapel
Actieplan PD2-01 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid -16.150 18.084 200 0
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 5.000 5.100 0 0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 580 0 0 0
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens 9.000 9.618 0 0
Totaal Exploitatie -30.730 32.802 200 0
Investering
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 8.500 425 0 0
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 27.100 0 0 0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 23.500 19.671 0 0
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens 200.000 0 0 0
Totaal Investering 259.100 20.096 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -289.830 52.898 200 0

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Terug naar navigatie - PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Ons plan

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerhande projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd actualiseren we het totale subsidiebedrag, gezien het hoger aantal socio-culturele initiatieven.

Stand van zaken

Er is een participatief proces opgestart met jeugd- en cultuurrraad. Tijdens het traject zijn de huidige reglementen geëvalueerd en zijn er nieuw reglementen uitgewerkt. In maart 2022  keurde de gemeenteraad  de nieuwe reglementen voor jeugd en cultuurverenigingen goed.

Door de reglementswijziging zijn verschillende knelpunten weggewerkt en dragen we bij tot een meer eerlijke en transparante subsidieverdeling.  Door extra aandacht te schenken aan betrokkenheid van de gebruikers is het draagvlak voor de wijzigingen en nieuwe accenten sterk vergroot.

Tijdspad en mijlpalen

 • Visie - gerealiseerd 2020
 • Visie vertalen in reglement (2021-2022) - gerealiseerd 2022

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Ons plan

Verenigingen en organisaties hebben een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Vanuit het lokaal bestuur willen op een toegankelijke manier aanvullende activiteiten organiseren.

Stand van zaken

 • In 2022 vieren we de 20ste editie van het Kollektief en maken we er een feesteditie van . Met een speciale werkgroep bereiden we de festiviteiten in september voor.

  Het Kollektief is een tweejaarlijkse tentoonstelling waar kunstenaars uit Nazareth hun werk tonen aan het grote publiek. Een jury kiest het knapste werk eruit en schuift dat kunstwerk naar voor om aan te kopen door het gemeentebestuur. Het werk krijgt zo een permanente plaats in onze gemeentelijke infrastructuur. Kollektief wordt afgewisseld met Perspectieven: een tweejaarlijkse tentoonstelling met werk van de drie laureaten die het jaar voordien deelnamen aan het Kollektief.

 • Het Kunstenaarsoverleg krijgt verder vorm en zal de eerste activiteiten organiseren.
 • In juni organiseerden we een Quilttentoonstelling in cc De Zwaan.
 • We zetten de kunstateliers voor de kinderen van de lagere school verder.

Tijdspad en mijlpalen

 • Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs (voorzien vanaf 2023)
 • Opstart Kunstenaarsoverleg - gerealiseerd 2021
 • Feesteditie 20ste editie van het Kollektief (2022)

Wat kost het

 • In dit actieplan zijn de kosten verbonden aan het Kollektief opgenomen. Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd 3.000 euro extra voorzien om van de 20ste editie van het Kollektief een feesteditie te maken.
Actieplan PD2-03 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 4.200 2.137 0 0
Totaal Exploitatie 4.200 2.137 0 0
Investering
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 1.500 0 0 0
Totaal Investering 1.500 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 5.700 2.137 0 0

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Terug naar navigatie - PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Ons plan

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label ‘Gezonde Gemeente’. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de mogelijke aanleg van padelterreinen op de tennissite

Stand van zaken

Via de gemeente

 • Actie 'Generatie Rookvrij': met enige vertraging (omwille van de coronapandemie) startten we deze actie op:
  • in mei ondertekenden we het charter 'Generatie rookvrij'
  • in de tweede helft van 2022 brengen we de huidige situatie in kaart door een bevraging. Tevens creëren we draagvlak bij de verschillende teams.
  • tegen het einde van het jaar leggen we het vervolgtraject vast i.s.m. Logo Gezond.

Via het AG

 • We breiden de sportmogelijkheden voor individuele sporters uit:
  • De klimwand is in gebruik genomen worden door particulieren en verenigingen. Om het gebruik te stimuleren lasten we een klimreeks in voor kinderen van 8 tot 16jaar. Ook voor volwassenen werd een cursus voor klimvaardigheidsattest georganiseerd, wat nodig is om te mogen klimmen of een ander te beveiligen bij het klimmen.
  • Om de Lü-wall (sportieve app) goed te kunnen gebruiken, organiseerden we een opleiding  voor alle geïnteresseerden (sportclubs, sportleerkrachten,...)
 • In 2021 werd het aanbestedingsdossier voor de padel-terreinen opgestart, begin mei konden we de drie terreinen in gebruik nemen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Klimwand (2021) - gerealiseerd
 • Sportieve apps (2021) - gerealiseerd
 • Padelterreinen (2021-2022)
 • Actie ‘Generatie rookvrij’ (2022-2023)

Wat kost het

 • De padelterreinen kosten 220.000 euro, bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd hiervoor 135.000 bijkomend voorzien (er werd gekozen voor een extra terrein).
  • Door de stijgende grondstofprijzen is het budget van 220.000 euro onvoldoende en is bij de volgende meerjarenplanaanpassing 54.000 euro extra te voorzien.
Actieplan PD2-04 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
AG
Exploitatie
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 3.000 1.301 0 0
Totaal Exploitatie 3.000 1.301 0 0
Investering
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 223.000 274.068 0 0
Totaal Investering 223.000 274.068 0 0
Totaal AG 226.000 275.368 0 0

Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Terug naar navigatie - PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Ons plan

Uit de resultaten van ‘Zegget ne keer’ bleek dat 20 % van de Nazareners zich soms tot vaak wel eens eenzaam voelt. Voor het lokaal bestuur een signaal om hier dieper op in te gaan.

Stand van zaken

Tijdens de start van de coronapandemie werd ‘Nazareth helpt’ opgericht vanuit ‘Vlaanderen helpt’. Onder deze noemer werden verschillende initiatieven in het leven geroepen (boodschappendienst, telefoonster, verdeelrondes…). We willen deze werking van ‘Nazareth helpt’ deels verderzetten binnen een nieuw kader én onder een nieuwe naam. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn. We treden naar buiten onder een nieuwe gemeenschappelijke noemer ‘Iedereen Mee’. We volgen dit op door een nieuwe actie in het meerjarenplan: 'Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid'.

 

In 2022 staat op de planning om het concept bekend bij de inwoners van Nazareth, sturen we de bestaande initiatieven waar nodig bij en ontwikkelen we nieuwe hulp- en dienstverlening.

Dit project loopt vertraging op omdat de functie van maatschappelijk werker buurtzorg sinds september 2021 niet is ingevuld. Twee selectieprocedures leverden geen geschikte kandidaten op, een derde selectieprocedure is lopende en wordt afgerond in september.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving maatschappelijk werver buurtzorg
 • Actieplan eenzaamheid (2020-2021) - gerealiseerd 2021: oprichting van de werking 'Iedereen mee'

Wat kost het

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd 2000 euro voorzien om het concept 'Iedereen mee' bekend te maken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Actieplan PD3-01 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-01-02 Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid 2.000 0 0 0
Totaal Exploitatie 2.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 2.000 0 0 0

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Terug naar navigatie - PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Ons plan

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening gehouden wordt met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt. Er wordt een leeftijdstoets ingevoerd. We willen zowel het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen als een eigen oudervriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

Stand van zaken

Label 'Kindvriendelijke  gemeente'

Na een uitgebreid voorbereidingstraject in 2020-2021 met het opstellen van een visietekst, het uitvoeren van een data-analyse, belevingsonderzoek en stakeholderstraject, maakten we ons klaar om tegen juni 2022 het aanvraagdossier 'Kindvriendelijke gemeente' in te dienen.

 • De gemeenteraad keurde de visie, de strategie, het budget en het mandaat voor opvolging goed in zitting van mei 2022.
 • In september verdedigen we het aanvraagdossier voor de jury van 'Kindvriendelijke gemeente'
 • Als we het label halen, volgt de officiële bekendmaking in november.

Oudervriendelijk beleid

 • Binnen de ouderenraad gaat een werkgroep 'e-inclusie' aan de slag om de digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen.  We organiseerden o.m. een testpanel voor de website van het lokaal bestuur (i.s.m. team communicatie).
 • We zetten de huisbezoeken  aan 75-plussers en alleenstaanden door vrijwilligers en Wijk-Werkers verder.

Tijdspad en mijlpalen

 • Kindvriendelijke gemeente
  • visietekst kindvriendelijke gemeente (2020-2022)
  • analyse kindvriendelijkheid - gerealiseerd 2021
  • belevingsonderzoek en stakeholderstraject (2021-2022)
  • strategie ontwikkelen, portfolio opstellen en indienen aanvraag (2022)
  • label 'Kindvriendelijke gemeente' (2022)
 • Oudervriendelijk beleid
  • systematische huisbezoeken bij 75+ en alleenstaanden
  • e-inclusie voor ouderen (vanaf 2021)

Wat kost het

 • Om het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ te halen, wordt het lokaal bestuur ondersteund door vzw Bataljong. Daarnaast is er budget voorzien om activiteiten rond 'Kindvriendelijke gemeente' te organiseren.
Actieplan PD3-02 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-02-01 Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen 500 0 0 0
PD3-02-02 Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen 4.000 1.093 0 0
Totaal Exploitatie 4.500 1.093 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 4.500 1.093 0 0

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Terug naar navigatie - PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Ons plan

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er wordt in het bijzonder ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, het nemen van integratiebevorderende maatregelen en schuldpreventie en begeleiding.

Stand van zaken

Kwetsbare gezinnen en kinderen

 • Via laagdrempelige studie- en gezinsondersteuning willen we de ontwikkelingskansen van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen vergroten, dit naast de bestaande huiswerkklassen. 
  • We zochten een partner om dit te organiseren en kozen uiteindelijk voor Uilenspel vzw. Zij zorgen voor schoolse ondersteuning door vrijwilligers, georganiseerd in de thuiscontext.
  • Omwille vaneen efficiëntere inzet van personeel en middelen, gaan we een intergemeentelijke samenwerking aan met Gavere en Kruisem. Een halftijds medewerker van Uilenspel vzw start in september 2022 het project op in Nazareth. 
 • Heropstart  Babbelhuis (voormalige Speelkasteeltje) in samenwerking met partnerorganisaties. Vanaf januari 2022 is er maandelijks een laagdrempelige activiteit georganiseerd, waarbij we ruimte  voorzien voor ontmoeting. We ontvangen positieve reacties, maar nemen nog extra acties om de doelgroep te bereiken.
 • We stellen een tekort vast aan geschikte en betaalbare kinderopvang voor baby's en peuters. Dit heeft gevolgen voor de integratiemogelijkheden van kwetsbare gezinnen. We onderzoeken de mogelijkheden om bijkomende plaatsen te creëren.
 • Volgende activiteiten worden verder gezet:
  • 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' i.s.m. Nazareense scholen: we doen een nieuwe oproep naar de scholen in het schooljaar 2022-2023
  • Project huiswerkbegeleiding: met hulp van vrijwilligers voor de begeleiding van kinderen
  • Pleegzorggemeente: ondersteunend beleid naar pleeggezinnen
  • Digitale verbondenheid: we stellen laptops ter beschikking door middel van bruikleenovereenkomsten. Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde dienden we een subsidie-aanvraag in om digibanken te  organiseren.

Opfrissing en renovatie WZC Wielkine

Via de Zorgband Leie en Schelde voeren we een studie uit i.v.m. structurele vernieuwing van het woonzorgcentrum en subsidiëringsmogelijkheden.

Schuldpreventie en begeleiding

We introduceren het nieuwe sensibiliseringspakket (inclusief nieuwe thema's zoals phishing en internet/SMS-fraude) bij de scholen (schooljaar 2022-2023).

Tijdspad en mijlpalen

 • Kwetsbare gezinnen en ouders
  • knutselpakketten voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronapandemie, bestendiging vanaf 2021)
  • laptops voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronapandemie, bestendiging vanaf 2021)
  • huiswerkbegeleiding (2021-2022)
  • heropstart Speelkasteeltje (timing nog te bepalen)
  • zitdagen Groeipakket (vanaf 2022)
  • project 'Samen tegen onbetaalde Schoolfacturen' (2020-2022)
  • erkenning als pleegzorggemeente - gerealiseerd 2020
 • Schuldpreventie en begeleiding
  • sensibiliseringspakket voor de scholen (2021-2022)
 • WZC Wielkine - renovatie en opfrissing
  • studie toekomst WZC

Wat kost het

 • We ontvangen subsidies in het kader van socio-culturele participatie en wenden deze mee aan om de kinderarmoede te bestrijden.
 • Er is 360.000 euro voorzien voor grondige opfrissingswerken in WZC Wielkine
Actieplan PD3-03 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden -8.900 350 1.700 0
PD3-03-05 Pleegzorggemeente 650 0 0 0
Totaal Exploitatie -9.550 350 1.700 0
Investering
PD3-03-01 WZC Wielkine opfrissen en renoveren 360.000 0 0 0
Totaal Investering 360.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -369.550 350 1.700 0

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Terug naar navigatie - PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Ons plan

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

Stand van zaken

Onderstaande acties staan op de planning 2022, maar de uitvoering loopt vertraging op omdat de functie van maatschappelijk werker buurtzorg sinds september 2021 niet is ingevuld. Twee selectieprocedures leverde geen geschikte kandidaten op, een derde selectieprocedure is lopende en wordt afgerond in september. 

Stimuleren van buurtinitiatieven

 • In 2022 gaan we van start met 'Give A Day': een buurtapp die het mogelijk maakt om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen op een zeer laagdrempelige en gerichte manier.
 • De werking rond de buurttuin De Biesten wordt verder gezet: buurtbewoners van de Biestenwijk en gebruikers van vzw De Kruk kweken samen groenten die nadien via vzw De Kruk worden verdeeld.
 • In samenwerking met de organisatie Zorg-Saam is een projectaanvraag ‘Buurten op den buiten’ aangevraagd bij en goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Via deze projectoproep wil men de contacten tussen buurtbewoners in een landelijke omgeving bevorderen. Concreet is het de bedoeling dat gebruikers van vzw De Kruk, bewoners van het LOI en wijkbewoners van de wijk Biesten samen tuinieren.
 • We onderzoeken de mogelijkheden van 'Buddywerking'.

Dienstverleningsantennes

 • We breiden de dienstverleningsantennes uit naar De Brouwerij (Eke) en het oud wijkschooltje (Eke-Landuit).  In Eke maken we aansluiting met de nieuwe maandelijkse alternatieve markt.

 

Tijdspad en mijlpalen

 • Nieuwe functie maatschappelijk werver buurtzorg in het organogram -
 • Buurttuin De Biesten (2020-2022)
 • Buurtapp Give A Day (2021-2022)
 • Dienstverleningsantennes op 3 locaties: Pluscafé (Dorp Nazareth),   De Brouwerij (Eke), oud wijkschooltje (Eke-Landuit) (2021-2023)
 • Buddywerking (2022-2023)

Wat kost het

 • In 2020 ontvingen we  5.000 euro subsidie van de Koning Boudewijnstichting  in het kader van 'Buurten op den Buiten',  hiermee financieren we het project 'Buurttuin De Biesten'
 • Daarnaast voorzien we kredieten voor de buurtapp 'Give A Day'
 • We ontvangen 69.000 euro subsidie voor Zorgzame buurt (via de Vlaamse projectoproep 'Zorgzame buurten), gespreid over de periode  2022  - 2024.
Actieplan PD3-04 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven 8.000 0 0 28.750
Totaal Exploitatie 8.000 0 0 28.750
Totaal Gemeente & OCMW 8.000 0 0 28.750

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Terug naar navigatie - PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Ons plan

Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners te versterken, en dit op verschillende gebieden: zorg, activering, …

Stand van zaken

Eerstelijnszone Schelde – Leie

 • We lanceren de 'Gele Doos': dit is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast bewaard wordt. De doos maakt het voor hulpverleners gemakkelijker om snel en adequaat hulp te bieden.
  • In april bezorgde vrijwilligers van de ouderenraad een Gele Doos aan alle  75-plussers. Mensen met een chronische aandoening konden hun doos ophalen in het Sociaal Huis of via hun huisarts.
  • We zorgen voor de nodige communicatie en waken erover dat deze actie blijvend wordt opgevolgd, samen met het opvolgen van medicatieschema's (Gemeente op schema)

Gele Doos

 

 • Bestrijding coronapandemie:
  • Opvolging en communicatie maatregelen coronapandemie: voorlopig afgerond in april 2022
  • Organisatie lokale contacttracing o.b.v. vrijwilligerswerking (2020-2022): we ronden dit  in maart 2022 af met een bedanking voor de vrijwilligers.
  • Vaccinatiecentrum: het centrum in Deinze geeft dit najaar de 4de en 5de prik - behoudens een sterke opflakkering van de pandemie wordt het vaccinatiecentrum in Nazareth niet terug opgestart.
 • Beweging op verwijzing: de huidige coaches hebben hun ontslag gegeven, met de deelnemende gemeenten gaan we na of het project kan worden verder gezet. Nazareth staat hier positief tegenover.

Zie ook: https://eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Schelde-en-Leie

Geïntegreerd Breed Onthaal

De prioritaire doelgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal zijn de mensen met een risico op energie-armoede.

In 2022:

 • Implementeren we een digitaal doorverwijsformulier tussen de partners van de GBO
 • Ontwikkelen we een checklist inzake basis sociale rechten bij intake
 • Onderzoeken we of superzuinige elektrische toestellen kunnen gehuurd worden via het project Pappilon (op basis van een verhuurmodule 7 euro/stuk/maand)

Zie ook: https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband

Wijk-Werken Leie en Schelde

De opdracht van de projectvereniging werd uitgebreid: naast Wijk-Werken  (vroegere PWA) is de vereniging nu ook actief op het gebied van sociale economie en tijdelijke werkervaring.

Regierol sociale economie

De vereniging werd in 2020 erkend voor de regierol sociale economie en ontvangt hiervoor subsidies.

Er worden acties opgezet voor drie centrale ambities:

 1. Meer mensen aan de slag:
 2. Sterke werkgeversdienstverlening
 3. Levenslang leren - sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

In 2022 tekenden we in op de Vlaamse subsidieoproep 'Digibanken'. Via digibanken kunnen personen met een risico op digitale uitsluiting laptops ontlenen, digitale opleidingen volgen en begeleiding krijgen om online dienstverlening te gebruiken. 

Tijdelijke Werkervaring (TEW)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TEW). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag.

Zie ook: https://www.werkenleieenschelde.be

Samenwerkingsproject 'I can'

Binnen de gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde zijn er dus heel wat activeringsmogelijkheden: tijdelijke werkervaring, wijk-werken, stages, VDAB-trajecten, sociale tewerkstelling, ... . Toch is er nog een groot doelpubliek dat geen aansluiting kan vinden omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is. Via het I CAN- project kan het OCMW beroep doen op de expertise en begeleiding van Emino vzw en Arktos vzw om deze doelgroep te versterken. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer.

Een soortgelijk project maar dan voor de doelgroep jongeren van 18-30 is opgestart in mei 2021 (Link-t)

Sociale kruidenier

De uitwerking loopt vertraging op door gebrek aan mankracht: we stellen dit uit.

Tijdspad en mijlpalen

 • Eerstelijnszone Schelde-Leie
  • In kader van coronapandemie:
   • organisatie triagecentrum (2020)
   • lokale contacttracing (2020-2021)
   • tijdelijke uitbouw flexibel testcentrum (2020)
   • vaccinatiecentrum (2021)
  • Project medicatieschema (2021-2022)
 • Geïntegreerd breed onthaal
  • aanwerving coördinator - gerealiseerd 2020
  • goedkeuring subsidiedossier 2020 - 2025 door Vlaamse overheid - gerealiseerd 2020
  • Proactief project  t.a.v. personen met (risico op) energiearmoede (vanaf 2021)
 • Wijk-Werken Leie en Schelde
  • Regierol sociale economie - erkenning - gerealiseerd 2020
  • Aanwerving coördinator Tijdelijke Werkervaring - gerealiseerd 2020
 • Samenwerkingsproject 'I can'
  • Goedkeuring deelname project - gerealiseerd 2020
  • 5 trajecten in 2021 en 5 trajecten in 2020
 • Realisatie van een sociale kruidenier i.s.m. met vzw De Kruk (vanaf 2023)

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2022 is:

 • er 3.500 euro extra voorzien voor het project 'De gele doos'  van de Eerstelijnszone
 • er jaarlijks 2.000 euro extra voorzien voor de begeleiding van 3 werktrajecten via het samenwerkingsverband m.b.t. Tijdelijke Werkevaringstrajecten.
Actieplan PD3-05 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-05-01 De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen 3.500 3.342 0 0
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. 8.000 2.661 0 0
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking 7.000 1.575 0 0
PD3-05-06 Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek 2.800 2.800 0 0
Totaal Exploitatie 21.300 10.378 0 0
Investering
PD3-05-05 In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren 3.000 0 0 0
Totaal Investering 3.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 24.300 10.378 0 0

Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Terug naar navigatie - PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

Stand van zaken

Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd.

In 2022 stellen we één ontwerper aan voor de totale site en de verschillende infrastructuren.  Met enige vertraging wijzen we in september toe, waarna  de definitieve ontwerpen kunnen opgemaakt en goedgekeurd worden.

Samenwerking op het gebied van buitenschoolse opvang: implementatie decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten – afgekort ‘BOA’- voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, welzijn, cultuur of jeugd en sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

 • In de eerste helft van 2022 organiseerden we een nodenbevraging bij alle betrokken stakeholders (verenigingen, ouderraden, adviesraden, ...). Tevens maakten we een inventaris op van een huidig aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten. Op basis hiervan maakten we een sterke-zwakteanalyse.
 • In het najaar bespreken we de analyse, werken we een visie  uit en richten een samenwerkingsplatform op.

Tijdspad en mijlpalen

 • Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op de site van 't Kinderkasteeltje
  • afsluiten zakelijk recht met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen (2021-2022)
  • opmaak masterplan site (2021-2022)
  • bouw CKG (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw kinderdagverblijf (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw BKO (lokaal bestuur)
  • bestemming Kinderkasteeltje i.s.m. externe partner
  • toegankelijk maken site Kinderkasteeltje
 • Decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten
  • opmaak plan van aanpak (2021-2022)

Wat kost het

 • Voor ontwikkeling site Kinderkasteeltje is er in 2021-2022 55.000 euro voorzien voor studiekosten (aandeel lokaal bestuur Nazareth); er zal extra budget voorzien moeten worden voor studiekosten als toekomstige uitvoering.
Actieplan PD4-01 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 15.000 112 0 0
Totaal Exploitatie 15.000 112 0 0
Investering
PD4-01-01 Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite 0 2.000 0 0
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje -55.000 71.727 15.000 0
Totaal Investering -55.000 73.727 15.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -70.000 73.839 15.000 0

PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Terug naar navigatie - PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Ons plan

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

Stand van zaken

Digitalisering in het onderwijs:

Met die digi-sprongsubsidie voor de gemeentelijke basisscholen kochten we chromebooks aan voor iedere leerling van het 5de en 6de leerjaar die in de klas gebruikt kunnen worden. In (of nabij de klas) voorzien we een oplaadkast.

We nemen de chromebooks in de loop van september in gebruik.

Gebouweninfrastructuur GBS Nazareth:

We actualiseren de visienota en bereiden de aanpassingswerken voor die in de volgende legislatuur gepland zijn. De gemeenteraad keurde in juni de subsidieaanvraag goed.

Schooloverschrijdende initiatieven

 • De jaarlijkse terugkerende initiatieven gingen door zoals gepland: de schooloverschrijdende sportdag, het fietsexamen, deelname aan de Mooimakersweek ('Operatie proper'), ...
 • In de zomermaanden ging er opnieuw een zomerschool in samenwerking met vzw Tweety. We zetten bijkomend in op Nederlandse taalstimulering van Oekraïense leerleerlingen.

 

Tijdspad en mijlpalen

 • Splitsing van de twee lagere scholen en de aanwerving van een tweede schooldirecteur - gerealiseerd 2020
 • Digitalisering onderwijs:
  • aankoop chromebooks voor alle leerkrachten van het gemeentelijk onderwijs - gerealiseerd 2020
  • aankoop chromebooks voor BKO EN BSKO - gerealiseerd 2020
  • aankoop chromebooks voor leerlingen 5de en 6de leerjaar via Digisprong - gerealiseerd 2022
 • Actualiseren en vernieuwen visienota gebouweninfrastructuur gemeentelijke basisschool Nazareth (2021-2022). Bij de Vlaamse overheid vragen we subsidies aan voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur. Gezien de wachttijden is de realisatie voor de volgende legislatuur, de voorbereiding gebeurt deze legislatuur.

Wat kost het

 • De Vlaamse overheid voorziet in het kader van Digisprong (digitaliseringsproject) een subsidie voor de schoolbesturen van het gewoon- en buitengewoon-, kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Het lokaal bestuur Nazareth heeft recht op ongeveer 50.000 euro. Deze subsidie is opgenomen onder het gelijkblijvend beleid.
 • Er is 15.000 euro voorzien voor de actualisatie van de visienota m.b.t. gebouwenstructuur.
Actieplan PD4-02 Uitgavekrediet 2022 Vastleggingen 31/08/2022 Ontvangstkrediet 2022 Ontvangsten 31/08/2022
Gemeente & OCMW
Investering
PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN 50.000 24.805 0 0
Totaal Investering 50.000 24.805 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 50.000 24.805 0 0