Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde

Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Terug naar navigatie - PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Ons plan

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

Stand van zaken

De interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) realiseerde in de eerste helft van 2021 volgende zaken:

 • Gezamenlijk woon- en energieloket
  • Omwille van de aanhoudende coronapandemie werden de afspraken digitaal en telefonisch behandeld.
  • In het kader van de groepsaankoop  groene stroom gingen 2 fysieke zitdagen door om inwoners te ondersteunen bij de leverancierswissel.
 • Woonkwaliteit: er werd ondersteuning geboden in twee procedures inzake onbewoonbaarheid (artikel 135)
 • Leegstand: de vrijstellingen en de bezwaarschriften uit de leegstandsronden van 2020 werden opgevolgd. In het najaar is een volgende leegstandsronde ingepland.
 • In uitvoering van het lokaal woonbeleid worden volgende ontwerpreglementen voorbereid:
  • opcentiemen m.b.t. Vlaamse heffing op ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen;
  • beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest;
  • reglement m.b.t. tweede verblijven.

Zie ook: https://www.merelbeke.be/interlokale-vereniging-wonen-leie-schelde

Tijdspad en mijlpalen

Oprichting van de Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) door de lokale besturen van Nazareth, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (2019) met volgende mijlpalen:

 • oprichting van een gezamenlijk woon- en energieloket met zitdagen in Nazareth  - gerealiseerd 2020
 • overname  opvolging woonkwaliteit  - gerealiseerd 2020
 • uniform leegstandsreglement (van toepassing vanaf 1 januari 2021), inclusief overname leegstandsdossiers - gerealiseerd 2020
 • integratie van een meldpunt 'discriminatie op de private huurmarkt (2021)

Wat kost het

Voor het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging werd de gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 2,79 euro per huishouden. In de volgende jaren wordt een afrekening gemaakt op basis van de jaarrekening.

Het budget van 6.000 euro voor 2021 dient nog voorzien te worden.

Actieplan PA1-01 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen 1.000 5.961 0 0
Totaal Exploitatie 1.000 5.961 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 1.000 5.961 0 0

PA1-02 De lokale handel stimuleren

Terug naar navigatie - PA1-02 De lokale handel stimuleren

Ons plan

De aanwezigheid van horeca en handel draagt bij tot dynamische dorpskernen. Het lokaal bestuur Nazareth wil de lokale handel dan ook stimuleren. Terzelfdertijd heeft dit ook een duurzaam aspect: lokaal aankopen en verkopen dragen bij tot een verantwoorde consumptie en productie.

Stand van zaken

 • We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen.
  • Omwille van de aanhoudende coronapandemie en de langdurige sluiting van de horeca, besliste de gemeenteraad om de aankoopperiode van de horecabon te verlengen tot 30 september 2021. Het bedrag dat per inwoner kan worden aangekocht werd verhoogd van 50 euro naar 100 euro. Via de horecabon neemt het lokaal bestuur 20% van de aankoopprijs voor haar rekening.  
  • De voor- en nadelen van een digitalisering van de Nazarethbon worden onderzocht. Tegen het einde van het jaar werken we een voorstel uit.
  • Alternatieve markt in Eke: begin 2021 werd er een beperkte enquête georganiseerd bij de inwoners m.b.t. de noden aan een alternatieve markt.  De resultaten werden voorgesteld op de gemeenteraadscommissie van maart. In het 3de kwartaal bevragen we potentiële standhouders, in het laatste kwartaal van 2021 worden de eerste 'proeftuinen' georganiseerd.
  • We nemen deel aan het project ' Onderneem er op uit' van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) waarbij de lokale besturen intensief begeleid worden om het lokaal aankoopbeleid te optimaliseren. Nazareth koos voor het quick-win traject 'Kenbaar maken van diensten op het e-loket voor ondernemers'. Als pilootbestuur werd in de eerste helft van 2021 een 5-tal dienstverleningsprocessen in kaart gebracht, de verdere uitwerking van het ondernemersloket volgt vanaf het najaar.
  • De reglementen inzake ambulante handel werden geëvalueerd en geactualiseerd, de gemeenteraad keurde de nieuwe versies goed in juni. De herziening van het subsidiereglement inzake modernisering handelszaken is voorzien tegen het einde van 2021.

 • Via de Korte Keten en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen dragen we bij tot verantwoorde consumptie en productie. In de week van de Korte Keten in mei organiseerden we
  • een aardappelverkoop bij lokale landbouwbedrijven
  • de aankoop van een Lekker lokaal box.

De actie was een groot succes: uit de reacties bleek dat er extra cliënteel werd bereikt en dat het aanbod van onze lokale landbouwers beter bekend werd. In het najaar wordt, in het kader van de week van de Fair Trade, opnieuw gratis Nazareth chocomelk aangeboden: lokale verse melk met Fair Trade chocolade.

Tijdspad en mijlpalen

 • Opmaken en goedkeuren detailhandelsplan - gerealiseerd 2020
 • Subsidiereglement Korte Keten - automaten (nieuw) - gerealiseerd 2020
 • Reglement voor renovatie/vestiging handelszaken (evaluatie en herziening - 2021)
 • Reglement ambulante handel - gerealiseerd 2021
 • Een kader voor lokaal en duurzaam aankopen (2021)
 • Nazarethbon: digitaliseren van het werkingsproces (2021)
 • Alternatieve markt in Eke (onderzoek en proeftuinen in 2021)

Wat kost het

 • Op de actie PA1-02-01 worden de uitgaven en ontvangsten geboekt van o.m. het terrasreglement, de Nazarethbon en de subsidies voor het oprichten/moderniseren van een handelszaak.
 • De 5000 euro op actie PA1-02-02 betreft de nominatieve subsidie aan vzw Econa.
 • De week van de Korte Keten:
  • er werden 286 aardappelpakketten verkocht aan 3 euro, waarvan  1,5 euro per pakket werd betaald door het lokaal bestuur
  • er werden 220 Lekker lokaal boxen verkocht aan 22 euro, waarvan 5 euro per box werd betaald door het lokaal bestuur.
 • Voor EFRO-project 'Onderneem Er Op Uit. Quick Win traject "Kenbaar maken van diensten op e-loketondernemers.be" is 630 euro  voorzien op het werkingsbudget van economie.
 • De uitgaven en de ontvangsten van de horecabon gebeurt onder de actie m.b.t. de coronamaatregelen (GB1-02-03). Stand van zaken op 31 augustus 2021:
  • er zijn 1.805 bonnen verkocht van 5 euro  en 1.412 bonnen verkocht van 20 euro ; het lokaal bestuur schonk  ook verschillende bonnen.
  • er werden reeds 1.155 bonnen van 5 euro terug ingewisseld door de handelaar, en 941 bonnen van 20 euro.

Actieplan PA1-02 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen -17.200 21.172 7.500 10.848
PA1-02-02 Promoten van lokale ondernemingen 5.000 0 0 0
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen 7.000 7.791 0 3.655
Totaal Exploitatie -29.200 28.963 7.500 14.503
Investering
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 29.000 0 0 0
Totaal Investering 29.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -58.200 28.963 7.500 14.503

Leefbare buitengebieden

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA2-01 De open ruimte behouden

Terug naar navigatie - PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden. Tegen de zomer van 2021 wil het lokaal bestuur Nazareth haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een ruimtelijk beleidsplan Nazareth. De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij deze visie. In uitvoering van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgestuurd.

Stand van zaken

Ruimtelijk beleidsplan

Een ruimtelijk beleidsplan legt een kader vast voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

Na goedkeuring van het voorontwerp en een aansluitende consultatieronde, is de volgende stap de opmaak van een strategisch milieueffectrapport (MER). Dit was oorspronkelijk geen officiële vereiste voor de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan. Inmiddels wordt er vanuit de hogere instanties geadviseerd om dit toch te voorzien, maar dit betekent dat de oorspronkelijke planning niet gehaald kan worden.

 Het lokaal bestuur Nazareth startte begin 2021 een overheidsopdracht om een studiebureau aan te stellen om ons bij de opmaak van het MER te ondersteunen. Er schreven zich echter geen kandidaten in, wellicht omdat dit nieuwe materie is en de informatie vanwege de Vlaamse Overheid nog onzeker en onduidelijk is.

Sinds eind augustus 2021 is er de mogelijkheid om in te stappen op een raamovereenkomt, met Veneco als aankoopcentrale. Aan de gemeenteraad zal in zitting van september gevraagd worden om hierop in te stappen.

Visiekaart gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Visiekaart gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' (RUP)

In het verlengde van de visie uit het ruimtelijk beleidsplan is ook gestart met het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herbestemming woonuitbreidingsgebieden’. Uitgangspunt  is het verdichten van bestaande woongebieden en het herbestemmen van slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden.

In 2020 werd de startnota goedgekeurd. Na een publieke raadpleging en adviesronde werd de startnota grondig aangepast en vervangen door de scopingnota. In 2021 werd vervolgens het voorontwerp van het RUP opgemaakt en besproken met de hogere overheden. Op de gemeenteraad van juni gebeurde de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP. Het nieuw openbaar onderzoek zal lopen van 1 september 2021 tot 30 oktober 2021 .

Ruilverkaveling Schelde-Leie

Voor algemene informatie zoals het doel van het project en de stand van zaken zie: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/Schelde-Leie

Het ruilverkavelingscomité heeft het voorstel klaar voor de her-verkaveling van de nieuwe kavels, ook wel de “eerste neerlegging toedeling” genoemd. Dit lag ter inzage van 15 juni tot 15 juli 2021. In deze periode konden suggesties, verbeteringen, opmerkingen of bezwaren  worden ingediend. Deze zullen door het ruilverkavelingscomité en de commissie van advies grondig worden onderzocht. Vervolgens zal de herverkaveling een tweede keer worden neergelegd. Als alles volgens plan verloopt, zullen de nieuwe percelen eind 2022 of eind 2023 in gebruik worden genomen.

Kwaliteitsvol verdichten van de bedrijvenzones via omgevingsvergunningenbeleid

Ruimtelijk rendement is reeds een inherent onderdeel bij de toetsing van de goede ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat op de juiste plekken een optimalisatie van de plaatselijke activiteiten kan gebeuren. Dit is vooral bekend bij de toepassing van meergezinswoningbouwprojecten in en nabij de kernen, maar kan evenzeer toegepast worden op de activiteiten van een bedrijvenzone. Momenteel bestaat er naast de algemene wetgeving geen overkoepelend kader voor onze huidige bedrijvenzones (uitzondering Provinciaal RUP voor de Prijkels). 

Op 3 maart 2021 werd een eerste informeel gesprek gehouden tussen Veneco en de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning om bepaalde mogelijkheden te bespreken. Veneco beschikt momenteel over een huishoudelijk reglement voor de bedrijven op hun sites, waarin ook verschillende ruimtelijke randvoorwaarden staan. Deze zijn mogelijk aan een update toe. Een hedendaagse set van ruimtelijke voorschriften en voorwaarden kan bekeken worden.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ruimtelijk beleidsplan
  • goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • opmaak strategisch plan MER (2021 -2022)
  • voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan (2023)
  • openbaar onderzoek (2023)
  • definitieve vaststelling door de gemeenteraad (2023)
 • RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden (2020-2021)
 • Kader voor verdichting binnen bedrijvenzones (2021)
 • Ruilverkaveling Schelde-Leie (2023 - timing afhankelijk van derden)

Wat kost het

De opmaak van het MER in het kader van het ruimtelijk beleidsplan was niet opgenomen in het oorspronkelijk meerjarenplan, hiervoor is nog krediet te voorzien bij de volgende meerjarenplanaanpassing.

Actieplan PA2-01 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Investering
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 44.403 5.243 0 0
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen 10.000 8.127 0 0
Totaal Investering 54.403 13.370 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 54.403 13.370 0 0

PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Terug naar navigatie - PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Ons plan

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Groene netwerken worden gecreëerd door het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen, blauwe netwerken door de toegankelijkheid naar water te herstellen. Een uitgebreid groenblauw netwerk vraagt echter een ecologisch en onderhoudsvriendelijk groenbeheer. Er wordt werk gemaakt van een duidelijke visie op groenbeheer en een groenbeheersplan. Dit alles moet leiden tot meer en toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme.

Stand van zaken

 • In het centrum van de gemeente wordt een groen netwerk gecreëerd waarbij de site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark.
  • Voor het ontwerp van de Site De Bekken, inclusief participatietraject, stellen we een studiebureau aan. Het bestek is in voorbereiding en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van oktober.
  • De aanleg en ontwikkeling van deze zone wordt afgestemd op de  site van het 'Kasteelpark'  (verwerving 2021) aan de overkant van de centrale as.
  • Voor ontwerp, aanplant, onderhoud en het opstellen van een beheersplan van het Kasteelpark werd een overeenkomst met Natuurpunt afgesloten.  Het inrichtingsplan is af, de aanplant door Agentschap Natuur en Bos  met medewerking van de scholen, vrijwilligers, ...  is voorzien op 26 en 27 november. Naar schatting zal er een oppervlakte van 28.500 m² aangeplant moeten worden. het gaat hier over 16.500 m² akkerland en 12.000 m² weide in het bos.

Aanplantingsplan Kasteelpark

Aanplantingsplan Kasteelpark

 • Ontwikkeling van trage wegen:
  • tussen Steinstraat en Sticheldreef: in februari keurde de gemeenteraad de zaak der wegen goed, de omgevingsvergunning werd afgeleverd eind mei. Op de gemeenteraad van augustus werd het bestek voor de aanleg van een fietspad in halfverharding en  een brugje goedgekeurd, normaliter kunnen de werken nog starten in het 4de kwartaal van 2021.
  • De aanleg van paden in halfverharding in het Kasteelpark werden aan het aanbestedingsdossier van de Steinstraat/Sticheldreef toegevoegd.
 • Hospicebossen. In 2019 werd in de Hospicebossen ter hoogte van de parking een geboortemonument, een Uil, geplaatst en ingehuldigd met daarop de namen van alle kindjes uit Nazareth geboren tussen 01/01/2018 en 31/07/2019.
  Dit initiatief wordt op 16 oktober 2021 herhaald met een nieuw monument, in de vorm van een Eekhoorn, met de namen van alle kindjes uit Nazareth geboren tussen 01/08/2019 en 31/12/2020.
 • In het kader van het recreatietoerisme wordt een eerste van de drie geplande beweegroutes gerealiseerd: via een participatietraject komt er een wandelroute in de Scheldevallei (zie ook plan E2-01). In de eerste helft van 2021 werden stakeholders zoals Natuurpunt, Velt, Waterwegen, Toerisme Leie en Pasar geconsulteerd. In de tweede helft van 2021 wordt de route aangelegd.
 • We werken aan een visie op het groenplan , bestaande uit verschillende aspecten:
  • een bermbeheerplan (i.s.m. met PCM Oost-Vlaanderen of Regionaal Landschap Meetjesland)
  • een veegplan - goedkeuring 2de helft 2021
  • groenonderhoud als onderdeel van een visie op ontharding (zie ook PC2-01) - opstart gespekken najaar 2021
 • Op het gebied van groenbeheer staan onder meer volgende zaken nog op de planning dit najaar: aanplant/vernieuwing plantvak in de Drapstraat, onderhoud groenzone Prijkels (infiltratiebekken), groene inrichting hondenlosloopweide, aanplant bomen op  de Kouter, ...

Tijdspad en mijlpalen

 • Ontwikkeling van natuurlijke gebieden
  • Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
  • Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - gerealiseerd 2020
  • Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2021)
  • Ontwikkeling Site De Bekken - Kinderkasteeltje (2020-2022)
  • Aankoop site Kasteelstraat, inrichting en beheersplan (2021)
  • Sterrenbospark (te voorzien in de volgende legislatuur)
  • Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden)
 • Trage wegen:
  • Steinstraat - Sticheldreef (2020-2021)
  • Blauwhuyshoeve (start 2020)
  • regio Huisepontweg (structureel onderhoud - 2021-2022)
 • Beweegroutes:
  • Vlinderwandelpad (2020-2021)
  • Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2022 en 2024.
 • Visie op Groenbeheer
  • Bermbeheersplan (2021-2022)
  • Veegplan (2021)

Wat kost het

 • Voor het geboortemonument is een financiële ondersteuning voorzien van € 500 elke 2 jaar (en een gelijke bijdrage vanuit de provincie).
 • Site De Bekken: er was 5.000 euro voorzien in 2021 voor een participatietraject - dit wordt in 2022 samen genomen met de opdracht voor het ontwerp van de site.

Actieplan PA2-02 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
AG
Investering
PA2-02-51 Sterrenbospark 15.000 0 0 0
Totaal Investering 15.000 0 0 0
Totaal AG 15.000 0 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen 500 0 0 0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 0 0 0 0
PA2-02-52 Site 'de Bekken' 5.000 0 0 0
Totaal Exploitatie 5.500 0 0 0
Investering
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. -73.150 0 10.000 0
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 86.545 12.232 0 0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 -2.376 0 5.750 0
PA2-02-54 Kasteelpark -530.000 531.265 135.000 0
Totaal Investering -692.071 543.497 150.750 0
Totaal Gemeente & OCMW -697.571 543.497 150.750 0

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Terug naar navigatie - PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Ons plan

Leefbare buitengebied betekent leefbare land- en tuinbouw. Er wordt een nieuw landbouwbeleidsplan opgemaakt en land- en tuinbouwers worden gestimuleerd voor milieuvriendelijke innovaties.

Stand van zaken

 • De evaluatie van het huidig landbouwbeleidsplan en de opmaak van een nieuw plan werd  vanwege de coronapandemie uitgesteld van 2020 naar 2021:
  • in het eerste kwartaal werd aan alle geledingen van de landbouwraad input gevraagd over hun visie en beleidsdoelstellingen;
  • in het tweede kwartaal werd een enquête verstuurd naar alle land- en tuinbouwers
  • de verwerking van de input, de opmaak van statistieken en een eerste ontwerp van een nieuw landbouwsbeleid is voorzien in de tweede helft van 2021.
 • In het kader van de evaluatie van subsidiereglementen werd het reglement ‘herstel halfopen landschap’ en het reglement ‘verwerking fijn snoeihout’ samengevoegd. Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de raad in januari 2021.

Tijdspad en mijlpalen

 • Evaluatie van subsidiereglementen:
  • actualisatie en samenvoeging van de reglementen 'herstel halfopen landschap' en 'verwerking fijn snoeihout (2020-2021) - gerealiseerd
 • Evaluatie huidig landbouwbeleidsplan  (2021) 
 • Opmaak nieuw landbouwbeleidsplan (2021 - 2022)

Wat kost het

 • Binnen het prioritair beleid zijn er geen budgetten aan gekoppeld
 • De betaling van de subsidies inzake het herstel halfopen landschap is voorzien binnen het gelijkblijvend beleid:
  • in kwartaal 2 werden 25 aanvragen uitbetaald voor een totaal bedrag van  15.713 euro

Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Terug naar navigatie - PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Ons plan

Gezien het grote belang van grote verkeersaders (zoals de E17, N60 en de N35) voor Nazareth, kunnen deze niet worden weggenomen. We kunnen wel de barrièrewerking proberen te verzachten.

Stand van zaken

 • Er werden in 2020 geluidsmetingen uitgevoerd in de Heerweg i.f.v. geluidsoverlast op de E17. In overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt de mogelijkheid van geluidsschermen onderzocht.
 • De problematiek ter hoogte van de Eikenstraat en van de N35 werd eveneens aangekaart bij het AWV.

Er werd nog geen reactie van het Agentschap Wegen en Verkeer ontvangen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Geluidsarme asfalt op de N60 geluidsarme asfalt 2020 - gerealiseerd

Wat kost het

 • Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.