Privacy statement

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR.

Doeleinden en verwerkingsgronden
Wij verzamelen en gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd.
Meer bepaald doen wij dit enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven

Proportionaliteit
Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte
Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier een beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of op een extern bedrijf (bijvoorbeeld een softwarefirma of adviesbureau), dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.

Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid
Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Een van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten
Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier ze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan een van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kan je rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zal je identiteit moeten aantonen door een kopie of scan van je elektronische identiteitskaart (voor- en achterkant) mee te versturen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren. Als we niet aan je rechten kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.

Nieuwsbrieven
Wij sturen verschillende soorten nieuwsbrieven. Je ontvangt ze als je hierop inschreef of gekend bent als klant van een van onze diensten. Wens je een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kan je je uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief. Dit kan ook via onze website op de nieuwspagina.

Beeldmateriaal
Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd je toestemming vragen. Stel dat je herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag je ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen we van tevoren om je toestemming vragen.

Contactgegevens
Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan via e-mail naar privacy@nazareth.be of per brief naar Lokaal bestuur, Dorp 1, 9810 Nazareth. Onze functionaris voor gegevensbescherming (dit is de Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) via toezichtcommissie@vlaanderen.be of Vlaamse Toezichtcommissie, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Gebruik hiervoor het modelformulier van de VTC.

Historiek aanpassingen
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum geven de recentste wijziging aan.

Versie 1.30, 5 september 2018