Duurzaam mobiel

Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Terug naar navigatie - PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Ons plan

Het mobiliteitsbeleid sluit nauw aan bij het ruimtelijk beleid. De centrale as wordt heringericht tot een groene boulevard die de dorpskernen van Nazareth en Eke verbindt. De weginfrastructuur wordt aangepast voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden. Op verschillende manieren worden inwoners aangezet om meer te stappen en te trappen, waarbij er wordt gefocust op de duurzame verplaatsing naar school.

Stand van zaken

De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard

 • In mei/juni organiseerden we een participatietraject. Via een online vragenlijst (329 respondenten) en twee webinars (80 deelnemers) konden inwoners hun input geven. Het leverde naast verhelderende meningen, ook 276 concrete ideeën en bezorgdheden op.
 • In het najaar wordt het volledige rapport voorgesteld aan de raadsleden. Alle gegevens worden geanalyseerd. Op basis hiervan leggen we het verdere plan van aanpak vast.

groene boulevard

Veilige voet- en fietspaden

 • Het fietsbeleidsplan is zo goed als af en wordt geïntegreerd in het mobiliteitsplan. Goedkeuring is voorzien tegen het eind van 2021, begin 2022.
 • In het najaar worden er 20 bijkomende fietsbeugels aangekocht.
 • Een project om de veiligheid te verbeteren aan de schoolpoort van GBS Eke is lopende.
 • Fietspaden ruilverkaveling: de provincie vraagt om bij de watertoets grondwatermeterpeilingen en infiltratieproeven toe te voegen in plaats van standaardwaardes. Dit leidt tot bijkomende vertraging.

Tijdspad en mijlpalen

 • Centrale as: goedkeuring concept (2020-2021)
 • Goedkeuring fietsbeleidsplan en integratie in het mobiliteitsplan (2020-2021)
 • Verlichting spoorwegfietspad -  gerealiseerd 2020
 • Wegmarkeringen veilige schoolomgeving (2021)
 • Fietspaden ruilverkaveling (timing afhankelijk van derden)

Wat kost het

 • Het participatietraject voor 'De groene boulevard' was niet voorzien, er moet bijkomend budget voorzien worden in 2021.
 • De extra kosten voor aanleg fietsinfrastructuur bij het project 'De Lichterveldestraat' (zie actieplan PB2-02) worden voorzien via de budgetten aan dit actieplan (actie PB1-01-02)
 • Volgende subsidies werden aan dit actieplan gekoppeld:
  • de Vlaamse fietspadensubsidies ('Kopenhagenplan'):  70.000 euro
  • de Vlaamse subsidies 'Duurzaam naar school': 21.710 euro

Actieplan PB1-01 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB1-01-04 Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart 0 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0 0
Investering
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard 10.000 2.155 0 0
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden -155.000 0 70.000 3.832
PB1-01-03 Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied 47.500 0 0 0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school -3.000 5.404 21.710 0
PB1-01-51 Verlichting Spoorwegfietspad 0 0 0 0
Totaal Investering -215.500 7.559 91.710 3.832
Totaal Gemeente & OCMW -215.500 7.559 91.710 3.832

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Ons plan

Het lokaal bestuur neemt initiatieven op de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer te verhogen, door zowel zelf initiatief te nemen of in overleg te gaan met partners en hogere overheden.

Stand van zaken

De werking van de Vervoerregioraad

 • In het kader van het nieuw Openbaar Vervoerplan wordt een voorstel inzake 'Vervoer op Maat' uitgewerkt
 • Het overleg met de NMBS i.v.m. streefbeeld overwegen heeft nog geen beslissingen opgeleverd.
 •  

Eigen initiatieven

De mogelijkheid om zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus werd onderzocht en voorbereid. Door de coronapandemie heeft dit project lange tijd on hold gestand staan. Tijdens de vaccinatiecampagne werd het 'Iedereen mee Busje' wel ingeschakeld voor vervoer van en naar het vaccinatiecentrum.

In het najaar wordt het project terug opgestart met één vaste route, die flexibel kan aangepast worden op vraag.

Tijdspad en mijlpalen

 • Regionaal mobiliteitsplan (implementatie vanaf 1 januari 2022)
 • Nieuw Openbaar Vervoerplan (2021)
 • Inrichting vaste ritten met de 'Iedereen mee bus' naar de markt (2020-2021)
 • Halteplaatsomgevingen verbeteren (vanaf 2022, in functie van het project m.b.t. de centrale as 'De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard')

Wat kost het

 • De 75.000 euro die voorzien was om halteplaatsomgevingen te verbeteren had betrekking op halteplaatsen gelegen aan de centrale as. De heraanleg hiervan zal echter binnen het project van de 'groene boulevard' gebeuren (zie actieplan PB1-01). Bij de opmaak van het meerjarenplan voor 2022 kiezen we andere halteplaatsen om te verbeteren en passen we het budget in functie hiervan aan.

Actieplan PB1-02 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer
PB1-02-01 Halteplaatsomgevingen verbeteren 75.000 0 0 0
PB1-02-03 Eigen gemeenschappelijk vervoer in Nazareth organiseren 0 0 0 0
Totaal PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 75.000 0 0 0
Totaal PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker 75.000 0 0 0

Slim en veilig op weg

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Terug naar navigatie - PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de gedeelde mobiliteit faciliteren om de autoafhankelijkheid te reduceren.

Stand van zaken

Hoppinpunten

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen.

Vanuit de Vlaamse Vervoersregio (VVR) Gent werd in juni een verantwoordingsnota en een schets opgemaakt voor het lokaal Hoppinpunt Station Nazareth - Eke.

Dit wordt in de komende maanden verder besproken en uitgewerkt.

Fietsleasing

Sinds 1 april 2021 biedt het lokaal bestuur Nazareth fietsleasing aan voor haar personeelsleden. Tot op heden maken 14 medewerkers hiervan gebruik.

Tijdspad en mijlpalen

 • Hoppinpunt (realisatie tegen 1 januari 2024)
 • Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth (2020-2021) - gerealiseerd

Wat kost het

 • Station Nazareth - Eke is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten subsidieerbaar zijn met een maximum van 50.000 euro. De impact van de gewijzigde regeling (van Mobipunt naar Hoppinpunt) wordt onderzocht en opgenomen in de volgende meerjarenplanaanpassing.
 • Fietsleasing: het lokaal bestuur betaalt 20 euro van de maandelijkse leasingkost van een personeelslid, op voorwaarde dat er op jaarbasis minimum 50 % van het woon-werkverkeer met de fiets wordt afgelegd. Deze personeelsgebonden kosten worden verrekend binnen het gelijkblijvend beleid.

Actieplan PB2-01 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Investering
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren -23.000 0 17.563 0
Totaal Investering -23.000 0 17.563 0
Totaal Gemeente & OCMW -23.000 0 17.563 0

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Terug naar navigatie - PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Ons plan

Om de veiligheid te verhogen wordt er geïnvesteerd in nieuwe wegen.

Stand van zaken

Voorbereiding en uitvoering van de werken

 • De Lichterveldestraat: de procedure voor het aanstellen van een aannemer is lopende, start van de werken is voorzien in januari 2022.
 • Boeregemstraat: het aanbestedingsdossier voor de uitvoering van de werken werd gepubliceerd door Aquafin begin juni 2021. De start van de werken is voorzien eind dit jaar.
 • Oudenaardseheerweg: voor dit project dienen we een subsidieaanvraag in. Bij goedkeuring betekent dit dat we meer werken kunnen uitvoeren (Bosstraat en Zagmanstraat).
 • Huisepontweg:
  • Het studiewerk is bijna afgerond, het voorontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. De formele goedkeuring van het ontwerp is voorzien in het najaar van 2021.
  • Aan Kruisem werd de vraag gesteld of ze bereid zijn om mee een fietspad aan te leggen - zij zullen dit onderzoeken als de werken verder gevorderd zijn.
 • 's Gravenstraat/Klapstraat (N437):
  • De gemeenteraad keurde in maart 2021 een motie goed t.a.v. de Vlaamse overheid m.b.t. de realisatie van fietspad Nazareth - Deurle N437.
  • In april kwam er een antwoord van het Agentschap Wegen en verkeer: de onteigeningsdossiers (exclusief gedeelte brug) worden opnieuw opgestart.
 • Heerweg: na verschillende overlegmomenten met De Pinte werd begin september een consensus bereikt omtrent het profiel. Het dossier kan verder uitgewerkt worden.
 • Landuit: het overleg met De Pinte is nog gaande; de opmaak van het ontwerp is voorzien in 2022.

Definitieve oplevering voorzien in 2021

 • Steenweg Astene
 • Bekaertstraat
 • N437: Warandestraat tot Sticheldreef.

Tijdspad en mijlpalen

Project 2020 2021 2022 2023+
Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)   aanstellen ontwerper (via Farys) ontwerp uitvoering
De Lichterveldestraat
met 2 jaar uitgesteld door bouw WZC De Lichtervelde
ontwerp aanbesteding uitvoering uitvoering  
Boeregemstraat ontwerp omgevingsvergunning
aanbesteding uitvoering
uitvoering uitvoering
Oudenaardseheerweg
van Lakenmeerstraat tot spoorweg
  opstarten studie subsidieaanvraag
ontwerp
aanbesteding
uitvoering
Huisepontweg ontwerp-voorbereiding ontwerp - goedkeuring aanbesteding uitvoering
's Gravenstraat/Klapstraat (N437)   voorbereiding ontwerp
aanbesteding
uitvoering
Weefstraat - Heerweg (2de fase) overleg De Pinte overleg De Pinte ontwerp
aanbesteding
uitvoering
Landuit   ontwerp - voorbereiding ontwerp - goedkeuring
aanbesteding
uitvoering

Wat kost het

 • De extra kosten voor aanleg fietsinfrastructuur bij het project 'De Lichterveldestraat' worden voorzien via de budgetten van de actie PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden.
 • Voor het project van de Boeregemstraat werden dit jaar reeds budgetten voorzien voor uitvoering, voor de overige projecten betreft het studie- en ontwerpkosten.
 • De te ontvangen investeringssubsidies voor Steenweg Astene en N437 werden naar 2021 overgedragen. De eindafrekeningen worden dit jaar opgemaakt, vervolgens kunnen we de subsidie vorderen van de hogere overheid. De uitgaven van deze wegenisprojecten werden reeds in vorige boekjaren aangerekend.

Actieplan PB2-02 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Investering
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat) 50.000 5.723 0 0
PB2-02-53 Boeregemstraat -446.373 0 160.000 0
PB2-02-54 Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg) 36.500 0 0 0
PB2-02-55 Huisepontweg 6.266 0 0 0
PB2-02-56 's Gravenstraat/Klapstraat (N437) 13.000 0 0 0
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase) 10.000 0 0 0
PB2-02-58 Landuit 50.820 0 0 0
PB2-02-59 Steenweg Astene -108.652 3.240 338.793 0
PB2-02-60 Bekaertstraat 40.000 1.371 0 0
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef -290.326 0 1.007.954 0
Totaal Investering -1.051.937 10.334 1.506.747 0
Totaal Gemeente & OCMW -1.051.937 10.334 1.506.747 0

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Terug naar navigatie - PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Ons plan

De (her)inrichting van wegen gebeurt op zo'n manier dat veiligheid wordt afgedwongen. Hiervoor zullen verkeersdeskundigen worden ingeschakeld.

Stand van zaken

 • Aan het organogram van het lokaal bestuur werd de nieuwe functie van 'Deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' toegevoegd, ter ondersteuning van de teamverantwoordelijke Openbare Werken.  De aanwervingsprocedure liep in de eerste helft van 2021, de nieuwe medewerker startte eind augustus.
 • Het mobiliteitsplan wordt afgewerkt tegen eind dit jaar, begin volgende jaar.
 • Volgende visuele maatregel werd genomen om de snelheid te doen dalen:
  • het aanduiden van de 'zone 30' met behulp van wegmarkeringen

Tijdspad en mijlpalen

 • Nieuwe functie in het lokaal bestuur: deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid (2021)
 • Systematische opvolging van mobiliteitsindicatoren (vanaf 2021)
 • Mobiliteitsplan (2020-2021)

Wat kost het

 • Het bijkomend budget voor de 'deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' is vanaf 2021 voorzien in het gelijkblijvend beleid ( actieplan GB6-01 Personeel)
 • Voor de opmaak van het mobiliteitsplan is 55.000 euro voorzien.

Actieplan PB2-03 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 10.000 0 0 0
Totaal Exploitatie 10.000 0 0 0
Investering
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten -56.760 49.122 30.000 0
Totaal Investering -56.760 49.122 30.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -66.760 49.122 30.000 0

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Terug naar navigatie - PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Ons plan

Veiligheid is geen zaak van het lokaal bestuur alleen, maar is een verantwoordelijkheid van iedereen. Er wordt ingezet op een grotere betrokkenheid van inwoners, sensibilisatie en een strikter handhavingsbeleid.

Stand van zaken

 • We voeren trajectcontrole in op de N60:
  • Er worden camera’s geplaatst, net voor de afslagstrook aan het kruispunt met de Grenadierslaan en net voor de Gaversepontweg. In februari 2021 werd een protocol ondertekend met alle betrokken overheden.
  • Voor wat betreft N60c werd de vraag gesteld aan de politiezone om dit te voorzien.
 • In het kader van sensibilisatie organiseren we een aantal jaarlijks terugkerende acties , in samenwerking met de scholen.
  • Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar
  • De STRAP-dag

Tijdspad en mijlpalen

 • GAS-boetes voor beperkte overtredingen via het lokaal bestuur (vanaf 2021 - onderzoek naar de mogelijkheden)

Wat kost het

 • Er is budget voorzien voor de aankoop van ondersteunend sensibiliseringsmateriaal.

Actieplan PB2-04 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-04-02 Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen 1.400 0 0 0
Totaal Exploitatie 1.400 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 1.400 0 0 0