Een schone gemeente

Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC1-01 Afval voorkomen

Terug naar navigatie - PC1-01 Afval voorkomen

Ons plan

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, onder meer door sensibilisatie, het bevorderen van de circulaire economie en het organiseren van afvalvrije evenementen.

Stand van zaken

 • Het organiseren en sensibiliseren van afvalarme initiatieven en evenementen is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen.
  • In maart 2021 werd het gebruik van wegwerpmateriaal in alle culturele infrastructuur principieel verboden.
  • In juni werd besloten tot de aankoop van uitleenbare peukenzalen, in het najaar onderzoeken we een werkwijze rond herbruikbare bekers - afwassysteem ter ondersteuning van verenigingen.
 • Acties m.b.t. circulaire economie:
  • Sinds 2021 is het Repair Café een vzw - daarom werd in augustus een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het lokaal bestuur. Vanaf september start het Repair Café haar werking terug op, na een verplichte onderbreking vanwege de coronapandemie.
  • In het voorjaar konden geplande acties zoals wijkdemo's thuiscomposteren, het Kringloopweekend, kringlooptuinieren, ... eveneens niet doorgaan wegens de coronapandemie. In de tweede helft van 2021 wordt de draad terug opgenomen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Visiebepaling (2020 - 2021)
 • Verbod op gebruik wegwerpmaterialen in alle culturele infrastructuur van het lokaal bestuur (2021)

Wat kost het

 • Afvalvrije evenementen: er was 6.900 euro voorzien in 2020, hiervan is 1.983 besteed en 4.917 euro is overgedragen naar 2021.
 • vzw Ateljee ontvangt 12.500 werkingsubsidies via het lokaal bestuur, het Repair Café ontvangt een nominatieve subsidie van 300 euro, vanaf 2022 wordt dit opgetrokken naar 500 euro.

Actieplan PC1-01 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-01-03 De circulaire economie bevorderen 13.300 6.760 0 0
Totaal Exploitatie 13.300 6.760 0 0
Investering
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen 4.917 0 0 0
Totaal Investering 4.917 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 18.217 6.760 0 0

PC1-02 Afval op de juiste plaats

Terug naar navigatie - PC1-02 Afval op de juiste plaats

Ons plan

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig. Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamelpunten kunnen voorzien worden. Daarnaast werkt Nazareth mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

Stand van zaken

 • Er werd een dossier ingediend bij OVAM voor de aanpak van hondenpoep. Dit wordt uitgerold in de 2de helft van 2021.
 • In samenwerking met IVM onderzoeken we de mogelijkheden van ondergrondse afvalinzameling.
 • Vlaanderen asbestveilig 2024: de asbestinzameling in het kader van de Vlaamse actie ‘Vlaanderen asbestveilig 2040’ liep door de coronapandemie vertraging op werd verlengd tot 2022. Sinds eind 2020 zijn er op het recyclagepark kleine asbestzakken gratis beschikbaar, evenals containers voor landbouwers.

Tijdspad en mijlpalen

 • Peukenplan (2020-2021)
 • Selectieve vuilnisbakken (2021-2022)
 • Vlaanderen asbestveilig (2020-2022)
 • Collectieve inzamelpunten op bedrijven terreinen (vanaf 2022, afhankelijk van initiatieven OVAM)

Wat kost het

 • De uitgaven i.v.m. bestrijding van hondenpoep zijn voorzien op de actie PC1-02-01.
 • We ontvangen 4.586 subsidie voor het peukenplan (opgestart in 2020).

Actieplan PC1-02 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Investering
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken -7.000 6.020 4.589 0
PC1-02-02 Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien 1 0 0 0
Totaal Investering -7.001 6.020 4.589 0
Totaal Gemeente & OCMW -7.001 6.020 4.589 0

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Terug naar navigatie - PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Ons plan

Het lokaal bestuur pakt zwerfvuil gericht aan, onder meer door de inzet van een clean team.

Stand van zaken

 • Op zaterdag 27 maart ging de voorjaarseditie van de zwerfvuilactie door.

  Er werkten in totaal maar liefst 131 vrijwilligers mee. Naast de vele individuele vrijwilligers en gezinnen kregen we ook hulp vanuit verschillende bedrijven en verenigingen, zoals KLJ Nazareth, Zonnehoeve, PC Wagenschot, Bedrijvenzone Eke.
  Samen verzamelden we iets meer dan 200 zakken zwerfvuil en een groot aantal grote stukken afval. Ongeveer 80% van de straten op grondgebied Nazareth werden geruimd.

 • In april gaf de gemeenteraad een gunstig advies voor de plaatsing van ‘tijdelijk’ vaste camera’s op niet-besloten plaatsen door IVM voor een geldigheidsduur tot en met 31/12/2025, en dit ter bestrijding van zwerfvuil en sluikstort.

 • Hinder door glasbollen: in de tweede helft van 2021 evalueren we alle sites.

Tijdspad en mijlpalen

 • Jaarlijks terugkerende acties (zwerfvuilacties, deelname Handhavingsweek Mooimakers, ...)
 • Hinder door glasbollen: evaluatie van alle sites (2021)

Wat kost het

 • Op deze actie worden de materiaalkosten van het cleanteam gebudgetteerd.

Actieplan PC1-03 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-03-01 Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth 46.950 12.573 0 0
Totaal Exploitatie 46.950 12.573 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 46.950 12.573 0 0

Nazareth: zuiver water

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC2-01 De grond ontharden

Terug naar navigatie - PC2-01 De grond ontharden

Ons plan

Door te ontharden kan regenwater beter in de bodem dringen. Er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en verlaagt de kans op wateroverlast. Terzelfdertijd worden de grondwatervoorraden aangevuld.

Stand van zaken

 • Als lokaal bestuur geven we het goede voorbeeld en ontharden we het eigen patrimonium. In 2020-2021 staat de ontharding van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Nazareth op de planning. Na enige vertraging werd de opdracht gegund in mei 2021, de werken werden uitgevoerd in de zomer van 2021.
 • Vanuit Veneco wordt een regionale onthardingsstrategie ontwikkelt. Het lokaal bestuur engageerde zich om hier aan mee te werken.
 • We maken tegelijkertijd  werk van een eigen beleidsvisie op ontharding: dit werd voorbereid in de eerste helft van 2021 en wordt verder uitgewerkt in het najaar.

Tijdspad en mijlpalen

 • Speelplein gemeentelijke basisschool (2020-2021)
 • Beleidsvisie ontharding lokaal bestuur Nazareth (2021-2022)
 • Burgerlijk Godshuis - gedeeltelijke ontharding omgeving (2022+)

Wat kost het

 • De heraanleg van het speelplaats van de GBSN werd gegund voor 67.961 euro (incl. BTW)

Actieplan PC2-01 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Investering
PC2-01 De grond ontharden 75.000 18.005 0 0
Totaal Investering 75.000 18.005 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 75.000 18.005 0 0

PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Terug naar navigatie - PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de zuiveringsgraad verhogen. Het uiteindelijke doel is 93,30% (streefcijfer Vlaamse Milieumaatschappij)

Stand van zaken

Behalve met de geplande rioleringswerken verhogen we de zuiveringsgraad door de rode clusters versneld te voorzien van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Rode clusters zijn zones in het buitengebied waar nooit riolering zal komen en waar afvalwater momenteel ongezuiverd geloosd wordt in het oppervlaktewater. Er zijn 250 punten aangeduid waar een IBA moet komen.

 

In de eerste helft van 2021 werden nog geen IBA's geplaatst. Farys geeft hiervoor diverse redenen:

 • wegens de coronapandemie waren huisbezoeken moeilijk
 • sommige IBA's worden opgelegd via een omgevingsvergunning
 • sommige panden worden in de nabije toekomst verbouwd of staan leeg.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aantal IBA's in 2020: 15

Wat kost het

De IBA’s worden gefinancierd via het budget van Aquario.

Kostprijs IBA (gemiddeld): 5.500 euro.

 • aanrekening klant aansluitingsvergoeding voor plaatsing IBA: 1415,09 euro.
 • subsidie door VMM voor IBA’s prio 0 aan FARYS: 1750 euro
 • subsidie afkoppelingswerken aan klant: maximaal 1250 euro per woning
 • kostprijs voor de gemeente: gemiddeld per IBA 2335 euro  + maximaal 1250 euro subsidie voor afkoppelingswerken.

Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Terug naar navigatie - PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Ons plan

In het SEAP-actieplan worden de maatregelen beschreven die het lokaal bestuur onderneemt om de CO2-uitstoot te beperken. Vertrekkende vanuit een gedeelde visie en emissie-inventaris worden acties gedefinieerd zowel voor individuen, ondernemingen als het lokaal bestuur.

Stand van zaken

De provincie begeleidt de actualisatie van het SEAP-actieplan en de opmaak van het adaptatieplan. Nazareth maakt deel uit van een cluster met De Pinte en Nazareth. In de planning was voorzien om in het najaar van 2020 op te starten, omwille van vertraging bij de provincie werd dit uitgesteld naar 2021.

In september 2021 stelt de provincie een studiebureau aan voor de begeleiding, daarna kan het traject worden opgestart. Uitvoering is voorzien in de periode najaar 2021 - voorjaar 2022.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ondertekenen burgemeestersconvenant - gerealiseerd 2020
 • Participatie traject opmaak adapatieplan (2021-2022)
 • Actualisatie SEAP-actieplan (tegen 2022)
 • Opmaak adaptatieplan (tegen 2022)

Wat kost het

 • De opmaak van het adaptatieplan kost 5.560 euro, de actualisatie van het mitigatieplan 2.500 euro (over de periode 2021-2022).

Actieplan PC3-01 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren 3.000 0 0 0
Totaal Exploitatie 3.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 3.000 0 0 0

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Terug naar navigatie - PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Ons plan

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Het lokaal bestuur Nazareth wil bijdragen aan het efficiënter gebruiken van energie en aan een grotere inzet van hernieuwbare energiebronnen.

Stand van zaken

 • Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende acties:
  • groepsaankopen (groene stroom, zonnepanelen, spouwmuurisolatie en stookoliesanering), in 2021 kwam hier hoogrendementsbeglazing (via Veneco) bij
  • promotie gratis bouwadvies via Steunpunt duurzaam bouwen
 • In augustus ondertekende de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact en engageert ze zich om in samenwerking met diverse partnerorganisaties de doelstellingen van het Pact na te streven. Hierdoor ontvangt het lokaal bestuur jaarlijks Vlaamse werkingssubsidies om het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten met als doel de energietransitie en klimaatadaptatie een merkbare versnelling hoger te schakelen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Evaluatie subsidiereglement verbeteringswerken en energiebesparing (2022 -2023, te bekijken bij actualisatie SEAP-actieplan)

Wat kost het

 • Aan vzw Stroomvloed wordt 500 euro nominatieve subsidie toegekend.
 • Op deze actie is het budget voor de subsidies 'Duurzaam bouwen en verbouwen' voorzien

Actieplan PC3-02 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-02-01 Duurzaam energiegebruik stimuleren 5.500 0 0 0
Totaal Exploitatie 5.500 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 5.500 0 0 0