Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Terug naar navigatie - PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Ons plan

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium. Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem. Op de Sterrenbossite wordt een speel-en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, de nieuwe lokalen van de KSA en speelpleinwerking op Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

Stand van zaken

Digitaal sleutelsysteem

Er wordt gestart met de ‘buitenschil’ van de gebouwen. Eerst komen de gebouwen van het AG (culturele centra) aan bod, vervolgens deze van gemeente en OCMW. De start van de implementatie was voorzien voor 2021, maar zal door tijdsgebrek wellicht uitgesteld worden naar 2022.

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

Begin 2021 werd de opdracht voor de bouw van het nieuwe polyvalente jeugdlokaal gegund en konden de werken starten in april. Het ontwerpbureau dat instaat voor de herinrichting van de speelzone kreeg een uitbreiding van hun opdracht om ook een ontwerp voor de omgeving rond de jeugdinfrastructuur op te maken.

Het ontwerp  van de speelzone wordt begeleid door ‘Korstmos’. De opmaak van de inrichtingsplannen verliep via een uitgebreid participatietraject, aangepast aan de coronamaatregelen: we maakten gebruik van een praatplan, de infokrant, panelen op de site en een digitaal inspraakmoment.  Begin april sloten we de participatieronde af en werd een aangepast ontwerp opgemaakt. Het finale ontwerp werd begin september goedgekeurd, zodat kan overgegaan worden tot de opmaak van het uitvoeringsdossier.

Herbestemming dekenij

Na het doorlopen van een uitgebreide procedure heeft het directiecomité in zitting van 1 februari 2021 beslist om verder te onderhandelen met één resterende kandidaat. Deze onderhandelingen hebben finaal niet geleid tot een ontwerp van concessieovereenkomst. De procedure werd eind augustus door de raad van beheer stopgezet.

Het gelijkvloers blijft behouden voor een horecaproject, de renovatie wordt opgestart. Voor de twee bovenverdiepingen en de zolder onderzoeken we andere opportuniteiten.

Zorgen voor een divers kunstencentrum

Na het ontwerpend onderzoek en de opmaak van een blokkenontwerp in 2020, werd in 2021 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. De eerste fase met de selectie van kandidaten is afgerond, de tweede fase (wedstrijdontwerp) is lopende. Voor het einde van het jaar zal de ontwerper aangesteld zijn. In 2022 maken we het definitieve ontwerp op, waarna de uitvoering kan beginnen.

Tijdspad en mijlpalen

 • 2022-Digitaal sleutelsysteem
  • gebouwen AG (2021-2022)
  • gebouwen gemeente (2022-2023)
 • Speel- en ontmoetingsruimte
  • ontwerp  gebouw- gerealiseerd 2018-2019
  • aanstellen aannemer - gerealiseerd 2020-2021
  • realisatie jeugdlokaal (2021-2022)
  • ontwerp en inrichting speelzone (2020-2021)
 • Dekenij
  • aanduiden concessiehouder (2020 - 2022)
  • renovatie dekenij (2021 - 2022)
 • Kunstencentrum
  • ontwikkelen visie - gerealiseerd 2020
  • ontwerp (2021-2022)
  • uitvoering (vanaf 2022)

Wat kost het

 • Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite:
  • Het polyvalent jeugdlokaal wordt gerealiseerd via het AG, de speelzone via de gemeente.
  • Voor dit project werden subsidies aangevraagd. Door de stijgende prijzen van de grondstoffen dreigt de kost van het gebouw boven 1 miljoen euro uit te komen waardoor we niet langer aan de subsidievoorwaaden voldoen. Dit wordt verder opgevolgd.

Actieplan PD1-01 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
AG
Exploitatie
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0 1.242 0 0
Totaal Exploitatie 0 1.242 0 0
Investering
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur 40.000 0 0 0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite -993.527 180.454 0 0
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij 159.842 0 0 0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 66.448 11.566 0 0
Totaal Investering -1.259.816 192.021 0 0
Totaal AG -1.259.816 193.262 0 0
Gemeente & OCMW
Investering
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur 0 0 0 0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite -155.500 9.063 50.000 0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 29.500 0 0 0
Totaal Investering -185.000 9.063 50.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -185.000 9.063 50.000 0

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Terug naar navigatie - PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Ons plan

Naast het zorgen voor ‘harde’ infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten … . Zo wordt de bibliotheek heringericht en worden er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd. Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

Stand van zaken

Creëren van plaatsen voor ontmoeting

 • Uitbouwen van de bib tot 'derde plek': na een participatie en co-creatietraject in 2020, werd de verdere uitrol van het dossier onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis. Begin september 2021 werd beslist om het traject verder te zetten.
 • Multisportterrein: het concept van het multisportterrein werd principieel goedgekeurd in april. Voor 2021 werd echter besloten om de voorrang te geven aan de aanleg van de padelterreinen (zie actieplan PD2-04), dit wordt hernomen in 2022.
 • Speelweefsel voor kinderen:
  • In de tweede helft van 2021 maken we een conceptnota m.b.t. bespeelbare kunst
  • In september organiseren we in het kader van Kindvriendelijke gemeente een pop-up inspraakbar, o.m. aan het skatepark. Daar zal de mening van jongeren gevraagd worden m.b.t. de inrichting van het skatepark.
 • We onderzoeken welke voorzieningen er nodig zijn om de kleine sporthal geschikt te maken voor grotere evenementen. Bij verenigingen en gebruikers werd een bevraging georganiseerd. De verdere uitrol in 2021 werd 'on hold' gezet door de inrichting van een vaccinatiecentrum op de site, maar zal nu terug worden opgepikt.
 • Daarnaast zijn er een aantal kleinere initiatieven: het plaatsen van boekenruilkastjes, de dorpskernen en open ruimtes actiever te gebruiken door er activiteiten te organiseren zoals de cultuurmarkt op het binnen plein van cc De Zwaan, een pop-up zomerbar aan het skateterrein, ...

Drempels wegnemen voor ontmoeting

 • Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor: drempels wegnemen inzake vrije tijd:
  • We organiseren een bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk. Dit werd voorbereid in het voorjaar, afname is voorzien in het najaar.
 • 'Iedereen mee - bus': drempels wegnemen inzake mobiliteit
  • Momenteel zijn er geen vrijwilligers die zich hiervoor kunnen vrijmaken.
 • Oprichten van een toegankelijksheidraad: drempels wegnemen voor inwoners met een fysieke of mentale handicap
  • Onder het motto 'Niets over ons, zonder ons' werd er gekozen om de doelgroep zelf te betrekken bij het vormgeven van het nieuwe adviesorgaan. Via een online bevraging kon de doelgroep, inwoners met een fysieke/mentale beperking en/of hun vertegenwoordigers, aangeven hoe ze meer betrokken willen worden bij de verschillende beleidsbeslissingen. Aan de hand van de resultaten werd een nieuwe adviesraad, de toegankelijkheidsraad, als participatievorm gekozen.
  • De gemeenteraad keurde de statuten en de interne afsprakennota goed in de zitting van augustus, de adviesraad wordt samengesteld in het najaar van 2021.

Tijdspad en mijlpalen

 • Uitbouw van de bib tot 'derde plek' (2020-2022)
 • Multisportterrein (2022)
 • Bespeelbare kunst (2020-2022)
 • Herinrichting skatepark (2022)
 • Nieuwe vrijetijdspassen en cheques  - gerealiseerd 2020
 • UitPAS i.s.m. Cultuurregio (2020-2022)
 • Vaste routes voor het Iedereen Mee Busje (2020-2021)
 • Verenigingsbrochure (2021)
 • Bevraging doelgroep lokaal netwerk (2021)
 • Oprichting toegankelijkheidsraad (2021)

Wat kost het

 • Het krediet voor het multisportterrein wordt in 2021 aangewend voor een de aanleg van een 3de padelterrein en zal in 2022 opnieuw voorzien worden.

Actieplan PD1-02 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
AG
Exploitatie
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten 2.000 0 0 0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 5.000 0 0 0
Totaal Exploitatie 7.000 0 0 0
Investering
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten 85.000 0 0 0
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting -131.663 48.673 170.000 0
Totaal Investering -216.663 48.673 170.000 0
Totaal AG -223.663 48.673 170.000 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 0 0 0
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting -10.100 1.652 1.700 262
Totaal Exploitatie -10.100 1.652 1.700 262
Investering
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek' 110.000 0 0 0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 23.000 0 0 0
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 35.000 24.957 0 0
Totaal Investering 168.000 24.957 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -178.100 26.609 1.700 262

Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Terug naar navigatie - PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Ons plan

Het lokaal roerend en onroerend erfgoed wordt beter beschermd door een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid en het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen.

Stand van zaken

Een ruimere erfgoedwerking en een museaal beleid

 • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie: Door de corona-pandemie werd de vrijwilligerswerking noodgedwongen stilgelegd. De inventarisatie stond tijdens de eerste helft van 2021 dan ook on hold.
  We nemen de draad in de zomervakantie (augustus 2021) weer op.
 • Werking oorlogsmuseum: Wanneer de corona-regels het toelieten organiseerden we een aantal groepsbezoeken in het voorjaar van 2021. Zo kregen we bezoek van enkele klassen uit de basisschool en enkele jongeren van de Liaan. Tijdens het weekend van erfgoeddag kwamen er meer dan 120 bezoekers langs voor een rondleiding in het museum. In de tweede helft van 2021 starten we met de uitbouw van een tentoonstelling over WOII. We maken hiervoor een bestek op en werken samen met een extern bureau. We zetten in op een tentoonstelling over het verzet en de rol van de vrouw tijdens de oorlog. Naast infopanelen, materialen en foto's willen we binnen de tentoonstelling ook inzetten op beleving.
 • In de kijker zetten van het Nazareense erfgoed: er verschijnt maandelijks een weetje en wedstrijdvraag over erfgoed in de infokrant. - deze actie werd in 2021 verder gezet. Elke donderdag wordt er een erfgoedbericht gedeeld op sociale media i.k.v. throw-back-thursday - dit ging een beetje verloren door tijdgebrek, maar proberen we in de 2de helft van 2021 weer op te pikken.
 • Uitbouw van een vrijwilligerswerking rond erfgoed: deze werking start in juli 2021 weer op. Tijdens de corona-periode werkten enkele vrijwilligers van thuis verder aan het klasseerwerk. Er werd een nieuwe vrijwilligerswerking rond de heemkundige collectie opgestart in 2020 - wordt in augustus 2021 weer opgestart.
 • Inzetten op een publiekswerking rond erfgoed. Tijdens het weekend van 24 april 2021 organiseerden we Erfgoeddag. Maar liefst 350 mensen schreven zich in voor de kroegenwandelzoektocht en doken in de geschiedenis van het uitgaansleven van weleer.  Er kwamen 150 mensen kijken naar de tentoonstelling de nacht wacht die tot stand kwam ism de zorginstellingen en het Kunstatelier van de gemeente.Er dansten ook een 20-tal mensen van thuis uit de Charleston en de One Step of Swing onder leiding van de lesgevers van Crazy legs uit Gent. Een geslaagde online-dansinitiatie!

Kroegwandelzoektocht

 

Onroerend erfgoed - samenwerking met IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst)

 • Op 12 september 2021 organiseren we i.s.m. de IOED en de regio Leie Schelde een Open Monumentendag met als thema "Het spoor"
  Daarnaast kregen we ook een subsidie van de provincie voor een project rond onze erfgoedbomen. Dit project starten we dit najaar op.
 • De IOED wordt sinds dit jaar bij omgevingsdossiers gecontacteerd als adviesinstantie door de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning.
 • De inventaris onroerend erfgoed wordt geactualiseerd.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving bijkomend halftijds administratief medewerker  - gerealiseerd 2020
 • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
  • inventarisatie (2020-2021)
  • waarderingstraject (2021)
  • ontsluiten van foto's en info van objectie via website (2021)
  • publieksactiviteit (2022)
 • Oorlogsmuseum
  • tentoonstelling WO I (2019-2020)
  • uitwerken tentoonstelling WO II (2020-2021)
 • IOED
  • Start werking vanaf 1 januari 2021
  • Actualiseren inventaris onroerend erfgoed (2021)

Wat kost het

 • De IOED ontvangt jaarlijks 5.000 euro werkingssubsidies.
 • De overige kosten betreffen uitgaven voor tentoonstellingen, erfgoedactiviteiten, inrichting Burgerlijk Godshuis, ...

Actieplan PD2-01 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid -13.150 6.576 200 0
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 5.000 0 0 0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 540 80 0 0
Totaal Exploitatie -18.690 6.656 200 0
Investering
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 7.100 0 0 0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 23.500 0 0 0
Totaal Investering 30.600 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -49.290 6.656 200 0

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Terug naar navigatie - PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Ons plan

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerhande projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd actualiseren we het totale subsidiebedrag, gezien het hoger aantal socio-culturele initiatieven.

Stand van zaken

Op basis van een brainstorm met cultuurverenigingen tijdens het cultuurplatform is een visienota met uitgangspunten opgesteld.  Het college keurde de visie goed. Dit vormt de grondslag voor een nieuw reglement, uit te werken in 2021:

 • De uitgangspunten werden vertaald in concrete criteria en er werd een eerste simulatie uitgevoerd.
 • De nieuwe criteria met bijhorende punten en eerste simulatie werden in juni 2021 voorgelegd aan het college en het cultuurplatform.
 • In de zomer verwerken we de feedback van beide organen tot een tweede voorstel. Er komt ook een overleg tussen jeugd, sport en cultuur om de reglementen verder op elkaar af te stemmen.
 • We willen de wijziging van het reglement graag laten goedkeuren op de gemeenteraad van oktober of november.

Tijdspad en mijlpalen

 • Visie - gerealiseerd 2020
 • Visie vertalen in reglement (2021)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2021 geen budgetten aan gekoppeld.

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Ons plan

Verenigingen en organisaties hebben een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Vanuit het lokaal bestuur willen op een toegankelijke manier aanvullende activiteiten organiseren.

Stand van zaken

In de eerste helft van 2021 werd het Kunstatelier voor kinderen van het 3de tot 6de leerjaar verdergezet en werd een nieuw Kunstatelier voor kinderen van het 1ste tot 3de leerjaar opgezet.

In het najaar van 2021 staan volgende nieuwe zaken op de planning:

 • Opstart kunstenaarsoverleg
 • Opstart werkgroep  om de feesteditie '20ste Kollektief' van 2022 voor te bereiden.
 • Organisatie tentoonstelling 'Perspectieven'

Tijdspad en mijlpalen

 • Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs (voorzien vanaf 2023)
 • Opstart Kunstenaarsoverleg en voorbereiden eerste activiteiten (2021)
 • Feesteditie 20ste editie van het Kollektief (2022)

Wat kost het

In dit actieplan zijn de kosten verbonden aan het Kollektief opgenomen.

Actieplan PD2-03 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 1.200 100 0 0
Totaal Exploitatie 1.200 100 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 1.200 100 0 0

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Terug naar navigatie - PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Ons plan

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label ‘Gezonde Gemeente’. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de mogelijke aanleg van padelterreinen op de tennissite

Stand van zaken

 • Actie 'Generatie Rookvrij': dit werd in 2020 uitgesteld omwille van de coronapandemie, in 2021 werd dit nog niet opgestart omdat de functie van deskundige gezondheid slechts tijdelijk werd ingevuld.
 • We breiden de sportmogelijkheden voor individuele sporters uit.
  • In het voorjaar werd een klimwand geïnstalleerd, deze wordt in gebruik genomen vanaf september.
  • In het kader van gamification werd gekozen voor sportieve apps en het gebruik van een interactieve sportmuur in de sporthal. De installatie is gepland in de 2de helft van 2021.
  • Het  aanbod van korte lessenreeksen werd geactualiseerd en start vanaf september.
 • Het aanbestedingsdossier voor de padelterreinen is lopende, we richten ons op het eerste kwartaal van 2022 voor de realisatie.
 • We nemen deel aan de 10.000 stappen actie.

Tijdspad en mijlpalen

 • Klimwand (2021)
 • Sportieve apps (2021)
 • Padelterreinen (2021-2022)
 • Actie ‘Generatie rookvrij’ (2021-2022)

Wat kost het

 • De klimwand en de sportieve apps komen in aanmerking voor de subsidie 'openstellen sportinfrastructuur'
 • Het budget voor de padelterreinen was 85.000 euro, maar dit bleek ontoereikend omdat er gekozen werd voor een extra terrein. Het budget voor multisportterrein gebruiken we om dit jaar het tekort aan te vullen, in 2022 worden er daarvoor opnieuw kredieten voorzien (zie actieplan PD1-02)

Actieplan PD2-04 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
AG
Exploitatie
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 3.000 0 0 0
Totaal Exploitatie 3.000 0 0 0
Investering
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 85.000 7.701 0 0
Totaal Investering 85.000 7.701 0 0
Totaal AG 88.000 7.701 0 0

Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Terug naar navigatie - PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Ons plan

Uit de resultaten van ‘Zegget ne keer’ bleek dat 20 % van de Nazareners zich soms tot vaak wel eens eenzaam voelt. Voor het lokaal bestuur een signaal om hier dieper op in te gaan.

Stand van zaken

Tijdens de start van de coronapandemie werd ‘Nazareth helpt’ opgericht vanuit ‘Vlaanderen helpt’. Onder deze noemer werden verschillende initiatieven in het leven geroepen (boodschappendienst, telefoonster, verdeelrondes…). Nu het einde van het coronatijdperk in zicht komt, willen we de werking van ‘Nazareth helpt’ deels verderzetten binnen een nieuw kader én onder een nieuwe naam. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn.

We willen dan ook naar buiten treden onder de gemeenschappelijke noemer ‘Iedereen Mee’.

Dit concept werd voorbereid in de eerste helft van 2021 en zal in het najaar ter goedkeuring worden voorgelegd.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving maatschappelijk werver buurtzorg - gerealiseerd 2020
 • Actieplan eenzaamheid (2020-2021)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Terug naar navigatie - PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Ons plan

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening gehouden wordt met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt. Er wordt een leeftijdstoets ingevoerd. We willen zowel het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen als een eigen oudervriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

Stand van zaken

Label 'Kindvriendelijke  gemeente'

In de eerste helft van 2021 werden volgende zaken gerealiseerd:

 • Eerste ontwerp van visietekst 'Kindvriendelijke gemeente'.
 • Op basis van een data-analyse formuleerden we een voorstel van actiepunten en focus-thema's. Dit werd toegelicht op een gemeenteraadscommissie en gevalideerd door het college in juli.

In het najaar staan volgende zaken op de planning:

 • Een belevingsonderzoek/nodenbepaling  bij kinderen en jongeren, onder meer via de organisatie van twee 'nazomerbars'.
 • Een stakeholderstraject: we koppelen de focus-thema's  terug aan de voornaamste stakeholders (scholen, adviesraden, partners Huis van het Kind, Lokaal Overleg Kinderopvang ...)

Oudervriendelijk beleid

 • We zetten de huisbezoeken  aan 75-plussers en alleenstaanden door vrijwilligers en Wijk-Werkers verder. Tijdens lockdown-periodes gedurende de coronapandemie werd dit vervangen door een telefoonster.
 • Binnen de ouderenraad werd een werkgroep 'e-inclusie' opgericht om de digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Kindvriendelijke gemeente
  • visietekst kindvriendelijke gemeente (2020-2021)
  • analyse kindvriendelijkheid (2020-2021)
  • belevingsonderzoek en stakeholderstraject (2021)
  • strategie ontwikkelen, portfolio opstellen en indienen aanvraag (2021 2022)
  • label 'Kindvriendelijke gemeente' (2022)
 • Oudervriendelijk beleid
  • Systematische huisbezoeken bij 75+ en alleenstaanden (timing i.f.v. coronapandemie)

Wat kost het

 • Om het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ te halen, wordt het lokaal bestuur ondersteund door vzw Bataljong.

Actieplan PD3-02 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-02-01 Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen 500 0 0 0
PD3-02-02 Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen 4.500 0 0 0
Totaal Exploitatie 5.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 5.000 0 0 0

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Terug naar navigatie - PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Ons plan

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er wordt in het bijzonder ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, het nemen van integratiebevorderende maatregelen en schuldpreventie en begeleiding.

Stand van zaken

Kwetsbare gezinnen en kinderen

 • 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen': we bereidden dit voor door het volgen van een opleiding. In het najaar worden alle Nazareense scholen opgeroepen om in te stappen in het project.
 • Vanaf het najaar organiseren we in het Sociaal huis opnieuw fysieke zitdagen inzake het Groeipakket.
 • Project huiswerkbegeleiding:
  • We stemden af met de verschillende basisscholen rond noden en verwachtingen, op basis hiervan stelden we een inhoudelijk kader op.
  • Er werd een oproep gelanceerd naar vrijwilligers voor begeleiding en we hadden eerste kennismakingsgesprekken met hen om de verwachtingen duidelijk te krijgen. 
  • In het najaar starten we de effectieve huiswerkbegeleiding op.
 • De heropstart van het Speelkasteeltje was nog niet aan de orde. Toch geven verschillende partners aan dat er nood is aan  lokale, informele en laagdrempelige ontmoetingsmomenten.  In het najaar zitten we opnieuw samen met de betrokken partners.
 • Pleegzorggemeente: het ondersteunend beleid naar de pleeggezinnen zal verder uitgewerkt worden (2021- Q3) , alsook de organisatie van een infomoment rond Pleegzorg in samenwerking met CKG 't Kinderkasteeltje en Zonnehoeve (2021 - Q4).

Opfrissing en renovatie WZC Wielkine

In 2021 voeren we volgende zaken uit:

 • vernieuwen meubilair in de polyvalente zaal, en de gemeenschappelijke ruimtes (meubels zijn besteld, echter vertraging bij levering);
 • schilderwerken

Schuldpreventie en begeleiding

In de eerste helft van 2021 werd gewerkt aan een aanpassing van het bestaande sensibiliseringspakket op basis van de feedback van de scholen. Het nieuwe thema 'phising' en internet/SMS-fraude werd geïntegreerd. Er konden nog geen nieuwe try-outs plaatshebben in de scholen omwille van de coronapandemie, dit werd uitgesteld naar het najaar.

Tijdspad en mijlpalen

 • Kwetsbare gezinnen en ouders
  • knutselpaketten voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronopandemie, bestendiging vanaf 2021)
  • laptops voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronopandemie, bestendiging vanaf 2021 door jaarlijkse oproep bij bedrijven via Econa)
  • huiswerkbegeleiding (2021-2022)
  • heropstart Speelkasteeltje (2021)
  • zitdagen Groeipakket (timing in functie van coronamaatregelen)
  • project 'Samen tegen onbetaalde Schoolfacturen' (2020-2022)
  • erkenning als pleegzorggemeente - gerealiseerd 2020
 • Schuldpreventie en begeleiding
  • Sensibiliseringspakket voor de scholen (2021-2022)
 • WZC Wielkine - renovatie en opfrissing
  • vervanging meubilair (2020-2021)

Actieplan PD3-03 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden -11.400 440 1.000 0
PD3-03-05 Pleegzorggemeente 650 0 0 0
Totaal Exploitatie -12.050 440 1.000 0
Investering
PD3-03-01 WZC Wielkine opfrissen en renoveren 300.000 0 0 0
Totaal Investering 300.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -312.050 440 1.000 0

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Terug naar navigatie - PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Ons plan

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

Stand van zaken

Stimuleren van buurtinitiatieven

 • In samenwerking met de organisatie Zorg-Saam werd een projectaanvraag ‘Buurten op den buiten’ aangevraagd bij en goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Via deze projectoproep wil men de contacten tussen buurtbewoners in een landelijke omgeving bevorderen. Concreet is het de bedoeling dat gebruikers van vzw De Kruk, bewoners van het LOI en wijkbewoners van de wijk Biesten samen zullen tuinieren.
  • We maakten het project bij buurtbewoners en gebruikers van De Kruk, onder meer via flyers
  • Er werd reeds materiaal geplaatst in de moestuin en verdere bestellingen lopen nog om de moestuin af te werken tot een ontmoetingsplaats.
 • We bevinden ons in een onderzoeksfase om een methodiek te ontwikkelen rond buurtgerichte zorg:
  • We hebben Nazareth in 6 buurten opgedeeld. We willen starten in de buurt Eke-Landuit als pilootproject.
  • We onderzoeken en vergelijken verschillende tools zoals Hoplr, Give A Day, ... een keuze moeten we nog maken.

Dienstverleningsantennes

Het was de bedoeling om de dienstverlening in het Pluscafé uit te breiden (onder meer door infosessies, zitdagen van de maatschappelijk werker thuiszorg van Zorgband Leie en Schelde en maatschappelijk werker Zorgloket Sociaal Huis, ...), door de coronapandemie stond dit lange tijd ‘on hold’. Vanaf het najaar kunnen we de draad opnieuw oppikken.

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving maatschappelijk werker buurtzorg - gerealiseerd 2020
 • Project 'Buurten op den Buiten' via de Koning Boudewijnstichting (2020-2021)
 • Dienstverleningsantennes op 3 locaties: Pluscafé (Dorp Nazareth),   De Brouwerij (Eke), oud wijkschooltje (Eke-Landuit) (2021-2023)
 • Buddywerking (2022)

Wat kost het

 • De subsidie van de Koning Boudewijnstichting (5.000 euro) moet nog opgenomen worden in de meerjarenplanning.

Actieplan PD3-04 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven 7.500 4.092 0 0
Totaal Exploitatie 7.500 4.092 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 7.500 4.092 0 0

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Terug naar navigatie - PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Ons plan

Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners te versterken, en dit op verschillende gebieden: zorg, activering, …

Stand van zaken

Eerstelijnszone Schelde – Leie

De eerstelijnszone neemt een belangrijke rol op bij het bestrijden van de coronapandemie. In de eerste helft van 2021 stond de werking van het vaccinatiecentrum centraal.

Begin 2020 werd de eerste fase van het project 'Gemeente op schema' (i.v.m. medicatieschema's), het uitvoeren van een nulmeting, afgerond. Door de coronopandemie stond dit ' on hold', maar dit wordt in het najaar terug opgepikt. Een communicatiecampagne is gepland in 2022.

Zie ook: https://eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Schelde-en-Leie

Geïntegreerd Breed Onthaal

De prioritaire doelgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal zijn de mensen met een risico op energie-armoede.

De kick-off voor de maatschappelijk werkers van de kernpartners (CAW, DMW en OCMW) ging door in april . Er werden drie taakgroepen opgricht.

 • Taakgroep 1: GBO-netwerk versterken door ontmoeting/ samenwerken/warme doorverwijzing
 • Taakgroep 2: Rechtenverkenning en onderbescherming tegen gaan
 • Taakgroep 3: Energiearmoede

Vanaf september starten de taakgroepen waarin wordt gewerkt aan een vlotte samenwerking en doorverwijzing tussen de drie kernpartners, het realiseren van proactieve rechtenverkenning en het werken rond het thema energiearmoede. Deze taakgroepen bestaan  hoofdzakelijk uit maatschappelijke werkers van de drie kernpartners maar ook hier is het interessant om mensen vanuit de doelgroep te betrekken in het bedenken van doelstellingen en acties.

Zie ook: https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband.

Wijk-Werken Leie en Schelde

De opdracht van de projectvereniging werd uitgebreid: naast Wijk-Werken  (vroegere PWA) is de vereniging nu ook actief op het gebied van sociale economie en tijdelijke werkervaring.

Regierol sociale economie

De vereniging werd in 2020 erkend voor de regierol sociale economie en ontvangt hiervoor subsidies.

In 2021 werd specifiek gewerkt aan een versterkte samenwerking VDAB - lokaal bestuur. Er werd een actieplan opgemaat waarmee we samen de werkzaamheidsgraad in de regio Leie-Schelde willen verhogen.Er worden acties opgezet voor drie centrale ambities:

 1. Meer mensen aan de slag:
 2. Sterke werkgeversdienstverlening
 3. Levenslang leren - sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

Tijdelijke Werkervaring (TEW)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TEW). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag.

Er werden twee subsidiedossier ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen.

 • Kwaliteitsvol begeleiden naar betaald werk: met de aanvraag voor een bijkomend halftijds arbeidstrajectbegeleider voor de 7 besturen binnen het samenwerkingsverband TWE OCMW wil de projectvereniging inzetten op extra ondersteuning bij het screenen en oriënteren van OCMW klanten
 • Arbeidsmarktgericht opleiden:  vanuit OCMW Deinze zal samen met de projectvereniging een voorstel uitgewerkt worden rond taalcoaching op de werkvloer. Vanuit OCMW Merelbeke zal samen met de projectvereniging een voorstel uitgewerkt worden rond mobiliteit- Rijbewijs B.

Zie ook: https://www.werkenleieenschelde.be

Samenwerkingsproject 'I can'

Binnen de gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde zijn er dus heel wat activeringsmogelijkheden: tijdelijke werkervaring, wijk-werken, stages, VDAB-trajecten, sociale tewerkstelling, ... . Toch is er nog een groot doelpubliek dat geen aansluiting kan vinden omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is. Via het I CAN- project kan het OCMW beroep doen op de expertise en begeleiding van Emino vzw en Arktos vzw om deze doelgroep te versterken. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer.

Momenteel zijn er drie van de vijf voorziene trajecten binnen I Can opgestart. Twee doorverwijzingen worden nog gescreend.

Een soortgelijk project maar dan voor de doelgroep jongeren van 18-30 werd opgestart in mei (Link-t)

Sociale kruidenier

De uitwerking loopt vertraging op door gebrek aan mankracht: in 2021 zal enkel het explorend werk gerealiseerd kunnen worden.

Tijdspad en mijlpalen

 • Eerstelijnszone Schelde-Leie
  • In kader van coronapandemie:
   • organisatie triagecentrum (2020)
   • lokale contacttracing (2020-2021)
   • tijdelijke uitbouw flexibel testcentrum (2020)
   • vaccinantiecentrum (2021)
  • Project medicatieschema (on hold)
 • Geïntegreerd breed onthaal
  • aanwerving coördinator - gerealiseerd 2020
  • goedkeuring subsidiedossier 2020 - 2025 door Vlaamse overheid - gerealiseerd 2020
  • Proactief project  t.a.v. personen met (risico op) energiearmoede (vanaf 2021)
 • Wijk-Werken Leie en Schelde
  • Regierol sociale economie - erkenning - gerealiseerd 2020
  • Aanwerving coördinator Tijdelijke Werkervaring - gerealiseerd 2020
 • Samenwerkingsproject 'I can'
  • Goedkeuring deelname project - gerealiseerd 2020
  • 5 trajecten in 2021 en 5 trajecten in 2020
 • Realisatie van een sociale kruidenier i.s.m. met vzw De Kruk (2021-2022)

Wat kost het

 • GBO: Voor 2021 moet enkel 5000 € (per bestuur) voorzien worden voor de medefinanciering van het personeelslid (werkingskosten met saldo subsidie 2020).
  Er zijn geen bijkomende middelen nodig.

 • Tijdelijke werkervaring: voor de subsidieaanvraag bij de provincie Oost-Vlaanderen voor  Kwaliteitsvol begeleiden naar betaald werk: : Indien de aanvraag wordt goedgekeurd door de provincie Oost-Vlaanderen is een beperkte bijdrage van € €8.840,08 (afhankelijk van de anciënniteit van de 0,5 VTE) nodig. Deze zal bijgepast dienen te worden door de besturen uit het TWE-OCMW samenwerkingsverband. Het project en de projectkost loopt over een tijdspanne van 2 jaar.

  Voor het project arbeidsmarktgericht  opleiden zijn er geen bijkomende middelen nodig.

Actieplan PD3-05 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. 5.000 0 0 0
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking 5.000 628 0 0
PD3-05-06 Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek 2.800 2.800 0 0
Totaal Exploitatie 12.800 3.428 0 0
Investering
PD3-05-05 In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren 3.000 0 0 0
Totaal Investering 3.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 15.800 3.428 0 0

Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Terug naar navigatie - PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

Stand van zaken

Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd.

In 2021 maken we een masterplan op. Onder begeleiding van Veneco worden de noden van verschillende partners op de site Kinderkasteeltje opgelijst. Op basis van deze informatie formuleren we een visie rond oriëntatie en indeling van deze site en afstemming van het aanbod op elkaar.

Begin augustus werd de visienota afgewerkt.

Op de gemeenteraad van augustus werd de procedure gestart om één ontwerper aan te stellen voor de totale site en de verschillende infrastructuren. De toewijs is gepland voor april 2022.

Samenwerking op het gebied van buitenschoolse opvang: implementatie decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten – afgekort ‘BOA’- voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, welzijn, cultuur of jeugd en sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

In juni hadden we een startvergadering met een interne werkgroep.

In het najaar maken we een inventarisatie op van alle bestaande activiteiten in de gemeente, georganiseerd voor de doelgroep kinderen van 0-12 jaar en zo een beeld te vormen rond de huidige situatie.

Eveneens organiseren we een vormingsdag rond de opdracht van deze interne werkgroep, waarbij samen een tijdspad zal uitgestippeld worden voor alle toekomstige fasen binnen de overgangsfase van het decreet.

Tijdspad en mijlpalen

 • Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op de site van 't Kinderkasteeltje
  • afsluiten zakelijk recht met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen (2021)
  • opmaak masterplan site (2021-2022)
  • bouw CKG (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw kinderdagverblijf (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw BKO (lokaal bestuur) (2022-2024)
  • bestemming Kinderkasteeltje i.s.m. externe partner
  • toegankelijk maken site Kinderkasteeltje (vanaf 2022)
 • Buitenschoolse opvang
  • opmaak plan van aanpak (2021)

Wat kost het

 • Voor ontwikkeling site Kinderkasteeltje is in 2021 60.000 euro voorzien, waarvan 15.000 euro erfpachtvergoedingen.

Actieplan PD4-01 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 15.000 0 0 0
Totaal Exploitatie 15.000 0 0 0
Investering
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 45.000 0 0 0
Totaal Investering 45.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 60.000 0 0 0

PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Terug naar navigatie - PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Ons plan

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

Stand van zaken

 • Naar aanleiding van de coronapandemie werden er terug, in samenwerking met de vzw Tweety, zomerscholen ingericht voor leerlingen van het 6de leerjaar en het eerste middelbaar. De focus ligt op leerlingen met leerachterstand, waarbij aandacht vooral gaat naar de vakken Nederlands en wiskunde. Voor het bereiken van specifieke doelgroep (kinderen in kwetsbare positie) doen we beroep  op zorgcoördinatoren, CLB, maatschappelijk werkers sociaal huis en partners Huis van het Kind.
 • Digitalisering in het onderwijs:
  • Het actieplan, opgesteld naar aanleidng van de coronapandemie, wordt uitgevoerd.
  • In het najaar bepalen we waarvoor we de Vlaamse subsidies ('Digisprong') zullen gebruiken.
 • Gebouweninfrastructuur GBS Nazareth: in de tweede helft van 2021 actualiseren we de visienota die een aantal jaren geleden werd opgesteld.

Tijdspad en mijlpalen

 • Splitsing van de twee lagere scholen en de aanwerving van een tweede schooldirecteur - gerealiseerd 2020
 • Digitalisering onderwijs:
  • aankoop chromebooks voor alle leerkrachten van het gemeentelijk onderwijs - gerealiseerd 2020
  • aankoop chromebooks voor BKO EN BSKO - gerealiseerd 2020
 • Actualiseren en vernieuwen visienota gebouweninfrastructuur gemeentelijke basisschool Nazareth (2021-2022). Bij de Vlaamse overheid zijn subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur. Gezien de wachttijden is de realisatie voor de volgende legislatuur, de voorbereiding gebeurt deze legislatuur.

Wat kost het

 • De Vlaamse overheid voorziet in het kader van Digisprong (digitaliseringsproject) een subsidie voor de schoolbesturen van het gewoon- en buitengewoon-, kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Het lokaal bestuur Nazareth zou recht hebben op ongeveer 50.000 euro.
 • Er is 15.000 euro voorzien voor de actualisatie van de visienota m.b.t. gebouwenstru

Actieplan PD4-02 Uitgavekrediet 2021 Uitgaven 2021 - OVR Ontvangstkrediet 2021 Ontvangsten 2021 - OVR
Gemeente & OCMW
Investering
PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN 15.000 0 0 0
Totaal Investering 15.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 15.000 0 0 0