Woord vooraf

Op 1 januari 2019 gaven we in onze beleidsverklaring al aan in deze legislatuur maximaal in te zetten op een doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en inspraak. Dit was een van de speerpunten voor ons gewenst beleid voor de komende legislatuur. Dit, naast de inzet op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, een verdere digitalisering en automatisering en een efficiënt financieel beleid.

Ook gaven we thema’s aan voor de inhoudelijke klemtonen voor de komende beleidsjaren. Deze waren slechts een eerste aanzet. Maar de inhoud is verder afgetoetst en verder op sporen gezet middels inhoudelijk overleg met de medewerkers en met de bevolking. We organiseerden een grootschalige bevraging onder onze inwoners en kinderen en jongeren zijn eveneens bevraagd. Deze werkwijze leverde bijzonder interessante accenten op en gaf inhoudelijke prioriteiten aan voor de komende legislatuur.

Dit participatief proces, gevolgd door talrijke overlegmomenten met de administratie, resulteerde in vier algemene hoofdlijnen voor komende jaren. We voegden er vanuit het bestuur een vijfde hoofdlijn aan toe om hiermee onze organisatie expliciet mee op deze sporen te zetten. Zo spoort ons meerjarenplan 2020-2025 met vijf strategische doelstellingen. Deze zijn op hun beurt verder verfijnd in operationele doelstellingen, actieplannen en acties.

Met dit meerjarenplan geven we de gewenste richting en de actieradius aan voor komende gemeentelijke legislatuur. Het is een bijzonder uitgebreide en gedetailleerde leidraad geworden. Is het een vaste lijn? Neen, er kunnen nog acties bijkomen of na evaluatie en onderzoek geschrapt worden. Maar één ding is zeker, dit plan tekent de rode draad uit die ons moet leiden naar de toekomst en onze inwoners duidelijkheid geeft over de ingeslagen weg.

De opstelling van het meerjarenplan is dus geen vrijblijvende oefening. Het is wel een concreet actieplan dat financieel is afgetoetst en zijn haalbaarheid zal bewijzen. Inwoners, gezinnen en bedrijven worden niet meer dan vandaag belast. En binnen dit strak financieel kader willen we de exploitatie uitvoeren en nieuwe investeringen realiseren.

Voor de realisatie van dit plan rekenen we op al onze medewerkers en alle geledingen in onze organisatie en bestuur. Vandaag starten we met deze realisatie en we willen iedereen mee.
Iedereen mee voor onze moderne, dynamische en progressieve gemeente die zo een boeiende en bloeiende toekomst tegemoet gaat.

Danny Claeys
Burgemeester
Nazareth, 1 december 2019

De vlinder slaat zijn vleugels uit

Terug naar navigatie - De vlinder slaat zijn vleugels uit

‘De vleugelslag van een vlinder in Brazilië kan maanden later een orkaan in Texas veroorzaken’.
Met deze metafoor van de Amerikaanse wiskundige en meteoroloog Edward Lorenz uit 1961 wordt beschreven hoe een kleine wijzing of verandering zich kan ontwikkelen tot een groot effect.

Dit idee van het vlindereffect is een bron van inspiratie voor het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Nazareth. Ook als relatief kleine gemeente kunnen we een impact hebben op wat elders gebeurt … En wat in de rest van de wereld plaats vindt, heeft gevolgen voor ons.

Een vleugelslag van een vlinder in Brazilië
kan een tornado in Texas veroorzaken

Bij de opmaak van het meerjarenplan is vertrokken van wat er lokaal leeft bij de inwoners van Nazareth. Onder de noemer ‘Zegget ne keer’ is de mening gevraagd van inwoners, ondernemingen, adviesraden… Belangrijke thema’s zoals veiligheid en sociale verbondenheid, open ruimte en natuur, mobiliteit en verkeer kwamen aan bod.

Het beleid heeft op basis van deze bevraging zijn prioriteiten bepaald voor Nazareth.

Maar onze doelstellingen, actieplannen en acties bekijken we ook breder. We leggen de verbinding met de ‘Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties’ (of in het Engels SDG’s: Sustainable Development Goals). De 17 SDG’s verenigen een aantal internationale afspraken onder meer op het vlak van armoedebestrijding, klimaatverandering, verstedelijking… en roepen op tot een integrale aanpak. Wat we als bestuur willen realiseren, doen we niet alleen, maar samen met en in relatie met anderen.

‘De vlinder slaat zijn vleugels uit’: dit is de rode draad doorheen het meerjarenplan 2020–2025 van het lokaal bestuur. Een vlinder die nood heeft aan groene en open ruimtes waar hij zich veilig kan bewegen. Ook aan een schone omgeving, vrij van afval en vervuiling. Een plaats waar hij zijn vleugels kan uitslaan en zo komen tot verbinding en ontmoeting.

Als lokaal bestuur willen we ons hiervoor engageren. We willen zelf ook het goede voorbeeld geven.