Vlinders in de buik

Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Terug naar navigatie - Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Om ontmoeting te laten ontpoppen, moet er ruimte zijn.
Het lokaal bestuur wil hier in de brede zin van het woord toe bijdragen. Zowel zorgen voor de nodige infrastructuur, maar ook creëren van nieuwe en informele plekken voor ontmoeting en wegnemen van fysieke, sociale, financiële, culturele… drempels.
Faciliteren is de boodschap, zodat initiatieven van inwoners en verenigingen alle ruimte krijgen.

Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur (plan PD1-01)

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium, waarin een waaier aan functies zijn ondergebracht: kinderopvang, onderwijs, sport, sociale en culturele ontmoeting, jeugdwerking …

Vanuit een lange termijnvisie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt.

Voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur komt er een digitaal sleutelsysteem zodat het toegangsbeheer op een meer efficiënte, effectieve en veilige manier kan geregeld worden (actie PD1-01-01).

De groene long van de Sterrenbossite wordt een speel- en ontmoetingsruimte. Tegen 2022 zal er een nieuwe jeugdinfrastructuur zijn, waarbij ingespeeld wordt op de huidige trend naar deelgebruik van infrastructuur.

We investeren in vrijetijdsinfrastructuur die mogelijkheden moet bieden aan meerdere verenigingen, werkingen, particulieren, feestcomités … (actie PD1-01-02).

We ondernemen actie om de Dekenij tegen 2021 een actieve invulling te geven die voor een versterking van het leven op het dorp en van het verenigingsleven zorgt (actie PD1-01-03).

We moderniseren en verruimen de infrastructuur van onze gemeentelijke muziekacademie tot een divers kunstencentrum. Zo brengen we diverse vormen van kunstonderwijs samen en realiseren we er een hedendaagse en voldoende ruime concert- en oefenzaal. Deze kan ook gebruikt worden door de harmonie Vrank en Vrij waardoor kunstonderwijs en verenigingsleven binnen die sector hand in hand gaan (actie PD1-01-04).

Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken (plan PD1-02)

Naast het zorgen voor ‘harde’ infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten … Zo houden we de drempel om deel te nemen aan beleving en ontmoeting zo laag mogelijk.

De bibliotheek wordt uitgebouwd tot een ‘derde plek’: een veilige, rustige en vertrouwde plaats waar men graag vertoeft naast thuis en werk of school. Via de introductie van het ‘Open+ concept’, waarbij de bibliotheek onder bepaalde voorwaarden toegankelijk is buiten de bemande openingsuren, wordt zij meer toegankelijk voor inwoners. Door de vernieuwing van de bibliotheek te koppelen aan de herinrichting van het gemeentehuis ontstaat een opportuniteit om een open, op het dorpsplein gericht leescafé te creëren (actie PD1-02-01).

Voor kinderen wordt gezorgd voor avontuurlijk, natuurlijk en ecologisch verantwoord speelweefsel (actie PD1-02-03). Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

Zo worden gedurende de gehele legislatuur op een flexibele wijze extra plekken en momenten voor ontmoeting gecreëerd en dit vanuit diverse invalshoeken: sport, cultuur, groenbeleving … (actie PD1-02-04).

Vanuit de inclusie-gedachte willen we zoveel mogelijk inwoners bereiken. Er zijn echter verschillende hindernissen die mensen kunnen verhinderen deel te nemen aan het sociale leven: fysiek, sociaal, financieel … Het aanpakken van deze obstakels vraagt een integrale aanpak.
Bestaande initiatieven zoals het Rap op Stap-kantoor, het Iedereen mee-busje … worden verder uitgebouwd. Via de nieuwe intergemeentelijke projectvereniging ‘Cultuurregio Leie Schelde’ wordt de UIT-pas gelanceerd (actie PD1-02-05).

Iedereen prikkelen tot beleving

Terug naar navigatie - Iedereen prikkelen tot beleving

Nazareth is een gemeente waar veel te beleven valt. Met een sterk uitgebouwd verenigingsleven en een uitgebreid activiteitenaanbod beschikken we over sterke troeven Het lokaal bestuur wil deze belevingsprikkels in een gezonde omgeving faciliteren en ondersteunen en waar nodig een complementair aanbod organiseren.

Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed (plan PD2-01)

Nazareth kent vele prikkels tot beleving. Eén hiervan willen we in het bijzonder versterken namelijk een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid (actie PD2-01-01).

De bestaande projectvereniging POLS is opgegaan in een nieuwe intergemeentelijke projectvereniging ‘Cultuurregio Leie Schelde’. Door de schaalvergroting en een verruiming van de opdracht is het werkingsbudget verdubbeld. Hierdoor kunnen een nieuwe coördinator en een medewerker in dienst komen om een professioneel bovenlokaal cultuurbeleid gestalte te geven.

Door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen waarderen we het onroerend erfgoed (actie PD2-01-02). Daarom treedt Nazareth toe tot een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) samen met Deinze, Gavere, De Pinte en Zulte. De IOED heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren en hiervoor een geïntegreerd beleid op te stellen voor de betrokken gemeenten.

De werking van de drie erfgoedorganisaties, ondergebracht in het Burgerlijk Godshuis, wordt meer op elkaar afgestemd. Het lokaal bestuur wil hier een meer actieve rol op zich nemen en het Burgerlijk Godshuis binnen het thema omvormen tot een trefpunt (actie PD2-01-03).

Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures voor de organisatie van activiteiten (plan PD2-02)

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerhande projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd actualiseren we het totale subsidiebedrag gezien het hogere aantal socio-culturele initiatieven(actie PD2-02-01).

Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod (plan PD2-03)

Het tekenatelier vormen we om naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs. De doelgroep wordt uitgebreid naar tieners, volwassenen … (actie PD2-03-01).

De werking rond lokale (amateur)kunstenaars wordt verder uitgebouwd (actie PD2-03-02). Zo komt er overleg met lokale kunstenaars om de noden en behoeften in kaart te brengen en de huidige werking te evalueren.

Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl (plan PD2-04)

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuw meerjarenplan onderschrijven we het label ‘Gezonde Gemeente’. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

In het bijzonder engageren we ons voor ‘Generatie rookvrij’. Dit is het streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien (actie PD2-04-01).

De bestaande ondersteuning van sportverenigingen wordt aangevuld met meer sportmogelijkheden voor de individuele sporter (actie PD2-04-02).

Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Terug naar navigatie - Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Nazareth wil een ‘warme’ gemeente zijn, waar voor iedereen plaats is: voor jong en oud, voor mensen met zorgnood, voor wie kwetsbaar is … Dit is niet enkel een zaak van het lokaal bestuur. Via het stimuleren van buurtinitiatieven en het aangaan van samenwerkingen willen we een zo groot mogelijk netwerk.

Eenzaamheid tegengaan (plan PD3-01)

Uit de resultaten van ‘Zegget ne keer’ bleek dat 20 % van de Nazareners zich soms tot vaak wel eens eenzaam voelt. Voor het lokaal bestuur een signaal om hier dieper op in te gaan. Welke factoren spelen een rol in eenzaamheid? Welke acties worden al ondernomen en wat kunnen Nazareth en haar inwoners extra ondernemen? (actie PD3-01-01)

Een leeftijdsvriendelijke gemeente zijn (plan PD3-02)

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening wordt gehouden met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt.

In 2019 is met Vives-studenten een leeftijdsvriendelijke toets ontwikkeld. Deze wordt geïmplementeerd in de bestaande cyclus van strategische beleidsprocessen (actie PD3-02-01).

Het lokaal bestuur ondertekende vroeger in 2018 het ‘Goe gespeeld’–charter. In deze legislatuur gaan we een stapje verder en willen we tegen 1 januari 2023 het label ‘kindvriendelijke gemeente’ halen. Dit label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag. Het is de bedoeling is dat het lokaal bestuur in al haar facetten de invalshoek van kinderen meeneemt (actie PD3-02-02).

Naast een kindvriendelijk beleid, blijven we een eigen oudervriendelijk beleid voeren (actie PD3-02-03). Bij de verschillende projecten die het lokaal bestuur zal uitvoeren, is er oog voor de noden en behoeften van ouderen: mobiliteit, bestrijden van eenzaamheid, ontwikkelen van dienstverleningsantennes in de wijken, digitalisering …

Wel-zijn in Nazareth (plan PD3-03)

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben en dit van jong tot oud.

Het aantal kinderen geboren in kansarme gezinnen, neemt toe. Terzelfdertijd nemen de federale middelen af voor socio-culturele participatie, wat een bijkomende inzet van het lokale bestuur vergt (actie PD3-03-02). Specifiek voor kinderen met een migratie-achtergrond worden vanuit het Huis van het Kind integratiebevorderende maatregelen genomen zoals huiswerkbegeleiding, bevorderen van de deelname aan het verenigingsleven … (actie PD3-03-03).

Schuldpreventie en het vroeg detecteren van signalen zijn essentieel om financiële problemen te voorkomen en aan te pakken. De dienst Collectieve schuldenregeling onderneemt gerichte acties in het bijzonder m.b.t. kinderen en jongeren (actie PD3-03-04).

Vanaf 1 januari 2020 maken het WZC Wielkine en de thuiszorgdiensten deel uit van de Zorgband Leie en Schelde, een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s van Destelbergen, Merelbeke, Nazareth, Laarne en PZC Lemberge. In deze nieuwe organisatie kan men zich focussen en zich sterker ontwikkelen op het gebied van ouderenzorg.
Het lokaal bestuur blijft echter mee verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle hulp- dienstverlening.
Het woonzorgcentrum is meer dan 20 jaar oud en een aantal opfrissingswerken en vervangingen van het meubilair dringen zich op. We bekijken of tegen het einde van de legislatuur grondiger infrastructurele ingrepen nodig zijn in functie van de dan geldende normen (actie PD3-02-01).

Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten (plan PD3-04)

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wil Nazareth de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers faciliteren. Met een extra medewerker willen we hiermee extra aan de slag gaan (actie PD3-04-01).

Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toe gaan en outreachend werken. Nu zijn er in het Pluscafé zitdagen georganiseerd waarop de thuiszorgverantwoordelijke aanwezig is. We willen dit uitbreiden met andere dienstverleningen en andere locaties op wijkniveau (actie PD3-04-02).

Samen met partners (plan PD3-05)

In 2018-2019 zijn de eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft als doel het creëren van een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Nazareth maakt deel uit van de Eerstelijnszone Schelde-Leie. In de loop van deze legislatuur zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen (actie PD3-05-01).
Dezelfde partners van de Eerstelijnszone werken samen op het gebied van het ‘Geïntegreerd breed onthaal’ met als doel onderbescherming tegen te gaan. Als prioritaire doelgroep is gekozen voor ‘mensen met een risico op energiearmoede’ (actie PD3-05-02).

Op het gebied van tewerkstelling en activering werken we samen met de projectvereniging ‘Wijk-Werken Leie en Schelde’. Deze zal in de komende legislatuur de ‘regierol sociale economie’ opnemen naast het Wijk-Werken (de opvolger van de vroegere PWA’s) (actie PD3-05-03).
Daarnaast wordt onderzocht of kan samengewerkt worden op het gebied van Tijdelijke Werkervaring (actie PD3-05-04).

Voor voedselbedeling in Nazareth werkt het lokaal bestuur samen met vzw De Kruk. Tegen 2022 wil vzw De Kruk naast het verdelen van voedsel ook een vorm van winkelsysteem aanbieden: een sociale kruidenier met een groter aanbod. Het lokaal bestuur voorziet een investeringssubsidie om dit project op te zetten (actie PD3-05-05).

Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Terug naar navigatie - Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Nazareth wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren door het organiseren van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden en een toekomstgerichte visie op onderwijs.

Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden (plan PD4-01)

De infrastructuur van BKO Ter Meeren is onvoldoende in staat om aan de hedendaagse verwachtingen te voldoen op vlak van nieuwe regelgeving, toegankelijkheid, mobiliteitsproblematiek ... Door tegen 2024 te zorgen voor een nieuwe locatie, kunnen we hieraan tegemoet komen. De inplanting is voorzien op de Sterrenbossite, zodat er ook wordt ingespeeld op de nood aan extra open ruimte, speelruimte en groen (actie PD4-01-01).

Daarnaast legt de Vlaamse overheid met het decreet ‘buitenschoolse opvang’ meer verantwoordelijkheid bij het lokaal bestuur. Om te kunnen voorzien in voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang, moet het lokaal bestuur ervoor zorgen dat er meer overleg en samenwerking zijn tussen de verschillende lokale partners. Dit zal een duidelijke impact hebben op de wijze van organisatie van het buitenschoolse aanbod voor kinderen (actie PD4-01-02).

Een toekomstgerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt (plan PD4-02)

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie op kwaliteitsvol onderwijs. Een visie die kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen.

Bij het werken met bepaalde jaarthema’s binnen het onderwijs wordt meer samengewerkt met het lokaal bestuur zodat kennis kan worden gedeeld en uitgewisseld. Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van een cultureel aanbod binnen de verschillende scholen, het sensibiliseren rond de SDG’s, de samenwerking met de bibliotheek behouden en verder uitbouwen … (actie PD4-02-01).

Voor het eigen gemeentelijk onderwijs wil Nazareth een sterk pedagogisch beleid voeren binnen een aantrekkelijke schoolomgeving (actie PD4-02-02). Zo worden de werking van het lokaal bestuur en de school beter op elkaar afgestemd, worden initiatieven van de school positief in de kijker gezet en worden de eigen methodes structureel kritisch geëvalueerd.

Een opfrissing en reorganisatie van de gebouweninfrastructuur van de gemeentelijke basisschool van Nazareth is noodzakelijk. Bij de Vlaamse overheid zijn subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur. De eigenlijke uitvoering van de werken zal voor de volgende legislatuur zijn. Maar op het einde van deze beleidsperiode starten we met de voorbereiding.
Daarnaast zijn nog aanpassingswerken nodig om een optimaal polyvalent gebruik van de kleine sporthal mogelijk te maken (actie PD4-02-03).

Strategische doelstelling: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Terug naar navigatie - Strategische doelstelling: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

In een groene, schone, veilige omgeving voelt een vlinder zich vrij om te bewegen.
Wij krijgen in een dergelijke omgeving vlinders in de buik en worden geprikkeld tot verbinding en ontmoeting!

Het lokaal bestuur wil inzetten op een Nazareth waar verbinding tussen mensen centraal staat. Het gaat niet over ‘wij’ en ‘zij’ maar over ‘ons’. We realiseren ruimte voor ontmoeting en verbinding, zodat iedereen wordt geprikkeld tot beleving, tot een warm Nazareth, tot groei en ontwikkeling.