Vergelijking ontvangsten en uitgaven AG

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

In dit deel vindt u een aantal financiële schema’s. Omwille van
financieel-technische redenen omvatten deze de gegevens van de eerste twee kwartalen (tot en met 30 juni 2023).

Doelstellingenrekening (schema J1)

Terug naar navigatie - Doelstellingenrekening (schema J1)
Prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2023 Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 0 5.000
Ontvangst 0 0
Saldo 0 -5.000
Investeringen
Uitgave 95.647 196.728
Ontvangst 0 170.000
Saldo -95.647 -26.728
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 0 3.000
Ontvangst 0 0
Saldo 0 -3.000
Investeringen
Uitgave 0 0
Ontvangst 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2023 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 227.211 577.019
Ontvangst 319.902 963.741
Saldo 92.691 386.722
Investeringen
Uitgave 47.538 354.000
Ontvangst 0 40.000
Saldo -47.538 -314.000
Financiering
Uitgave 0 373.727
Ontvangst 0 340.728
Saldo 0 -32.999
Totaal Jaarrekening 2023 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 227.211 585.019
Ontvangst 319.902 963.741
Saldo 92.691 378.722
Investeringen
Uitgave 143.212 550.728
Ontvangst 0 210.000
Saldo -143.212 -340.728
Financiering
Uitgave 0 373.727
Ontvangst 0 340.728
Saldo 0 -32.999
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Kwartaalrapport origineel 2023 Q2: Doelstellingenrekening
Andere gebruikte dossiers op dit rapport MJP_HERZIENING 4_BEGINKREDIET_20233 2022: Budg. 6647

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 317.820 362.794 613.400 227.211 585.019 486.269 486.269
1. Goederen en diensten 310.239 355.523 601.882 222.469 577.269 478.519 478.519
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - - - - - -
a. Politiek personeel
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
f. Andere personeelskosten
g. Pensioenen
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
4. Toegestane werkingssubsidies - - - - - -
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
5. Andere operationele uitgaven 7.581 7.271 11.518 4.742 7.750 7.750 7.750
B. Financiële uitgaven 13 3 - - - - -
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6 - - - - -
- aan financiële instellingen 6
- aan andere entiteiten
2. Andere financiële uitgaven 7 3
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 100.000 150.000 - - - - -
417.832,54 512.797,00 613.400 227.211 585.019 486.269 486.269
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 661.366 758.480 634.252 319.903 963.741 872.189 882.640
1. Ontvangsten uit de werking 450.865 748.815 553.745 316.009 954.585 864.997 875.412
2. Fiscale ontvangsten en boetes - - - - - -
a. Aanvullende belastingen - - - - - -
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen en boetes
3. Werkingssubsidies 200.000 - 50.000 - - - -
a. Algemene werkingssubsidies 200.000 - 50.000 - - - -
- andere algemene werkingssubsidies 200.000 50.000 -
- van de gemeente 200.000 50.000 -
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
b. Specifieke werkingssubsidies - - - - - -
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
4. Recuperatie individuele hulpverlening
5. Andere operationele ontvangsten 10.502 9.665 30.507 3.894 9.156 7.192 7.228
B. Financiële ontvangsten -14 -11 - -1 - - -
661.352,43 758.469,00 634.252 319.902 963.741 872.189 882.640
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
243.520 245.672 20.852 92.691 378.722 385.920 396.371
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 116.948 693.108 1.255.362 141.863 968.754 58.000 35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 116.948 693.108 1.255.362 141.863 968.754 58.000 35.000
a. Terreinen en gebouwen 88.121 385.507 1.212.023 139.593 872.373 25.000 2.000
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen 28.827 307.602 43.339 2.270 96.381 33.000 33.000
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 11.677 42.151 68.504 1.349 22.391 0 155.000
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
128.625 735.260 1.323.866 143.212 991.145 58.000 190.000
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen 0
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 12.000 50.000 0 210.000 0 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 210.000
- van de provincie 50.000 0
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten 12.000
0 12.000 50.000 0 210.001 0 0
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-128.625 -723.260 -1.273.866 -143.212 -781.144 -58.000 -190.000
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
114.895 -477.588 -1.253.014 -50.521 -402.422 327.920 206.371
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 193.692 219.956 261.220 0 373.727 383.332 387.495
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 193.692 219.956 261.220 0 373.727 383.332 387.495
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
193.692 219.956 261.220 0 373.727 383.332 387.495
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 128.625 723.260 1.273.866 0 781.145 58.000 190.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 128.625 723.260 1.273.866 0 781.145 58.000 190.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden -1.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
128.625 721.760 1.273.866 0 781.145 58.000 190.000
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-65.067 501.804 1.012.646 - 407.418 -325.332 -197.495
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
49.828 24.216 -240.368 -50.521 4.996 2.588 8.876
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 6665
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 6665
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 73590 Alg. 5832
Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 69422 Alg. 2377